Revelation of John 19

Hutege'na afuvana asole vaya'mogimo ne'aiya agufa apakemo ai'nage'na afi'nove. Koku'napi'mo mai'ne'a Himulu gefati'mo hu'apae'mo, Haleluya, hu'a hu'nae. Ani gemo aepa'amo Goti agi'ale'mo alitapa asaga hiyo. Gotitimo'a apakufamo alino katino ne'apateya vekae. Agai'age'mo himamu'a'e vekamo mai'niya'mofe'mo agi'ale'mo ali'a asaga hu'a ateyo. Alagi lama ge huno fatago kava'mo huno alino fako huno ne'apate. Agaemo mago'e huno kumai kava'mo huteno monimo ne'aliya a kanomo avaleno alino agoti huno ate'niye. Ani a kanomo'a kumai kava'mo huteno'ae'mo muki ma mopafi vaya'mo alino hosu huno apateteno Goti ali'ya'amo ne'aliya vaya'amo kamiti apamagi'nigeno'ae'mo anona'alefe'mo ami'niye, hu'a hu'nae. Halate alopa gefati'mo ge hu'apae'mo, Haleluya, Atamo'mo leno asaga neligeno'ae'mo halina'amo'mo muki afina'mo aino hano osuno ailino haine ne'e, hu'a hu'nae. Tuveti fo'a vayatama vaya'e lole'e lole'e vaya'mogi'e'mo asagau ai'a apago'ya fai'ne'apae'mo yagaino ne'apateya vekamo sia'ale'mo fai mai'niya Gotife'mo mono hute'apae'mo, Lama ge Haleluya, hu'a hu'nae.

Sipisipi vekamo'mo a'mo alisiya afina'mo ne'ya'mo nesaya kavafe'mo ava gemo hu'niya gemae.

Hutageno mago vekamo'a yagaino ne'apateya vekamo sia'aleti'mo ge huno'ae'mo, Muki vaya'amogitapamo ali'ya'amo ne'aliya vayanagi agaefe'mo koli nehaya vayanagi apaki ohane'nisiya vayanagi apaki hane'nisiya vaya'mogi hutapa Goti agi'ale'mo alitapa asaga hiyo, huno hu'niye.

Hutege'nae'mo afuvana asole vaya'mogimo apake ai'naya apakemo'mo alopa ani ha'yamo'mo hakalu hakalu huno age aigekana hu'a apakemo ai'nage'na afi'nove. Apakaemo, Haleluya, hu'a, Ala kava netimo Goti'a muki lokiya'age vekamo'a yagaino ne'apate. Amuse huta lamogaga aiteta agi'ale'mo alita asaga higetao. Na kava higetaene. Sipisipi vekamo'mo a'mo alisiya afina'mo ago afole ai'nigeno a'amo agai'amo alo huno ate'niya'mofe'mae. Alagepa yaveyave'age huteno aeno ha le'niya kukenamo o'ani'ya ofai'niya kukenamo alino vaisiyafe'mo alino ami'niye, hu'a hu'nae. Ani alagepa kukenamo hane'niya kava huno Goti'a fatago kava'amo alino apami'nige'a apaote vaya'amogi ali'a vai'a ali'naya kava'mo hane'niye.

Hu'a hutageno enisole vekamo'a, Sipisipi vekamo'mo a'mo alisiya afina'mo ne'ya'mo nesayafe'mo eyo, huno ge hu'niya vaya'mo Goti aulagale'mo alagepa hu'a mai'nayanage'a afa'a apamogaga aigae, huka avo'mo kao. Mani gemo Goti lama ge'amo hane'niye, huno naha pai'niye.

10 Naha pai'nige'na agaefe'mo mono hisuvafe'mo aiyafi'mo asagau'na aite'na nago'ya fai'nogeno'ae'mo, Nagaefe'mo mono osuvo. Kagae'e konagakamogi'e'mo Yesufe'mo ava gele'mo atafau'a alagi hu'naya konagakamogi'e'mo magoke agufa ali'ya'amo ne'alune. Gotifeke'mo mono huvo. Goti Auneme'amo'mo Gotitegati gemo alini e'a ae'a hakalo hu'a hapa nepaiya vaya'mo ani gemo alino apami'nige'a Yesufe'mo ava gemo nehae, huno naha pai'niye.

