1 Corinthians 15

Ísumba pukáimpinkemba usásinankarain-kwasai.

kesí kwaásiyono. áséi-kwasai kosimátímakaunda-aimba moórágwaraꞋa simátíménda ísáaro. mináséí-kwásáíyávéꞋa áraire séꞋa tátokeꞋa asiramái máyáawe. asiramáímo tátoꞋmae iyéꞋo éꞋa kawer-ámbá kwaꞋmaé iyónááovo tóikakene suꞋmai áraire siráambo éꞋa kawer-ámbá íma kwaꞋmaé iyónááowe.

aivaꞋá Áánútu mináímbá simásimuwaꞋa kembá simátímakaunda anón-aimba póna Ááúnútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimarésa siráantemba sáwí-imayaaya maisiyuwáníntavena Ísu Káráísiti puwúwasa utámárówana kaeꞋ-nóꞋwáámbá kwaúwana Áánútu pukáimpinkemba usásinankaraiye. mináímbá Áánútun-aai aúváívimba agaimarésa siráawe. Ísu Káráísiti pukáimpinkemba usásinena Pítaa aúrankaꞋa paáréna kwená kwayó-kwáásí túrankaꞋa paáréna moórá-tawai sáwíva-kwaasi kwesé kwénaauwai 500 kwaasi túrankaꞋa paáruraiye. minkwáásívínkémbá sáwívarawai úwoi túvamai máyáawasa évakarawai pukáamba minkwáásí túrankaꞋa paáréna Yémési aúrankaꞋa paáréna kwená aantá-kwaasi amáparawai túrankaꞋa paáréna naaémba kemá Póro kesúrankaꞋa paáréna Ísu Káráísiti kwená kwaási-iꞋa umásinkainkwae-imayaa íma uráunda kembá kwená kwaási-iꞋa umásínkaraiwai súrankaꞋa paáruraiye. ááéma Ísu Káráísitina kwaási sáwíꞋa umátínkaraunda póꞋa Ísóigona aantá-kwaasivinkemba kemá kíto-kwaasi úne. íma kanaán-uraunda pósa kentávéꞋa Ísóigona aantá-kwaasima óne sembá uwó-áímbá kwésewe-imayaa kwéune. 10 ánivo Áánútu úwoi súwaꞋnaa uráimba póꞋa Áánútumo kesáái simátiminkwae séna siꞋmákaiwai ówánana kwemá úwoi súwaꞋnaa úwaꞋa íma úwoi méꞋa asirayám-báyáí mayááwánana kesí mayáígó óꞋowiti mayáígómbá usáyaaitaraivo keyáá mimbáyáí íma mayááwánana Áánútu súwaꞋnaa ena kesé máyowaꞋa mimbáyáí mairáumne. 11 kemó áséi-kwasaimo simátimewanda-aimba iséꞋa miwímó simátímún-aimba mimbórá-áímbá póꞋa iséꞋa áraire siráawe.

púwón-kwaasi usásinanaaon-kwasai.

12 Áánútu Ísu Káráísitimba pukáimpinkemba usásinankarain-ainta simátimundaya keinárawapinkemba évakarawai séꞋa púwón-kwaasi íma usásinanaaowe kwésemba nóra séra kwéseo. 13 púwómpinkembo ímo usásinanaaonkakai Áánútu Ísu Káráísitimba pukáimpinkemba íma usásinankaraisino. 14 Áánútumo Káráísitimbo pukáimpinkembo ímo usásinankarainkakai simátimunda-ainta úwoisankaamba umágwisaꞋa minúwóísánkáán-áíntávéꞋa áraire sesinó. 15 púwómpinkembo ímo usásinanaaonkakai Áánútu Káráísitimba pukáimpinkemba íma usásinankaraisino. Áánútu Káráísitimba pukáimpinkemba usásinankaraiyemo simátimundaya ánivo mináímbó kampar-áímbó inkákáí Áánútumo uráintaveta kampar-áíntá simátiyuwausino. 16 púwómpinkembo ímo usásinanaaonkakai Áánútu Káráísitimba pukáimpinkemba íma usásinankaraisino. 17 Áánútumo Káráísitimbo pukáimpinkembo ímo usásinankarainkakai úwoi-aintaveꞋa áraire sewaná sáwí-imayaa kempímbá úwoi kwáyáisino.

