Matthew 24

Yesu'a Yulusalemu taonifi'mo alopa mono no'mo he'a halagape vaigae, huno hu'niya gemae

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

Yesu'a alopa mono nopati'mo ataleno ne'vige'apae'mo ge'amo ne'afiya vaya'mo agaetegamo e'a alopa mono nokofe'mo, ago, hu'a hu'nageno'ae'mo, muki noko'amo age'nafiye. Lama ge lapa nepauve, huno, magoke yafate'mo akalo akalo huno ohanegaifa he'a halagape vai'a atalete'a muki yafa'amo ali'a akoli aote aote hu'a atalegae, huno hapa pai'niye.

Hano hisiya afina'mo aune kava'mo alino apave lisiya kavafe'mo hu'niya gemae

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

Yesu'a Alifi'aepa avefi'mo itopale'mo mai'nige'apae'mo ge'amo ne'afiya vaya'mo apakai'apige'mo agaetegamo e'apae'mo, ina afina'mo afole aigiye, huka laha paiyo. Emikegefe'mo hisana afina'e hano hugefe hisiya afina'e'mo na agufa alagena kava'mo afole aigiye, hu'a afi ge'nae. Yesu'a, humi olapatesayafe'mo alagepa hutapa yagaitapa lapateyo. Asole vaya'mogi nagi'nimo aeli'a ne'e'apae'mo, Kalaisi'namo mai'nove, hu'a hute'a asole vaya'mo humi apategaya'mofe'mae. Lapaopale'mo kame hisaya kavafe'mo ava gemo hisagetapa afige afagi kotegamo kame hisaya kavafe'mo ava gemo hisagetapae'mo afige hutetapae'mo koli hutetapa atete osiyo. Ani kava afole aigiya'monanafa hano hugefe hisiya afina'mo afole o'aigiya'monanafa henaga'amo atupa afinake'mo afole aigiye. Mago nofi vaya'mogi alu nofi vaya'e'mo kame huge mago gamani vaya'mogi alu gamani vaya'e'mo kame huge muki haopalega kafu hu kava'mo afole aige imima'mo alige hugiye. A'nemogi mafa'nemo ali'a ategefe nehageno'ae'mo aepa faino apakafu nekiya kava huno saufa afina'mo aepa faino ani agufa kava'mo afole aigiye.

