Revelation of John 18

Mamiloni taonimo atamo'mo leno asagalino hano huno atale'niya gemae

Hutege'nae'mo agovana mago alu enisole vekamo koku'napati'mo emine'nige'na age'nove. Lusi himamu'amo ali'nigeno ha le konali ya'amo'mo ma mopafi'mo aeno ha le'niye. Alopa gefati'mo ge huno'ae'mo, Alopa taonimo Mamiloni taonimo atamo'mo leno asagalino hano hu'niye. He, leno asagalino hano hu'niye. Hosu enisole vayanagi muki hosu apaune vayanagi muki o'ne namagi alagi hosu faipa namagi hu'a ani taonimo no atufa'ale'mo mai'nae. Ani taonifi'mo hane'niya kumai kava'amo'mo nofi alagafati ani'mo lokiya anikana huno hane'nige'apae'mo muki alu kotega alu kotegamo mai'naya vaya'mogimo ali'a ne'nae. Ma mopafi kini vaya'mogimo agae'e'mo kumai kava'mo hu'nae. Agaemo lusi kava huno ha'ye hu'nige'apae'mo ma mopafi misinisi vaya'mogimo ali'a maketi hute'a lusi kagemi ya'apimo hane'niya vaya'mo mai'nae, huno hu'niye.

Huno hutegeno mago alu vekamo'a koku'napati'mo huno'ae'mo, Vaya'nimogitapae, huno, kumai kava'mo nehiya a kanomo ataletapa eyo. Hosu kavanagetapa agae'e'mo magokepi lokaeta hosu kava'mo vai'amo alige amisuva kayo'mo alige hutapa aligae. Agaemo hosu kava'mo huno maleme maleme nehaigeno koku'napi'mo hai'nigeno Goti'a hosu kava'ae'mo age okanino agesa afifi nehiye. Lapami'niya kava hutapa amiyo. Hosu kava'amo anona'alefe'mo lole ya'mo alita maleta lokaetapa amiyo. Agai'a kapufi'mo lapami'niya anitefe'mo alita lolela'mo maleta lokaetapa amiyo. Agaemo konali yafe'mo ha'ye hu'nigeno ali'niya ya'e'mo ali'niya kava hutapa agafu kisigeno avovo hisiyafe'mo alita amiyo. Agai'ae'mo huno'ae'mo, Muki vaya'aite'mo yagai'na ne'apatova a kanomo mai'nove. Kogu a'mo o'mai'nove. Afa'a yulagefa o'ai'na alagepa hu'na maige maige hu'na maiguve, huno nehiya'mofe'mo asole kayo'mo magoke afina'mo aligiye. Kaita haesigeno yulagefa aiteno'ae'mo lusi aga tegaiye. Ala kava ne'mo Goti'a agoti huno ne'ateya vekamo muki lokiya'age vekamo mai'niya'mofe'mo atamo'mo leno asagalino leno hano huno atalegaiye, huno hu'niye.

Ma mopafi kini vaya'mogimo agae'e'mo kumai kava'mo huge hapa'ye huge agae'e'mo hapa'ye hu'nige'apae'mo alopa kagemi ya'mo alige hu'a mai'naya vaya'mogimo agayana taonimo ata le'nigeno halinamo ai'nige'a agete'apae'mo yulagefa ne'ai'apae'mo avi'ya hugae. 10 Agafu kisige'apae'mo lusi kava hu'a apamo'ya aite'a afagitega mai'ne'apae'mo, avovo, hute'a, alopa taoniyo, Mamiloniyo, himamu taoniyo. Aise afina'mo magoke aovafi'mo hosu kavakamo anonakalefe'mo ali'nane, hu'a hugae. 11 Kagemi ya'apimo miya faisaya vaya'mo o'maigaya'mofe'mo ma mopafi misinisi vaya'mogimo avi'ya hute'a yulagefa aigae. 12 Mago vaya'mogi goli yafanagi siluva yafanagi konali yafanagi sesugi alagepa lavolavogi oko lavolavogi silika lavolavogi haesa lavolavogi muki alu alagepa atu alu alagepa atu'mo ne'aiya yosagi afela afumo aveteti'mo alo hu'naya yanagi alopa miyateti'mo miya nefaiya yosagi haesa kapaleti'mo alo hu'naya yanagi aeni kapaleti'mo alo hu'naya yanagi lapasa lapase yafanagi 13 kimamufagi ne'yate'mo ne'malaya yanagi atafi kageno alagepa atu'mo ne'aiya yanagi masave malasinigi apakufale'mo falageno alagepa atu'mo ne'aiya uveligi nofi alagafati aninagi ne'naya uveligi peleti maya falaovagi laisigana ne'ya'mo agi'amo vitigi pulumakagi sipisipigi hosigi hosimo talalagi afa ali'ya ne'aliya vayanagi hu'a miya ofaigae. 14 Lusi misinisi vaya'mogimo agaefe'mo, Muki yafe'mo kaha'ye higeka alisanafe'mo kahau'niya ya'mo ago hano hu'niye. Muki kagemi yaka'e konali yaka'e'mo alagi hano hu'niyanageka halate o'aligane, hu'a hugae. 15 Lusi misinisi nehaya vaya'mogimo ani taonifi'mo misinisi hute'a alopa kagemi ya'apimo ali'naya vaya'mo afagitega maigae. Agae'e'mo magokepi apakafu kisiyafe'mo apamo'ya aite'a afagitega mai'ne'a avi'ya'mo hu'a yulagefa ai'a ategae. 16 Kage kage nehu'apae'mo, Alopa taonimo'a alagepa lavolavogi oko kukenagi haesa kukenamogi huno alino vai'niye. Goli konali yanagi alagepa yafa konali yanagi sesumogi huno alino vai'niya'monanafa 17 magoke afina'mo muki ya'amo atale'nigeno alagi lageso hu'niye, hu'a hugae.

