Mark 6

Nasalasa taonifi'mo mai'naya vaya'mogi Yesufe'mo apakame'yamo ami'naya gemae

(Mt 13:53-58; Lu 4:16-30)

Yesu'a ani kotegamo ataleno ko'alegamo u'nige'apae'mo ge'amo ne'afiya vaya'mo akame hu'a u'nae. Agaemo Sapati afina'mo Yu vaya'ai mono nopi'mo haino mono gemo aepa faino alino apaya male'niye. Asole vaya'mogi ani gemo afi'a hapau aite'apae'mo, mani vekamo'a ani gemo haiya'aleti'mo ali'niye. Alagepa agesa afi ya'mo haiya agufa agesa afi ya'mo ali'niya'mofe'mo no'agona agufa lokiya aune kava'mo nehiye. Lagaemo age'nonana afa'a no nekiya vekamo mai'niye. Maliya mafa'nemo mai'nigeta ageteta agana'amogimo Yemisi'agi Yosesi'agi Yutasi'agi Saimoni'agi huta apaketeta asa'amogi'e'mo magokepi lokaeta mai'none, hu'a hute'a hosu apaipamo kali'a atete'a apakame'yamo ami'nae.

Yesu'a, Gotitegati gemo alinineno aeno hakalo huno hapa nepaiya vekamo'a muki haopalegamo agi hane'niya'monanafa afamo anaga'afi'e ko'alega vaya'aitega'e'mo agi ohane'niye, huno hapa pai'niye. Agaemo ko'alegamo no'agaya agufa lokiya aune kava'mo afa'a osu'niye. Afa'a osu'niya'monanafa magoke magoke vaya'mo kaita hapau'niya vaya'aite'mo aya'mo male'neno alino hapageno apate'niye. Agaefe'mo apakesa afi'a fatago osu'naya'mofe'mo agesa ala'amo afi'niye. Apatalenuno Goti ge'amo hapa paimale hapa paimale hulino uneno hu'niye.

Yesu'a tuolofu'a vaya'mo alino apatege'a u'naya gemae

(Mt 10:5-15; Lu 9:1-6)

Yesu'a tuolofu'a vaya'aife'mo, eyo, huno hu'nige'a agaetegamo e'nageno lole vekala'mo alino lokaeno anatete anatete huteno alino apatesige'a u'a hosu apaune vaya'mo ali'a hapafai'a apatalesayafe'mo himamu'amo alino apami'niye. Apamiteno hapa paino'ae'mo, muki asole yatapimo alinitapa o'viyo. Kunagi peleti mayagi kutapifi monigi hutapa alinitapa o'viyo. Hayopa kayotapimo alitetapa su'mo vaitetapa magoke siotimo vaitetapa viyo. 10 Utapa taonifi'mo ava'yi hutetapa magoke nopi'mo haitapa mai'netapa henaga'amo ataletapa viyo. 11 Ne'visage'apae'mo mago taonifi'mo mai'nisaya vaya'mogimo ali'a falu fala hu'a olapate'a getapimo o'afisayana Goti'a kavatie'mo ohau'niye, hu'a agesayafe'mo apataletapa ugefe'mo nehutapae'mo lapaiyalegati'mo mumusopamo alitapa fopo hutaletapa viyo. Lama ge lapa nepauve, Goti'a agoti huno apatesiya afina'mo Sotomi taonifi'e Gomola taonifi'e'mo mai'naya vaya'mogi mago hosu ya'mo aligaya'monanafa ani taonifi'mo mai'nisaya vaya'mogi mago'e hu'a lusi hosu ya'mo aligae, huno hapa pai'niye. 12 U'apae'mo, lapaipamo alitapa afe leyo, hu'a Goti ge'amo hapa pai'nae. 13 Apakaemo vaya'ai apaipafati'mo asole hosu apaune vaya'mo ali'a hapa fai'a apatalege kaita hapau'niya vaya'aite'mo uvelimo fale'a apate'ne'a ali'a hapage'a apatege hu'nae.

