1 Peter 2

Ísu ávon-ontankaandaꞋan-iye-kwasai.

aúnáiꞋa umái máyáamba póꞋa sáwí-yantaakomba tínaaemba umásuweꞋa íma kampaꞋá séꞋa íma kaumbo-káér-imayaa éꞋa kaweꞋ-máyáímó kwémayaiyantavena kentirunkó íma simái sáwíꞋa umátinkainaꞋa túwíkwaraꞋa íma simái sáwíꞋa umátinkeꞋa máéro. umarambó náántavenamo tínkáíntemba Áánútuna kawer-áíntávéna mirán-umai táái tinkáíno. Áánútun-aai toónkáámbá kwéneꞋa táákaevayan-kwaasiraamba umái méꞋa Áánútuna aambá kwaꞋmaéꞋa íyóro. Ísóigo kaweꞋá umátínkarainaꞋa miráumai méꞋa Áánútuna aambá kwaꞋmaéꞋa íyóro.

naaóváꞋá monoꞋ-námbá óntandei urónkaꞋa ávonkaan-ontamba awánésa úwoi-ontamban-iye sésa tukáawe. miráumai Ísumba Áánútu kaweꞋnáꞋán-iye séna ítámakaimba awánésa áúkaawe. kwemá ávon-ontankaamban-ivo kwenópaꞋa teró. óntandeimo naambó ontembá Áánútu keinárawaꞋnei kwená naankáámbá úmarena keinárawate méniye. kwená mayáí-kwáásí éꞋa kwená mayáíyé suꞋmai kwémayaiyana Ísu Káráísiti túwaꞋnaa ínímba póna Áánútu kentí mayáíyávéna aamoí íníye. mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • Áánútu séna kawer-óntámbá ítámareꞋa naambó asiramáímo kwaíkwaiꞋo íníntaveꞋa Sáíyono-naopaꞋa ávonkaan-ontamba makáumne. óntantavenamo siráintembo íníwaimpaꞋo agevamáímo ménaaowai íma tigaeyávésa ónááowe siráiye
mináímbá Ísu Káráísitintavena simái agaimakáiye.
Áánútun-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáawai minóntánkó anómban-iye kwésevo Áánútun-aaiyavesa íma áraire kwésewai minóntánkóntávésa íma mirán-áímbá kwésewe. mindáyavena Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • óntan-damba on-kwáásí moórá-ontantavesa sáwíꞋa kwéiye sésa maisukáawe. aáno minóntánkó ávonkaamba uráiye
agaimaréna siráiye.
moórávaꞋa agaimaréna séna

  • minóntánkáꞋá tísamaima
  • turarésa tanaambá vánááowe
agaimaréna siráiye. tanaambó vaantembá Áánútun-aai araaisésa miráumai tanaambá kwévaawe. ááéma íma mirá uráankaꞋa Áánútu séna mirá ónááowe siráinkaꞋa pósa miráumai tanaambá kwévaawe.

miwí Áánútun-aai arááíráavo íma mirá éꞋa mimbórá-ándá-kwáásíráámbá éꞋa Áánútu ítámakain-kwaasi éꞋa anóndakona monoꞋ-máyáí-kwáásí éꞋa Áánútundei-iꞋa umátínkarain-kwaasi owaná Áánútu túnkwiyan-ayampakemba kwená ságayan-ayampaꞋa mégwétinkaisaꞋa óꞋoran-kaweꞋ-mayai máyáin-aimba kosimátímaꞋmae naaónááontavena ítámakaiye. 10 ááéma íma Áánútuna kwaási-iꞋa uréꞋa ívéꞋa kwená kwaási-iꞋa owaná ááéma íma arumbá umátínkaraimba isaná ívéꞋa arumbá kwéumatinkaiye.

Áánútuna mayáí-kwáásín-owe kwaasái.

