Psalms 127

Mono notegamo ugefe nehaiya vaya'mo kate'mo nehai'apae'mo nehaya yokemae

Ala kava ne'mo'a hapa o'maesiya'mo'mo no'mo nekiya vaya'mogimo afa ali'yake'mo alite'a no'mo okigae. Ala kava ne'mo'a hapa o'maesiya'mo'mo taonifi'mo ne'yagaiya vaya'mogi afa'age'mo ne'yagaisageno'ae'mo taonifi'mo hosu kava'mo afole aigiye. Lapakaemo kotilamiyapi'mo lapaupati'mo he titapa ali'ya'mo alime alime utapa hani'ilagamo notapilegamo etapa ava'yi hutetapae'mo lapaipamo'mo falu nosigetapa afa ali'ya'mo ne'aligeno'ae'mo ne'ya'mo afole no'aiye. Alagepa yatapimo afole no'aiya'monanafa hau ayamopafi'mo hau'niya vaya'amo fiku hapa maeno ne'apamige'apae'mo apau nekalae. Ala kava ne'mo'a mafa'nemo fiku hapa maeno apami'nige'a ali'a ne'apatae. Mafa'nemo alagepa miyakana huno ne'apamiye. Ati vekamo'a asole kevemo aliteno mai'nisiyana alagepa huno maisiya kava huno neya vekamo'a mafa'nemo alino apatesiya'mo'mo ani kava huno alagepa huno maigiye. Asole keve male'naya vaya'mo mai'naya kava hu'a asole mafa'nemo ali'a apate'naya vaya'mogimo apamogaga aigae. Kame vaya'apimogi agoti hu'a apatesage'apae'mo hu'a ae'a apakasegae.

Copyright information for `KYG