Yaveyave hosile'mo fai mai'niya vekae'mo ava gemo hu'niya gemae

11 Agovana koku'na'mo halo ai'nigeno naulagale'mo yaveyave hosimo mai'nigeno ani hosile'mo fai mai'niya vekamo agi'amo hane'niyana ali'ya'mo alagi o'ataleno alige gemo o'ataleno huge nehiya vekae. Mago alu agi'amo hane'niyana alagi lama ge'age'mo nehiya vekae. Agaemo fatago kava'aleti'mo vaya'ai kava'apimo alino fako huno apatege kame huno apatege huno mai'niye. 12 Aulagala'mo'a ata legekana huno nelegeno agenopale'mo asole kakolitamo kini vaya'mogi male'a ne'aliya agufa kakolitamo maleno ali'niye. Agai'a agufale'mo agi'amo avo'mo kae male'niya agi'amo agai'age'mo afi'niyana muki vaya'mogi o'afi'nae. 13 Yatala kukena'ale'mo kola'mo hane'niye. Agi'amo hane'niyana Goti ge'agana huno ne'maiya vekae. 14 Koku'napi'mo asole ati vaya'mogimo yaveyave kukenamo vai'a alite'a yaveyave hosile'mo fai mai'ne'a akame hu'a u'nae. 15 Avayafati'mo emine'niya ave nege nege naipe'aleti'mo alu kotega alu kotegamo mai'naya vaya'mo kame huno apatesiya naipemo avayafati'mo emine'niye. Agaemo aeni kayoteti'mo yagaino apategaiye. Goti'a muki lokiya'age vekamo'mo lusi kava huno aipamo leno ne'apategeno'ae'mo agaemo alopa yuvapafi'mo aiyalateti'mo aeno latapaisigeno kola'apimo'mo anikana huno heno lamigiye. 16 Kukena'alenagi alutenagi huno agi'amo avo'mo kae male'niyana

kini vaya'aite'mo yagaino ne'apateya kini vekamo mai'neno ala kava vaya'ai ala kava ne'apimo'ae.
17 Agovana mago enisole vekamo yegemo neleya ya'ale'mo he tino mai'neno muki nama anaga'mo koku'na'mo folagate'mo halelitata nehaya nama anaga'aife'mo, Goti'a lusi ne'ya'mo alino lapamigiyanagi eyo. 18 Lapakaemo kini vaya'ai apakufafati'mo apame'amo nege ati vaya'aite'mo yagai'a ne'apataya vaya'ai apakufafati'mo apame'amo nege lokiya vaya'ai apakufafati'mo apame'amo nege hosi anaga'ai apakufafati'mo apame'amo nege hosile'mo fai mai'naya ati vaya'ai apakufafati'mo apame'amo nege muki vaya'amo afa'a mai'naya vayanagi kalavusi ali'ya ne'aliya vayanagi hutapa apakufafati'mo apame'amo nege apaki hane'niya vaya'ai apakufafatinagi apaki ohane'niya vaya'ai apakufafatinagi hutapa eta apame'amo negae, huno hapa pai'niye.

19 Huno hutege'nae'mo apakovana afela afugi ma mopafi kini vayanagi ati vaya'apimogi hu'a hosile'mo fai mai'niya veka'e ati vaya'apimogi'e'mo kame haesayafe'mo ali'a anupa hu'a mai'nage'na apake'nove. 20 Agaemo afela afu'e aigofe aune veka'e'mo anatafauno kalavusi huno anate'niye. Aigofe aune vekamo'mo afela afumo agi'alefe'mo aeto agufa no'agaya aune kava'mo huteno afela afumo alagena ya'amo alite'a afela afumo aune'ae'mo mono nehaya vaya'aife'mo hogoteno humi apate'niye. Lole vekala'mo ofali'ana afa'a mai'na'ageno'ae'mo ata kotu'mo sofa yafapi'mo neleya ata kotupi'mo alino yaga auno anatale'nige'ana mai'na'ae. 21 Hosile'mo fai mai'niya vekamo'a avayafati'mo emine'niya naipe'aleti'mo mago vaya'mo hapae'nige'a fali'nageno nama anaga'mogimo e'a apakufafati'mo apame'amo ne'a apamu hu'nae.

Copyright information for `KYG