1 Corinthians 10

kwaántá-kwaasiti imáyáa íma mósá máráaro siráin-kwasai.

kesí kwaásiyono. maarán-áímbá imáyáa oro. naaóváꞋá Yútaa-kwaasiya síkwáꞋnáya Ísípi-maravaꞋa ándávakemba Áánútu ayútinkowasa miwí túraꞋa íma kárákwiyesa sáwíꞋa uráamba imáyáa oro. Áánútu ayútinkowasa Ísípi-maravaꞋa tuwésa kwéguwana aambá agaráátinkena ainámbá amáparawai túrampaꞋa makówasa mináínánkó kún-ayampaꞋa kwéguwana Áánútu anón-domba tuwínkaaꞋa úmarowasa amáparawai mimpímbá kóaatesa kavóná-maravaꞋa kwégwesa miwítí anóndako Mósesiye tarúmai máyówana Mósesi mináínámbá kwaꞋmaéna kwéguwasa kentáá síkwáꞋnáma mirá kwéuwana Áánútu nombá tuwínkaaꞋa úmarowana mimpímbá Mósesi kóaatowasa miwígwáráꞋá mimpímbá kóaatesa noné toóné íma kwáyopaꞋa kwéguwana Áánútu toóné noné timúwasa amáparawai kwénowana Áánútu óntan-ayau tinkówana minóntámpínkémbá nombá kumúwasa kwénesa kwénaauwana minóntámbá miwítí egwaaꞋá kwáyowasa naráawe. minóntántávéta séta Ísu Káráísitiman-iye kwésune. kavóná-maravaꞋa kweéme kweémesa Áánútun-aaimo kwárááraamba sáwívarawai íma kwarésa sáwíꞋa uwaná mindáyavena Áánútu íma aamoí umátinkena kavóná-maravaꞋa tínkámaena kwénaauwasa pukáawe.

sáwí-imayaawe suꞋmai ésa sáwíꞋo kwéuntavesa aamoí uráavo kesáá miráyá únavo séta miwímó uráantaveta imáyáa éta kentáásúraꞋa kárákwiyono. miwívínkémbá évakarawai kampar-ísóígómbá úmakesa kwená imáyáa mósá makáavo kesáá íma mirá ónáisaiye. mináíntávéna Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

kwaási maraꞋá mésa toóné noné
násuwesa usásinesa tiraimá makáawe.
kampar-ísóígóntávésa imáyáa ésa mirá uráawe agaimaréna siráiye.
miwívínkémbá évakarawai aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné uráavo kesáá íma mirá ónáisaiye. mirá untavéna mimbórá-kánáávímbá Áánútu sáwíva-kwaasi 23,000 kwaasi tínkamuwasa pukáawe. miwívínkémbá évakarawai Ísóigomba masínkáánkáí sésa Áánútu kentááráꞋá íma kaweꞋá umái kwégarakwiye kampaꞋá sésa sáwíꞋa uráavo kesáá íya mirá ónáisaiye. mirá untavéna Áánútu iraankavayaantómbá tiꞋmarówasa vowasá pukáawe. 10 miwívínkémbá évakarawai Áánútumba íꞋái ánkaraavo kesáá íma mirá síyataao. mirá untavéna Áánútumo kwíyómpakembo aiꞋmarówai tínkamuwasa pukáawe.

11 miwívímbá mirán-tántááꞋá paárúwana Áánútun-aai aúváívimba agaimakáimba kesáá ánásanin-kanaavinta máyaundawaiya mináímbá kwéiseta imáyáa éta íma miráyá éta kárákwiyono.

12 miráumai kesávéꞋa séꞋa asiramái máyaundawaiya úne kwésewai moórá-yantaako tavisínaꞋa sáwíꞋa únavo séꞋa kárákwiyoro. 13 sáwíꞋo ónááon-umbai-yantaaꞋo kentópaꞋa tiráimba mindá amápa-kwaasitopaꞋa tiráiye. Áánútu tiráváyáiwaima séna sáwí-asirayan-tantaako kentópaꞋa téna tavisínaꞋa sáwíꞋa ovó séna mirán-tántááꞋó tuwánááon-amba ámáá-ontama agaráátinkainaꞋa kanaán-umai asiramái méꞋa íma sáwíꞋa ónááowe.

14 kesí kwaásiyono. Yútaa-kwaasiya síkwáꞋnáma uráantemba mirá únavo séꞋa kampar-ásíráyánkwáráwáítí imáyáamo mósá kwémaraamba tínaaemba umáméro. 15 kawer-ímáyáámó kwéon-kwaasi owaꞋá asiramái simátimeꞋa séꞋa simátimunda-aimba kaweꞋá umái imáyáa oro. 16 Ísu Káráísitimo kentááyáváíyé sénamo kwená naaemó kumúwanamo pukáintaveta imáyáa éta aráá-tomba kwénaundaya ándá-aran-domba ÁánútumpaꞋa súwi séta mindómbá kwénaundaya maará séta Ísu Káráísitina naaenéíyá tarúmaiya máyaumne. mináráá-tómbá topámbaiya kwénaundaya maará séta Ísu Káráísiti áúneiya tarúmaiya máyaundaya 17 mináráá-tómbá mimbórá-tómbá kwáyáísata mimpínkéntáámó amáparawaiya kwénaundayaveta mimbórá-kwáásí-íꞋa umáíya méta sáwívarawaiya úndanivo mimbórá-kwáásí-íꞋa umáíya kwémaumne.

