1 Corinthians 1

kemá Póro maanáímbá agaimaráúmpo ísáaro. Áánútu kwená imáyáavinkemba kembá aantá-kwaasi-iꞋa umái ításinkena séna Ísu Káráísitin-aai kosimátímaꞋmae naauwó séna siꞋmákaiye. kentáásí kwaási áwíꞋa SósénisintaveꞋa súnana maanáúváímá kwéagayaiye. Áánútuna kwaási Kórínti-naopaꞋa máyáawai ísáaro. Áánútu kwendéí-íꞋa umátínkaraisaꞋa Ísu Káráísitiye tarúmaimo máyáawai ísáaro. amápaꞋ-maravakewai Ísóigo Ísu KáráísitimpaꞋa námúnaa kwésewaiye keináraware Áánútu ítátinkaraiye. Káráísiti miwíráꞋá kárákwiraiwai éna kentáárákwáráꞋá kárákwiraiye. Áánútu kentáásivowe Ísóigo Ísu Káráísitiye úwoi túwaꞋnaa ésarai paru kwéumatinkaayantaveꞋa námúnaa kwésune.

keinárawataveꞋa ísámai aasiyaasí ÁánútumpaꞋa súwi kwésune. Áánútu Ísu Káráísitina mayáíyávéna imáyáa éna kwétuwaꞋnaa-imba mindáyaveꞋa ÁánútumpaꞋa súwi kwésune. Ísu Káráísitiye tarúmaimo máyáantavena Áánútu kaweꞋó umátínkáimba keinárawapimba anómba uráintaveꞋa póꞋa kwenáái iséꞋa kaweꞋá umái kwésimatimewe. Ísu Káráísitin-aai simátímakaunata tirumpimbá tátokeꞋa asiramái méꞋa póꞋa kwenáái kaweꞋá umái kwésimatimeꞋa Ísóigo Ísu Káráísitimo marapáꞋó kumínímba amuꞋmaréꞋa máyáamba Áánútun-amanko kwétimin-asirayamba maimái tátokaawe. asiramátínkávaꞋa iyínana póna naaén-kanaamo Ísóigo Ísu Káráísitimo kumínín-kanaa tínana kempímbá sáwí-aimba íma kwéniye. Áánútu sinteníꞋo kwéena kwenááninko kentáásí Ísóigo Ísu Káráísitinte tarútinkaindayavena tááyaraimba sinteníꞋo kwéiwai póna mirá uráiye.

taaín-taimba uráan-kwasai.

10 kesí kwaásiyono. kentáásí Ísóigo Ísu Káráísitina asirayámbá símakaintaveꞋa asiramái kwésimatimune. mimbórá-áímbá séꞋa íma taaínkaariꞋa éꞋa mimbórávímbá méꞋa mimbórá-ímáyáá éꞋa mimbórá-máyáí máyáaro. 11 keinárawatopakemba moórá-ininko áwíꞋa Kórówina akúmpákén-kwáásí évakarawai tasimásimesa sésa keíyái aaisan-áímbá kwésesa taaínkaar-umai máyáawe tasimásimakaawe. 12 mináísán-áínkóná ááimba évakarawai séꞋa Póro kentáásí anóndaꞋan-iye sewaꞋá évakarawai séꞋa Ápórosi kentáásí anóndaꞋan-iye sewaꞋá évakarawai séꞋa Pítaa kentáásí anóndaꞋan-iye sewaꞋá évakarawai séꞋa Ísu Káráísiti kentáásí anóndaꞋan-iye kwésewe. 13 Ísu Káráísiti mimbóráwáí anóndaꞋa máyáivo íma taaínkaaꞋa umái máéro. kemá Póro íma keinárawataveꞋa imáyáa éꞋa taairaꞋá pukáumne. íma kentávéꞋa ísámai nombá pékaavo ÍsuntaveꞋa ísámai nombá pékaawe.

14 évakarawai séꞋa Póro kentáásí anóniꞋa índayavena nombá pésinkaraiye sevó séꞋa sáwívarawai íma nombá pétinkaraunda mindáyaveꞋa ÁánútumpaꞋa súwi kwésune. keinárawapinkemba íma sáwívarawaiman-ivo kae-kwáásí túwíꞋa Kárísipasiye Káyásiye minkáéꞋnáraiye suꞋmai nombá pétinkeꞋa sáwívarawaimo ímo pétinkaraundayaveꞋa ÁánútumpaꞋa súwi kwésune. 16 ánivo moóráwai áwíꞋa Sétevanasiye kwená akúné nombá pétinkeꞋa imáyáa éꞋa áꞋowima íma pétinkaraumne. 17 Ísu Káráísiti íma simásimena séna nombá pétinkamae naauwó íma simásímakaivo áséi-kwasai simátímaꞋmae naauwó séna siꞋmákaiye. Ísu Káráísiti taairaꞋá pukáin-ainkona ááimba íma ísáavo séꞋa Káráísitin-aai avoraꞋá kwésimatimeꞋa kwaásiti kawer-ímáyáávínkén-áímbá íma séꞋa tavisí-áímbá íma kwésimatimeꞋa avoraꞋá Káráísitin-aai kwésimatimune.

Ísumo pukáimba Áánútuna asirayánkómán-iye kwaasái.

