Romans 6

Lagaemo Kalaisi'e'mo magokepi faliteta he ti'nona kavafe'mo hu'niya gemae

Inagi lagaemo hemenimo na gemo hugune. Goti'a mago'e huno fiku laha maeno lamisiyafe'mo hosu kava'mo mago'e huta huge huge huta maigune, huta hisupiye. Ha'ao, alagi atalegeno hano hino. Lagaemo hosu kavatilefe'mo ago fali'nona'mofe'mo haiya kava huta mago'e huta hosu kavapi'mo maigune. Kalaisi Yesupi'mo muki vaya'amo ago alino ani'mo faleno late'niya vaya'mogita agae'e'mo fali'none, hutapa o'afi'nafiye. Muki ya'mo Afo'amo'mo ha le konali ya'aleti'mo Kalaisi'a fali'niyateti'mo ago alino he tino ate'niya kava huta he tita saufa kava'mo huta maisunafe'mo Goti'a Kalaisipi'mo ani'mo faleno late'nigeta agae'e'mo ago fali'nonageno'ae'mo agae'e'mo ago kino late'niye. Na kava higetaene. Lagaemo Kalaisipi'mo ani'mo faleno late'nigeta fali'niya kava huta agae'e'mo fali'nisunana alino he tino ate'niya kava huno alino he tino lategaiya'mofe'mae. Ago afi'nonana lagufafi hosu kavatimo lokiya'amo hano hisigeno hosu kava'mo'a yagaino late'nisigeta ali'ya'amo mago'e huta o'alisunafe'mo atafa vekatimo Kalaisi'e'mo malipu yosale'mo nili ai'nigeno fali'niye. Fali'naya vaya'mo hosu kavatefe'mo fali'naya'mofe'mae. Kalaisi'e'mo fali'nisunana agae'e'mo afa'a maigune, huta lagesa afita fatago nehune. Ago afi'nonana Goti'a Kalaisi'mo fali'niyateti'mo ago alino he tino ate'nigeno afa'a mai'niyanageno halate afa'a ofaligiye. Fali kava'mo'a mago'e huno yagaino o'ategaiye. 10 Na kava higeno'aene. Fali'niya afina'mo hosu kavatilefe'mo muki afinatefe'mo magoke afina'mo ago fali'niya'mofe'mae. Hemenimo afa'a ne'maino'ae'mo Gotitefe'mo afa'a ne'maiye. 11 Afa'a ne'maiya kava hutapa, hosu kavatefe'mo fali'nona'monanafa Ala kava netimo Kalaisi Yesupi'mo ne'maitae'mo Gotitefe'mo afa'a ne'maune, hutapa lapakesa afiyo.

12 Lapakaemo ani kava hutapa ne'maiya'mofe'mo hosu kava'mo afa'a ategeno'ao nefaliya lapakufale'mo yagaino olapateno. Fiku yanagetapa lapakufamo'mo hau'niya kava'mo hugaya'mofe'mae. 13 Lapakaemo lapakufafi alu ya alu yatapimo'a hosu kava'mo hisayafe'mo hosu kava'mo ayapi'mo lapakufafi hane'niya alu ya alu yatapimo alitapa o'amiyo. Lapakaemo fali'nayateti'mo ago he titapa afa'a mai'naya'mofe'mo lapakufafi hane'niya alu ya alu yatapileti'mo alagepa kava'mo hisayafe'mo lapakufa'a'e muki lapakufafi'mo hane'niya yatapi'e'mo alitapa Gotike'mo amiyo. 14 Na kava hinagetapaene. Lapakaemo ke'aepa gemo afe'alumelaga o'mai'nafa Goti'a fiku lapa maeno nelapamiya kava'mo afe'alumelagamo ne'maiya'mofe'mo hosu kava'mo'a yagaino olapategaiya'mofe'mae.

Alagepa kava'mo ali'ya'amo ne'alune, huno hu'niya gemae

15 Inagi lagaemo na kava hugune. Ke'aepa gemo afe'alumelaga o'maita Goti'a fiku laha maeno nelamiya kava'mo afe'alumelagamo ne'mauna'mofe'mo hosu kava'mo hisupiye. Ha'ao, alagi atalegeno hano hino. 16 Lapakaemo ago afi'nayana mago vekae'mo, ali'yakale'mo maigune, hutapa hu'nisayana ani vekamo kalavusi ali'ya ne'aliya vaya'amo mai'nae, hutapa afi'nae. Lapakaemo hosu kava'mo kalavusi ali'ya'amo ne'aliya vaya'amo mai'nisayana faligae. Goti kalavusifi'mo ge'amo akame hutapa kalavusi ali'ya'amo ne'aliya vaya'amo mai'nisayana lapaipafati'mo fatago kava'mo afole aigiye. 17 Hogoteno hosu kava'mo'a yagaino lapate'nigetapa kalavusi ali'ya'amo ne'aliya vaya'amo mai'naya'monanafa Goti'a lapavalelino eno ge'amo aiyafi'mo lapate'nigetapa lapaipafati'mo ge'amo akame nehaya'mofe'mo Gotife'mo hao ke hegetao. 18 Goti'a hosu kavategati'mo ago hatu maeno lapate'nigetapa alagepa kava'amo ali'ya ne'aliya vaya'amo hamale'nae. 19 Alagepa hutapa o'afisaya agufa vaya'mo mai'naya'mofe'mo ma mopafi kavafe'mo ae'na kalafefa gemo nehuve. Lapakaemo hogotetapa lapakufafi hane'niya alu ya alu ya'atapimo hosu kava'mo ayapi'mo alita maletetapa kalavusi ali'ya'amo ne'aliya vaya'amo mai'netapae'mo hosu kava'mo huge Goti ge'amo amagitapa atalege hutapa mai'naya kava hutapa hemenimo lapakufafi hane'niya alu ya alu ya'atapimo alita alagepa kava'mo ayapi'mo maletetapa kalavusi ali'ya'amo ne'aliya vaya'amo maigeno'ao lapaote kavatapimo afole aino.

20 Lapakaemo hosu kava'mo kalavusi ali'ya'amo ne'aliya vaya'amo mai'netapae'mo alagepa kavatefe'mo kahe vaya'mo mai'nae. 21 Lapakaemo hogotetapa hu'naya kavafe'mo hemenimo lapavagage nehiya kavateti'mo akamelegati'mo alagepa ya'mo ali'nafiye. Ha'ao, ani hosu kavateti'mo falisaya kavake'mo ne'aliye. 22 Goti'a hosu kavapati'mo ago hatu maeno lapate'nigetapa Goti kalavusi ali'ya'amo ne'aliya vaya'amo hamale'naya'mofe'mo lapaipafati'mo alagepa alagamo ne'aegetapae'mo lapaote vaya'mo hamaleme hamaleme ne'utapae'mo haitapa atupale'mo alagepa hutapa maige maige hutapa maigae. 23 Na kava nehageno'aene. Hosu kava'mo ali'ya'amo ne'aliya vaya'ai miya'apimo falisaya kava'mo hane'niya'monanafa Goti'a fiku hapa maeno ne'apamiya ya'mo alagepa hu'a maige maige hu'a maisaya kava'mo hane'niye. Agaemo Ala kava netimo Yesu Kalaisipi'mo ne'maiya vaya'mo alino ne'apamiye.

Copyright information for `KYG