Matthew 4

Satani'a Yesu'mo amalageka hu'niya gemae

(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)

Yoni'a Yesu'mo ani faleno atetegeno'ae'mo Goti aote Auneme'amo'mo Yesu'mo avalelino uno Nevo'a amalageka hisiyafe'mo ka'me kotegamo ate'niye. Agaemo foti'a feluga'e hani'ilaga'e'mo ne'ya'mo o'neno mai'nigeno aga teno mai'niye. Apamalageka nehiya ne'mo'a agaetegamo eno ava'yi huteno, Goti mafa'ne'amo mai'nisanana mani yafafe'mo, peleti mayamo alika hamalo, huka ha paiyo, huno ha pai'niye. Yesu'a ge'ale'mo aeno atagaina huno ha paino'ae'mo, Goti mukufi'mo avo'mo kae male'niya gemo'mo huno'ae'mo,

vaya'mogimo peleti maya'age'mo ne'nisayana alagepa hu'a o'maigaya'monanafa Goti'a avayafati'mo muki hu'niya ge'amo afite'apae'mo alagepa hu'a maigae,
huno ha pai'niye.
Nevo'a aote taonifi'mo avalelino uno alopa aote yatala mono no'mo nokato'mule'mo avalelino haino alino he tino ate'neno'ae'mo, Goti mafa'ne'amo mai'nisana'mo'mo aeka lako aika asagauka aiyo. Mukufi'mo avo'mo kae male'niya gemo'a huno'ae'mo,

Goti'a enisole vaya'ae'mo, yagaitapa ateyo, huno hapa paiteno alino apatesige'a emi e'a katafausageno yafate'mo kaiyafi'mo okahaegaiye,
huno hu'niya'mofe'mae, huno ha pai'niye.
Ha pai'niya'monanafa Yesu'a, mago'e huno mukufi'mo avo'mo kae male'niya gemo'mo huno'ae'mo,

Ala kava ne'mo Gotitapimofe'mo amalageka osiyo,
huno avo'mo kae male'niye, huno ha pai'niye.
Nevo'a halate yatala avefi'mo avalelino haino ate'neno'ae'mo muki ma mopafi hane'niya ya'amogi ala kini vaya'ai konagi mopagi konali ya'apimogi huno alino ave li'niye. Ave liteno ha paino'ae'mo, nagaete'mo kale'ya fai'neka mono hisana'mo'mo muki mani ya'amo afa'a ali'na kamiguve, huno ha pai'niye.

10 Yesu'a, Sataniyo, huno, ataleka kaune ho. Mukufi'mo avo'mo kae male'niya gemo'mo huno'ae'mo,

Ala kava netapimo Gotitapimofeke'mo mono hutetapa agaeke'mo akame hiyo,
huno avo'mo kae male'niye, huno ha pai'nigeno
11 Nevo'a ataleno u'nige'apae'mo enisole vaya'mogimo emi'e'a ha mae'nae.

Yesu'a Galeliya kotegamo uno ali'ya'amo aepa faino aeno hakalo huno hapa pai'niya gemae

(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)

12 Mago vaya'mogimo, Yoni'a ago kalavusi hu'a ate'nae, hu'a hu'nageno Yesu'a afiteno'ae'mo ani haopalegati'mo ataleno Galeliya kotegamo u'niye. 13 Agaemo Nasalasa taonifi'mo uno o'mai'nifa Galeliya kotega ani kotu agi'nale'mo hane'niya taonimo Sepalani kote'e Nafatalai kote'e'mo hane'niya taonimo Kapeneyamu taonifi'mo uno mai'niye. 14 Aiyeya'a Gotitegati gemo alinineno aeno hakalo huno hapa nepaiya vekamo'a hu'niya gemo afole aisiyafe'mo uno mai'niye. Aiyeya'a huno'ae'mo,

15 Alopa kani'amo'mo Sepalani ko'e Nafatalai ko'e'mo hane'niya haopalegamo solovala ani'mo mugagayaga faliga Yoneni ani'mo nelamiya haopalega Galeliya kotega alu nofi vaya'mo mai'naya vaya'aitegamo aeno ha le'nige'a age'nae. 16 Ha le ya'mo'a hani hu'niya yapi'mo mai'naya vaya'aitegamo aeno ha le'nige'a age'nae. Nefaliya aune kava'mo'a apakenopale'mo kino apati kae'nige'a hani hu'niya yapi'mo mai'naya vaya'aitegamo aeno ha le'niye,
huno avo'mo kae male'niye.
17 Yesu'a ani haopalegamo uno aepa faino aeno hakalo huno hapa paino'ae'mo, Goti'a vaya'aite'mo yagaino apatesiya afina'mo ago hogo hu'niyanagi lapaipamo alitapa afe leyo, huno hapa paino mai'niye.

Yesu'a lole'e lole'e vaya'aife'mo keya aeno ge hu'niya gemae

(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)

18 Yesu'a Galeliya kotega ani kotu agi'nale'mo uneno nehuno'ae'mo anakeyana lole konagala'mo noyame ne'ali'a vekala'mo mai'na'ageno anake'niye. Mago vekamo agi'amo Saimoni'a mago alu agi'amo Pita'e konaga'amo agi'amo E'nalu'e'mo umenimo ani kotupi'mo yaga au'ana ne'mala'ageno anake'niye. 19 Yesu'a, Noyamemo ne'ali'a kava hutana vaya'mo apavalelitana nagaetegamo esa'afe'mo ali'na lanaya malegauvanagi etana nakame hi'ao, huno hana pai'niye. 20 Malage hu'ana umeni'animo atale'ana e'ana akame hu'na'ae. 21 Akame hu'na'ageno Yesu'a uno anakeyana mago alu lole konagala'mo Sepeti mafa'nela'mo Yemisi'e agana'amo'mo Yoni'e'mo sipifi'mo mai'na'ageno anake'niye. Anakaemo afo'animo'e'mo umenimo ali'ana alagepa neha'ageno 22 Yesu'a keya aeno ge hu'nige'anae'mo malage hu'ana sipi'e afo'animo'e'mo atale'ana e'ana akame hu'na'ae.

Yesu'a kaita hapau'niya vaya'mo alino hapageno apatege Goti gemo aeno hakalo huno hapa paige huno mai'niya gemae

(Luk 6:17-19)

23 Yesu'a Galeliya haopalegamo umenitata huno muki Yu vaya'ai mono nopi'mo alino apaya malege Goti'a yagaino apatesiya kavafe'mo alagepa faigoko gemo aeno hakalo huno hapa paige muki alu kaita alu kaita'mo hapau'niya vaya'e muki hosu apakufamo kali'niya vaya'e'mo alino alagepa huno apatege huno mai'niye. 24 Ani kava hu'niya ava gemo'a muki Siliya kotegamo aino atagu faeno uneno hu'nige'a afite'apae'mo muki alu kaita alu kaita'mo hapau'niya vayanagi lusi apakafu nekiya vayanagi hosu apaune vaya'mo apaipafi'mo mai'naya vayanagi hafosa ne'apamagiya vayanagi kanage kanaga osu'a ne'maiya vayanagi hu'a agaetegamo apavaleli e'a apate'nageno alino alagepa huno apate'niye. 25 Muki asole vaya'mo Galeliya haopalegati'mo ege Nekapolisi haopalegati'mo ege Yulusalemu taonifati'mo ege Yutiya haopalegati'mo ege Yoneni ani'mo muga faliga haopalegati'mo ege hu'a e'a akame hu'nae.

Copyright information for `KYG