Luke 22

Yutasi'a kutulu ya'mo ali'niya gemae

(Mt 26:1-5,14-16; Mk 14:1-2,10-11; Yo 11:45-53)

Lusi ne'ya'mo yagita nehaya hopa afina'mo aeno apafu noleya peleti mayamo ne'naya afina'mo agi'amo Pasova afina'mo ago afole aigefe hu'niye. Mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'e ke'aepa gemo avo'mo kae'a ali'a apaya ne'malaya vaya'mogi'e'mo Yesu'mo haesaya kafe'mo kahauya hu'naya'monanafa vaya'aife'mo koli hute'a o'atafau'nae. Ani afina'mo Satani'a Isakaliyoti kotega vekamo Yutasi'mo tuolofu'a vayapati vekamo aipafi'mo faleno haino mai'niye. Yutasi'a apataleno uno mono hu'a ne'apataya vaya'aifenagi ati vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'aifenagi huno hapa paino'ae'mo, haiya kava hu'na avale'na lapamisufi, huno hapa pai'nige'apae'mo ge huge afige hu'a mai'nae. Yutasi'a hu'niya gemo afite'apae'mo apamogaga aite'a, mago monimo hageta kamigune, hu'a ha pai'nageno'ae'mo, he, kanalene, huno huteno'ae'mo apataleno uno Yesu'a muki vaya'e'mo magokepi lokaeno o'maino agai'age'mo maisiya afina'mo avalelino uno apamisiyafe'mo yagaino mai'niye.

Ge'amo ne'afi'a vekala'mo u'ana Pasova ne'ya'mo alo hu'na'a gemae

(Mt 26:17-25; Mk 14:12-21; Yo 13:21-30)

Inagi hopa afina'mo aeno apafu noleya peleti mayamo ne'naya afina'mo Pasova ne'ya'mo nesayafe'mo aikeli sipisipimo ne'amagiya afina'mo afole ai'niye. Yesu'a Pita'e Yoni'efe'mo, utana Pasova ne'ya'mo nesunafe'mo alo hi'ao, huno hana pai'nige'anae'mo, haiya'ale'mo uta'a alo hisu'ae, hu'ana ge hu'ana afi ge'na'ageno'ae'mo, 10 afi'ao, alopa taonifi'mo haitana agesa'ana mago vekamo'mo ani ke'mo alinino ne'visigetanae'mo fotu huga'ae. Akame hutana utanae'mo haisiya nopi'mo hai'ao. 11 No aepa vekae'mo ina gemo hutana ge hutana afi ge'ao, tisa vekamo'a kaha paino'ae'mo, nagae'e ge'nimo ne'afiya vaya'e'mo Pasova ne'ya'mo nesunafe'mo haiya'afi'mo aeka anagi male'nane, hutana afi ge'ao. 12 Agaemo anaga aeno anagi male'niya nopi'mo hi'yalamu'e sia'e'mo hane'niyanageno alino lanaveligiye. Ani nopi'mo muki ya'mo alo hi'ao, huno hana pai'niye. 13 Hana paiteno alino anate'nige'ana u'ana aga'ana hana pai'niya agufa kavake'mo huno hane'nige'ana agete'ana alo hu'na'ae.

Yesu'a kave'mo alino apami'niya kavafe'mo ava gemo hu'niya gemae

(Mt 26:26-30; Mk 14:22-26; 1 Ko 11:23-25)

14 Ne'ya'mo nesaya afina'mo ago afole ai'nige'apae'mo Yesu'e ge'amo ne'afiya vaya'e'mo u'a hai'a hi'yalamute'mo mai'nae. 15 Agaemo hapa paino'ae'mo, nagafu kisiya kava'mo afole o'ai'ninage'na hogote'na lapakae'e'mo magokepi lokaeta ne'ya'mo nesunafe'mo lusi kava huno nahau'niye. 16 Lapa nepauve, halate Pasova ne'ya'mo o'ne'na maime maime ne'visugeno muki kava'mo afole aitesige'na negauve. 17 Kapumo alino nunumu huno hao ke heteno'ae'mo, alita fako hutapa neyo. 18 Mani afinateti'mo halate nofi alagafati ani'mo o'ne'na maime maime ne'visugeno Goti'a yagaino apatesiya kava'mo afole aisige'nae'mo negauve, huno hapa pai'niye. 19 Peleti mayamo alino nunumu huno hao ke heteno alino akaya heno apamiteno'ae'mo, manimona nagufa'niye. Lapakaetefe'mo Goti'a amuve. Mani afinateti'mo nagaefe'mo lapakesa afita ho hisayafe'mo ani kava'mo huge huge hutapa maiyo. 20 Ne'ya'mo nete'apae'mo ani kava huno kapumo ali'neno'ae'mo, mani kapufi ani'mo Goti'e lapakae'e'mo magokepi lokaetapa maisayafe'mo saufa kotalakemo hu malete'na lapa maesiya kola'nimo ai'na lakiguve. 21 Afiyo, nagae kutulu ya'mo ali'niya vekamo aya'mo hi'yalamute'mo hane'niye. 22 Vemo Mafa'nemo'mo Goti'a lekana paino ate'niya kate'mo afa'a ne'viya'monanafa vaehae agaemo kutulu ya'mo ne'niya vekamo'a lusi kava huno avovo huno yulagefa'mo aigiye, huno hapa pai'nige'apae'mo 23 apakai'apimo ge huge afige hu'apae'mo, lagaepati'mo ina la'mo ani agufa kava'mo hugiye, hu'a hu'nae.