Ani agufa kava'mo afole aisige'apae'mo kalavusi hu'a lapatete'a lapavaleli u'a vaya'ai apayapi'mo lapatesage'a kayo'mo lapamite'a kamiti lapamagigae. 10 Apakaemo muki nofi vaya'mogi nagi'nilefe'mo apaini hu'a lapategae. Ani afina'mo afole aisige'apae'mo muki asole vaya'mo apakesa afi'a fatago hu'naya kava'apimo atalete'a konaga'apimogi kutulu ya'mo nete'a apaini hu'a apategae. 11 Asole aigofe gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa paisaya vaya'mo afole aite'a asole vaya'aife'mo humi apategae. 12 Muki vaya'mogimo mago'e hu'a hosu kava'mo hugaya'mofe'mo asole vaya'mogi hapau apayamopafi'mo nehapaiya kavafe'mo ohapausige'a apayalo falo hugae. 13 Hugaya'monanafa o'atale'a atafau'a alagi hu'a maime maime ne'visageno hano hugefe hisiya afina'mo mai'nisaya vaya'ai apakufamo alino katino apateteno hapau vaigiye. 14 Mago vaya'mogimo muki alu nofi alu nofi vaya'mogi afisayafe'mo mani gemo Goti'a yagaino ne'apateya kavafe'mo alagepa faigoko ge'amo ae'a hakalo hu'a hapa paisageno muki ma mopafi'mo aino atagu faeno uneno nehisigeno hano hisiya afina'mo afole aigiye. 15 Gotitegati gemo alinineno aeno hakalo huno hapa nepaiya vekamo Naniyo'aalagi hosu faipa ya'mo'a alino hosu huno atesiya kavafe'mo ava gemo huno avo'mo kae male'niye. Lekana nepaiya vaya'mogitapamo afiyo. Ani faipa ya'mo'a aote mono nopi'mo hanesigetapa 16 agetetapae'mo Yuta kotega mai'naya vaya'mo lapaune hetapa avelegamo haiyo. 17 Kumatega mai'nisaya vaya'mogimo kagemi ya'apimo alisayafe'mo no'apifi'mo fale ohaiyo. 18 Hoya'apilega mai'nisaya vaya'mogimo kukena'apimo alisayafe'mo no'apilegamo atagi ne'a o'viyo. 19 Vaehae, hu'na, ani afina'mo apaipagu'e'mo mai'nisaya a'ne'e mafa'nemo nu ne'apamisaya a'ne'efe'mo nahau huve. 20 Yasi afina'e sapati afina'e'mo lapaune osesayafe'mo nunumu hiyo. 21 Ani afina'mo afole aisiya hanageke ya'mo'a hogote hanageke ya'mo ma mopamo alo hu'niya afinateti'mo afole aite afole aite huno afole ai'niya hanageke ya'mo aeno aga seno muki afole aisiya hanageke ya'e'mo alagi aeno aga seno afole aigiye. 22 Ani agufa hanageke ya'mo afole aisiya afina'mo alino hogo huno o'ate'niyesinana muki vaya'mo ago fali'naesina'monanafa lekana paino apate'niya vaya'aitefe'mo hanageke afina'mo alino hogo huno ategaiye. 23 Ani afina'mo mago vaya'mogi lapa pai'apae'mo, Ageyo, hu'a, Kalaisi'a manile mai'niye, hu'a lapa paige mugalega mai'niye, hu'a lapa paige nehisagetapae'mo o'afiyo. 24 Mago vaya'mogi, Kalaisi'namo mai'nove, hu'a huge mago vaya'mogi Gotitegati gemo alini'ne'na ae'na hakalo hu'na hapa nepauva vekamo mai'nove, hu'a huge hute'a mago'e hu'a no'agaya agufa apaune kava'mo hugaya'mofe'mae. Lekana paino apate'niya vaya'mo humi apatesayafe'mo hugayana afa'a humi o'apategae. 25 Afiyo, hu'na, hogote'na ani gemo ago lapa pai'nove.

26 Mago vaya'mogimo, Ageyo, hu'a, muga ka'me kotegamo mai'niye, hu'a lapa paigayanagi alagi o'viyo. Mago vaya'mogimo lapa pai'apae'mo, Ageyo, hu'a, ma nopi'mo fala kino mai'niye, hu'a lapa paigayanagi alagi o'afiyo. 27 Alave huteno yegemo haine ne'eya kotegati'mo aeno ha leteno yegemo lamino nefaleya kotegamo aeno ha neleya agufa kava'mo nehisigeno Vemo mafa'nemo eminesige'a muki vaya'mogimo agegae. 28 Afumo fali'nige'apae'mo hakiki nama anaga'mogimo haleli e'a kefa'ale'mo hakalete'a ali'a anupa hu'a ne'maiye.

29 Ani hanageke ya'mo afole ne'aisigeno'ae'mo malage huno yegemo oleno hani nehisigeno'ae'mo kaimo olegaiye. Asole kanefi'mo koku'napati'mo asagauno ne'aisigeno koku'napi ne'maiya apaune vaya'mogi atete hugae. 30 Ani afina'mo Vemo mafa'nemo eminesiya alagena kava'mo koku'napi'mo afole ne'aisige'apae'mo muki ma mopafi nofife nafife vaya'mogimo agete'apae'mo yulagefa aigae. Apakaemo agesayana Vemo mafa'nemo koku'napi hiya mopale'mo lokiya'a'e ha le konali ya'a'e'mo alinino eminesige'a agegae. 31 Mago enisole vekamo'a alopa gefati'mo pikuli nehisigeno'ae'mo agaemo enisole vaya'amo alino apatesige'a ma mopamo lole'e lole'e atupale'mo u'e'a hu'a lekana paino apate'niya vaya'mo apavaleli e'a ali'a anupa hu'a apategae.

32 Fiki yosae'mo aeno kalafefa gemo hu'niya gemo afiyo. Yosa akopafati'mo alino hegafa huteno saufa anupamo male'nigetapa agetetapae'mo, yegemo lesiya afina'mo alagi hogo hiye, hutapa nehae. 33 Ani kava huno muki ani kava'mo afole aisigetapa agetetapae'mo, ani kavafe'mo laha pai'niya afina'mo aepa faino alagi hogo hiye, hutapa lapakesa afiyo. 34 Lama ge lapa nepauve, huno, hemenimo muki mai'naya vaya'mo ofali'nisageno muki mani agufa kava'mo afole aigiye. 35 Koku'na'e mopa'e'mo hano hugiya'monanafa ge'nimo alagi hano osuno afa'a hanege hanege huno hanegaiye.