Ani'mo faleno ne'apateya Yoni'mo ago fali'niya gemae

(Mt 14:1-12; Lu 3:19-20; 9:7-9)

14 Muki haopalegamo mai'naya vaya'mogimo Yesu agi'amo afi'nageno'ae'mo gamani vekamo yagaino ne'apateya vekamo Heloti'e'mo afi'niye. Afiteno'ae'mo, Yoni'a ani faleno ne'apateya vekamo kanolufati'mo ago he ti'niya'mofe'mo aipafati'mo himamu'aleti'mo no'agaya lokiya kava'mo nehiye, huno hu'niye. 15 Mago vaya'amogi hu'apae'mo, Ilaiya'a mai'niye, hu'a hu'nage'a mago vaya'amogi hu'apae'mo, Gotitegati gemo alinineno aeno hakalo huno hapa nepaiya vekamo akeya'vilaga vaya'mo Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa pai'naya vayakana huno mai'niye, hu'a hu'nae. 16 Ani gemo hu'naya'monanafa Heloti'a huno'ae'mo, Yoni'a lugo'amo ago he'na hatagau'na atale'nova vekamo kanolufati'mo ago he ti'niye, huno hu'niye.

17 Hogoteno Heloti'a ati vaya'mo alino apate'nige'a u'a Yoni'a atafau'a kalavusi hu'a ate'nae. Heloti'a agana'amo'mo Filipi a'mo agi'amo Helotiyasitefe'mo kalavusi huno ate'niye. Heloti'a Helotiyasi'mo ali'nigeno Yoni'a, kaganakamo a'mo ali'nana kava'mo Goti ke'aepa gemo ago amagika atale'nane, huno ha pai'nigeno'ae'mo 19 Helotiyasi'a Yonife'mo hosu aipamo kali'nigeno amagigefe'mo hu'niya'monanafa afa'a o'amagi'niye. 20 Heloti'a, Yoni'a aote vekamo fatago kava'age'mo nehiya nene, huno agesamo afiteno Yonife'mo koli huteno yagaino ate'niya'mofe'mo Helotiyasi'a afa'a o'amagi'niye. Heloti'a Yoni ge'amo afiteno asole kavatefe'mo akame huteno mago'e huno ge'amo afisiyafe'mo hau'niye. 21 Heloti'a ita'amo'mo alino ate'niya afina'mo halate afole ai'nigeno yagita hu'nige'apae'mo yagai'a ne'apataya gamani vayanagi ati vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vayanagi Galeliya kotega ala apaki vayanagi hu'a e'a ani ne'ya'mo ne'nae. Ani afina'mo Helotiyasi'a Yoni'mo amagisiya ka'mo ago age'niye. 22 Helotiyasi'a a'mafa'ne'amo'mo yagita hu'naya nopi'mo haineno oae'nige'apae'mo Heloti'e magokepi lokae'a mai'naya vaya'mogi'e'mo agete'apae'mo amuse hu'a atete'a yagaino ne'apateya kini vekamo'a, na agufa yafe'mo kahau'nisifigi naha paiyo afa'a kamiguve. 23 Yagaika ne'apatana yapati'mo folagapati'mo alika fako huka magokayaga'amo namiyo, huka hisana'mo'mo afa'a ali'na fako hu'na kamiguve, huno ago'yamo ataleno ha pai'niye. 24 Ani a'mafa'nemo'mo uno ita'amofe'mo, na agufa ya'mo namiyo, hu'na hisuve, huno afi ge'nigeno'ae'mo, Yoni'a ani'mo faleno ne'apateya vekamo lugo'amo heka hatagauka agenopa'amo alinikeka namiyo, huka ha paiyo, huno ha pai'niye. 25 Malage huno uno kini vekae'mo, kagaemo Yoni'a ani'mo faleno ne'apateya vekamo lugo'amo heka hatagauka agenopa'amo alika yuvapafi'mo maleteka alinikeka namiyo, huno ha pai'nigeno'ae'mo 26 kini vekamo'a lusi kava huno aipamo'mo kana hu'niye. Hu'niya'monanafa hogoteno ago'yamo ataleteno ge hu'nige'a magokepi'mo lokae'a mai'naya vaya'mogimo ago age'naya'mofe'mo ha'ao huno hisiyafe'mo ohau'niye. 27 Kini vekamo'a malage huno ati vekae'mo, uka Yoni lugo'amo heka hatagauka agenopa'amo yuvapafi'mo alika maleka alinika eno, huno ha paiteno alino ate'nigeno kalavusi nopati'mo haino Yoni lugo'amo heno hatagauno agenopa'amo yuvapafi'mo alino maleno alinineno ani a'mafa'nemo ami'nigeno alininuno ita'amo'mo ami'niye. 29 Yoni ge'amo ne'afiya vaya'mogi ani gemo afite'apae'mo e'a agufa'amo alini'u'a ki'a ate'nae.