18 moórá-ainkwaraꞋa simátimenaumne. Áánútumo Káráísitimbo pukáimpinkembo ímo usásinankarainkakai Káráísitiye tarúmaimo mésamo pukáawai pukáampinkemba íma usásinesa Áánútuna egwaaꞋá íma maésa sáwí-ayampaꞋa máésino. 19 marapáꞋá máyaundaraꞋa séta púwóndavinkemba usásineta kwíyómpaꞋa Ísu Káráísitiye ménaundaya amuꞋmaréta máyaumne-aimbo kampar-áímbó súndarakaiya marapá-kwáásí kentáá suwíráái sésa tirumbá umásínkáasino.

20 árair-aimba maarán-áímbán-iye. Áánútu Ísu Káráísitimba pukáimpinkemba usásinankaraiye. púwón-kwaasivinkemba aivaꞋá kwemá usásinkaimba pósa naaémba púwón-kwaasi usásinanaaowe. 21 aiva-kwáásígó áwíꞋa Áándamu kwemá sáwíꞋa uráimba pósa púwón-amba amáparawai kwégwaraavo moórá-kwaasigo áwíꞋa Káráísiti kwemá kaweꞋá uráimba póna amáparawai púwómpinkemba usásintinkaniye. 22 amáparawai Áándamun-aísaavutantamba uráundawai póta kwévuwundayaanivo Ísu Káráísitina kwaásiya póta púwóndavinkemba usásinanaundayaawe. 23 Áánútu siráin-kanaa tínata púwóndavinkemba usásinanaundayaawe. aivaꞋá Áánútu Káráísitimba pukáimpinkemba usásinankaraimba póna Káráísiti marapáꞋá kumíndaraꞋa Áánútu Káráístina kwaásiya púwóndavinkemba usásisinkainanaya 24 mindá ánásainda-kanaa Ísu Káráísiti kárákwiyinana Áánútu sínana Káráísiti kwená namuro-kwáásí usáyaaitena óꞋowimo sáwí-mayairaꞋo kárákwiraam-bayaiye óꞋon-oꞋo-sawi-asirayane ánásasuwena púwón-amba ánásasuwena mirámó índa kwená namuro-kwáásítí asirayámbá ánásasuwena Áánútuntavena séna kesivoó amápa-tantaakaꞋa kárákwiyuwo síníye. 27 Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

Áánútu kwembá amápa-tantaaꞋa
usáyaaitamai-iꞋa umánkaraiye
agaimaréna siráivo Káráísiti Áánútumba íma usáyaaitaniye. Áánútu sínana Káráísiti amápa-tantaaꞋa usáyaaitaniye.
28 Áánútu Káráísitimba amápa-tantaaꞋa usáyaaitamai-iꞋa umánkaraindaraꞋa Káráísiti Áánútu ááninko Áánútuntavena séna emá amápa-tantaaꞋa usáyaaitamai-iꞋa umásinkaandawai po kenkáꞋá kárákwiyiniyone sínana Áánútu amápa-tantaaꞋa kárákwiyiniye.

29 évakarawai sésa púwómpinkemba íma usásinanaaowe kwésembanivo pukáan-kwaasiyavesa imáyáa ésa monoꞋ-nómbá pékaawe. púwómpinkemba íma usásinanaaowe-aimbo árair-aimbo inkákáí pukáan-kwaasiyavesa íma imáyáa ésa nombá péráasino. 30 púwóndavinkembo ímo usásinanaetaraiya moórá-mora-naopaꞋa sínkamonae kwéompaꞋa áséi-kwasai kosimátímaꞋmaeꞋa íma nááúsino. 31 kesí kwaásiyono. keináraware kewé kentáásí Ísóigo Ísu Káráísitiye tarúmai méta keinárawataveꞋa aamoí kwéunda mirámó áraiꞋo úndantemba aasiyaasi-táwai imáyáa éꞋa séꞋa ívékaamba sínkamiyaꞋa púwóno-imayaa kwéunda mindágwaraꞋa árair-aimban-iye. 32 púwómpinkembo ímo usásinanaaonkakai kemá kwaásiti imáyáavinkemba séꞋa aváá-kwánkómó kwaási vándaivo sésamo kwáráantemba kembá miráráámbó kwéumasinkaamba maankáꞋá Évésasi-naopaꞋa máyaunda anón-umbai-yantaaꞋa kesópaꞋa tisaꞋá anóm-bayai kwémayaunda úwoiyaveꞋa kwéune súsino. púwómpinkembo ímo usásinanaaonkakai kwaásiti imáyáavinkemba kwésentemba mirá séta aaváyaa puwónaunda póta ívéꞋa kawe-tómbá néta sirááímo táínda-ita ónaumneya súsino.

