1 Thessalonians 2

TésárónaikaavaꞋa Póro mayáí mairáin-kwasai.

kentáásí kwaásiyono. keinárawate komaéwándarata áúgwaraꞋ-mayaimo mayááwándaya áta suwánaraawe. ímo kentópaꞋo kówánda-kanaavimba Vírípai-naopaꞋa komaéwánasaya suwánamai sínkamesaya sáwíꞋo umásínkón-aimba áꞋa ísaraawe. Áánútu kwená asirayámbá símakowana póna íma sááꞋa kówata úwoi poposaa umáíya Tésárónaikaavata kentópata Áánútuna áséi-kwasai kosimátímakaumne. sáwíꞋo umásínkówaiya umbaiyá siyómbanivo íma tuwááwándaya íma kampaꞋnaampár-ímáyáávínkémbá simátimeta íma aarai-úmóyán-ímáyáávínkémbá simátimeta íma kwaéꞋmái-aimpinkemba simátimewandayaanivo Áánútu kentááyávéna séna kesí kwaási ontávéꞋa áséi-kwasai kosimátímaꞋmaeꞋa koró súwata simásímakain-aimba kosimátímaꞋmaeta kuráumne. Áánútu kwenísarena kesiruntá taainánimba póta mayáímá kwémaeta séta kwaásimo suwánésayaamo ésa évakaꞋa aamoí íyasa évakaꞋa íma aamoí ónááomba póna Áánútu suwánéna aamoí íníye-imayaama éta mayáímá kwémaeta kentópaꞋa áséi-kwasai kosimátimeta íma tirunkáámbá koairáꞋmai-aimpinkemba kosimátiméwándaya ísaraawe. íma simái áꞋowana náaindaantaveta súran-anda kwéeta kosimátiméwándaya Áánútu suwánaraiye. íma simáímo keinárawakwara óꞋon-kwaasigwaraꞋa kesúwíta anómba ónáe-imayaama ovó séta kosimátímakaumne. keinárawate maéwándarata Ísu Káráísiti siꞋmarón-kwaasiya ówándanivo íma anón-kwaasi-ita umái méta kwempatá umái méta aaraigómó kwená iyámpóímo kárákwiyin-ita uráumne. keinárawaꞋa kesiruntá tímaketa Áánútuna áséi-kwasai kosimátimeta sínkamiyata puwúnavo-imayaa íya ówándaya Áánútuna áséi-kwasai kosimátímakaumne.

kentáásí kwaásiyono. keinárawate maéwándarataamo asirayám-báyáímó mayááwánda táákaꞋa makáawe. Áánútuna áséi-kwasaimo simátiméwándaya noꞋwáámba irarómba enónkaꞋa aaváyaaraꞋa mayáíyá mairáumne. toómbá íma úwoi simígwáe séwándaya toómbá meéyán-umai kwéneta mairáumne. 10 keinárawaꞋa ÁánútunkaꞋa agevamái máyáawaiye maéwándarata kaweꞋá umái arupí umái méta íma sáwíꞋa ówándaya maéwánaꞋa suwánontemba ÁánútugwaraꞋa suwánaraintaawe. 11 tivoísáímo kentí iyámpóímo kárákwiyonten-umai moórá-mora-umai kesáámá kárákwireta méta paru umátinketa Áánútun-aai kawer-áímbá kwésimatimeta séta miráráámbá íyantaveꞋa Áánútu arááíma kwáréwana Áánútu aamoí íníye siráumne. Áánútu kwésimba póꞋa kwemó kawááipaꞋa kwená ságan-ayamapaꞋa táménaaowe. mirámó íyantaveꞋa Áánútu arááíma kwáréwana kwemá aamoí íníye.

13 maarán-áínkwáráꞋá ÁánútumpaꞋa aasiyaasí súwi kwésune. Áánútun-aai simátiméwándarata keinárawaꞋa séꞋa kwaási taaiman-iye íma sumbá Áánútun-aaiman-iye séꞋa tirumpimbá asiramái méyatokaawe. simátímakaunda-aimba áraiꞋa Áánútun-aaiman-iye. simátímakaunda-aintaveꞋa áraire kwésemba póna mináínkó kwétuwaꞋnaa-iye. mindáyaveta iséta ÁánútumpaꞋa aasiyaasí súwi kwésune.

14 kentáásí kwaásiyono. Yútaa-ayampaken-kwaasi Ísóigona kwaási Ísu Káráísitiyemo tarúmaimo máyáan-kwaasimo uráantemba keinárawaꞋa mirá uráawe. Yútaa-ayampaken-kwaasimo miwívínkémbá Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire kwésempinkemba sáwíꞋa umátínkaraantemba kentí kwaási kembá sáwíꞋa umátínkaraawe. 15 miYútáá-kwáásí tíkwáꞋnáma naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai tínkantoꞋna úmae kwéiyuwasa putásowasa maimaé kwéiyesa mátínkamae íyówasa miwí tísaavutantamba ésa ívéꞋa máyáawai Ísóigo Ísumba inkámúwana puwúwasa kentáámá sáwíꞋa umásinkesa kwakáawe. mirá untávéna Áánútu íma aamoí umátínkaraiye. miwímá amápa-kwaasiti namuro-kwáásíráámbán-owe. 16 Áánútu sáwí-ampakemba kawer-ámpáꞋá métinkanintaveta óꞋonkaa-kwaasiyaveta Áánútun-aai simátímaꞋmaeta kwégundaya Yútaa-kwaasi aambá áúsinkesaya amápa-kwaasiti namuro-kwáásíráámbá kwéowe. tíkwáꞋnáti sáwí-mayaigwaraꞋa ívéꞋo máyáan-kwaasi maimaé kwéiyowana ívéꞋa Áánútu áwááꞋa kwétiyiye.

Póro ókwaraꞋa kotuwánanae siráin-kwasai.

17 kentáásí kwaásiyono. kembá tiyuwéta maankáꞋá sáwíyankaꞋa taméta keinárawataveta imáyáama ávááraumai kwéeta kembó kotuwánanaunda-antaveta kwéavakaa-eta 18 ókwaraꞋa kotuwánanae séta kemá Póro séꞋa ókwaraꞋa kotuwánanae síma-simaꞋa kwéunana Sáátáánigo aambá áúsinkaraiye. 19 naaémba Ísóigo Ísuma kumínímba aúrankaꞋa kométa nóintaveta amuꞋmaránaundayawaꞋi. nóintaveta aamoiyá ónaundayawaꞋiyo. keinárawataveta imáyáa éta aamoiyá onaꞋá 20 kentáá súwíꞋa mósá maráíyana sirunkóyá aamoí íníye.

Copyright information for `KZE