Luke 4

Satani'a Yesu'mo amalageka hu'niya gemae

(Mt 4:1-11; Mk 1:12-13)

Aote Auneme'amo'mo Yesu aipafi'mo haino havai te'nigeno Yesu'a Yoneni anipati'mo ataleno u'niye. Aote Auneme'amo'mo avalelino uno ka'me kotega ate'nigeno foti'a afina'mo uneno huno mai'nigeno Satani'mo amalageka hu'niye. Foti'a afina'mo ne'ya'mo o'ne'nigeno aga te'nigeno'ae'mo Satani'a, Goti mafa'ne'amo mai'nisana'mo'mo mani yafafe'mo ha paigeno'ao peleti mayamo alino hamaleno, huno ha pai'nigeno Yesu'a ge'ale'mo aeno atagaina huno ha paino'ae'mo, Goti mukufi gemo'a huno'ae'mo,

vaya'mogimo peleti maya'ageke'mo nesayana alagepa hu'a o'maigaya'monanafa muki gemo Goti'a avayafati'mo hu'niya gemo afite'apaeke'mo alagepa hu'a maigae,
huno hu'niye, huno ha pai'niye.
Satani'mo avalelino haino malage huno muki ma mopafi ala'apimo mai'ne'a yagai'a ne'apataya vaya'ai ko'mo alino ave li'niye. Inagi Satani'mo, muki age'nana ya'amo alino nami'nige'na alite'na ne'yagauvanage'na mago vekamo ali'na amiguve hu'na hisuvana afa'a ali'na amiguve. Muki kotegamo yagaisanafe'mo muki konali ya'apimo ali'na kamisugeka aligane. Inagi nagaefe'mo mono hisana'mo'mo muki ya'amo kagaika ya'mo hanegaiye, huno ha pai'niye. Yesu'a, Sataniyo, ekuka nakamelagamo maiyo. Goti mukufi gemo'a huno'ae'mo,

Ala kava ne'mo Gotitapimofeke'mo mono hutetapa agai'a magoke'age'mo akame hiyo,
huno hu'niye, huno ha pai'niye.
Satani'a Yulusalemu taonifi'mo avalelino uno alopa mono no'mo yatala no'mo nokato'mule'mo avalelino haino ate'neno'ae'mo, Goti mafa'ne'amo mai'nisana'mo'mo mopafi'mo aeka hailo huka asagauka aiyo. 10 Goti mukufi gemo'a huno'ae'mo,

Ala kava ne'mo'a enisole vaya'ae'mo, yagaitapa ateyo, huno hapa paisige'a yagai'a kate'a apayateti'mo katafausageno yafa'mo'a kaiyafi'mo okahaegaiye,
huno avo'mo kae male'niye, huno ha pai'nigeno
12 Yesu'a, Goti mukufi gemo'a huno'ae'mo,Ala kava ne'mo Gotitapimofe'mo amalageka osiyo, huno hu'niye, huno ha pai'niye. 13 Satani'mo alu ge alu gemo huno amalageka huno hano huteno'ae'mo, alu afina'mo halate e'na amalageka huguve, huno agesa afiteno ataleno u'niye.

Yesu'a ali'ya'amo aepa faino ali'niya gemae

(Mt 4:12-17; Mk 1:14-15)

14 Goti Auneme'amo'mo Yesu'a lokiya vaino ate'nigeno halate aino atagi neno Galeliya kotega u'nige'a agete'apae'mo ava gemo hu'naya gemo muki Galeliya haopalegamo mai'naya vaya'mogi afi'nae. 15 Agaemo Yu vaya'ai mono nopi'mo alino apaya male'nige'apae'mo agi'ale'mo ali'a asaga hu'a ate'nae.

