Mark 5

Hosu apaune vaya'mo mago vekamo aipafi'mo mai'naya vekamo ava gemae.

(Mt 8:28-34; Lu 8:26-39)

Apakaemo ani kotu'mo lakae'a Gatalini vaya'mo ne'maiya aupilagamo u'a ava'yi hu'nae. Yesu'a sipifati'mo emine ne'egeno'ae'mo hosu apaune vaya'mo aipafi'mo mai'naya vekamo kanolufilagati'mo ne'ege'a fotu hu'nae. Ani vekamo vaya'mo ki'a ne'apataya yafaka kanolufilaga ne'maige'apae'mo mago vaya'mogimo u'a atafaugefe hu'nayana afa'a o'atafauge seli nofiteti'mo ki'a ategefe hu'nayana afa'a ki'a o'atege hu'naya vekae. Mago vaya'mogimo muki afina'ae afina'ae'mo aiyalate'mo hanikapu ai'a atege ayatalate'mo seli nofiteti'mo ki'a atege hu'naya'monanafa seli nofi'mo alino kapalu aege hanikapumo aino lo aege huno mai'nige'apae'mo afa'a yagai'a o'ate'nae. Muki afina'mo feluga'e hani'ilaga'e'mo kanolufilaga'e avelega'e'mo umenitata nehuno'ae'mo lusi kava huno kagegage nehuno'ae'mo agai'a agufamo yafateti'mo heno hatagauno mai'niye.

Agaemo afagitegati'mo Yesu'mo ageteno'ae'mo nagu nagu huno eno aiyafi'mo ale'ya fai'neno'ae'mo alopa gefati'mo mono huno'ae'mo, Yesuo, huno, Hogote vekamo anaga vekamo Goti mafa'ne'amogae, huno, nagaetegamo na agufa kava'mo huka nategefe'mo ne'ane. Goti agi'aleti'mo kago'ya ataleteka hukae'mo, kagafu kisiya ya'mo ali'na okamiguve, huka naha paiyo, huno ha pai'niye. Hogoteno Yesu'a huno'ae'mo, hosu aune neo, huno, aipafati'mo emikeno, huno hu'niya'mofe'mo ani gemo hu'niye. Yesu'a, kagikamo ina lagae, huno afi ge'nigeno'ae'mo lagaemo asole vaya'mo mai'nona'mofe'mo nagi'nimo asole vaya'nae, huno ha paiteno'ae'mo, 10 kahao ke hovanagi afagitega alika laha faika olatalo, huno huge huge huno mai'niye. 11 Inagi asole afu anaga'mo avele'mo ne'a mai'nae. 12 Hosu apaune vaya'mogi, alika laha faitalegeta afu anaga'ai apaipafi'mo haita maino, hu'a afi ge'nae. 13 Yesu'a, kanalenagi afa'a viyo, huno hu'nige'a hosu apaune vaya'mo aipafati'mo emi e'a tu tauseni'a agufa afu anaga'ai apaipafi'mo fale'a hai'nage'apae'mo aulafifati'mo nagu nagu hu'a u'a lami'a ani kotupi'mo asagau'a aite'a ani'mo nete'a fali'nae.

14 Ani afule'mo ne'yagaiya vaya'mo apaune he'u'a taonifi'mo mai'naya vaya'aife'mo hapa paige alu haopalega u'a hapa paige hu'a hapa pai'nage'a afite'apae'mo agesayafe'mo e'nae. 15 Apakaemo Yesutegamo e'a agayana hosu apaune vaya'mo aipafati'mo alino hapafaitale'niya vekamo'mo kukenamo alino vaiteno mopafi'mo fai mai'nigeno agesamo aino halo ai'nigeno mai'nige'a e'a agete'apae'mo koli hu'nae. 16 Ani kava'mo age'naya vaya'mogimo hosu apaune vaya'mo aipafi'mo mai'naya vekae'mo ava gemo huge afu anaga'aife'mo apava gemo huge hu'a hapa pai'nae. 17 Hapa pai'nage'a afite'apae'mo Yesufe'mo, kahao ke honanagi mani koteti'mo ataleka uvo, hu'a ha pai'nae. 18 Yesu'a sipifi'mo hai'nigeno'ae'mo hosu apaune vaya'mo aipafati'mo alino hapafaino apatale'niya vekamo'mo, kahao ke hove, huno, kagae'e'mo ugesugi navalelika ugapiye, huno afi ge'nigeno'ae'mo 19 Yesu'a, ha'ao, huno, vayakalegage'mo uka Ala kava ne'mo'a lusi kava huno hau huno kateteno kaha mae'niya kavafe'mo ava gemo huka hapa paiyo, huno ha pai'niye. 20 Ha pai'nigeno uno naya lole'a taonimo agi'amo Nekapolisi kotegamo umenitata huno Yesu'a lusi kava huno ha mae'niya kavafe'mo ava gemo aeno hakalo huno hapa paimale hapa paimale hulino u'nige'a ani gemo afite'apae'mo hapau ai'nae.

