Psalms 126

Mono notegamo ugefe nehaiya vaya'mo kate'mo nehai'apae'mo nehaya yokemae

Ala kava ne'mo'a hatu maeno lateteno Saiyoni kotegamo lavalelino e'nigetae'mo alagamuna agegekana huta mai'none. Lusi kava huta kigi huteta lamogaga aita yoke hu'none. Alu nofi vaya'mogi, Ala kava ne'mo'a lusi kava huno hapa mae'niye, hu'a hu'nae. He, lusi kava huno laha mae'nigeta lamogaga ai'none. Ani'mo leno lane'niya ani kalokalopafi'mo ko'mo ne'aigeno'ae'mo ani'mo nelamige'apae'mo apamogaga ne'aiya kava huta vayatimo hatu maeka apategetao lamogaga aino. Avina ya'mo nehakalaya vaya'mogimo apaunu nelamiyanage'a henaga'amo ne'ya'mo alite'apae'mo apamogaga aigae. Mago vekamo'a avina ya'mo hakalesiyafe'mo alinino u'nigeno'ae'mo aunu nelamisiya'mo'mo ne'ya'amo aliteno'ae'mo amogaga aime aime egaiye.

Copyright information for `KYG