Nasalasa taonifi mai'naya vaya'mogi Yesu'mo apakame'yamo ami'naya gemae

(Mt 13:53-58; Mk 6:1-6)

16 Yesu'a Nasalasa taonifi'mo mai'neno ko si'niya taonifi'mo uno Sapati afina'mo nehiya agufa kava'mo huno mono nopi'mo haino mai'neno'ae'mo Goti mukufi gemo lekana paisiyafe'mo he ti'niye. 17 Mago vekamo'mo Aiyeya'a Gotitegati gemo alinino eno aeno hakalo huno hapa nepaiya vekamo'a avo'mo kae male'niya mukumo alino ami'nigeno alino vakaleno kahauya huno ageteno lekana paino'ae'mo,

18 Agaemo kagemi ya'mo o'ali'nisaya vaya'aife'mo alagepa faigoko gemo ae'na hakalo hu'na hapa paisuvafe'mo uvelimo ago faleno nate'niya'mofe'mo Ala kava ne'mo Auneme'amo emineno nagaete'mo mai'niye. Agaemo alino nate'nige'na e'na yulagefa ne'aiya vaya'aina ali'na alagepa hu'na apatege kalavusifi mai'naya vaya'aife'mo, hatu mae'na lapate'nove, hu'na hapa paige apaulagamo ali hu'niya vaya'aife'mo, agetapa ayakeyo, hu'na hapa paige ali'a afepi apatete'a hu'a apami ne'malaya vaya'mo hatu mae'na apatege 19 Ala kava ne'mo alagepa afina'amo afole ai'niye, hu'na hapa paige hisuvafe'mo Goti Auneme'amo'mo alino nate'nige'na e'nove, huno hu'niye,
huno lekana pai'niye.
20 Lekana paino hano huteno ani mukumo aino akaniteno mono nopi'mo ali'ya ne'aliya vekamo halate amiteno fai mai'niye. Mono nopi'mo mai'naya vaya'mogimo aulu hae'nageno'ae'mo, 21 hemenimo Goti mukufi gemo afi'naya gemo ago afole ai'niye, huno hapa pai'nige'apae'mo 22 muki vaya'mogimo fiku hapa maeno ne'apamiya gemo avayafati'mo hu'nige'a afite'apae'mo hapau aite'apae'mo, Yosefe mafa'nemo o'mai'nifi, hu'a hu'nae. 23 Yesu'a, ago afi'novana lapakinago vaya'ai gefati'mo aetapa kalafefa gemo hutapa naha paitapae'mo, Lota vekae, kagaikamo alika alagepa huka kato. Kapeneyamu taonifi'mo hu'nana agufa kava'mo mani nokale'mo huvo, hutapa naha paigae. 24 Lama gemo lapa nepauve, Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'mo afole ai'naya kote'mo u'nage'apae'mo vaya'apimogi amuse hu'a no'apatae. 25 Ge'nimo afiyo. Ilaiya'a mai'niya afina'mo lole'e mago'e kafuga'e sigisi'a kai le'e'mo ko o'ai'nige'apae'mo muki aupilagamo ne'yafe'mo kafu hu'naya afina'mo afole ai'niye. Ani afina'mo muki kogu a'ne'amo Isaleli kotegamo mai'naya'monanafa 26 Goti'a Ilaiya'mo alino ate'nigeno Sitoni kotega Salefeti taonifi'mo magoke kogu ategamo u'niye. 27 Ilaisa'a mai'nige'apae'mo Isaleli kotegamo muki lepalosi ya'mo hapau'niya vaya'mo mai'naya'monanafa Ilaisa'a Siliya kotega mai'niya vekamo agi'amo Nemenike'mo alino alagepa huno ate'niye, huno hapa pai'nige'a, 28 afite'apae'mo lusi kava huno apaipamo le'niye. 29 Apaipamo le'nige'apae'mo he ti'a ali'a hafaitalageno ataleno ne'vige'apae'mo u'a avaleli'u'a hai'a ani taonimo ki male'naya aveleti'mo mulifilaga ali'a ago'ya fai'a atalesayafe'mo hu'naya'monanafa 30 apakae folagapati'mo ago faino kasalo paetaleno u'niye.

