Philippians 2

Kalaisi'a agai'a agi'ale'mo alino afepi ate'nigeno Goti'a agi'ale'mo alino asaga huno ate'niya gemae

Lapakaemo Kalaisipi'mo mai'nageno'ae'mo lapaipamo alino lokiya vaino nelapatefiye. Agaemo lagaefe'mo hau ayamopafi'mo hau'niye, hutapa lapakesamo ne'afigeno'ae'mo lapaipamo alino he tino nelapatefiye. Lapakaemo Goti Auneme'amo magokepi alitetapa agae'e'mo afalu afalugana huta lokaeta ne'maifiye. Magokepi yuna lapaipa kalitapa konagatapie'mo lapau lapayamopafi'mo nelapaifiye. Ani kava'mo lapakaetegamo afole ai'nisiya'mo'mo magoke lapakesamo afi'netapa magoke agufa kava'mo huta lapau lapayamopafi'mo lapaino. Magokepi alagepa huta lokaeta mai'netapa magoke lapaipa lapakesamo aligeno'ao naipafi'mo namogaga aisuva kava'mo'a mago'e huno havai teno. Lapakaitapieke'mo lapakesamo afitapa lapakitapile'mo alita asaga hisayafe'mo mago kava'mo afa'a alagi osiyo. Lapakufamo alita afepi atetetapa konagatapie'mo, alagepa vayanage'a ago ae'a lagase'a mai'nae, hutapa lapakesamo afiyo. Lapamete lapamete hutapa lapakaitapi yafeke'mo lapakesamo o'afitapa muki vaya'ai ya'efe'mo lapakesamo afitapa hapa maeyo.

Kalaisi Yesu'a agesamo afino mai'niya kava hutapa lapaipafi'mo lapakesamo afitapa maiyo. Agaemo Goti'a ali'niya agufa aipa agesa'amo ali'nige'ana magoke aiyaya vekala'mo mai'na'a'monanafa ani agufa kavake'mo hu'na maiguve, huno agesamo o'afino afa atale'niye. Ala agi'amo ataleno ma mopafi vekagana huno afole aiteno ala agi o'alino afa ali'ya ne'aliya vekana huno hamale'niye. Vaya'mogi, ma mopafi vekage'mo mai'niye, hu'a age'nae. Agai'a agi'ale'mo alino afepi ateteno'ae'mo Goti ge'amo akame huteno faligane huno hu'niya gele'efe'mo akame huteno haino hapai'niye. He, malipu yosale'mo falisiya kavate'efe'mo alagi akame hu'niye. Ani kava'mo hu'niya'mofe'mo Goti'a lusi kava huno alino asaga huno ateteno ala agi'amo aeno apakase'niya agi'amo alino ami'niye. 10 Ami'niya'mofe'mo muki koku'napi vayanagi ma mopafi vayanagi ma mopamo afe'alumelaga vayanagi hu'a apale'ya fai'ne'apae'mo 11 Yesu Kalaisi'a Ala kava ne'mo mai'niye, hu'a afotimo Goti agi'ale'mo ali'a asaga hugae.

Alagepa kava'mo hutetapa ha le yakana hutapa maiyo, huno hu'niya gemae

12 Nahau nayamopafi'mo nahau'niya vaya'mogitapae, hu'na, Goti'a agai'amo hau'nigeno'ae'mo huguve, huno lapaipafi'mo ali'ya'mo ne'aligetapae'mo alagepa kavafe'mo lapaipamo kali'netapa hisayafe'mo ali'ya ne'aliya'mofe'mo lapakae'e'mo ina ali'ya aliyo. Koli hutapa atete nehutapae'mo lapakaitapi lapakufamo alita katita lapatetapa alitapa hano hiyo. Lapakae'e'mo magokepi lokae'na mai'nova afinateti'mo muki afina'mo alagepa huta afi'naya agufa kava'mo hutapa o'mai'nova afina'e'mo ani kava hutapa mago'e huta afiyo. 14 Muki kava'mo nehutapae'mo hosu lapaugosamo kali'netapa hagalu hagalu hutapa ge o'vaiyo, 15 vai'mo olapamisageno lapaipafi'mo hosu kavatapimo ohane'nisiya'mo'mo Goti mafa'ne'amo maigae. Lapakaemo hosu kava'mo nehaya vaya'e hosu apaipa apakesamo ne'afiya vaya'mo mai'naya folagapi'mo ne'maiya'mofe'mo lama gege'mo afa'a maisaya ya'mo alino ne'apamiya gele'mo atafautapa alagi hu'netapa ha le yakana hutapa mai'netapae'mo ha le ya'mo alita apamiyo. Lapakaemo ani kava'mo hu'nisayana Kalaisi afina'mo afole aisige'nae'mo, nayamufa ali'ya'mo ali'na atale'nove, hu'na osugufa namogaga aiguve. 17 Lapakesa afita fatago hu'netapae'mo alagepa kava'mo nehaya kava'mo'a lapakaemo Goti'mo ofalini ne'amiya yakana huno hane'niye. Namagisage'na nefali'nae'mo kola'nimo ali'na lapakae ofalinile'mo laki malesuvana namogaga aite'na lapakae'e'mo magokepi lamogaga aigune. 18 Ani kava'mo afole aisigetapae'mo lapamogaga aitetapa nagae'e'mo magokepi lamogaga aigetao.