Ina la'mo lagaepati'mo hogote vekamo mai'niye, hu'a hute'a ge vai'naya gemae

24 Ge'amo ne'afiya vaya'mogi apakai'apimo, lagaepati'mo ina la'mo hogote vekamo mai'niye, hu'a hute'a ge vai'nae. 25 Yesu'a, ma mopafi vaya'ai ala'apimo mai'ne'a yagai'a ne'apataya vaya'mogi ali'a afepi apatesayafe'mo yagai'a ne'apatae. Muki vaya'amogimo hu'apae'mo, alagepa hu'a laha maete'a yagai'a nelataya vayane, hu'a hisayafeke'mo hapau'niye. 26 Ani agufa kava'mo nehaya'monanafa lapakaemo ani agufa kava'mo osiyo. Lapakaepati'mo hogote vekamo'a henaga vekagana huno maino. Lapakaete'mo yagaino lapatesiya vekamo kayokayo vekagana huno maino. Hi'yalamute'mo fai mai'niya vekamo hogote vekamo mai'nifi ne'ya'mo alino ne'apamiya vekamo hogote vekamo mai'niye. 27 Hi'yalamute'mo mai'neno ne'ya'mo ne'niya vekamo hogote vekamo mai'niya'monanafa nagaemo ne'ya'mo alino nelapamiya vekagana hu'na mai'nove. 28 Namalageka nehagetapae'mo o'nataletapa nagae'e'mo magokepi'mo lokaetapa maime maime e'nae. 29 Afo'nimo'mo ala'apimo yagaika apatesana vekae, huno lekana paino nate'niya kava'mo hu'na yagaitapa apatesaya vayane, hu'na lekana pai'na lapate'nove. 30 Yagai'na apatesuva kote'mo hi'yalamu'nile'mo mai'netapa ne'ya'mo nege ani'mo nege hutapa mai'netapae'mo Isaleli vaya'mo tuolofu'a nofi vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'ai siate'mo mai'netapa yagaitapa apatesayafe'mo lekana pai'na lapate'nove, huno hapa paiteno 31 Pitafe'mo, Saimoniyo, Saimoniyo, hu'na, Satani'a Gotife'mo, apakaemo apavaleka namige'nao haiya agufa kava'mo hisafige'na apamalageka hu'na apakeno, huno ha pai'niye. 32 Ha pai'niya'monanafa kagesa afika fatago nehana kavakamo hano osisiyafe'mo nunumu hu'na kate'nova'mofe'mo kaipamo alika afe letekae'mo konagakamogimo alika lokiya vaika apato, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 33 Ala kava nene, ago alo hu'novanageta'a kagae'e'mo kalavusi huteta'a magokepi faligu'ae, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 34 Pitao, nagaemo kaha nepauve, kokolemo'mo age o'ai'ninagekae'mo ani afina'mo lole'e mago'e afina'mo nagaefe'mo, o'age'nova vekae, huka hugane, huno ha pai'niye.

