Matthew 26

Yagai'a ne'apataya vaya'mogimo, Yesu'mo atafauta kalavusi huta ateteta amagigune, hu'a hu'naya gemae

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Yon 11:45-53)

Yesu'a muki ge'amo alagi hapa paino hano huteno'ae'mo ge'amo ne'afiya vaya'aife'mo hapa paino'ae'mo, ago afi'nayana lole afina'mo utesigeno Pasova hopa afina'mo afole aigiye. Afole aitesige'apae'mo Vemo mafa'nemo malipu yosale'mo nili aite'a ali'a he ti'a atesayafe'mo avaleli u'a apamigae, huno hapa pai'niye.

Inagi mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'e Yu vayatama vaya'mogi'e'mo hogote vekamo mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo agi'amo Kaiyafasi alopa no'afi'mo ali'a anupa hu'a mai'nae. Apakaemo kesi kateti'mo u'a Yesu'mo atafau'a kalavusi hu'a atete'a amagisayafe'mo ge huge afige hu'a mai'nae. Apakaemo, fiku yanage'a apano aegae, hu'a apakesa afite'a, hopa afina'mo o'atafaugune, hu'a hu'nae.

Mago a kano'mo'mo uvelimo lakino Yesu'mo faleno ate'niya gemae

(Mak 14:3-9; Yon 12:1-8)

Yesu'a Metani taonifi'mo mago vekamo Saimoni'a lepalosi ya'mo hau'niya vekamo nopi'mo haino mai'niye. Fai mai'ne'a ne'ya'mo ne'nageno'ae'mo mago a kanomo'a yafa kepi uvelimo alagepa atumo ne'aiya uvelimo lusi monileti'mo miya nefaiya uvelimo alinineno agenopafi'mo lakino faleno ate'niye. Ge'amo ne'afiya vaya'mogimo ani kava'mo agete'apae'mo apaipamo le'nige'apae'mo, na kava higeno fiku lakino faleno ate'niye. Maketi hu'niyesinana lusi monimo aliteno kagemi ya'apimo ohane'nisiya vaya'mo apami'niyesine, hu'a ge hau'nae. 10 Yesu'a ani gemo afiteno'ae'mo, na kava higetapa lusi kana ya'mo alitapa ne'amiye. Nagaetegamo kanale alagepa kava'mo hu'niye. 11 Muki afina'mo kagemi ya'apimo ohane'niya vaya'mo ma mopafi'mo lapakae'e'mo magokepi lokae'a maigaya'monanafa nagaemo muki afina'mo lapakae'e'mo magokepi lokae'na o'maiguve. 12 Nagufamo alo huno nate'niyanage'a kanolufi'mo ki'a natesaya afinafe'mo alagepa atumo ne'aiya uvelileti'mo faleno nate'niye. 13 Lama ge lapa nepauve, huno, mani alagepa faigoko gemo ae'a hakalo hu'a hapa paisaya kotegamo mani a'mo'a hu'niya kava'efe'mo apakesa afisayafe'mo ava gemo hugae, huno hapa pai'niye.

Yutasi'a Yesu kutulu ya'mo aliguve, huno hu'niya gemae

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14 Yutasi'a Isakaliyoti kotega vekamo tuolofu'a vayapati vekamo apataleno mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'aitegamo uno hapa paino'ae'mo, 15 avale'na lapamisuvafe'mo na agufa ya'mo namigae, huno apafi ge'nige'apae'mo teti'a siluva monimo lekana pai'a ami'nae. 16 Ani afinateti'mo Yutasi'a aepa faino atafausiya afinafe'mo yagaino mai'niye.