33 púwómpinkemba íma usásinanaaowe kwésemba minkámpár-áíntávéꞋa árair-aimban-iye sevó séꞋa simátíménda-aimba iséꞋa kárákwiyoro. évakarawai áraiꞋa sésa sáwíꞋo kwéon-kwaasiyemo máyáambo éꞋa kawer-ámbá ivátuweꞋa sáwí-amba kwaránááowe kwésevo 34 púwómpinkemba íma usásinanaaowe minkámpár-áíntávéꞋa sáwí-imayaawe sáwí-mayaiye ivátuweꞋa kawer-ímáyáá oró. mirá ónááontaveꞋa séꞋa keinárawapinkemba évakarawai ÁánútunopaꞋa íma tiráawe kwésune.

púwómpinkembo usásinanaaomba kwíyómpaꞋo ménaaon-kuwawaaꞋan-iye kwaasái.

35 púwómpinkemba íma usásinanaaowe-imayaa éꞋa sísaa eꞋa séꞋa púwón-kwaasi nóra umáíya usásinesawa nóran-tuwa maꞋmái usásinanaaoo-aimbo 36 sísaa omba sáwí-imayaavinken-aimban-iye. puwíyampinkembo usásinanaaomba maaráráámbá uráivo iséꞋa kígau-anayumpaꞋa imáyáa oro. ayumbá uꞋmáráawana mináyúnkó ímo úwoi áruma kwiréna aáyánkarena naaémba áruma kwégwiraiye. 37 toómbá ákákesa naíyampinkemba íma óꞋa kwéuꞋmaraavo ayumbá mairésa kígau úmáráawana óꞋomba áruma kwikéna kwéiyiye. 38 Áánútu sisaná moórá-mora-anayumpinkemba áruma kwikéna kwéanon-imba Áánútu kwená imáyáavinkemba amápa-tomba áꞋon-aꞋon-augwara-tomba makáivo 39 amápaꞋo máyáamba mimbórá kúwawaaꞋa íma maréna kwaási óꞋon-kugwaraꞋa tinkéna kwaí-kwaamba óꞋon-kugwaraꞋa maréna numamá óꞋon-kugwaraꞋa maréna noyááꞋa óꞋon-kugwaraꞋa makáiye. 40 kwíyómpaꞋa óꞋoran-tantaaꞋa kwáyáísana marapáꞋá óꞋoran-tantaaꞋa kwáyáísana kwíyómpaꞋo kwáyáimpimba óꞋoran-kanaagune kwáísana maramó kwáyáinkaꞋa óꞋoran-kanaagune kwáísana 41 aaváúvímbá óꞋora-sagayamba kwáísana kwíyómpimba óꞋora-sagayamba kwáísana okómpímbá óꞋon-oꞋo-sagayamba kwáísana mirá umásaraiye.