Yesu'a hosu afina'mo afole aigiyanagi alo hiyo, huno hapa pai'niya gemae

35 Yesu'a, monitapigi kutapigi sutapigi hutapa alinitapa o'viyo, hu'na lapa paite'na ali'na lapate'nogetapa u'naya afina'mo mago yatapimo ohane'nifiye, huno apafi ge'nige'apae'mo, ha'ao, muki yatimo afa'a hane'niye, hu'a ha pai'nageno'ae'mo, 36 hane'niya'monanafa hemenimo monitapi'e kutapi'e'mo hane'nisiya vaya'mogitapamo alo hiyo. Naipe'amo o'ali'nisiya vekamo'a yasi sioti'amo alinino uno male'nisige'a miya faisageno moni aliteno naipe'amo miya faino. 37 Lapa nepauve, Goti mukufi'mo avo'mo kae male'niya gemo'a huno'ae'mo,ke'aepa gemo amagi'a ne'atalaya vayapi'mo mai'niya vekae, hu'a apakesa afi'nae, huno nava gemo huno avo'mo kae male'niya gemo afole aigiye. Muki kava'amo nava gemo hu'a avo'mo kae male'naya gemo afole ne'aiye, huno hapa pai'nige'apae'mo, 38 Ala kava nene, ago, lole naipela'mo hane'niye, hu'a ha pai'nageno'ae'mo, alagine, huno hapa pai'niye.

Yesu'a Alifi'aepa avelega uno nunumu'mo hu'niya gemae

(Mt 26:36-46; Mk 14:32-42)

39 Taonifati'mo ataleno uno Alifi'aepa avelegamo nunumu'mo nehiya aupilagamo ne'vige'apae'mo ge'amo ne'afiya vaya'mo akame hu'a u'nae. 40 U'a ava'yi hute'apae'mo, lapamalageka hisiya kavate'mo haitapa o'alisayafe'mo nunumu'mo hiyo, huno hapa paiteno 41 apataleno uno yafa kayo'mo yaga aunageno uno nehaneya agufa afafale uno ale'ya fai'neno nunumu'mo huno'ae'mo, 42 Afo, kapufi'mo atu ofa anikana huno hane'nigi o'nesuvafe'mo kahau'nisiyana alika atalo, hu'na huva'monanafa nagaemo nahau'niya kava'mo akame osuka kagaikamo kahau'nisiya kava'mo akame huvo, huno nunumu'mo hu'niye, 43 Mago enisole vekamo koku'napati'mo emineno agaemo ayamufa huno ate'niye. 44 Lusi kava huno kana hau'nigeno aipafi'mo kaveta hugekana hu'nigeno mai'neno'ae'mo mago'e huno lokiya vaino nunumu'mo nehigeno'ae'mo amuko hauteno haisemo'mo kolakana huno alino hamaleteno lusi kava huno mopafi'mo lape tape huno asagauno ai'niye. 45 He tino eno apakeyana ge'amo ne'afiya vaya'ai apaipamo'mo kana hu'niya'mofe'mo apau kale'a mai'nageno eno apake'niye. 46 Agaemo, na kava higetapae'mo lapau kaletapa mai'nae. Lapamalageka hisiya kavate'mo haitapa o'alisayafe'mo he titapa nunumu hiyo, huno hapa pai'niye.

Yesuna atafau'a kalavusi hu'a ate'naya gemae

(Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Yo 18:3-11)

47 Ani gemo hapa nepaige'apae'mo asole vaya'mo Yutasi'a tuolofu'a vayapati vekamo akame hu'a e'nae. Agaemo Yesu'mo haeno nesiyafe'mo haopale'mo e'nigeno'ae'mo 48 Yesu'a, Yutasiyo, Vemo Mafa'nemo kame vaya'amogi apayapi'mo avaleka atesanafe'mo haeka ne'napiye, huno ha pai'nige'apae'mo 49 agae'e'mo lokae'a mai'naya vaya'mogi agaetegamo na agufa kava'mo afole aisifi hu'a age'a mai'ne'apae'mo, Ala kava nene, naipetileti'mo apaisupiye, hu'a nehu'apae'mo 50 apakaepati'mo mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo ali'ya'amo ne'aliya vekamo agesamo heno lafe hutalegeno asagauno ai'niye. 51 Yesu'a, ani agufa kava'mo osutapa afa'a ataleyo, huno hapa paiteno agesale'mo ame aliteno halate alino alagepa huno ate'niye. 52 Yesu'a mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'aifenagi mono note'mo ne'yagaiya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'aifenagi vayatama vaya'aifenagi huno hapa paino'ae'mo, vaya'mo apamagiteno kumaya ne'aliya vekamo kalavusi hu'a atesayafe'mo naipe alige kayo'mo alige huli'a ne'aya kava hutapa kalavusi hutapa natesayafe'mo ne'afiye. 53 Nagaemo lapakae'e'mo muki afina'ae afina'ae'mo alopa mono nopi'mo mai'nogetapae'mo o'natafau'naya'monanafa hemenimo lapakaemo ani kava'mo hisaya afina'e hani nehiya kavate'mo ne'yagaiya vekamo himamu'aleti'mo hisiya afina'e'mo ago afole ai'nigetapae'mo nehae, huno hapa pai'niye.

