1 Corinthians 3

Áánútuna mayáí-kwáásítí kwaasái.

kesí kwaásiyono. Áánútun-amankomo tirumpimbó anómbo umáímo máyáin-kwaasimo kwésimatimundantemba kentópaꞋa komáyaawandaraꞋa keinárawaꞋa íma mirá simátimeꞋa Ísu KáráísitintaveꞋo ímo asiramáímo máyón-kwaasi untávéꞋa taíntuwe-yaintuweꞋa simátímakaumne. umarambó asirayán-tómbó ímo tímémbo náámbo tíméntemba Káráísitin-aaima íma asirayán-áímpímbán-ivo etóyóí-aimpinkemba simátímakaumne. ááéma íma kanaán-umai ísaraantaveꞋa mirán-áímpínkémbá Káráísitin-aai simátímakaumne. ívékwaraꞋa mirán-umai méꞋa póꞋa íma kanaán-umai kwéisaawe. Ísu KáráísitintaveꞋa íma asiramái imáyáa kwéeꞋa marapá-tántáátávéꞋa imáyáa kwéeꞋa méꞋa tirumbó sáwíꞋo kwéumatinkeꞋo aaisan-áímbó kwésemba marapá-tántáátávéꞋa imáyáa kwéeꞋa marapá-kwáásímó máyáanten-umai mirán-umai kwémaewe. évakarawai Póro kentáásí anóndaꞋan-iye sewasá évakarawai Ápórosi kentáásí anóndaꞋan-iye kwésemba marapá-kwáásímó máyáanten-umai mirán-umai kwémaewe.

kenkáí súwíꞋa mósá maréꞋa taaínkaar-umai máévainivo Áánútuna mayáí-kwáásíráíyé suꞋmai úye. Ísóigo Ápórosintavena séna kesí mayáí mayaaó séna kentávéna kesí mayáí mayaaó súwakai kwená mayáí mayááwáyaꞋa Ísóigon-aaiyaveꞋa áraire siráamba kwená mayáí-kwáásíráí úye. kígauvaꞋo ánáyumbo ontembá Ísóigon-aai simátimewanana námáimo umáímo siyútúwáantemba Ápórosi miráumai túwaꞋnaa úwana Áánútumo ánáyumbo anómbo umátínkáintemba kwemá imáyáa timúwaꞋa kwenáái tirumpimbá tátokaawe. ánáyumbo iwáíyé námáimo umátínkáiwaiye mindárai íma anón-kwaasi óívo Áánútu anómbo kwéumatinkaiwai kwemá anóndakoman-iye. ánáyumbo iwáíyé námáimo iwáíyé mimbóráíꞋa umái máyaayamba póna Áánútu miwítí mayáígóná meéyámbá timíníye. kesé Ápórosiye Áánútuna mayáí-kwáásí úyaꞋa keinárawaꞋa Áánútuna kígauraamba owatá miráyáámó úndaya Áánútundeiya úmpo mirápáꞋá kenkáíyávéꞋa íma imáyáa ombá keinárawaꞋa kwétaainaawe. íma taaínkaar-oráámbá kwétaainaawe. keinárawaꞋa Áánútumo kwéin-dankaaniꞋa kwéowe.

10 Áánútu súwaꞋnaa úwaꞋa keinárawapimba mayáí mairáumne. naambó kwéon-kwaasiraꞋo kárákwiraiwaimo kawer-ímáyáámó énamo ávombo áyáíntemba Ísu Káráísitin-aaimo simátímakaunda ávonkaamba aitínkávaꞋa kówánasa minávónkáꞋó naambó kwéowai mimbáyáí kárákwiyoro. 11 óꞋon-avomba íma ayánááovo mimbórá-ávómbó Áánútumo áꞋo aimakáimba minávómbá Ísu Káráísitiman-iye. 12 minávónkáꞋá naambá ónááovo évakarawaimo ésa Áánútuntavesamo ímo asiramáímo imáyáamo kwéowai kwááyu-yantaaꞋa taaineiyé owáínéíyé íyasa évakarawaimo ésa Áánútuntavesamo asiramáímo imáyáamo kwéowai asiramáímo kwaíkwaiꞋo ínín-tantaaꞋa kóri-ontandeiye óꞋon-oꞋon-ontandeiye ónááowe. 13 Áánútuna kwaásiti mayáí naaémba paáríndaraꞋa iramó évaka-tantaaꞋo kénamo évakaꞋo ímo kaintembá Ísu Káráísitimo kumínín-kanaamo tíndaraꞋa Áánútuna kwaásiti mayáí paárínana évakaꞋ-mayai ánásainana évakaꞋ-mayai úwoi kwéniye. 14 minávónkáꞋó naambó kwéomba asiramáímo kwaíkwaiꞋo ínín-tantaaꞋnei kwéowai miwítí mayáí kwáyainasa miwítí kaweꞋ-méyámbá mayánááovo 15 kwááyu-yantaaꞋnei kwéowai miwítí mayáí ánásainasa mimbáyáígóná meéyámbá íma maésa miwíyé suꞋmai kaweꞋá umái ménaaoawe. kwaásiti náaindaambo kágwisasamo miwíyé suꞋmaimo kaweꞋó umáímo máéntemba miwí mirá ónááowe.

16 keinárawaꞋa ímo taaínkaar-umaimo máéraamba taaínkaar-umai kwémáémbanivo Áánútun-amanko kentirumpimbá máyáimba Áánútuna monoꞋ-nánkáámbá kwéomba imáyáa oro. 17 Áánútuna monoꞋ-námbá aokaꞋ-námbá isaꞋá keinárawaꞋa mindánkáámbá owasá évakarawaimo keinárawaꞋo sáwíꞋo umátinkaawaꞋo sáwíꞋo umáímo máyáambo éna Áánútu miwí ánásasuwanimba ímo taaínkaar-oráámbá kwétaainkaar-owe.

18 kentí imáyáao kampaꞋá simátiyúwáívo séꞋa kárákwiyoro kwésune. marapá-kwáásí túrankaꞋa kawer-ímáyáágwárá-kwáásíyá úne kwésewai Áánútu aúrankaꞋa kawer-ímáyáá ónááontavesa marapákén-káwér-ímáyáá íma aiva-tántááꞋán-iye seró kwésune. 19 marapá-kwáásí kawer-ímáyááwémó kwésen-imayaayavena Áánútu séna sáwí-imayaaman-iye kwésiye. mináíntávéna naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

marapá-kwáásí miwítí imáyáa mósá kwémaraawana Áánútu sisaná miwítí imáyáao kampaꞋá kwésimatiyuwaiye
agaimaréna súwana
20 moórávaꞋa agaimaréna séna

kawer-ímáyááwémó kwésen-imayaayavena
úwoi-imayaawe Ísóigo siráiye
agaimaréna siráimba
21 mindáyaveꞋa kwaásimo kwéowain-auma íma maé íyóro. amápa-tantaaꞋa túwaꞋnaa ínímba kwáyáiye. 22 kemá Pórowe Ápórosiye Pítaawe túwaꞋnaa ínímba ónaundaya máyaumne. marawé amápa-tantaaꞋo kwáyáine úwoimo ménaaonaꞋi. puwónááonaꞋi. mindá túwaꞋnaa ínímba kwáyáiye. ívéꞋo kwáyáin-tantaare naaémbo paárinin-tantaakwarare mindá túwaꞋnaa ínímba kwáyáiye 23 keinárawaꞋa Káráísitina kwaási owaná Káráísiti Áánútundeiman-iye.

Copyright information for `KZE