Luke 3

Yoni'a ani'mo faleno ne'apateya vekamo'a aeno hakalo huno hapa pai'niya gemae

(Mt 3:1-12; Mk 1:2-8; Yo 1:19-28)

Taipiliyasi Sisa'a hogote vekamo muki vaya'aite'mo fifitini'a kafugamo yagaino apate'nigeno Ponitiyasi Pailati'a Yutiya kotega vaya'aite'mo yagaino apate'nigeno Heloti'a Galeliya kotega vaya'aite'mo yagaino apate'nigeno nepu'amo'mo Filipi'a Ituliya kotega vaya'aite'e Talekinaitasi kotega vaya'aite'e'mo yagaino apate'nigeno Laiseniyasi'a Amilini kotega vaya'aite'mo yagaino apate'niye. Anasi'e Kaiyafasi'e'mo mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagai'ana ne'apata'ageno Yoni'a Sekalaiyasi mafa'nemo'a ka'me kotegamo uno mai'nigeno'ae'mo Goti ge'amo aipafi'mo afole ai'niye. Agaemo Yoneni ani'mo hane'niya haopalega umenitata huno, lapaipamo alitapa afe letetapa ani'mo falegeno'ao Goti'a hosu kavatapimo alino ataleno, huno aeno hakalo huno hapa paige hapa paige huno mai'niye. Ani kavatefe'mo Aiyeya'a Gotitegati gemo alinineno aeno hakalo huno hapa nepaiya vekamo'a avo'mo kaeno'ae'mo,

mago vekamo'a ka'me kotegati'mo alopa gefati'mo ge huno'ae'mo, Ala kava ne'mo ka'mo valita atetetapa alitapa alagepa hutapa ateyo.
Alopa ave'e aise ave'e'mo kafitapa anaku paetalegeno eminesigetapa kalokalopafi'mo aetapa ati kaeyo. Kayagi'nisiya ka'mo alitapa api aitapa ateyo. Haite lamite hu'nisiya ka'mo alitapa kanale hutapa ateyo. Inagi muki ma mopafi vaya'mogi agesayana Goti'a vaya'amogi apakufamo alino katino apatesige'a agegae,
huno avo'mo kae male'niye.

Asole vaya'mo Yoni'a ani'mo faleno apatesiyafe'mo agaetegamo ete ete hu'nageno Yoni'a, hosu nagalo'yavemo mafa'ne anaga'amogitapae, Ina la'mo, Goti'a aipamo neleyanageno lapamagisiyategati'mo afa'a ataletapa lapaune hegae, huno lapa pai'niye, huno apafi ge'niye. Mago'e gemo huno'ae'mo, lapaipamo alitapa afe le'nisayana ani kavatapileti'mo alagepa kava'mo alitapa lave liyo. Emalehamu'a laginago vekamo mai'niya'mofe'mo alagepa huta maigune, hutapa lapakesa o'afiyo. Goti'a mani yafafe'mo ha paisigeno Emalehamu aginago'amo afa'a alino hamaleno apategaiye. Hemenimo ko'nemo alagi alo huno alinineno yosa aepale'mo yosamo he'ya aisiyafe'mo male'niye. Muki alagepa alagamo no'aeya yosamo he'ya aite'a ali'a atafi'mo yaga au'a nekae, huno hapa pai'niye. 10 Hapa pai'nige'apae'mo asole vaya'mogi, lagaemo haiya agufa kava'mo hugune, hu'a afi ge'nageno'ae'mo, 11 lole siotimo ali'nisiya vekamo'mo mago o'ali'nisiya vekamo afa'a amino. Ne'ya'mo ali'nisaya vaya'mogimo ani kavake'mo hu'a apamiyo, huno hapa pai'niye. 12 Takesi monimo ne'aliya vaya'mo ani'mo faleno apatesiyafe'mo e'a, Tisao, hu'a, lagaemo haiya agufa kava'mo hisune, hu'a afi ge'nageno'ae'mo, 13 Gamani vaya'mogimo aliyo hu'a lapa pai'nisaya agufa monimo alitetapa fiku mago'e monimo o'aliyo, huno hapa pai'niye. 14 Mago ami vaya'mogimo, lagae'e'mo haiya agufa kava'mo hisune, hu'a afi ge'nageno'ae'mo, vaya'mo o'apamagitapa kumaya'mo o'aliyo. Aigofe geleti'mo agoti hutapa o'apateyo. Miyatapige'mo alitetapa lapaipamo'mo falu hino, huno hapa pai'niye.

15 Muki vaya'mogi agava mai'naya'mofe'mo, ani vekamo Kalaisi vekamo mai'nifi o'mai'niye, hu'a apaipafi'mo apakesa afi'nae. 16 Apakesa ne'afigeno Yoni'a, nagae nakamemo huno esiya vekamo ayamufa'amo'mo nagae nayamufamo ago aeno naga seno mai'niye. Ina agufa vekamo mai'novanage'na su'mo nofi'amo afa'a hakalu osegauve. Nagaemo ani'aletike'mo fale'na nelapatovanageno agaemo aote Auneme'aleti'e ataleti'e'mo faleno lapategaiye. 17 Sipeti'amo ayapi'mo ali'niyanageno viti alaga ne'ya'mo faino kateno atalesigeno haiteno mopafi'mo asagauno aisigeno ne'ya'age'mo alino anupa huno no'afi'mo maleteno haleti ya'amo yu oseno neleya atafi'mo alino kaegaiye, huno hapa pai'niye. 18 Yoni'a muki vaya'ai apaipa apakesa alino he tino atesiyafe'mo mago'e huno alagepa faigoko gemo aeno hakalo huno hapa pai'niye.

