Song of Solomon 1

Mani yokemo Salomoni'a avo'mo kae male'niya yokemo'mo muki yoke'amo ago aeno agase'niye. Nagaefe'mo kahau kayamopafi'mo kahau'niya kava'mo'a alagepa nofi alagafati ani'mo'a nehiya agufa haga'amo ago aeno agase'niya'mofe'mo yafaya'mo huka natesanafe'mo ne'nahaiye. Asole alagepa atumo ne'aiya uvelileti'mo kagufale'mo fale male'nanageno kagufalegati'mo alagepa atumo ne'aiye. Kagikamo'mo alagepa atu'mo ne'aiya ani'mo aino laki'niya anikana huno hane'neno alagepa atumo ne'aiya'mofe'mo ve'e'mo magokepi lokae'a ohavae'naya a'mafa'ne anaga'mogimo kagaefe'mo hapau apayamopafi'mo nehapaiye. Kagaemo nayate heka navayu hulika ne'egetao lagaemo nagu nagu huta eta kakame huta ugune. Kini vekamo'a navalelino uno no'afi'mo maisuvafe'mo nate'niye.

Kao vaya'mogitamo kagaefeke'mo lamogaga aiteta amuse hugune. Apakaemo alagepa nofi alagafati anife'mo apakesamo afi'a apamogaga ne'aiya'monanafa lagaefe'mo kahau kayamopafi'mo kahau'niya kavafeke'mo lagesa afifi huta lamogaga aigune. Fatago vaya'mogi kagaefeke'mo hapau apayamopafi'mo nehapaiye.

Yulusalemu a'mafa'ne anaga'mogitapae, huno, nagufa'amo anupa nagufamo hane'niya'monanafa kanale nagufa'e a kanomo mai'nove. Nagaemo Keta vaya'ai seli no'apigana hu'na mai'nova'monanafa Salomoni'a alagepa lavolavomo asai male'niya lavolavogana hu'na mai'nove. Anupa nagufamo hane'niya'mofe'mo afa a kanoe, hutapa o'nageyo. Yegemo'mo naleno alino ani agufa nagufamo kalino nate'niye. Ita'nimo'a ve mafa'ne anaga'amogi apaipamo le'a natete'apae'mo, uka nofi hoyatile'mo yagaiyo, hu'a naha pai'nae. Vaehae, nagai'ni hoyanile'mo alagepa hu'na o'yagai'nove.

Lusi kava huno nahau nayamopafi'mo ne'nahaiya veka'nimogae, hu'na, sipisipi anagakamo haiyategamo apavalelika uka ne'ya'mo alika ne'apamine. Yegemo haineno namotule ne'aeya afina'mo haiyategamo apavalelika uka ne'apatanage'a mai'a falu nehae. Naha paige'nao hosu kavanage'na ka'mo atale'na kavagi vaya'ai sipisipi'e'mo magokepi lokae'na maino.

Alagepa kanale a kanomogae, huno, muki a'ne anaga'mo ago aeka apakase'nane. Ani kotegamo o'age'nisana'mo'mo sipisipi anaga'ai apaiyakamo alinika aise meme anagakamo apavalelika uka sipisipile'mo ne'yagaiya vaya'ai seli no haopale'mo uka ne'ya'mo alika apamiyo. Nahau nayamopafi'mo ne'nahaiya a'nimogae, huno, Kagaemo Kini vekamo Felo hosi anaga'amogi kame hisayafe'mo talalamo halauli'a ne'vaya hosigana huka mai'nane. 10 Muki kayokate'mo hane'niya konali yakamo'a kaugosafi'mo aeno ha nele. Kagaemo kanale sesumo lugokafi'mo huka ali'nanageno alagepa huno aeno ha nele.

11 Lagaemo konali yakamo goli yafateti'mo alo huge siluva yafateti'mo alo huge huteta kamigune.

12 Kini veka'nimo hi'yalamu'ale'mo siate'mo fai mai'nigeno'ae'mo fale male'nova ani'mo'a alagepa atu'amo'mo aino atagu nefae. 13 Nahau nayamopafi'mo ne'nahaiya veka'nimo'a meya hayafati'mo alagepa atumo ne'aiya anikana huno mai'neno muki hani'ilagamo nu'nila'mogani folagapi'mo havaegaiye. 14 Nahau nayamopafi'mo ne'nahaiya veka'nimo'a Enigeti kotegati'mo nofi hoyafati'mo yosa ausemo'mo alagepa atumo ne'aiya yosa ausegana huno mai'niye.

15 Nahau nayamopafi'mo ne'nahaiya a'nimogae, huno, vae, alagepa kanale a kanomo mai'nane. He, alagepa kanale a kanomo mai'nane. Kaulagamo'a kaugo'yavemo aulagagana huno hane'niye.

16 Nahau nayamopafi'mo ne'nahaiya veka'nimogae, hu'na, Vae, alagepa kanale vekamo mai'nane. He alagepa kanale vekamo mai'nane. Hipati'amo alino hegafa hu male'niye. 17 Nokoti'ale'mo kanale yosamo hane'niye. Yofo yosamo sita yosamo hane'nigeno hanae yosamo paini yosamo hane'niye.

Copyright information for `KYG