Psalms 67

Ala agi'amo amiyo, huno hu'niya gemae

Goti'a fiku laha maeno lamiteno alino maku huno lageno. Ani kava hisanage'apae'mo muki ma mopafi vaya'mogimo ka'mo agesagekae'mo apakufamo alika katika apategane. O Gotiyo, hu'na, muki alu nofi vaya'mogi'e alu nofi vaya'mogi'e'mo kagikale'mo ali'a asaga hiyo. Muki alu nofi vaya'mogi'e alu nofi vaya'mogi'e'mo kagikale'mo ali'a asaga hiyo. Kagaemo fatago kava'mo huka alika fako huka apateteka muki alu nofi vaya'aite'e alu nofi vaya'aite'e'mo yagaika ne'apatana'mofe'mo apamogaga aite'a yoke hiyo. O Gotiyo, hu'na, alu nofi vaya'mogi'e alu nofi vaya'mogi'e'mo kagikale'mo ali'a asaga hiyo. Muki alu nofi vaya'mogi'e alu nofi vaya'mogi'e'mo kagikale'mo ali'a asaga hiyo. Ma mopafati'mo ne'ya'mo ago afole ai'nigeno'ae'mo Goti'a Gotitimo'mo laha maeno lami'niye. Goti'a laha maeno lami'niyanagi muki ma mopafi vaya'mogimo agaefeke'mo koli hute'a mono hiyo.

Copyright information for `KYG