Matthew 3

Yoni'a ani faleno ne'apateya vekamo'a aeno hakalo huno hapa pai'niya gemae

(Mak 1:2-8; Luk 3:1-18; Yon 1:19-28)

Ani afina'mo ani faleno ne'apateya vekamo Yoni'a eno Yutiya kotegamo ka'me kote'mo mai'neno aepa faino aeno hakalo huno hapa pai'niye. Hapa paino'ae'mo, Goti'a vaya'aite'mo yagaino apatesiya afina'mo alagi ago hogo hu'niyanagi lapaipamo alitapa afe leyo, huno hapa paino mai'niye. Aiyeya'a Gotitegati gemo alinineno aeno hakalo huno hapa nepaiya vekamo'a Yonife'mo ava gemo huno'ae'mo,

Mago vekamo eno ka'me kotega mai'neno'ae'mo, Ala kava ne'mo esiya ka'mo valitapa ateyo. Esiya ka'mo api ka'mo valitapa ateyo, huno keya aeno ge nehiye,
huno avo'mo kae male'niye.
Yoni'a kukena'amo kamolu afumo ayokateti'mo alo hu'naya kukenamo vaiteno kamolu agufaleti'mo alo hu'naya mapalumo afafale'mo aeteno akenu'e kevekeve anu'e'mo neno mai'niye. Asole vaya'mo alopa taonimo Yulusalemu taonifati'mo agaetegamo ege muki Yutiya kotegati'mo aluga aluga haopalegati'mo ege Yoneni ani'mo nelamiya haopalegati'mo ege hu'a e'nae. Apakaemo e'a hosu kava'apie'mo ae'a hakalo hu'a ha pai'nageno Yoneni anipi'mo ani faleno apate'niye. Asole Falasi mono vayanagi Satiyusi mono vayanagi hu'a ani faleno apatesiyafe'mo agaetegamo e'nageno apaketeno'ae'mo, Nagalo'yave vaya'mogitapae, huno, Goti'a aipamo leno lapatesiya afina'mo ago afole aigefe nehiyanagi ina la'mo, afa'a faitapa kasalo paegae, huno lapa pai'niye. Lapaipamo alitapa afe le'nisayana saufa kava'mo hutetapa alita nave liyo. Lapakaemo, Emalehamu'a lagaiti laginago netimo mai'niye, hutapa lapakesa o'afiyo. Goti'a mani yafapati'mo Emalehamu aginago'amo afa'a alino hamaleno apategaiye. 10 Ko'neleti'mo yosamo hafu'ya'a'e'mo heno halagatino atalesiyafe'mo ago alo huno male'niye. Agaemo muki yosamo'mo alagepa alagamo no'aesiyana ko'neleti'mo he'ya aino atafi'mo kaegaiye. 11 Nagaemo lapaipamo alitapa afe le'naya kavatefe'mo ani'aletike'mo fale'na nelapatovanageno nagae nakame huno esiya vekamo'mo Goti Aote Auneme'aleti'e ataleti'e'mo ani faleno lapategaiye. Agae lokiya'amo'mo nagae lokiya'nimo ago aeno naga se'niya'mofe'mo afa ne'mo mai'ne'na ali'ya'amo ne'aluva veka'agana hu'na mai'novanage'na su'aleti'mo nofi'amo afa'a hakalu osegauve. 12 Agaemo sipeti'amo ayapi'mo ali'niyanageno vitimo haleti'ya'amo sipetileti'mo haleteno ne'ya'amo alino no'afi'mo anupa huno maleteno haleti'ya'amo alino yu oseno neleya atafi'mo kaegaiye, huno hapa pai'niye.

Yoni'a Yesu'mo ani faleno ate'niya gemae

(Mak 1:12-13; Luk 3:21-22)

13 Ani afina'mo Yesu'a Galeliya kotegati'mo Yoni'a ani faleno atesiyafe'mo Yoneni anitegamo e'niye. 14 E'niya'monanafa Yoni'a ge huno atafauno atesiyafe'mo huno'ae'mo, Kagaeke'mo ani faleka nategana'monanafa kagaemo nagaetegamo e'nane, huno ha pai'nigeno'ae'mo 15 Yesu'a, he, ani kava'mo hane'niya'monanafa hemenimo kagaemo ge'nimo afa akame hugeta'ao. Ani kava hisu'ana muki Goti ge'amo akame huteta'a fatago kava'amo alita'a he tita'a ategau'ae, huno ha pai'nigeno'ae'mo Yoni'a, he kanalene, huno hu'niye.

16 Yoni'a Yesu'mo ani faleno atetegeno'ae'mo Yesu'a anipati'mo hainene'egeno'ae'mo koku'na'mo aino akaka vae'nigeno ageyana Goti Auneme'amo kaugo'yave namagana huno agaete'mo emine'nigeno age'niye. 17 Koku'napati'mo mago gemo huno'ae'mo, ani vekae'mo nagai'ni nahau nayamopafi'mo nahau'niya mafa'ne'nimo mai'niye. Agaefe'mo lusi kava hu'na amuse hu'na ne'atove, huno hu'niye.

Copyright information for `KYG