Pasova ne'ya'mo ne'naya kavafe'mo hu'niya gemae

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-14,21-23; Yon 13:21-30)

17 Yu vaya'mogi aeno apafu noleya peleti mayamo ne'naya hopa afinapati'mo hogote afina'mo afole ai'nige'apae'mo ge'amo ne'afiya vaya'mo Yesutegamo e'a, Pasova ne'ya'mo nesunafe'mo haiyategamo uta alo hisune, hu'a ge hu'a afi ge'nageno'ae'mo, 18 alopa taonifi'mo haitapa mago agesaya vekae'mo, Tisa netimo'a laha paino'ae'mo, nagae afina'mo alagi ago hogo hu'niye. Nagae'e ge'nimo ne'afiya vaya'e'mo nokafi'mo Pasova ne'ya'mo negaune, huno laha pai'niye, hutapa ha paiyo, huno hapa pai'niye. 19 Ge'amo ne'afiya vaya'mogi hapa pai'niya gemo akame hu'a u'a Pasova ne'ya'mo alo hu'nae. 20 Yegemo lamino faletege'apae'mo Yesu'e tuolofu'a vaya'mo ge'amo ne'afiya vaya'a'e'mo hi'yalamute'mo siate'mo fai mai'nae. 21 Ne'ya'mo ne'ne'apae'mo, lama ge lapa nepauve, huno, mani lapakaepati'mo mago vekamo'a nagae kutulu ya'mo ago ali'niyanageno kame vaya'mo navaleno apamigiye, huno hapa pai'niye. 22 Ani gemo afite'apae'mo apaipamo'mo lusi kava huno kana hu'nige'apae'mo apamete apamete hu'apae'mo, Ala kava nene, hu'a, nagaefe'mo nehapiye, hu'a ge hu'a afige afige hu'nae. 23 Yesu'a, nagae'e magokepi peleti mayamo aliteno yuvapafi anipi'mo aeteno ne'niya vekamo'a kutulu ya'mo ali'niye. 24 Vemo mafa'nemo'a Goti mukufi'mo ago avo'mo kae male'naya kate'mo ugiya'monanafa kutulu ya'mo ali'niya vekalegamo lusi aiye aiye avovo kava'mo afole aigiye. Ita'amo'mo alino o'ate'niyesinana agaetefe'mo kanale hiyesine, huno hapa pai'niye. 25 Yutasi'mo kutulu ya'mo ali'niya vekamo'a huno'ae'mo, Tisao, huno, nagaefe'mo nehapiye, huno afi ge'nigeno'ae'mo Yesu'a, ago alagi nehane, huno ha pai'niye.

Ala kava ne'mo kave'mo ne'naya kavafe'mo hu'niya gemae

(Mak 14:22-26; Luk 22:15-20; 1 Kolit 11:23-25)

26 Ne'ya'mo ne'ne'apae'mo Yesu'a peleti mayamo ali'neno Gotife'mo, alika aote male'neka hapa mao, huno nunumu huteno alino akaya heno ge'amo ne'afiya vaya'mo apamiteno'ae'mo, mani peleti mayamo nagufa'nimo hane'niye. 27 Alitapa neyo, huno hapa paiteno kapumo ali'neno Gotife'mo haoke heteno apamiteno'ae'mo, muki'amogitapamo alitapa mani kapufati'mo neyo. 28 Mani kapufi ani'mo kola'nimae. Goti'a hu male'niya kotalake gemo ma kava huguve, huno hu male'niya ge'amo afole aisiyafe'mo ai'na lakiguve. Nagaemo muki asole vaya'ai hosu kava'apimo alino atalesiyafe'mo kola'nimo ai'na laki'na apategauve. 29 Lapa nepauve, huno, halate nofi alagafati ani'mo o'ne'na maime maime ne'u'na Afo'nimo'a yagaino ne'apateya kote'mo saufa afina'mo afole aisige'na lapakae'e'mo magokepi lokaeta mai'neta negaune, huno hapa pai'niye. 30 Apakaemo mono yoke hu'a hano hute'a kumatega lami'a Alifi'aepa avelegamo u'a hai'nae.

