Psalms 134

Mono notegamo ugefe nehaiya vaya'mo kate'mo nehai'apae'mo nehaya yokemae

Muki vaya'amogitapamo afiyo, hu'na, Ala kava ne'mo ali'ya'amo ne'aliya vaya'mogitapamo hani'ilagamo Ala kava ne'mo no'afi'mo he titapa ala agi'amo amiyo. Aote mono no'afati'mo lapaya'mo alita asaga huli'netapae'mo Ala kava ne'mo agi'ale'mo alita asaga hutapa ateyo.

Koku'na'e ma mopa'e'mo alo hu'niya Ala kava ne'mo'a Saiyoni taonifati'mo lapa maeno.

Copyright information for `KYG