Apa vaya'mo atagi ne'e'a mai'nageno Yesu'a faefu tauseni'a vaya'mo ne'ya'mo apami'niya gemae

(Mt 14:13-21; Lu 9:10-17; Yo 6:1-13)

30 Ki'a atetage'apae'mo apa vaya'mo alino apate'nige'a u'nayategati'mo ai'a atagi ne'a Yesutegamo e'a ali'a anupa hu'a mai'ne'apae'mo ma kava'mo hu'none ma gemo alita apaya male'none, hu'a ha pai'nae. 31 Ha pai'nageno'ae'mo, lagai'atige'mo ka'me kotegamo mago afina'mo uta maita falu hugune, huno hapa pai'niye. Asole vayako'mo u'e'a hu'nage'apae'mo ne'ya'mo nesaya kana'apimo alagi ohane'niya'mofe'mae. 32 Huno hapa pai'nige'a sipifi'mo hai'a maite'a apakai'apige'mo ka'me kotegamo u'naya'monanafa 33 asole vaya'mogi ago apakete'apae'mo, apakaemae, hu'a hute'a asole taonifati'mo nagu nagu hu'a u'nae. U'a ae'a apaka se'a u'a hogote'a ava'yi hu'nageno 34 Yesu'a sipifati'mo emineno apakeyana asole vaya'mo e'a mai'nageno apaketeno'ae'mo, sipisipile ne'yagaiya vekamo o'mai'nige'a afa sipisipigana hu'a mai'nae, huteno hau huno apateteno aepa faino alino apaya male'niye. 35 Yegemo lamino falegefe hu'nige'apae'mo ge'amo ne'afiya vaya'mogi e'a ha pai'apae'mo, ka'me kotegamo eta mai'nona'mofe'mo ne'ya'apimo ohane'nigeno yegemo lamino falegefe hu'nigi alika apatege'apao u'e'a hu'a hoyalegati'e taonifilagati'e'mo ne'ya'apimo miya faiyo, hu'a ha pai'nae. 37 Ha pai'nageno'ae'mo, lapakaemo ne'ya'mo apamiyo, huno hapa pai'nige'apae'mo, lagaemo ne'ya'mo apamisuna ya'mo ohane'niyanageta tu hataleti kinaleti'mo uta peleti mayamo miya failiteta apamisunafe'mo kahau'nifiye, hu'a afi ge'nae. 38 Afi ge'nageno'ae'mo, Lapakaemo na magi peleti mayamo ali'nae. Utapa ageyo, huno hu'nige'a u'a agete'apae'mo faefu'a peleti maya'e lole noyamela'e'mo hane'niye, hu'a ha pai'nae.