Yailasi a'mafa'ne'e mago kaita hau'niya a kano'efe'mo anava gemo hu'niya gemae

(Mt 9:18-26; Lu 8:40-56)

21 Yesu'a halate mugagayaga faligamo lakaenuno ani agi'nale'mo mai'nige'apae'mo asole vaya'mo e'a ali'a anupa hu'a mai'nae. 22 Mai'nageno Yailasi'a Yu vaya'ai monote'mo ne'yagaiya vekamo'a eno Yesu'mo ageteno'ae'mo aiyafi'mo ago'ya faino mai'neno'ae'mo, kahao ke hove, huno, a'mafa'ne'nimo aise afina'mo ago faligefe hu'nige'nae'mo huvanagi halate alagepa huno maisiyafe'mo eka agufale'mo kaya'mo maleka ato, huno lokiya ge huno afi ge'nigeno'ae'mo 24 Yesu'a agae'e'mo u'niye. Ne'vige'apae'mo fai'a ku aili ku aili hu'a male'a apalini'a u'nae.

25 Mago a kanomo tuolofu'a kafugamo aigu'ya'mo hauge hauge huno mai'niya a kanomo mai'niye. 26 Agaemo alu lota vaya alu lota vaya'aitegamo uge uge hu'niyana ha o'mae'nageno lusi agafu ki'nigeno muki moni'amo atale'niyana ha okeno mago'e huno hauge hauge huno mai'niye. 27 Agaemo Yesufe'mo ava gemo afiteno'ae'mo asole vaya'e'mo eno magokepi lokaelino ne'eno'ae'mo, kukena'ale'mo ame alisuvana aigu'ya'nimo alagi nahagegaiye, huno agesamo afiteno akamelegati'mo eno kukena'ale'mo ame ali'niye. 29 Ame ne'aligeno'ae'mo aigu'ya'amo malage huno hage'nigeno agufafilagamo alino amalagino age'niye. 30 Ame ne'aligeno'ae'mo Yesu'a ageyana agufafati'mo himamu'amo ago u'nigeno age'niye. Ageteno'ae'mo muki vaya'e'mo magokepi ne'eno'ae'mo aino afe leno, ina la'mo kukena'nile'mo ame ali'niye, huno apafi ge'niye. 31 Apafi ge'nige'apae'mo ge'amo ne'afiya vaya'mogi hu'apae'mo, asole vaya'mogimo male'a kapalini'a ne'vagi na kava higekae'mo ina la'mo kukena'nile'mo ame ali'niye, huka nehane, hu'a afi ge'nae.

32 Yesu'a ame ali'niya vekamo agesiyafe'mo aulaga halino apakelinuneno hu'niye. 33 Aulaga halino ne'apakegeno'ae'mo ani a kanomo'a agufafilagamo afole ai'niya kava'mo ageteno'ae'mo eno aiyafi'mo ago'ya fai'neno koli huteno atete nehaigeno'ae'mo Yesufe'mo muki kava'ae'mo lama ge huno ava gemo huno ha pai'niye. 34 Ani gemo ha pai'nigeno'ae'mo, a'mafa'neo, huno, kagesa afika fatago hu'nana kavakamo'a alino alagepa huno kate'niyanagi uka alagepa huka maigeno'ao kaipamo'mo falu hino, huno ha pai'niye. 35 Ha nepaige'apae'mo mago vaya'mo Yailasi'a Yu vaya'ai monote'mo ne'yagaiya vekamo notegati'mo e'apae'mo, a'mafa'nekamo ago fali'nigi na kava higeka tisa vekamo alaga haesiya ya'mo alika ne'amine, hu'a ha pai'nae. 36 Yesu'a ani gemo afiteno'ae'mo monote ne'yagaiya vekae'mo ha paino'ae'mo, koli osuka nagaefeke'mo kagesa afika fatago huvo, huno ha paiteno 37 muki vaya'aife'mo, o'metapa afa'a maiyo, huno hapa paiteno Pita'agi Yemisi'agi Yemisi agana'amo Yoni'agi huno apavalelino u'niye. 38 Monote ne'yagaiya vekamo note'mo u'a ava'yi hute'apae'mo Yesu'a apakeyana ani vaya'mogi apano aete'a faiyosago fai'a avi'ya nehageno apake'niye. 39 Agaemo nopi'mo nehaino'ae'mo, na kava higetapae'mo lapano aetetapa avi'ya nehae. Ani a'mafa'nemo ofali'nifa afa'a au kaleno mai'niye, huno hapa pai'niye. 40 Hapa pai'nige'apae'mo lusi kava hu'a kigi hu'a ate'nageno'ae'mo muki vaya'amo ago alino hapa faitalege'a kumataga lami'nae. Agaemo ani a'mafa'nemo ita'afo'ala'moganimogi agaemo avagi hu'a e'naya vayanagi huno apavalelino ani a'mafa'nemo male'naya nopi'mo hai'nae. 41 Ayate'mo ne'alino'ae'mo, talita kumi, huno hu'niye. Ani gemo aepa'amo hane'niyana aise a'mafa'neo, hu'na, he tiyo, hu'na kaha nepauve, huno hu'niye. 42 Huno nehigeno'ae'mo malage huno he tino umenitata hu'niye. Ani a'mafa'nemo tuolofu'a kafugamo mai'niya a'mafa'nemae. Umenitata hu'nige'a agete'apae'mo lusi kava hu'a hapau ai'nae. 43 Yesu'a lokiya gemo huno hapa paiteno'ae'mo, mago vaya'aife'mo utapa hapa opaiyo, huno ha paiteno, mago ne'ya'mo alitapa amiyo, huno hapa pai'niye.

Copyright information for `KYG