1 Timothy 1

Tímótiyo kemá Póro maanáímbá maanáúváívímbá agaimaráúmpo isaaó. Áánútu kentáásí sáwí-imayaaomo tátokaimpinkemba iyásínkáiwaiye Ísu Káráísiti kumíníye séꞋa amuꞋmaráúndawaiye kentávésarai sésarai aantá-kwaasi-iꞋa éma Ísu Káráísitin-aai kosimátímaꞋmae naauwó sésarai siꞋmákaaivo Tímótiyo Ísu KáráísitinkaꞋa agevamái maéndawai áraiꞋa kesááninkaamba ómpo isaaó. Áánútu kentáásivowawe Ísu Káráísiti kentáásí Ísóigowe úwoi áwaꞋnaa esarai tirumbá umánkesarai paru umánkaayantaveꞋa námúnaa kwésune.

ááéma Másétóniyaa-maravaꞋa kónáe séwánda-tawai entávéꞋa asiramái séꞋa Évésasi-naopaꞋa úwoi maiyó. Áánútun-aaigomba kwaéꞋnáer-aimba kwésewaiyavai íma mirán-áímbá seró simátimiyo. aasiyaasí íma imáyáa umái manír-áíné tíkwáꞋnáwe tináávúwísáiye túwíkwaraꞋa íma taaró simátimiyo simámakaumne. mirán-áímbó kwésemba kwaásiti imáyáa taviséna íma túwaꞋnaa ínasa pósa ÁánútumpaꞋa íma aráápamai maíꞋmaiꞋa ónááowe. ánivo simámunda-aimbo amáparawaimo kwarésamo ésa imáyáavinken-aine tirumpinkén-áíné kaweré suꞋmai úmae kwéiyinasa Áánútun-aaiyavesa áraire sésa íma tóikakene suꞋmai sésa tirunkakénkwáráꞋá sénááomba pósa tirumbá tíméro kwésune. évakarawai mináímbá ivátuwesa úwoi-aimba símae naaésa Áánútuna ámáámba simátimenae sésa ombánivo minámáámbá íma kaweꞋá umái isésa asiramái sen-áínkóná ááimba íma ísaraawe.

ámáámba kawe-tántááꞋá póna mindámo kwégwaraan-kwaasi ámáánko kwétuwaꞋnaa-imba ísaraumne. kesí ámáámba kwaꞋmái máéro séna ámáámba tiména sáwíꞋo uráan-kwaasi kawer-ámpáꞋó kónááontavena ámáámba tímakaiye. ámáámbo káráan-kwaasiye aaimó ímo ísáan-kwaasiye Áánútuntavesamo ímo imáyáamo on-kwáásíyé sáwíꞋo kwéon-kwaasiye Áánútun-aaiyavesa kwíráái kwésen-kwaasiye tinóvowi tínkamowasa púwón-kwaasiye évakarawai tínkamowasa púwón-kwaasiye 10 aarai-úmóyámbó on-kwáásíyé kwaai-úmóyámbó on-íníné umóyán-ánkáꞋá nááón-kwaasiye iyámpóí-umoyambo on-kwáásíyé kampar-áímbó sen-kwáásíyé kampar-áímbó simátiyuwaan-kwaasiye Áánútuna árair-aimbo káráan-kwaasiye mirámó kwéon-kwaasimo kawer-ámpáꞋó kónááontavena ámáámba tímakaisata ísaraumne. 11 mináímbá áséi-kwasaivimba kwéna Áánútu kaweré suꞋmai iwáí kwená ááimba óꞋoran-aainkwarawaina árair-aimban-iye. kembá Póromba simásimena séna mináímbá simátímaꞋmae naauwó siráiye.

Áánútu arumbá umásínkaraiye Póro siráin-kwasai.

12 Ísu Káráísiti kentáásí Ísóigo simásimena séna kesí mayáí kaweꞋá umái mayáníyondayavai mayaaó séna mimbáyáímó mayánaundayavena asirayámbá símísaꞋa súwi kwésimankaumne. 13 ánivo mimbáyáí íma mairáawandaraꞋa kwenáwíꞋa simái sáwíꞋa umánkeꞋa kwená mayáí-kwáásí sáwíꞋa umátinkeꞋa kwembá simái sáwíꞋa umánkaraumne. minkánááráꞋá Ísuma Ísóigoma iyé-áíntávéꞋa íma áraire séꞋa íma ísámai kawer-éꞋa póꞋa sáwíꞋa uráunda mindáyavena arumbá umásinkena 14 Ísóigo úwoi súwaꞋnaa úmae iyísaꞋa Ísu Káráísitiye tarúmai méꞋa kwenááiyaveꞋa áraire séꞋa kwená imáyáa kwéune. 15 Ísu Káráísiti sáwíꞋo kwéon-kwaasi sáwí-imayaaomo tátokaimpinkemba iyátinkanintavena marapáꞋá kunkáiye siráivo mináímbá árair-aimban-ivo iséꞋa tirumpimbá asiramái tátoraaro. kemó Póromo sáwíꞋo uráundawai amáparawaimo sáwíꞋo uráamba usáyaaitaraumne. 16 mirámó uráundayavena arumbá umásinkena ayáátáákaꞋa simuꞋmarómba kwaási mindá awánésa kwenááiyavesa áraire sésa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááontavena íma sínkamimba simuꞋmaréna ména arumbá umásínkaraiye. 17 Áánútu kwégarakwiyiwai maíꞋmaiꞋa éna íma puwíníwai éna kwenaneꞋá súrandei ímo awánáúndawai kweyáá Ísóigoma éna kwená ááimba óꞋoran-aaimba kwaíkwaiꞋa isaná kwenáwíꞋa anómba kwaíkwaiꞋa kwéiye.

18 Tímótiyo kesááninkaawai maanáímbá asiramái simámenaumpo isaaó. ááéma Ísóigona mayáímá mayáníyonda-aimba entá simámakaundayaama isaꞋá imáyáa éꞋa póꞋa asiramái simámeꞋa séꞋa mináíntáváí imáyáa umái kwaréma Ísóigowe aráápamai méma arunkakémbá árair-aimba isé méma i-kwáásímó tiyáántámbo kwimáímo asirayám-báyáímó kwémaesamo máéntemba Áánútun-aaiyavai ayáántámba kwimái asirayám-báyáí kwémae maiyó kwésune. évakarawai tirunkakémbá árair-aimba tínaaemba umámesa pósa Ísóigon-aai tínaaemba umámesa máyáawe. 20 miwívínkémbá kaeꞋnárai túwíꞋa moóráwai áwíꞋa Áíméniyasi isaná moóráwai áwíꞋa Arekesándaa isaꞋá tiꞋmaráúnana Sáátáánigo tátokaiye. ÁánútunkaꞋa sáwí-aimba simái tuwáyááoiye séꞋa tiꞋmaráúnana Sáátáánigo tátokaiye.

Copyright information for `KZE