Muki vaya'mo sipile'mo ne'aliya vayanagi sipifi'mo ne'vaya vayanagi sipifi ali'ya'mo ne'aliya vayanagi muki vaya'amogimo solovala anite'mo misinisi nehaya vaya'mogi hu'a afagitega he ti'a mai'nae.
18 He ti'a mai'ne'a agayana ata le'nigeno halinamo ai'nige'a agete'apae'mo, haiya taonimo'a ani taonigana huno hane'niye, hu'a hugae. 19 Mumusopamo ali'a apakenopafi'mo yaga au'a falete'a avi'ya'mo hu'a yulagefa ai'a ne'ate'apae'mo kage kage nehu'a, muki sipimo solovala anite'mo ne'vaya sipimo aepa vaya'mogimo taonifi'mo hane'niya kagemi ya'aleti'mo kagemi ya'api'e vaya'mo hamale'nayana magoke afina'mo alopa taonimo hano hu'niye, hu'a hugae.

20 Koku'napi vayanagi lapamogaga aitapa ateyo. Lapaote vayanagi apa vayanagi Gotitegati gemo alinita etapa aeta hakalo hutapa hapa nepaiya vayanagi hutapa lapamogaga aiyo. Lapakaetegamo hosu kava'mo hu'nigeno Goti'a kava'amo alino fako huno ateteno kayo'mo ami'niye, huno hapa pai'niye.

21 Hapa paitegeno lokiya enisole vekamo'a alopa yafa'mo monu yafakana agufa yafateti'mo vitimo lata nepaiya agufa yafakana huno alino solovala anipi'mo yaga auno ataleteno'ae'mo, ani kava huno ayamukiki huno alopa Mamiloni taonimo alino yaga auno atalesige'apae'mo halate mago'e hu'a o'agegae. 22 Gitamo'mo age aige alu yoke alu yokemo huge kepati'mo huge pikulimo huge nehiya gemo halate kagaetegati'mo mago'e hu'a o'afigae. Alu ali'ya alu ali'yate'mo age'nisaya vaya'mogimo halate kagaetegamo ali'ya'mo alisage'a o'apakegae. Monu yafa'mo'a viti alagamo lata nepaigeno age ne'aiya agemo halate kagaetegati'mo age aisige'a o'afigae. 23 Mago lamumo'mo halate kagaetegamo aeno ha olegaiye. A'mo ali'nisaya ve'e vele'mo mai'nisaya a'mafa'nemogi'e'mo yalave kavafe'mo halate kagaefe'mo amuse nehaya gemo hisage'a o'afigae. Kagae misinisi vayakamogimo ala apaki'apimo ma mopafi vaya'ai apaulagale'mo hogote apaki'apimo ali'nae. Kagaemo Satani himamu'aleti'mo no'agaya aune kava'mo hutekae'mo muki alu kotega alu kotegamo mai'naya vaya'ai apakesamo fai'nane. 24 Agaemo Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'e apaote vaya'e'mo kamiti apamagi'niye. Muki ani apamagi'niya vaya'ai kola'apimo ani taonifi'mo hane'nigeno Goti'a kahauya huno ageno ava te'niye, huno hu'niye.

Copyright information for `KYG