1 Corinthians 9

Póro aantá-kwaasiti mayáí kwémaena meéyámbá íma mairáin-kwasai.

kwaási kembá íma kwétatoraavo Áánútu kesáái simátiminkwae séna aantá-kwaasi-iꞋa umásínkaraiwaima éꞋa súrandei kentáásí Ísóigo Ísumba awánéꞋa kwená mayáí keinárawapimba komayááwánda suwánéꞋa Áánútun-aaiyaveꞋa áraire siráamba mindá kesí mayáígón-áúma paáruraiye. évakarawai kentávésa sésa íma Ísóigona aantá-kwaasiman-ivo úwoi-kwaasiman-iye kwésewaꞋa keinárawaꞋa íma kanaán-umai mirán-áímbá kwésewe. Ísóigo siꞋmákowaꞋa keinárawaꞋa kwenáái kosimátimewanaꞋa áraire siráamba póꞋa mindáyaveꞋa imáyáa éꞋa kentávéꞋa séꞋa áraiꞋa Ísóigona aantá-kwaasiman-iye seró.

évakarawai keinárawapinkemba kentávéꞋa séꞋa Ísóigon-aai simátiminkwae séna íma aiꞋmákaiwaiman-iye kwésemba maarán-áímbá anondá simátimune. áséi-kwasai kosimátimewandaraꞋa toómbó ímo meéyámbareꞋo úwoimo naráundarakai kanaán-uráisino. Ísóigona aantá-kwaasiye Ísóigo áváꞋawaawiye Pítaawe tuwainímbááꞋo tíꞋmaesamo áséi-kwasaimo kosimátímaꞋmae kwénaaontemba kemó kesuwainímbó áíꞋmaeꞋo áséi-kwasaimo kosimátimeꞋo kentí toómbó úwoimo naráundarakai kanaán-uráisino. évakarawai áséi-kwasai kosimátímakaamba toómbó meéyámbaꞋmai nánááontavesa íma mayáí kwémayowaꞋa úwoi toómbá tímúwasa naráavo Páánápáasinte kenkáíyavaiye suꞋmai imáyáa éꞋa séꞋa toómbó náyááoiyantavesarai mayáí kwémaesarai óntamba mairésarai toómbá kwémandaaiye-imayaa kwéomba mindá sáwí-imayaa kwéowe.

maarán-áímbá imáyáa oro. i-kwáásí miwítí mayáírákém-béyámbá toómbá kwénaawe. kígaumo kwéowai minkígáúvákén-tómbá kwénaawe. póímo máráawai mimpóímá tuvúꞋmái úwoi kwénaawe. miráumai mayáímó kwémayaawai meéyámbá kwémaraawe. mináímbá kwaásiti imáyáavinken-aimba kwésimatimumpo Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba mirán-áímbá kwáyáimba simátíménda ísáaro. Áánútu Mósesimbo simámakain-amaamba agaimaréna séna

kwaásiti toómbá úwíti-aramba ásima piyíndayavena purumakankó aísamai tamái mapándáapa umái ásima pítúwáínkaꞋa purumakankóná óikaꞋa íma asááésa túwéwana úwoi ména évakaꞋa náníye
siráimba mimbáyáígóná meéyámbá póna mintómbá évakaꞋa úwoi náníye. Áánútu íma purumakantáváíyé suꞋmaiyavena mináímbá agayaaó siráivo
10 kentááyavenagwaraꞋa mináímbá siráiye. kígaumo kwéowai mimpínkén-tómbá nánaumne-imayaa kwéesa kwémaraawe. námáimo kwéowai minkígáúvákén-tómbá nánaumne-imayaa kwéesa kwéowe. 11 miráumai keinárawapimba Áánútun-aai kosimátímakaundaya póꞋa toóné évaka-tantaaremo úwoimo siménaaonta kaweꞋán-iye. 12 kentáásínaaemba évakarawai keinárawapimba Áánútuna mayáí kogwémaesa sésa toómbá síméro suwaꞋá úwoi tímúwasa naráawe. miwímó toóné évaka-tantaare úwoimo mairáantemba kesáágwáráꞋó úwoimo máyáandaya kanaániye. kentópakemba toóné évaka-tantaare mayánaunda-amba kwáyáimbanivo kemó simíyan-tomba siyáán-umai máyáanata Ísu Káráísitin-aai íma ísáavo séta kesí mayáírákémbá toómbá meéyámbaꞋmai néta anóm-bayai kwémaeta íma ivátuweta mimbáyáírákémbá toómbá meéyámbaꞋmai naráumne.

13 maarán-áíntávéꞋa imáyáa oro. Yérúsaremu-naopaꞋa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa mayáí kwémayaawai mindáúmpákén-tómbá úwoi kwénaawasa óntan-taareiraꞋa Áánútuntavesa póí tuvúꞋmái kwéagayaawai mimpínkén-tómbá úwoi kwénaan-aimba ísaraawe. 14 miráumai Ísóigo Ísu asiramái séna áséi-kwasai kosimátimiyawaitopakemba toómbá úwoi timíyasa nánááowe siráiye.