39 Agaemo, lapaote lapaote hutapa kahaule'mo itopale maiyo, hutapa hapa paiyo, huno hapa pai'niye. 40 Ani kava'mo hu'a fifiti'a vaya'mo maige vani hataleti'a vaya'mo maige hu'a kahaule'mo itopale'mo mai'nae. 41 Agaemo faefu'a peleti maya'e lole noyamela'e'mo ali'neno alino maku huno koku'napi'mo ageteno hao ke heteno'ae'mo peleti mayamo alino akaya heno ge'amo ne'afiya vaya'aina apami'nige'a ali'a apami'nae. Ani kava'mo huno lole noyamela'e'mo alino akaya heno apami'niye. 42 Apami'nige'a ali'a apami'nage'a ne'a apamu hu'nae. 43 Ge'amo ne'afiya vaya'mogi ne'a apamu hute'a atalaya atupa'amo ali'a tuolofu'a honafa yuvapafi'mo male'a havai te'nae. 44 Faefu tauseni'a agufa vaya'mogimo ani ne'ya'mo ne'nae.

Yesu'a ani agotofule'mo e'niya gemae

(Mt 14:22-23; Yo 6:16-21)

45 Yesu'a malage huno ge'amo ne'afiya vaya'aife'mo, sipifi'mo uta haitetapa ani faliga Metasaita taonifi'mo utapa hogo netege'nao, huno hapa paiteno asole vaya'mo alino apate'nige'a u'nae. 46 Utageno Yesu'a nunumu'mo hisayafe'mo avefi'mo hai'niye. 47 Hani hu'nige'apae'mo ge'amo ne'afiya vaya'mo sipifi'mo ani kotu folagapi'mo ne'vageno'ae'mo Yesu'a agai'age'mo mopafi'mo mai'niye. 48 Mai'neno'ae'mo apakeyana yasimo'mo alino ago'ya fai'nige'apae'mo latapa kayoteti'mo ani'mo avale'a ali'a apakamelaga ataleme ataleme u'nayana afa'a o'u'nae. Kotigefe'mo nehigeno'ae'mo apakaetegamo ani agotofule'mo eno aeno apaka seno visiyafe'mo 49 ani agotofule'mo ne'ege'a agete'apae'mo, afene, hu'a apakesamo afite'a avovo hu'nae. 50 Muki'amogimo agete'a lusi kava hu'a koli hu'naya'mofe'mae. Mai'nageno'ae'mo Yesu'a malage huno hapa paino'ae'mo, lokiya vaitapa maiyo. Nagaeke'mo ne'ovanagi koli osiyo, huno hapa paiteno 51 sipifi'mo haineno apakae'e'mo magokepi mai'nigeno yasimo alino hano hu'nige'apae'mo lusi kava hu'a hapau ai'nae. 52 Yesu'a aise peleti mayaleti'mo alino mago'e peleti mayamo alo huno apami'niya kavafe'mo alagepa hu'a apakesamo o'afi'naya'monanafa apakesamo ago akani'niya vayakana hu'a mai'naya'mofe'mo yasimo alino hano hu'nige'apae'mo hapau ai'nae.

Yesu'a Genesaleti kotegamo uno kaita hapau'niya vaya'mo alino hapageno apate'niya gemae

(Mt 14:34-36)

53 Ani'mo lakae'u'a Genesaleti kotegamo ava'yi hute'apae'mo sipimo nofi ae'a ate'nae. 54 Sipifati'mo u'a lami'nage'a agete'apae'mo Yesu'mae, hu'a age'nae. 55 Agete'a anile mai'naya vaya'mo nagu nagu hu'a u'e'a hu'a muki aupilagati'mo kaita hapau'niya vaya'aina hi'yopa kayo'apile'mo ali'a havae'a apatete'a Yesu'a ani aupilagamo mai'niye, hu'a hu'naya yategamo apavaleli'a e'nae. 56 Yesu'a aise taonifinagi alopa taonifinagi muki aupilagagi huno umenitata huno mai'nige'apae'mo kaita hapau'niya vaya'aina apavaleli'e'a maketi kumate'mo apate'nage'a mai'ne'apae'mo kaita hapau'niya vaya'mogimo ge hu'apae'mo, kahao ke honanageta kukenakamo atupa'ale'mo ame aligesune, hu'a hute'a ame ali'nae. Muki ame ali'naya vaya'ai kaita'apimo alino hapageno apate'niye.

Copyright information for `KYG