Yesu'a Pitafe'mo, nagaefe'mo o'age'nova vekae, huka hugane, huno ha pai'niya gemae

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Yon 13:36-38)

31 Ne'u'apae'mo Yesu'a, Mani hani'ilagamo nagaetegamo afole aisiya hosu kavatefe'mo asagautapa aitetapa muki'amogitapamo nataletapa lapaune hegae. Goti Mukufi'mo avo'mo kae male'niya gemo'mo huno'ae'mo,

Nagaemo sipisipile'mo yagaino ne'apateya vekamo amagisuge'apae'mo sipisipi anaga'amo atale'a apaune he'a u e'a hugae,
huno hu male'niya gemo hane'niya'mofe'mae.
32 Namagigaya'monanafa kanolufati'mo halate ago alino he tino natesige'nae'mo Galeliya kotegamo u'na hogotetesugetapa ugae, huno hapa pai'niye. 33 Pita'a, Kagaetegamo afole aisiya hosu kavatefe'mo asagau'a aisayana nagaemo asagau'na o'aiguve, huno ha pai'nigeno'ae'mo, 34 alagi lama gemo kaha nepauve, huno, ani hani'ilagamo kokolemo age o'ai'nisigekae'mo nagaefe'mo lole'e mago'e afina'mo o'age'nova vekae, huka hugane, huno ha pai'nigeno 35 Pita'a, agae'e'mo magokepi faliga'ae, hu'a nehisage'nae'mo nagaemo kagaefe'mo o'age'nova vekae, hu'na osuguve, huno ha pai'nige'apae'mo muki ge'amo ne'afiya vaya'mogi'e'mo ani agufa gemo hu'nae.

Getesemani hoyafi'mo uno nunumu hu'niya gemae

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36 Hute'apae'mo Yesu'e ge'amo ne'afiya vaya'e'mo mago mopamo agi'amo Getesemanigayagamo magokepi ne'u'apae'mo, manile'mo mai'nige'nao nagaemo muga'ale'mo u'na nunumu huguve, huno hapa paiteno 37 apataleno Pita'e Sepeti mafa'nela'e'mo apavalelino u'niye. Aepa faino aipamo'mo lusi kava huno kana hu'nigeno agesa ala'amo afiteno'ae'mo, 38 falisuva agufa kana ya'mo'a naipafi'mo maleno nati kaelino lamino maleno lata nepaiye. Manile nagae'e'mo magokepi kava yagaita maigetao, huno hapa pai'niye. 39 Apataleno aise afagi'ale'mo uno mopafi'mo ago'ya fai'neno augosalegati'mo mopafi'mo aino ati kaeno mai'neno nunumu huno'ae'mo, Afo'nimogae, huno, visuva ka'mo mago alu ka'mo hane'nisiyana nagaetegati'mo mani kapumo afa'a alika atalo. Ani gemo huva'monanafa nagaemo nahau'niya kava'mo akame osuka kagaemo kahau'nisiya kava'mo akame huka huvo, huno nunumu hu'niye. 40 Atagi neno eno ge'amo ne'afiya vaya'mo apakeyana apau kale'a mai'nageno apaketeno Pitafe'mo, lapakaemo magoke afina'mo nagae'e'mo afa'a yagaitapa o'mai'nafiye, huno afi ge'niye. 41 Lapamalageka hisiya kavapi'mo haitapa ofalesayafe'mo kava yagaitapa mai'netapa nunumu hiyo. Lapaunelapame'mo'a, afa'a hugune, huno nehiya'monanafa hisayafe'mo amega lapakufamo'mo lokiya no'vaiye, huno hapa pai'niye. 42 Halate napa tu afina'mo apataleno uno, Afo'nimogae, huno, mani kapumo afa'a alika o'atalesana'mo'mo kanalenagi kahau'nisiya kava'mo akame huvo, huno nunumu hu'niye. 43 Atagi neno eno apakeyana apau mai'mai hu'nige'a apau kale'age'mo mai'nageno 44 apakegeno apataleno uno halate hu'niya agufa gemo huno napa tali afina'mo nunumu hu'niye. 45 Atagi neno eno ge'amo ne'afiya vaya'aife'mo, maitapa falu hutapage'mo lapau kale'nafiye. Ani afina'mo alagi ago hogo hu'niyanagi ageyo. Vemo mafa'nemo kutulu ya'mo ali'niyanageno hosu vaya'ai apayapi'mo avaleno apamigiye. 46 He titapa vigetao. Nagae kutulu ya'mo ali'niya vekamo ago ne'e, huno hapa pai'niye.