42 mirámó intembá púwómpinkembo usásinanaaomba maará ónááowe. púwómbo kwéutamaraan-kuwawaaꞋa ánásanivo mimpínkémbá usásinanaaon-kuwawaaꞋa kwaíkwaiꞋa íníye. 43 kwéutamaraan-kuwawaaꞋa aamoisáyán-kúwawaaꞋa sáwí-kuwawaaꞋan-ivo púwómpinkemba usásinanaaon-kuwawaaꞋa asirayán-kúwawaaꞋa kawe-kúwawaaꞋan-ivo 44 kwéutamaraan-kuwawaaꞋa marapáꞋó máyáan-kuwawaaꞋan-ivo púwómpinkembo usásinanaaomba kwíyómpaꞋo ménaaon-kuwawaaꞋan-iye. marapáꞋó máyáan-kuwawaaꞋo intembá kwíyómpaꞋo ménaaon-kuwawaaꞋa kwáyáiye. 45 mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna

Áánútu aiva-kwáásígó áwíꞋa Áándamumba umánkaraimba úwauwa kwéena maínin-kwaasi umánkaraiye
agaimaréna siráiye. naaén-kwaasigo áwíꞋa Ísu Káráísiti kwaásimo aúnáiꞋo umáímo maíꞋmaiꞋo ónááon-amba kwikáiwai paáruraiye.
46 kwíyómpaꞋo ménaaon-kuwawaaꞋa íma aivaꞋá paáruraivo marapáꞋó máyáan-kuwawaaꞋa aivaꞋá paáruraiye. 47 Áánútu aiva-kwáásígómbá maranéí úmarowana naaén-kwaasigo Ísu Káráísiti kwíyómpakemba kunkáiye. 48 Áándamumbo maranéímó úmakain-kuwawaaꞋo kwáyáintemba amápa-kwaasi mirán-kúwawaaꞋa kwáyáivo Káráísiti kwíyómpaken-auwawaaꞋo kwáyáintemba kwená kwaási mirán-kúwawaaꞋa kwéniye. 49 Áánútumo maranéímó úmakain-kwaasiraambo úndantenta Káráísiti kwíyómpakewai intentá ónaumne.

50 kesí kwaásiyono. simátimeꞋa séꞋa Áánútumo kwíyómpaꞋo kárákwiraipaꞋa marapákén-kúwawaakwaraꞋa íma máyaiyana kwaíkwaiꞋo ínín-tantaaꞋo kwáyaindavaꞋa ánásanin-tantaako íma mimpímbá kwéniye kwésune.

51 Áánútumo aúpáꞋó makénamo agaráátínkarain-aimbo simátíménda ísáaro. amápata íma puwéta úwoi méta súwawaata óꞋon-kuwawaata auvínínta 52 mimbórá-táwai kwíyómpakemba uwíremba sínana avekáámbó tawáombo intembá avekáámbá púwón-kwaasi usásintinkainasa maíꞋmaiꞋa íyata súwawaata óꞋon-kuwawaata auvíníye. 53 marapáꞋó máyaunda-suwawaata puwónaunda-suwawaatan-ivo kwíyómpaꞋo ménaunda-suwawaata íma puwónaunda-suwawaata auvíníye. 54 marapáꞋó máyáan-kuwawaaꞋa púwón-kuwawaaꞋan-ivo kwíyómpaꞋo ménaaon-kuwawaaꞋa íma puwín-kúwawaaꞋa auvíndaraꞋa Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna siráin-aimba paáriniye. maará séna

púwón-amba ánásainana maíꞋmaiꞋa ónááon-anko
púwón-ankomba usáyaaitaniye
agaimaréna súwana
55 moóráwai séna

púwón-anko íma usáyaaitaraimba póna púwón-ambo sáwíꞋo umátínkáin-asirayanko ánásaniye
agaimaréna siráiye.
56 Áánútuna ámáámba ísáeꞋmaimo túwáan-imayaao tátokaiye. mirámó kwéontavena púwón-ambo sáwíꞋo umátínkáin-asirayanko tátokaivo 57 Áánútu púwón-amba kentáá usáyaaitamai-iꞋa kwéumasinkaintaawe. kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti púwón-ankona asirayámbá ánásena usáyaaitaraimba póna Áánútu mirá kwéumasinkaisata súwi kwésune.

58 mindáyaveꞋa kesí kwaási asiramái méꞋa íma tívón-káínaꞋa Ísóigona mayáí maimaé iyéꞋa íma ivátuwaaro. Ísóigona mayáí kwémayaamba íma úwoi-mayaiman-ivo áúgwaraꞋ-mayaima kwémayaavo maimaé íyóro.

Copyright information for `KZE