1 John 3

Áánútuna iyámpóíti kwaasái.

Áánútu arumbá ávááraumai kwésimiye. mindáyaveꞋa imáyáa oró. Áánútu arumbá kwésimenayaampona kentááyávéna kesí iyámpóíman-owe kwésiye. kesáá áraiꞋa kwená iyámpóíya úne. ÁánútumpaꞋa íma tiráawai Áánútuna ááimba íma awánésa kentáásí ááinkwaraꞋa íma kwésuwanaawe. kesí kwaásiyono. ívéꞋa Áánútuna iyámpóiꞋa umáíya máyaundaya naaémba nóra kwaásiyaawa ménaumno. mináímbá íma ísaraundanivo moórá-aimbo ísaraunda simátimenaumne. Ísu Káráísiti kumíndaraꞋa kaweꞋá umái awánanaundaya póta kwenkááníta umáíya ménaumne. mirán-áímbá ísaraumne. mináímbá isésa amuꞋmáráawai Káráísiti arupí umáímo máíntemba arupí umái máyáavo kárákwiyoro.

sáwí-imayaamo kwéomba isaná ámáámbo arááísémba isaná minkáé-tántáákó mimbóráíꞋa kwéiye. miráumai sáwí-imayaamo kwéowai Áánútuna ámáámba tínaaemba umámesa kwéaraaisemba póna mirámó kwéon-anonda miwívímbá kwéniye. Ísu Káráísiti kwaásiti sáwí-imayaa maitiyuwáníntavena marapáꞋá kunkáimba kwempímbá sáwí-imayaa íma kwáyáiye-aimba áꞋa ísaraawe. miráumai Ísu Káráísitiye tarúmai máyáawai miwívímbá íma sáwí-imayaa kwaíkwaiꞋa kwéivo sáwí-imayaa kwaíkwaiꞋa kwéiwai KáráísitimpaꞋa íma tésa kwenáái íma kwéisaawe.

kesí iyámpóíyono. kampar-áímbá simásiyuwaavo séꞋa kárákwiyoro. Káráísiti arupí umái máyáiwai kwemó intembó mirámó úmae kwéiyowai arupí-kwaasiman-owe. ááinkaꞋa Sáátáánigo sáwíꞋa uréna mirá úmae kwéiyena ívékwaraꞋa mirá kwéiye. sáwíꞋo úmae kwéiyowai Sáátáánigona kwaásiman-owe. Sáátáánigona mayáí ánásasuwainkwae séna Áánútu ááninkomba aiꞋmarówana marapáꞋá kunkáiye.

Áánútuna iyámpói pósa Áánútuna asirayánkó miwívímbá kwáyáintavesa pósa íma sáwíꞋa úmae kwéiyowe. Áánútuna asirayán-áráátómbá pósa íma sáwíꞋa úmae kwéiyowe. 10 ímo arupí umáímo máyáawai íma Áánútuna iyámpóíman-owe. kentí kwaásimo tirumbó ímo kwétimewai íma Áánútuna iyámpóíman-owe. miráumaiya Áánútuna kwaásiye Sáátáánigona kwaásiye taaímbaiya ísaraumne.

moórá-morawaivimba tirumbá kwétimen-kwasai.

11 moórá-mora-kwaasivimba tirumbá tíméro-aimba ááéma ísaraawe. 12 Áándamu ááninko áwíꞋa Kááinimo uráintemba íma mirán-oro. Kááini Sáátáánigon-árááꞋa póna ávákomba tuvuwúwana pukáimba maarántávéna tuvuwúwana pukáiye. áváko kaweꞋá umái máyowana Kááini sáwíꞋa umái ména póna ávákomba tuvuwúwana pukáiye.

13 miráráán-umai ÁánútumpaꞋa íma tiráawai keinárawapaꞋa tirumbá sáwíꞋa umátinkaiyantavena íma tááꞋa kaíno. 14 Áánútun-akumba sirumbá kwétimundayaveta séta Áánútuna némpaꞋa maénaundawaina ááimpaꞋa tuwéta kaweꞋá umái maénaundawaina ááimpaꞋa tamáyaumne kwésune. kentí kwaási tirumbá íma kwétimewai Áánútuna némpaꞋa paaí máyáawe. 15 kentí kwaásiyavai tíyámba umátínkáan-kwaasi tínkamiyasa puwónááon-kwaasiraamban-owe. mirámó kwéowai aúnáiꞋo umáímo maíꞋmaiꞋo kwéowaina ááimpaꞋa íma máyáawe. 16 Ísu Káráísiti arumbá siménaya íma úwoi máímba súwaꞋnaa íníntavena kentááyávéna ísámai pukáiye. mirá uráintaveta arumbá símakaiye kwésune. Áánútun-akumba túwaꞋnaa eta puwúnavo íma sendayá úwoi túwaꞋnaa ónaumne. 17 óísankwara-kwaasi kentí kwaási toómbá íma makáawaima tuwánésa íma túwaꞋnaa ombá sésa Áánútumba sirumbá kwéamune sembá kampaꞋá kwésewe. 18 kesí iyámpóíyono. sirumbá kwétimunemo sembá íma tóikakemba séꞋa áraiꞋa tirunkakémbá kwéseꞋa túwaꞋnaa oro.

ÁánútumpaꞋa asiramáíya máyaunda-kwasai.

19 sirumbá kwétimetaamo kwétuwaꞋnaa-undaya mirámó únda-kwaasiya arupí umáíya kwémaumne. mirámó kwéunda Áánútu aúrankata asiramáíya kwémaundayaawe. 20 ánivo kesáá sáwíꞋa úndayavenaya kentáásirunko umbaí kwétaivo Áánútu amápa-tantaaꞋa awánéna minúmbáí-yántáákómbá usáyaaitaisata Áánútu aúrankata asiramáíya máyaumne. 21 kesí kwaásiyono. mindáyaveta imáyáa úndaya kentáásirunko íma umbaí taisatá Áánútu aúrankata asiramáíya máyaumne. 22 kwenáái taagwiyavétaawe kwemó aamoimó iníꞋa kwéundayavetaawe áísaa únda-yantaaꞋa úwoiya kwésimiye. 23 Áánútu asiramái séna kesááninko Ísu Káráísitin-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái méꞋa amápa-kwaasivimba tirumbá kwétimeꞋa máéro siráimba mináímbá Ísu Káráísiti asiramáíya simásímakaiye. 24 Áánútun-aai taagwiyávówai Áánútuwe tarúmai máyáawana miwísé tarúmai máyáiye. Áánútu kwenamambá aiꞋmarówana sirumpintá kumbéna simásimenaya séna Áánútu keinárawate tarúmai máyáiye kwésisata kwéisaumne.

Copyright information for `KZE