Yesu'mo atafau'a nofi ki'a ate'naya gemae

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Yon 18:3-12)

47 Yesu'a ge nehigeno'ae'mo Yutasi'mo tuolofu'a vayapati vekamo ago e'niye. Agae'e'mo asole vaya'mo naipe alige kayo'mo alige huli'a e'nae. Mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'e Yu vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vayatama vaya'mogi'e'mo ali'a apate'nage'a e'nae. 48 Hogoteno kutulu ya'mo ali'niya vekamo'a alagena kava'mo hisiyafe'mo hapa paino'ae'mo, hae'na nesuva vekaina alagena kava'mo huguvanagi utapa atafaiyo, huno hapa pai'niye. 49 Yutasi'a eno ava'yi nehuno'ae'mo malage huno Yesutegamo uno, Tisao, huno ge amamaeteno haeno ne'niye. 50 Yesu'a, nao vekae, huno, ani kava'mo hisanafe'mo ne'apiye, huno afi nekege'apae'mo e'a atafau'a alagi hu'nae. 51 Atafau'nageno'ae'mo Yesu'e'mo magokepi lokaeno mai'niya vekamo'a naipe'amo asagino mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo ali'ya'amo ne'aliya vekamo agesamo heno lafe hutalegeno asagauno ai'niye. 52 Yesu'a, naipekamo alika ano'afi'mo faika falu kao. Muki vaya'mo naipe'apimo ali'a ne'asagiya vaya'mo naipeleti'mo apaisage'a faligae. 53 Hemenimo nagaemo Afo'nimofe'mo afa'a nunumu hisugeno tauseni tauseni'a enisole vaya'amo alino apatesige'a emi e'a naha maegae, hutapa o'afi'nafiye. 54 Ge huguva'monanafa nagaemo Afo'nimofe'mo ge hisuvana Goti Mukufi'mo avo'mo kae male'niya gemo'mo huno'ae'mo, nagaetegamo ani kava'mo hugae, huno hu'niya'mofe'mo haiya kava huno ani gemo afole aigiye, huno hapa pai'niye.

55 Hapa paiteno asole vaya'aife'mo, lapakaemo naipe alige kayo'mo alige hulitapa e'nayana nagaefe'mo hutapae'mo, vaya'mo apamagiteno kumaya ne'aliya vekamo mai'niye, hutapa lapakesa ne'afifiye. Nagaemo muki afina'ae afina'ae'mo alopa mono nopi'mo ali'na apaya ne'malogetapae'mo etapa o'natafau'naya'monanafa 56 Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'mogi avo'mo kae male'naya gemo afole aisiyafe'mo mani kava'mo afole ne'aiye, huno hapa nepaige'apae'mo muki ge'amo ne'afiya vaya'mo atale'a apaune he'a u'nae.

Kanisole vaya'mogi agoti hu'a ate'naya gemae

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Yon 18:13-14,19-24)