18 Ísareri-andarakewai Yútaa-kwaasimo kwéomba imáyáa oro. Áánútuntavesa imáyáa ésa óntan-taareiraꞋa póí tuvúꞋmái agaimái kwéamesamo kwéomba Áánútuwe tarúmai máyáawe. 19 súnda-ainkona ááimba simátíménda ísáaro. kwaántá-kwaasimo toómbó tímémba kwaántá-kwaasi kwétuwaꞋnaa-ontavaiya kwétimeo. ímaniye. kwaántá-kwaasima kwétimen-tomba anón-tantaaraꞋiyo. ímanivo úwoisan-tomban-iye. súnda-ainkona ááimba maarán-áímbán-iye. póímo kwétuvuꞋnesamo évakar-amaꞋo kwaántá-kwaasimo kwétimesamo máyáamba íma Áánútumba kwéamesa máyáawe. kwaántá-kwaasimo timéꞋo miwísémo tarúmaimo máyáamba miráumai íma máéroyavena siráái kwétaiye. 21 Ísóigoe tarúmai maésa kwaántá-kwaasiye tarúmai maésa kwéomba íma kanaán-umai kwémaewe. ÍsóigontaveꞋa imáyáa éꞋa ándá-aran-done toóné kwénaavo kwaántá-kwaasiyaveꞋo imáyáamo ésamo kwétimesamo mintómbó kwénaapaꞋa íma koméꞋa naaró. 22 mirámó éꞋo séꞋo Ísóigo íma aivaráwáímán-iye síyanamo éna áwááꞋa tiyíníye. Ísóigona asirayánkó kentáásí asirayámbá usáyaaitaraivo íma mirán-oro.

23 keinárawapinkemba évakarawai séꞋa amáparitaamo kwéundaya kanaán-iye kwésevo kemá Póro séꞋa évakariꞋo kwéomba íma kaweꞋá kwéumatinkaisana évakariꞋo kwéomba íma kwétuwaꞋnaa-iye kwésune. 24 miráumai kesávéꞋo túwaꞋnaa ónááom-bayaiye suꞋmai íma maéꞋa óꞋowigwaraꞋo túwaꞋnaa ónááom-bayaigwaraꞋa máyáaro. 25 maarán-áímbá imáyáa oro. naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

marawé minkáꞋó kwáyáin-tantaare
amápaꞋa Ísóigondeiman-iye
agaimaréna siráimba Áánútu kentááyávéna imáyáa éna makáimba póꞋa máákétirakemba póí-amaꞋa úwoi meéyán-ureꞋa íma anón-imayaa éꞋa séꞋa sáwíraꞋu. kaweráꞋúnó íma kwéseꞋa úwoi naaró.
27 moóráwaimo Áánútun-aaiyavenamo ímo árairemo siráindawai tááyena séna kesí naaúmpaꞋa toómbá naarómó sínaꞋo owémó séꞋo éꞋa koméꞋa íma áísaa eꞋa náávaken-tonaꞋiyo íma séꞋa úwoi kwéneꞋa sáwíraꞋu. kaweráꞋúnó íma séꞋa úwoi naaró. 28 ánivo moóráwaimo sénamo kwaántá-kwaasi tímakaan-tomba iyémó sínímbo éꞋa kanaámpó úwoi nánaumne-imayaa kwéombanivo mináímbó sin-kwáásígó imáyáa éna séna Ísu Káráísitina kwaási kwaántá-kwaasimo póímo tímémba kanaán-iye kwésivo íma naaró.

keinárawapinkemba évakarawai séꞋa kwaántá-kwaasimo tímén-tombo náúndaya mindá kanaán-iye. ánivo moóráwaimo kwesávénamo sénamo kwaántá-kwaasimo tímén-tomba náúnavo kwésiwai kwemá kentááyávéna naavó íma sisinó.
30 toóntávéta ÁánútumpaꞋa súwi kwéseta kwénaunanaya moóráwai séna íma naaró ímo seráámbá kwésiye keinárawaꞋa sentávéꞋa 31 kemá Póro séꞋa Áánútu áwíꞋa mósá máráam-bayaiye suꞋmai maéꞋa toóné noné kwéneꞋa mayáímó kwémayaamba ÁánútuntaveꞋa imáyáa éꞋa kwenáwíꞋa mósá máráaro. 32 Yútaa-kwaasiyavaiye óꞋonkaa-kwaasiyavaiye Áánútuna kwaásiyavaiye imáyáa éꞋa kaweꞋá oro. tuwánésa sáwí-amba kwáráavo séꞋa kárákwiyoro kwésune. 33 imáyáa éꞋa séꞋa suwánésa aamoí umásinkaigwae séꞋa máyaumne. kesáváíyé suꞋmai kaweꞋó ií-máyáí íma kwémayaumpo amáparawaigwaraꞋo kaweꞋó umátínkáim-bayai kwémayaunda póna Áánútu sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba tiráínasa kaweꞋá umái ménaaom-bayai kwémayaumne.

Copyright information for `KZE