1 Corinthians 4

Ísóigona aantá-kwaasiti kwaasái.

keinárawaꞋa kentááyávéꞋa imáyáa éꞋa séꞋa Káráísitina mayáí-kwáásí ésa Áánútumo aúpáꞋó makáimba agaráátinkena séna mináímbá simátímaꞋmae nááóro. mimbáyáíráꞋá kárákwiyoro siráiwai owé-ímáyáá oro. moóráwaina mayáíráꞋá kárákwiraiwaimo sisasamó ontembá mirán-oro. Áánútuna mayáíráꞋá kárákwiraundawaiyaveꞋa keinárawaraꞋo óꞋowiyaꞋo séꞋa kaweꞋ-máyáíyáꞋi. sáwí-mayaiyaꞋiyo séꞋo kwésemba íma anón-imayaa éꞋa kesí mayáíyávéꞋa íma awánéꞋa kaweꞋ-máyáíyáꞋi. sáwí-mayaiyaꞋiyo kwésune. kesirumpinkén-ímáyááómó sénamo kaweré suꞋmai uráanemo sínímba kaweꞋ-máyáíyáꞋi. sáwí-mayaiyaꞋiyo-aimba íma kendéímán-ivo Ísóigondei póna kwésuwanaiye. mindáyaveꞋa Ísóigomo ímo kunkáindarare Ísóigomo siráin-kanaamo ímo tiráindarare íma taaínkaareꞋa sáwíꞋan-owe. kaweꞋán-owe íma seró. Ísóigomo kumíndaraꞋa kwaásiti aúpár-ímáyááwé kwaásiti ááine paárínana mitáwai Áánútu kwaásiti kaweꞋ-máyáíyávéna kaweꞋán-owe síníye.

kesí kwaásiyono. arupí ónááontaveꞋa simátímakaunda-aimba Ápórosiye kesémo siráunda íma kenkáíráíyé suꞋmainivo amápa-kwaasiyavaigwaraꞋa siráumne. Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimarésa siráantemba mirán-oro. moórá-anondako áwíꞋa maé iyéꞋa moórá-anondako áwíꞋa simái sáwíꞋa kwéomba kentúma maé kwéiyomba mirá ímo oráámbá kwéowe. keinárawaꞋa íma usáyaaitaraawain-ovo mirámó kwéon-kwaasi-iꞋa Áánútu umátínkaraiye. Áánútu mirán-kwáásí-íꞋa umátínkaraivo kentúma íma maé iyéꞋa séꞋa kesáá keyááríkata mirán-kwáásíyá máyaumne íma sero.

keinárawaꞋo maarán-áímbó sembá kampaꞋá séꞋa kawe-kwáásí-íꞋa umáíya máyaumne. íma Ápórosiye Pórowe simásímakaayan-imayaavinkemban-ivo kentáásí imáyáavinkenta Áánútuna imáyáa iséta mindáraiya usáyaaitaraumne kampaꞋá kwésewe. keinárawaꞋo usáyaaitaraankakai keiráígwáráꞋá miráumaiya usáyaaitauyasino. sáwí-yantaakomba usáyaaitaigwae séꞋa súnda íma usáyaaitaraawe. imáyáamo únda Áánútu kwená aantá-kwaasiya amápa-kwaasi tínaaempata sínkarainta tínkamowasamo púwón-kwaasimo kwaási túrankaꞋo mótinkesamo tínkankaantemba kwíyómpaken-kwayoꞋnarawa túrankare kwaási túrankare Áánútu kentáá mirá umásínkaraintaawe-imayaa kwéune. 10 Ísu Káráísitin-aaimo kwésimatimundayavesaya sésa sáwí-imayaagwara-kwaasin-owe kwésevo keinárawaꞋa kesávéꞋa séꞋa Ísu Káráísitiye tarúmaiya méta kawer-ímáyáágwárá-kwáásíyá úne kwésewe. kesáá aamoisáyán-kwáásíyá únaꞋa keinárawaꞋa kesávéꞋa séꞋa asirayán-kwáásíyá úne-imayaa owáímá póꞋa kentúwíꞋa maé iyéꞋa kesúwíta kwétuwaawe. 11 Áánútuna mayáí maimaé kwénaaundaya ááéwe ívére nontáváíyé toóntáváíyé sáái kwésinkaisata íma naambá makéta íma kawer-únáánkwátói makáunasaya kwésinkamowata 12 toómbá íma úwoi mayánaundayaveta anóm-bayai kwémaeta óntamba kwémayaunasaya simáímo sáwíꞋo kwéumasinkaanta Áánútu kaweꞋá umátinkaniye-aimba kwésimatimunasaya sáwíꞋo kwéumasinkaanta asiramái méta íma ivátuwaunasaya 13 kentáá súwíꞋa kumínkwáe sésa kampar-áímbá kwésemba anondá kawer-áímbá kwésimatimunasaya ááéwe ívére kentááyávésa sésa ovairáán-kwáásín-ovo miwí táái íma ísáaro kwésewe.

14 kesí iyámpóíyone séꞋa imáyáa kwéundawai tááko pééi sínaꞋa iséꞋa kaweꞋá ónááontaveꞋa maanáúváí kwéagayaumne. 15 Káráísitina kwaási owasá sáwívarawai Ísu Káráísintin-aai kwésimatimemba íma sáwívarawai kentivoísái máyáavo aivaꞋá Káráísitin-aai simátimewanaꞋa Káráísitiye tarúmai máyáantaveꞋa keyáá kentivomá úne. 16 mindáyaveꞋa kwakwiyéꞋa séꞋa kemó úndantemba mirán-oro kwésune. 17 mindáyaveꞋa moóráwaimba Tímótimba aiꞋmáráanana kentópaꞋa kweémena kwíníye. kwemá Ísóigoema tarúmai máyáiwai íma siyuwéna asiramái ména kesááninkaamba umái máyáiwai kwená imáyáa kwéundawai kentópaꞋa kwéna Ísu Káráísiti aúrankaꞋo máyaunda-aine Áánútuna kwaási naaóꞋ-naoꞋa máyáawai kwésimatimunda-aine kosimátimena kemó máyaundanten-umai máéro-aimba kosimátiminiye.

18 keinárawapinkemba évakarawai sésa Póro úwoi aúváívinken-aimba kwésivo kentáásopaꞋa aaimó simásimindayavenaya íma tíníye kwésemba kentúma maé iráawe. 19 ánivo Ísóigomo owémó sínaꞋo éꞋa sáwíyankaꞋa kentópaꞋa kwéꞋa túmo maé iráawai siráan-aine suꞋmaiyaveꞋa íma kónaumpo miwítí asirayámbá ÁánútunopakenaꞋiyo. awánaandayaveꞋa kónaumne. 20 Áánútumo kentááráꞋó kárákwiraimba maarán-iye. íma aaineiyé suꞋmai kárákwiraivo Áánútuna asirayánkáꞋó kwémaewai miwíráꞋá kárákwiraiye. mindáyaveꞋa Áánútuna asirayánkárá máyáa. íya Áánútuna asirayánkárá máyáao séꞋa kotuwánanaumne. 21 imáyáa oro. keinárawatopaꞋo ímo kuráandaraꞋo sáwí-imayaamo tuwéꞋo kaweꞋó umáímo méwaꞋa kentí imáyáa éꞋa paru umáíya koménaumne. ímo mirámó uréwaꞋo éꞋa asiramái arupí koumátinkanaumne. mindáyaveꞋa imáyáa oro.

Copyright information for `KZE