15 keinárawapimba koméꞋa Ísu Káráísitina áséi-kwasai kosimátimewandaraꞋa kentópakemba toóné évaka-tantaare mayánaunda-amba kwáyombanivo íma maéta toómbá síméro íma siréꞋa ívékwaraꞋa simígwáe séꞋa íma maanáúváí kwéagayaumne. ávááraumaimo sááimo sinkáínaꞋo puwónáe séꞋo éꞋa toómbá síméro íma sénaumne. miráumai kesí mayáírákén-tómbó kwénaandayaveꞋo éꞋa íma aambá áúsinkaaro. 16 Áánútu asiramái simásímakaisaꞋa áséi-kwasai kwésimatimeꞋa mináséí-kwásáímó ímo kwésimatimekai kesópaꞋa umbai-yántááꞋá paárisino. mindáyaveꞋa mináséí-kwásáí kwésimatimundayaveꞋa íma kesúma maé kwéiyune. 17 kesí imáyáavinkembo áséi-kwasaimo kwésimatimekai meéyámbá mayánáe súsina. íma mirá éꞋa Áánútu simásímakaintaveꞋa kwésimatimune. 18 mindá árair-aimba póna kesí meéyámbá maarám-béyámbán-iye. áséi-kwasai kwésimatimunda toómbó úwoimo kwémayaundarakai kanaán-isinó. toómbá íma úwoi mairáunda pósa íma maarán-áímbá sénááowe. áséi-kwasai ísaraundarata toóntá ámakaumne íma seró.

áséi-kwasaimo úwoimo kwésimatimeꞋo aamoimó kwéunda mindá kesí meéyámbán-iye. áséi-kwasaimo úwoimo kwésimatimeꞋo aamoimó kwéunda mindá kesí meéyámbán-iye.

19 keinárawaꞋa kembá íma tátoꞋmakaawaꞋa kemó siráanteniꞋa kwéeꞋa toóné évaka-tantaare mayánaunda-amba kwáyáimbanivo íma maéta mirán-tántááꞋó mairáundarakai esimái-kwaasi ÁánútunopaꞋa tiráasino. íma mairáundayaveꞋa sáwívarawai túwaꞋnaa únasa ÁánútunopaꞋa kwétewe. 20 Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire sénááontaveꞋa Yútaa-kwaasivinkemba méꞋa miwímó ontem-báyáí kwémayaunana Áánútu Mósesimbo simámakain-amaanko íma kembá tátokaivo minámáánkómó tátokain-kwaasivimba méꞋa miwímó ontembá miráumai méꞋa Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire sénááontaveꞋa miráumai máyaumne. 21 Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire sénááontaveꞋa óꞋonkaa-kwaasi Áánútuna ámáámbo ímo ísaraan-kwaasivimba méꞋa miwímó ontem-báyáí kwémaeꞋa Áánútuna ámáámba Ísu Káráísiti siráin-amaamba íma araiséꞋa úwoi kwétaagwiyavune. 22 évaka-tontaveꞋo náúnavo kwésen-kwaasi túwaꞋnaa únasa Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire sénááontaveꞋa mirán-tómbá íma néꞋa máyaumne. évakarawai Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire síyana Áánútu sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba iyátinkanintaveꞋa mirám-baaran-kwaasivimba méꞋa miwímó ontembá kwéune. 23 áséi-kwasai kóyáwé ínana Áánútu kaweꞋá umátinkena kenkwáráꞋá mirá umásinkanintaveꞋa mirá kwéune.

24 maarán-áímbá imáyáa oro. amáparawai isaaisésa kwégowana moóráwai kóyaaitena meéyámbá kogwémaena aamoí uráiye sen-áímbá kwéisaawe. miráumai Áánútumo aamoí umátinkanintaveꞋa imáyáa éꞋa Áánútuna aampaꞋá miráumai koró. 25 kesúma asiraínkwáe sésa isaaisésa kwénaaomba tiyáántán-kwimai kwégwesa miwí túraꞋa kwégarakwiyesa ánásanim-beyambo mayánááontavesa mirá kwéovo kwaíkwaiꞋa íním-beyamba mayánaundayaveta Áánútuna aampatá kwégune. 26 miráumai íma úwoi kwégumpo ayááíváꞋá kwáyáim-beyantaveꞋa imáyáa éꞋa Áánútuna aampaꞋá kwégune. 27 kesúraꞋo sirááímo kwétainiꞋa ímanivo Áánútumbo arááímo kwétainiꞋa umái kwaráúndayaveꞋa kesúraꞋa kárákwireꞋa áséi-kwasai kwésimatimunana naaémba Áánútu íma aamoí umásínkáivo séꞋa kesúraꞋa kwégarakwiyune.

Copyright information for `KZE