Yesu'a mago vekamo aipafati'mo hosu aune vekamo alino hafaino atale'niya gemae

(Mk 1:21-28)

31 Yesu'a Galeliya kotega Kapeneyamu taonifi'mo lamino Sapati afina'mo mono nopi'mo haino alino apaya male'niye. 32 Ala'apimo yagaino ne'apateya vekagana huno himamu'aleti'mo alino apaya male'nige'apae'mo hapau ai'nae. 33 Mago vekamo aipafi'mo hosu aune vekamo mai'niya vekamo mono nopi'mo mai'neno'ae'mo alopa gefati'mo huno'ae'mo, 34 ae, huno, Nasalasa vekamo Yesuo, lagaetegamo na agufa kava hisanafe'mo e'nane. Alika hano huka latesanafe'mo e'napiye. Ago kage'novana Goti aote veka'amo mai'nane, huno ha pai'niye. 35 Yesu'a ge hauteno'ae'mo, ge osu'neka aipafati'mo emikeno, huno ha pai'nigeno hosu aune vekamo'a vaya'ai folagapi'mo alino ago'ya faino ataleteno ago ateno u'niye. Agufamo alino hosu huno o'ate'nigeno afa'a mai'niye. 36 Agete'apae'mo muki vaya'amogimo hapau ai'nae. Apakaemo, ani agufa gemo na agufa gemo hu'niye. Ala'apimo yagaino ne'apateya vekamo mai'negekana huno lokiya himamu'aleti'mo hosu apaune vaya'aife'mo, emiteyo, huno hapa pai'nige'apae'mo emi e'a ne'vae, hu'a hu'nae. 37 Yesufe'mo ava gemo muki haopalegamo aino atagu faeno uneno hu'niye.

Yesu'a alu kaita alu kaita'mo hapau'niya vaya'mo alino alagepa huno apate'niya gemae

(Mt 8:14-15; Mk 1:29-31)

38 Yesu'a mono nopati'mo lamino'ae'mo Saimoni nopi'mo hai'niye. Saimoni ayemo'amo'mo amuko kaita hau'nigeno havaeno mai'niye. Apakaemo Yesufe'mo, alika alagepa huka ato, hu'a ha pai'nae. 39 Uno agenopalegamo he tino mai'neno'ae'mo, hano hino, huno ha pai'nigeno amuko hau'niya ya'amo hano hu'nigeno malage huno he tino uno ne'ya'mo alo huno apate'niye. 40 Yegemo lamino falegefe hu'nige'apae'mo kaita hapau'niya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'mogi kaita hapau'niya vaya'mo Yesutegamo apavaleli'a e'nae. Agaemo muki alu kaita alu kaita'mo hapau'niya vaya'ai apakufale'mo aya'mo male'neno alino alagepa huno apate'niye. 41 Inagi hosu apaune vaya'mo asole vaya'ai apaipafati'mo emi e'apae'mo, Goti mafa'ne'amo mai'nane, hu'a alopa gefati'mo hu'nae. Kalaisi vekamo mai'niye, hu'a ago age'naya'mofe'mo Yesu'a, ge osutapa afa maiyo, huno hapa pai'niye.

Yesu'a Yu vaya'ai kotegamo umenitata huno Goti ge'amo aeno hakalo huno hapa pai'niya gemae

(Mk 1:35-39)

42 Kotilamiyapi'mo taonifati'mo ataleno uno vaya'mo o'mai'naya kotegamo mai'nige'apae'mo kahauya hume hume u'a age'a avatete'apae'mo apataleno o'usiyafe'mo atafau'nae. 43 Hu'naya'monanafa agaemo, nagaemo Goti'a yagaino ne'apateya kavafe'mo alagepa gemo u'na alu taonifi alu taonifi'mo ae'na hakalo hu'na hapa paisuva gemo hane'niye. Ani kava'mo hisuvafe'mo alino nate'nige'na emi'ne'nove, huno hapa paiteno 44 apataleno uno Yutiya kotega mono nokopi'mo haino aeno hakalo huno hapa paimale hapa paimale huno uneno huno mai'niye.

Copyright information for `KYG