Hainu afina'mo afole aisifi, huno hu'niya gemae.

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30,34-36)

36 Hainu afina'mofi na kanale'mofi hu'a muki vaya'amogimo alagi o'afi'nae. Koku'napi enisole vaya'mogi'e Mafa'ne'amo'e'mo alagi o'afi'naya'monanafa muki ya'mo Afo'amoke'mo afi'niye. 37 Noa'a mai'niya afina'mo ma mopafi vaya'mo mai'naya agufa kavake'mo hu'a mai'nisageno Vemo mafa'nemo eminegaiye. 38 Alopa ani'mo ose'nige'apae'mo ne'ya'mo nege ani'mo nege a'mo alige a'nemo lagauli'a uge hu'a mai'nageno'ae'mo Noa'a sipifi'mo hai'niye. 39 Apakaemo alopa ani'mo hegaiye, hu'a apakesa o'afi'a fikuge'mo maime maime ne'vageno'ae'mo ani'mo heteno muki vaya'amo ani'mo'a alinino u'niye. Ani agufa kavake'mo hu'a mai'nisageno'ae'mo Vemo mafa'nemo eminegaiye. 40 Ani afina'mo lole vekala'mo hoyafi'mo mai'nisa'age'apae'mo mago vekamo avaleli'a ute'a mago vekamo ate'a ugae. 41 Lole atala'mo magokepi lokae'ana ali'ya'mo ne'alisa'age'apae'mo mago a kanomo avaleli'a ute'a mago a kanomo ate'a ugae. 42 Ani kava hugaya'mofe'mo kava yagaitapa maiyo. Hainu afina'mo Ala kava netapimo eminesifi hutapa o'afi'naya'mofe'mo yagaitapa maiyo. 43 Afiyo, hu'na, no aepa vekamo'a hainu afina'mo kumaya ne'aliya vekamo egaifi, huno agesamo afi'niyesinana yagaino mai'nisigeno eno no'amo aeno yakino kumaya o'ali'niyesina'mofe'mo 44 yagaitapa maiyo. Lapakaemo, hemenimo emi'no'megaiye, hutapa hisaya afinake'mo Vemo mafa'nemo eminegaiya'mofe'mo yagaitapa maiyo.

Alagepa ali'ya'mo ne'aliya veka'e hosu ali'ya'mo ne'aliya veka'efe'mo anava gemo hu'niya gemae

(Luk 12:42-46)

45 Haiya vaya'mogi ali'ya'apimo o'atale'a alige alige hu'a ne'maiya vayane. Ali'ya aepa vekamo'a ali'ya'amo ne'aliya vaya'aite'mo yagaino apatesiyafe'mo lekana paino ateteno, ne'ya'mo aligefe hisaya afina'mo alika fako huka apamiyo, huno ha paiteno uteno atagi neno'eno agesiyana ali'ya'amo o'ataleno ne'alisigeno eno ageteno'ae'mo ha maesigeno amogaga aigiye. 47 Lama ge lapa nepauve, ali'ya aepa vekamo'a muki kagemi ya'ale'mo yagaisiyafe'mo alino he tino ategaiya'monanafa 48 ali'ya'amo ne'aliya hosu vekamo'a, ali'ya aepa veka'nimo yatala afina'mo mai'niye, huno agesa afiteno 49 agae'e'mo magokepi lokae'a ali'ya'mo ne'aliya vaya'mo aepa faino apamagiteno lusi ani'mo nete'a negi nagi nehaya vaya'e'mo ani'mo neno maiteno 50 agesa afino alo huno o'mai'nisiya afina'mo ali'ya aepa veka'amo atagi neno egaiye. 51 Eno'ae'mo naipeleti'mo folagapati'mo heno apalo atiteno ae'a ati nekaya vaya'mo mai'nayategamo alino atesigeno uno avi'ya huge avepi'mo hanige huno maigiye.

Copyright information for `KYG