Pita'a Yesufe'mo o'age'nova vekae, huno hu'niya gemae

(Mt 26:57-58,69-75; Mk 14:53-54,66-72; Yo 18:12-18,25-27)

54 Apakaemo kalavusi hu'a atete'a avaleli u'a mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo nopi'mo haitageno Pita'a apasa hulino u'niye. 55 No kumate'mo ata kaete'a loto hu'a mai'nageno'ae'mo Pita'a eno apakae'e'mo magokepi atale'mo loto hu'a mai'nae. 56 Mago a kanomo aliya ne'aliya a kanomo'a eno ageyana atamo'mo aeno ha leya yate'mo Pita'a mai'nigeno aulu haeno ageteno'ae'mo, ani vekamo agae'e'mo magokepi lokaeno ne'maiya vekae, huno nehigeno'ae'mo, 57 Ane, nagaemo o'age'nova vekae, huno ha pai'niye. 58 Aise afina'mo utegeno alu vekamo'mo ageteno'ae'mo, kagaemo apakaepati vekamo mai'nane, huno nehigeno, ma vekae, nagaemo apakaepati vekamo o'mai'nove, huno ha pai'niye. 59 Mago'e huno aise afina'mo utegeno mago alu vekamo'mo lokiya gefati'mo huno'ae'mo, ani vekamo Galeliya kotega vekamo mai'niya'mofe'mo agae'e'mo magokepi lokaeno ne'maiya vekae, huno ge huge huge huno mai'nigeno'ae'mo 60 Pita'a, ma vekae, o'afuva agufa gemo nehanagi na agufa yane huka nehane, huno nehigeno'ae'mo kokolemo'mo age ai'nigeno'ae'mo 61 Ala kava ne'mo'a aino afe leno Pita'mo age'niye. Ala kava ne'mo'a hogoteno Pitafe'mo, kokolemo'mo age o'ai'ninagekae'mo lole'e mago'e afina'mo nagaefe'mo, o'age'nova vekae, huka hugane, huno ha pai'niya gee'mo agesa afino ho huteno'ae'mo 62 kumatega lamino aipafati'mo atu haegekana hu'nigeno avi'ya hu'niye.

Yesufe'mo kigi hu'a atete'a amagi'naya gemae

(Mt 26:67-68; Mk 14:65)

63 Yesu'a atafau'naya vaya'mogimo kigi hu'a atege amagige hute'apae'mo 64 lavolavoleti'mo aulagafi'mo ai'a ati kae male'ne'a e'a amagite amagite hute'apae'mo, ina la'mo kamagi'nifigi kaune gemo huka laha paiyo, hu'a afi ge'nae. 65 Mago'e mago'e gemo hute'a hu'a faipa hu'a ate'nae.

Kanisole vaya'mogimo agoti hu'a ate'naya gemae

(Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Yo 18:19-24)

66 Kotilamiyapi'mo kanisole vayanagi vayatama vayanagi mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vayanagi ke'aepa gemo avo'mo kae'a ali'a apaya ne'malaya vayanagi hu'a e'a ali'a anupa hute'apae'mo Yesu'mo kanisole vaya'aitegamo avaleli e'apae'mo, 67 Kalaisi vekamo mai'nisanana laha paiyo, hu'a ha pai'nageno'ae'mo, lapa paisuvana lapakesa afitapa fatago osugae. 68 Loka hu'na lapafi gesuvana lapakaemo ge'nile'mo aetapa atagaina huta naha paitetapae'mo afa'a o'natalegae. 69 Ani afina'mo utesigeno Vemo mafa'nemo'a haino himamu'age vekamo Goti'a lamaga haopale'mo fai maigiye, huno hapa pai'nige'apae'mo 70 inagi kagaemo, Goti Mafa'ne'amo mai'nove, huka nehapiye, hu'a afi ge'nageno'ae'mo, lapakaitapimo ago alagi nehae, huno hapa pai'nige'apae'mo, 71 mago'e hu'a faigoko gemo hisageta afisuna gemo alagi ohane'niye. Agai'amo ani gemo avayafati'mo higeta alagi afune, hu'a hu'nae.

Copyright information for `KYG