Timotife'mo ava gemo hu'niya gemae

19 Ala kava ne'mo Yesu'a hau'nisigeno'ae'mo aise afina'mo utesige'na Timoti'mo ali'na atesugeno lapakaetegamo uno lapaketeno'ae'mo eno lapava gemo huno naha paisige'na afite'nae'mo naipamo'mo falu hugiye. 20 Nagae'e'mo lokae'a ali'ya ne'aliya vayapati'mo mago vekamo'a Timotikana huno o'mai'niye. Agai'age'mo alagepa hutapa maisayafe'mo aipa kaliteno alagi nehaiye. 21 Muki vaya'mogi Kalaisi Yesu ali'yafe'mo apakesamo o'afi'a apakai'api ali'yafeke'mo apakesamo ne'afiye. 22 Nehaya'monanafa Goti'a Timoti'mo amalageka hau'nigeno alagepa ne'mo afole ai'nigetapae'mo lapakaemo ago age'nae. Mafa'ne'apimogi afo'apimogi'e'mo lokae'a ali'ya'mo ne'aliya agufa kava huta'a Timoti'e nagae'e'mo alagepa faigoko gelefe'mo magokepi lokaeta'a ali'ya'mo ali'no'ae. 23 Haiya kava hu'na maisufige'na agete'nae'mo nahau'nisiya'mo'mo ali'na atesugeno lapakaetegamo ugiye. 24 Ala kava ne'mo'a hau'nisiya'mo'mo aise afina'mo utesige'na nagai'nimo lapakaetegamo visuvafe'mo nagesamo afi'na agava ne'mauve.

Epafalonaitasife'mo ava gemo hu'niya gemae

25 Lapakaemo konagatimo Epafalonaitasi'a naha maesiyafe'mo alita ate'nageno nagaetegamo e'niye. Konaga'nimo'a e'nigeta'a nagae'e'mo magokepi lokaeta'a mai'neta'a ali'ya'mo alige kame huge huta'a ne'mau'ae. Visiyafe'mo o'nahau'niya'monanafa uno lapakaemo lapakesiyafe'mo lusi kava huno agesamo ne'afiya'mofe'mo ali'na atesugeno lapakaetegamo ugiye. Lapakaemo kaita'mo hau'niye, hu'a hu'naya gemo afi'naya'mofe'mo aipamo'mo kana nehiye. 27 He, ago falisiya agufa kaita'mo hau'niya'monanafa Goti'a hau huno ate'niye. Agaefeke'mo hau huno o'ate'nifa nagae'e'mo mago'e kanamo o'alisuvafe'mo hau huno nate'niye. 28 Kaita'mo hau'niya'mofe'mo agetetapae'mo lapamogaga aisageno'ae'mo naipamo'mo falu hisiyafe'mo nahau'niyanage'na ali'na atesugeno lapakaetegamo ugiye. 29 Agetetapae'mo, konagatimogamo mai'nane, hutetapa lapamogaga ne'aitapa alita falu fala hutapa ateyo. Lapakaemo afagitega mai'naya'mofe'mo afa'a eta naha o'maegaya'mofe'mo u'na ha maegauve, huno huteno nagaetegamo e'niye. Falisiya kavafe'mo koli osuno Kalaisi ali'ya'aleti'mo falisiya kava'mo hu'niya'mofe'mo agi'ale'mo alita asaga huteta ani agufa vaya'ai apaki'apile'e'mo alita asaga hiyo.

Copyright information for `KYG