57 Yesu'mo atafau'a avaleli'a hogote vekamo mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo agi'amo Kaiyafasi nopi'mo ke'aepa gemo avo'mo kae'a ali'a apaya ne'malaya vaya'e vayatama vaya'e'mo ali'a anupa hu'a mai'naya nopi'mo avaleli u'a hai'nae. 58 Pita'a apamasa hulino uno mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo kumate'mo haino na agufa kava'mo afole aisifi huno agesiyafe'mo haino mono no kumate'mo kava ne'yagaiya vaya'e'mo fai mai'niye. 59 Mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'e muki kanisole vaya'mogi'e'mo Yesu'a amagisaya gee'mo kahau ae'a mai'nae. 60 Asole vaya'mo agotile'mo mai'ne'a aigofe faigoko gemo hapa pai'nage'apae'mo amagisaya gee'mo kahau ae'nayana o'afi'nae. Henaga'amo lole vekala'moganimo he ti'ana 61 hapa pai'anae'mo, mani vekamo'a huno'ae'mo, alopa mono no'mo afa'a he'na halagape vaite'na lole'e mago'e afina'mo halate ki'na hano huguve, huno hu'niye, hu'ana hapa pai'na'ae. 62 Hapa pai'na'ageno mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo'a he tino Yesufe'mo afi ge'niye, ge'anile'mo afa'a aeka atagaina huka osugapiye. Na agufa faigoko gemo kagaefe'mo nehae, huno afi ge'niya'monanafa Yesu'a ge osu'niye. 63 Halate agaefe'mo, maige maige huno ne'maiya Gotitegati'mo alagi lama gemo nehuve, huka huvo. Kalaisi ne'mo Goti mafa'ne'amo mai'nisanana laha paiyo, huno afi ge'nigeno'ae'mo, 64 ani gemo ago alagi nehane. Inagi nagaemo muki'amogitapae'mo mago'e gemo lapa paiguve, lapakaemo agegayana Vemo mafa'nemo ayamufa'age ne'mo lamaga haopale'mo fai mai'neno'ae'mo he tino koku'napi hiya mopale'mo eminesigetapa agegae, huno hapa pai'niye. 65 Mono hu'a ne'apataya vaya'aite'mo yagaino ne'apateya vekamo'a ani gemo afiteno agai'a kukena'amo alino apake aiteno'ae'mo, Gotife'mo huno faipa huno ate'niye. Mago'e faigoko gemo e'a laha paisaya vaya'aife'mo ge osugune. Hemenimo Gotife'mo huno faipa huno ate'niya gemo ago afi'nagi 66 na agufa kavafe'mo lapakesa ne'afiye, huno apafi ge'nige'apae'mo, hosu gemo hu'niya'mofe'mo faligiye, hu'a hu'nae. 67 Hu'a hute'a augosafi'mo apavenatu'na he'a atete'a siki kayo'mo amagi'nae. 68 Mago vaya'amogimo apaya'mo ali'a ataleli'e'a amagite amagite nehu'apae'mo, Kalaisiyo, hu'a, kaune vekamo mai'nanagi ina la'mo kamagi'niye, hu'a ge hu'a afige afige hu'nae.

Pita'a Yesufe'mo o'age'nova vekae, huno hu'niya gemae

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Yon 18:15-18,25-27)

69 Ani afina'mo Pita'a no kegi'ya yu'ilaga itopale'mo mai'nigeno ali'ya'mo ne'aliya a'mafa'nemo'a eno agaefe'mo, kagaemo Yesu'a Galeliya kotega veka'e'mo ne'maina vekamo mai'nane, huno hu'nigeno 70 muki vaya'ai apaulagale'mo huno'ae'mo, na agufa kavafe'mo ani gemo nehapi hu'na o'afi'nove, huno huteno ataleno uno hi'yanale'mo mai'nigeno mago alu a'mafa'nemo ali'ya'mo ne'aliya a'mafa'nemo'a ageteno vaya'aife'mo, Ani vekamo Yesu'a Nasalasa taonifi veka'e'mo magokepi lokaeno mai'niya vekae, huno hapa pai'nigeno'ae'mo 72 anagati'mo alagi lama gemo nehuve, huno, o'age'nova vekae, huno halate hu'niye. 73 Aise afina'mo utege'a he ti'a mai'naya vaya'mogimo Pitategamo u'apae'mo alagi lama gemo nehune, hu'a, apakaepati'mo mai'nane. Kagaemo alu kagemo ne'aina kagemo'a alino afole aino nekate, hu'a ha pai'nae. 74 Pita'a huno'ae'mo, lama gemo nosisuvana Goti'a afa'a namagigiye. Anagati'mo alagi lama gemo nehuve, huno, o'age'nova vekae, huno hapa nepaigeno'ae'mo kokolemo'mo age ai'nigeno'ae'mo 75 Hogoteno Yesu'a Pitafe'mo ha paino'ae'mo, kokolemo'mo age o'ai'nisigekae'mo nagaefe'mo lole'e mago'e afina'mo o'age'nova vekae, huka hugane, huno ha pai'niya gee'mo agesamo afino ho huteno'ae'mo kegi'ya malaga lamino aipafi atu hae'nigeno avi'ya hu'niye.

Copyright information for `KYG