18 sáwíꞋo umáímo kwémaewaina aambó kwégwaraawai Ísu Káráísitimo kwaásiyavenamo imáyáa éna pukáin-aintavesa sésa úwoi-aimban-iye kwésevo ÁánútunopaꞋo kwégon-amba kwégwaraundawaiya mináíntávéta séta Áánútu kwésuwaꞋnaa in-ásíráyámbá iyéyá kwésune. 19 sáwíꞋo umáímo kwémaewaina aambó kwégwaraawaiyavena Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

marapá-kwáásí kawer-ímáyáámán-iye kwésen-imayaa ánásasuweꞋa óꞋon-oꞋon-imayaagwara-kwaasiti imáyáa maitiyuwánaumne
agaimaréna siráiye.
20 marapá-tántáátávésa kawer-ímáyáá kwéowaiyavena Áánútu séna minímáyáá úwoisan-tantaaꞋan-iye siráiye. kawer-ímáyáágwáráwáí íma aivaꞋá kwíyasa pósa ámáámbo ísaraawai íma aivaꞋá kwíyasa pósa marapá-tántáátávésa kwaasái símae kwénaaowai íma aivaꞋá kónááowe.

21 Áánútu kawer-ímáyáá éna séna marapá-kwáásí miwítí kawer-ímáyáávínkémbá íma kanaán-umai kesí ááimba suwánanaaowe súmbanivo imáyáa éna séna kesááiyavesa áraire síyawai sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba iyátinkanaumne Áánútu súwata mináséí-kwásáí kwésimatimunasaya évakarawai úwoi-aimban-iye kwésewe. 22 Yútaa-kwaasi sésa ímo awánaanda-iꞋo inatá Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraireya sénaumne sewasá Kíríki-kwaasi kawer-ímáyáámán-iye kwésen-imayaa kwéavakaa-ombanivo 23 kesáá Ísu Káráísitimo kentááyávénamo imáyáamo énamo pukáin-ainta kwésimatimunasaya Yútaa-kwaasi mináímbá isésa Ísu Káráísitin-aai tínaaemba kwéumamewasa Kíríki-kwaasi mináímbá Áánútuna kawer-ímáyáávínkén-áímbá isésa úwoi-aimban-iye kwésewata 24 Yútaa-kwaasivinkene óꞋonkaa-kwaasivinkene Áánútu ításinkaraiwaiya séta Áánútuna kawer-ímáyáávínkémbá Ísu Káráísiti pukáisana Áánútuna asirayánkó sáwíꞋo umáíyaamo máyaundavinkenta kwéiyasinkaintaawe. 25 marapá-kwáásí sésa Áánútuna imáyáa úwoi-imayaaman-iye kwésen-imayaao kawer-ímáyááó póna kwaásiti kawer-ímáyááómbá usáyaaitaraiye. kwaási sésa Áánútu aamoisayámbá iyémó kwésen-aamoisayanko kwaásiti asirayámbá usáyaaitaraiye.

26 kesí kwaásiyono. Áánútumo kwená kwaási-iꞋo umátínkaronkaꞋa máyówaina ááimba imáyáa oro. keinárawapimba marapá-kwáásí túrankaꞋa kawer-ímáyáágwárá-kwáásí íma sáwívaꞋa máémba moórá-mora-umai méꞋa marapá-kwáásí túrankaꞋa asirayán-kwáásí íma sáwívaꞋa máémba moórá-mora-umai méꞋa marapá-kwáásí túrankaꞋa túwíꞋo kwáyon-kwaasi sáwívaꞋa íma máémba moórá-mora-umai méraawe. 27 marapá-kwáásí sésa úwoi-kwaasiman-owe kwésen-kwaasivinkemba Áánútu kwená kwaási-iꞋa umái ítátinkena marapákén-káwér-ímáyáágwárá-kwáásí Áánútuna kwaási tuwánésa sésa kentáásí kawer-ímáyáá úwoisamban-iye sénááontavena Áánútu mirán-kwáásí ítátinkaraiye. marapá-kwáásí sésa aamoisayán-kwáásímán-owe kwésen-kwaasivinkemba Áánútu kwená kwaási-iꞋa umái ítátinkena marapákén-ásíráyánkwárá-kwáásí Áánútuna kwaási tuwánésa sésa kentáásí asirayámbá úwoisamban-iye sénááontavena Áánútu mirán-kwáásí ítátinkaraiye. 28 marapá-kwáásí sésa úwoi-kwaasiman-owe sésa simái sáwíꞋa kwéumatinkaawaiye ímo méraawaiye Áánútu kwená kwaási-iꞋa umái ítátinkaraiye. marapá-kwáásí sésa anón-kwaasiman-owe kwésen-kwaasi ánásanaaontavena úwoi-kwaasivinkemba Áánútu ítátinkaraiye. 29 Áánútu aúrankaꞋa miwí kentúwíꞋa íma mósá maránááontavena úwoi-kwaasivinkemba Áánútu ítátinkaraiye. 30 Áánútu Ísu Káráísitinte tarútinkaraisaꞋa máyáawana póna Ísu Káráísiti kentáásí kawer-ímáyááóná ááiniꞋa Áánútu umánkaraiye. Ísu Káráísiti pukáintavena Áánútu kwenaúrankaꞋa arupíya umásinkenaya kwená kwaási-iꞋa umásinkenaya sáwíꞋo umáíyaamo máyaundavinkenta maisiyuwéna siráisata máyaumne. 31 mináíntávéna naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

moóráwaimo kesúwíꞋo mósá maránáe sénamo éna
íma mirá éna Ísóigo áwíꞋa mósá maráíno
agaimaréna siráiye.

Copyright information for `KZE