Psalms 116

Nagaemo ge hu'nogeno Ala kava ne'mo'a afiteno naha mae'niye, huno hu'niya gemae

Nagaemo nunumu huge keya ae'na ge huge hu'na mai'nogeno'ae'mo Ala kava ne'mo'a afi'niya'mofe'mo agaefeke'mo nahau nayamopafi'mo ne'nahaiye. Keya ae'na ge hu'nogeno ge'nimo afi'niya'mofe'mo ofali'na afa'a mai'ne'nae'mo muki afina'ae'mo keya ae'na ge huguve. Falisuva kava'mo'a nofi aegekana huno natafauno alagi huno mai'niye. Kanolufi'mo lamiguve, hu'na nagesamo afite'na nahausoli hute'na koli hu'nove. Ani kava hu'na mai'ne'na Ala kava nefe'mo, Ala kava nene, hu'na, kahao ke hovanagi nagufamo alika katika nato, hu'na keya ae'na ge hu'nove.

Ala kava ne'mo'a fiku hapa maeno apamige fatago kava'amo huge huno ne'maiye. Gotitimo'a hau huno nelateya vekamo mai'niye. Ala kava ne'mo'a apamu'amo ohane'nige'a afite'a o'age'naya vaya'aite'mo yagaino ne'apate. Hosu ya'mo ali'nogeno'ae'mo naha mae'niye. Ala kava ne'mo'a alagepa huno naha mae'niya'mofe'mo naune'nameyo, hu'na, maika aika afeleka maika falu huvo. Ala kava ne'nimogae, hu'na, falisuva kavategati'mo nagufa'nimo ago alika katika nate'neka naunumo aeka kalo paeka nateteka naiyafi'mo o'nahaesiyafe'mo yagaika nate'nane. Nagaemo Ala kava ne'mo aulagale'mo ofali'a afa'a mai'naya vaya'aitegamo umenitata nehuve. 10 Nagesamo afi'na fatago nehuva'mofe'mo ge hu'nove. Ge hu'nae'mo, lusi hanageke ya'mo ali'nove, hu'na ge hu'nove. 11 Nagaemo, Muki vaya'aife'mo aigofe vaya'mo mai'nae, hu'na alagepa hu'na nagesamo o'afi'ne'na malage hu'na ge hu'nove.

12 Ala kava ne'mo'a nagaetegamo lusi kava huno alagepa kava'mo hu'niya'mofe'mo anona'alefe'mo na agufa ya'mo amiguve. 13 Nagaemo lagufamo alino katino late'niya kavafe'mo nagesamo afite'na kapufi ani'mo ali'na nete'na Ala kava nefeke'mo keya ae'na ge huguve. 14 Nagaemo, naha mae'niya'mofe'mo agaetegamo alagepa kava'mo huguve, hu'na hu'nova gemo akame hu'na Ala kava ne'mo vaya'amogi apaulagale'mo agaetegamo alagepa kava'mo huguve. 15 Goti'a vaya'ae'mo, hogote vaya'mo mai'nae, huno huteno agesamo ne'afiya'mofe'mo mago vaya'amo falisageno'ae'mo, ina agufa vayane, huno osuno amuse huno apategaiye. 16 Ala kava nene, hu'na, ali'yakamo ne'aluva vekamo mai'nove. Ita'nimo'mo ali'yakamo ne'aliya a'mo mai'niya kava hu'na mai'nove. Hatu maeka nate'nanage'na afa vekamo mai'nove. 17 Kahao ke he'na ofalinimo kamite'na kagaefeke'mo keya ae'na ge huguve. 18 Naha mae'niya'mofe'mo Ala kava nefe'mo, kagaetegamo alagepa kava'mo huguve, hu'na hu'nova gemo akame hu'na vaya'amogi apaulagale'mo agaetegamo alagepa kava'mo huguve. 19 Yulusalemu taoni folagapi'mo Ala kava ne'mo mono no'afi'mo huguve. Ala kava ne'mo agi'ale'mo alitapa asaga hiyo.

Copyright information for `KYG