Revelation of John 10

Enisole vekamo'a alino kafage ki male'niya apepamo ali'niya gemae

Hutege'na agovana lokiya enisole vekamo koku'napati'mo eminege'na age'nove. Hiya kukenamo'a yatala kukenamo vaili'nigeno fugi'na'mo'a agenopale'mo kino ku aino ate'niye. Augosafati'mo yegegana huno le'nigeno aiyala'mo'a ata neleya posigana huno hane'niye. Agaemo mago aise mukutomo alino kafage ki male'niya mukutomo ayapi'mo ali'nigeno aino ata leno hane'niye. Lamaga aiyamo solovala anite'mo aeteno hoga aiyamo mopale'mo ae'neno'ae'mo alopa gefati'mo laiyonimo'a kaekae hugekana agufa gemo huno ge hu'niye. Ge hu'nigeno'ae'mo seveni'a afina'mo hakalu hakalu hugekana huno age ai'niya vekamo'a lusi kava huno age ai'niye. Age ai'nige'na aepa fai'na avo'mo kaegefe'mo nehugeno'ae'mo mago vekamo'a koku'napati'mo huno'ae'mo, seveni'a afina'mo hakalu hakalu hugekana huno age ai'niya vekamo'a hu'niya gemo avo'mo okaeka afika fala ki malo, huno naha pai'niye.

Naha pai'nigeno'ae'mo enisole vekamo solovala anite'e mopale'e'mo he tino mai'nige'na age'nova enisole vekamo'a lamaga aya'mo koku'nategamo alino asagauli'neno apago'yamo atale'a ge nehaya kavakana huno Goti agi'aleti'mo ge hu'niye. Agaemo maige maige huno mai'neno koku'na'e muki koku'nate'mo hane'niya ya'enagi ma mopa'e muki ma mopafi'mo hane'niya ya'enagi solovala ani'e muki solovala anipi'mo mai'naya ya'e'mogi huno alo hu'niya vekamo agi'aleti'mo lokiya gemo huno'ae'mo, afina'apimo ago hano hugiye, huno hu'niye. Afina'amo afa'a ohane'niya'monanafa napa seveni enisole vekamo'a pikulimo nehisigeno'ae'mo Goti'a ani kava'mo huguve, huno huteno alino fala ki male'niya kava'mo afole aigiye. Ali'ya'amo ne'aliya vaya'mogi agaetegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'aife'mo hapa pai'niya kava'mo afole aigiye.

Koku'napati'mo naha pai'niya vekamo'a halate mago'e huno naha paino'ae'mo, uka alino kafage ki male'niya mukumo solovala anite'e mopale'e'mo he tino mai'niya enisole vekamo ayapati'mo ali'niya mukumo aliyo, huno naha pai'niye.

Inagi u'na, ani aise mukutomo alino kafage ki male'niya mukutoe'mo namiyo, hu'na hu'nogeno'ae'mo, alika no. Kavayafi'mo kevekevemo anugana huno haga kahaugiya'monanafa neka nakaisanategage'mo kaipafilagamo atu kahaegaiye, huno naha pai'niye.

10 Nagaemo ayapati'mo ani aise mukutomo alino kafage ki male'niya mukutomo ali'na ne'nogeno navayafilagamo kevekeve anugana huno haga nahau'niya'monanafa ne'na nakai'nogeno'ae'mo naipafilagamo atu nahae'niye. 11 Naha paino'ae'mo, Halate Goti ge'amo muki alu apakufa'e alu apakufa'e vaya'aitegagi muki alu kotega alu kotegamo mai'naya vaya'aitegagi alu apake alu apakemo ne'aiya vaya'aitegagi yagai'a ne'apataya ala kini vaya'aitegamogi huka afole aisiya kavafe'mo ava gemo aeka hakalo huka hapa paiyo, huno naha pai'niye.

Copyright information for `KYG