11 kesí kwaásiyono. óꞋom-baravaken-kwaasi póꞋa marapáꞋá kwááyu méꞋa mindáyaveꞋa marapá-tántáátávésa tirááíyavesamo kwéomba tínaaemba umátimeꞋa ímo tínaaembo umátimiyanamo éna mintántáákó tavisimái kentí imáyáa sáwíꞋa umátinkaniye. 12 ÁánútunopaꞋo ímo tiráán-kwaasivimba méꞋa kaweré suꞋmai úmae iyíyasa sáwíꞋa kwéowe suwááesa kentí kaweꞋ-máyáí tuwánésa pósa Áánútuma marapá-kwáásíyávéna imáyáa índa-kanaavimba kogwantésa kwenáwíꞋa mósá maránááowe.

13 ÍsóigonataveꞋa imáyáa éꞋa marapáꞋó kárákwiraan-anon-kwaasi tísamaivimba áíkwiyeꞋa aivaꞋó kárákwiraiwai aísamaivimba áíkwiyeꞋa 14 kwemó usásintinkaraiwai tísamaivinkwaraꞋa áíkwiyoro. sáwíꞋo kwéowai sáwí-meyamba timésa kaweꞋó kwéowai kawer-áímbá simátimenaaontavena usásintinkaraiwai mindáyaveꞋa tísamaivinkwaraꞋa áíkwiyoro. 15 Áánútu maarámó ónááontavena arááíma kwétaiye. kaweꞋó íyasamo ésa sáwí-imayaavinkembo úwoi-aimbo kwésewai táái kentí kaweꞋ-máyáígó itáníye. 16 Áánútu kentí sáwí-imayaago tátokaimpinkemba iyátínkaraisana póna íma tátokaisaꞋa méꞋa miráumaimo máyáamba íma aúpáꞋá sáwíꞋa kwéeꞋa Áánútuna mayáí-kwáásí póꞋa kwemó sinteníꞋa kwéeꞋa 17 amáparawaiyaveꞋa imáyáa éꞋa Áánútuna kwaási kentí kwaásivimba kentirumbá kwétimeꞋa Áánútu áároi kwéinkaiseꞋa méꞋa marapáꞋó kárakwiraiwai áái mósá máráaro.

Ísumo uráinteniꞋa mirán-oro-kwasai.

18 mayáí-kwáásíyóno. kentí anón-kwaasi táái iséꞋa síyanteniꞋa mirán-oro. íma kawer-ánón-kwáásí tááiye suꞋmai iséꞋa túwáávitemo íyan-anon-kwaasi tááigwaraꞋa ísáaro. 19 keinárawaꞋo ímo sáwíꞋo íyasamo umbai-yántááꞋó úwoimo timíyaꞋo ÁánútuntaveꞋa imáyáa éꞋa asiramáímo méwanamo éna Áánútu kaweꞋá umátinkaniye. 20 ánivo sáwíꞋo íyasamo tínkamiyambo aánoumaimo méwanamo éna Áánútu kentúwíꞋa íma mósá maráníye. ánivo kaweꞋó íyasamo tínkamiyaꞋo asiramáímo méwanamo éna Áánútu kaweꞋá umátinkaniye. 21 Ísu Káráísitimba áíꞋa úniꞋa umánkaraamba keinárawatavena imáyáa éna asiramái ména mirán-ámbá agaráátínkaraimba póꞋa mirán-oro. mirá ónááontavena Áánútu tááyaraiye. 22 Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

  • íma kampar-áímbá séna íma
  • sáwí-aimba simbá ísaraawe
Ísuntavena mináímbá agaimaréna siráiye.
23 simái sáwíꞋa umánkowana anondá íma sáwíꞋa umátinkowasa áíꞋa úniꞋa umánkowana anondá sáwí-meyamba mayánááowe íma simátimena arupí umai-meyambo timíníwaina imáyáa asiramái uráiye. 24 Ísu Káráísiti sáwítaamo uráunda-meyamba maimaéna taairaꞋá pukáiye. sáwíꞋo kwéundaya sínaaemba umámeta arupí umáíya ménaundayavenaya pukáiye. kwenáúmo sáwíꞋo umánkaraantavena póna kentáá kaweꞋá umásínkaraiye. 25 keinárawaꞋa uwóváguraawana tíꞋmaena tisaꞋá keinárawakaꞋa kárákwiraiwaina aampaꞋá kwégwaraawe.

Copyright information for `KZE