19 Hapa pai'niya'monanafa Heloti'a yagaino ne'apateya vekamo'mo hosu kava'mo mago'e mago'e huno hu'nigeno Yoni'a ge hau'niye. Heloti'a nepu'amo a'mo Helotiyasi'mo ali'niya kava'e muki hosu kava'ale'efe'mo Yoni'a ge hau'niya'mofe'mo kalavusi huno ate'niye. 20 Hosu kava'mo hume hume eno'ae'mo mago'e huno lusi hosu kava'mo huno Yoni'a kalavusi huno ate'niye.

Yoni'a Yesu'mo ani'mo faleno ate'niya gemae

(Mt 3:13-17; Mk 1:9-11)

21 Yoni'a kalavusi osu'neno'ae'mo hogoteno muki vaya'mo ani'mo faleno apateteno Yesu'e'mo ani'mo faleno ate'nigeno Yesu'a nunumu'mo nehigeno'ae'mo koku'na'mo halo ai'nigeno aote Auneme'amo agufa'amo mago namamo kaugo'yavegana huno agaetegamo emine'niye. Koku'napati'mo mago gemo ha paino'ae'mo, nahau nayamopafi'mo ne'nahaiya mafa'ne'nimo mai'nanage'nae'mo naipamo'mo kanale hu'na nekatove, huno ha pai'niye.

Yesu aginago vaya'ai apaki'apimo hane'niye

(Mt 1:1-17)

23 Yesu'a ali'ya'amo aepa faino ali'niya kafugamo teti'a agufa kafugamo mai'nige'apae'mo vaya'mogimo hu'apae'mo Yosefe mafa'ne'amae, hu'a hu'nae. Yosefe afo'amo'mo Hilai'ae. 24 Hilai afo'amo'mo Matati'ae. Matati afo'amo'mo Livai'ae. Livai afo'amo'mo Melikai'ae. Melikai afo'amo'mo Yanai'ae. Yanai afo'amo'mo Yosefe'ae. Yosefe afo'amo'mo Matataiyasi'ae. 25 Matataiyasi afo'amo'mo Emosi'ae. Emosi afo'amo'mo Neyamu'ae. Neyamu afo'amo'mo Esilai'ae. Esilai afo'amo'mo Nagai'ae. Nagai afo'amo'mo Meyati'ae. Meyati afo'amo'mo Matataiyasi'ae. 26 Matataiyasi afo'amo'mo Simeni'ae. Simeni afo'amo'mo Yoseki'ae. Yoseki afo'amo'mo Yona'ae. Yona afo'amo'mo Yo'anani'ae. 27 Yo'anani afo'amo'mo Lesa'ae. Lesa afo'amo'mo Selamameli'ae. Selamameli afo'amo'mo Siyalitiyeli'ae. Siyalitiyeli afo'amo'mo Nelai'ae. 28 Nelai afo'amo'mo Melokai'ae. Melokai afo'amo'mo E'nai'ae. E'nai afo'amo'mo Kosamu'ae. Kosamu afo'amo'mo Elimenamu'ae. Elimenamu afo'amo'mo Eya'ae. Eya afo'amo'mo Yosuva'ae. 29 Yosuva afo'amo'mo Eliesa'ae. Eliesa afo'amo'mo Yolimi'ae. Yolimi afo'amo'mo Matati'ae. Matati afo'amo'mo Livai'ae. Livai afo'amo'mo Simiyoni'ae. 30 Simiyoni afo'amo'mo Yuta'ae. Yuta afo'amo'mo Yosefe'ae. Yosefe afo'amo'mo Yonamu'ae. Yonamu afo'amo'mo Elaiyakimi'ae. 31 Elaiyakimi afo'amo'mo Mena'ae. Mena afo'amo'mo Matata'ae. Matata afo'amo'mo Netani'ae. Netani afo'amo'mo Nevini'ae. 32 Nevini afo'amo'mo Yesi'ae. Yesi afo'amo'mo O'meti'ae. O'meti afo'amo'mo Movasi'ae. Movasi afo'amo'mo Salimoni'ae. Salimoni afo'amo'mo Nasoni'ae. Nasoni afo'amo'mo Aminanapu'ae. 33 Aminanapu afo'amo'mo Animila'ae. Animila afo'amo'mo Anai'ae. Anai afo'amo'mo Hesiloni'ae. Hesiloni afo'amo'mo Pelesi'ae. Pelesi afo'amo'mo Yuta'ae. 34 Yuta afo'amo'mo Yekopu'ae. Yekopu afo'amo'mo Aisiki'ae. Aisiki afo'amo'mo Emalehamu'ae. Emalehamu afo'amo'mo Tela'ae. Tela afo'amo'mo Neho'ae. 35 Neho afo'amo'mo Selaki'ae. Selaki afo'amo'mo Liyu'ae. Liyu afo'amo'mo Peleki'ae. Peleki afo'amo'mo Ima'ae. Ima afo'amo'mo Sila'ae. Sila afo'amo'mo Kenani'ae. 36 Kenani afo'amo'mo Afakasati'ae. Afakasati afo'amo'mo Semi'ae. Semi afo'amo'mo Noa'ae. Noa afo'amo'mo Lemeki'ae. 37 Lemeki afo'amo'mo Metusala'ae. Metusala afo'amo'mo Inoki'ae. Inoki afo'amo'mo Yeleti'ae. Yeleti afo'amo'mo Mahalali'ae. Mahalali afo'amo'mo Kenani'ae. 38 Kenani afo'amo'mo Inosi'ae. Inosi afo'amo'mo Seti'ae. Seti afo'amo'mo Atamu'ae. Goti'a Atamu'mo alo huno ate'niya'mofe'mo Atamu'a afo'amo'mo Goti'ae.

Copyright information for `KYG