2 Corinthians 1

kéma Póro maanáímbá agaimaráúmpo ísáaro. moóráwai áwíꞋa Tímóti kentáásí kwaásigo kesé máyáísaꞋa agaimaráúmpo ísáaro. Áánútu kwená imáyáavinkemba kentávéna séna aantá-kwaasi éma Ísu Káráísitin-aai kosimátímaꞋmae naauwó séna siꞋmákaivo ísáaro. Kórínti-naopakewai Áánútun-aaiyaveꞋa áraire kwésewai ísáaro. Ákáyaa-maravaꞋa Kórínti-naopakewaiye óꞋon-oꞋon-daopakewaiye máyáawai Ísóigona kwaási ísáaro.

Áánútu kentáásivowe Ísóigo Ísu Káráísitiye úwoi túwaꞋnaa ésarai paru kwéumatinkaayantaveꞋa námúnaa kwésune.

kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti avowa Áánútu áwíꞋa mósá kwémaraumne. kwemá kentáásivowama arumbá kwéumasinkaiwai sirávayenaya súwaꞋnaa iwáí áwíta mósá kwémaraumne. óꞋon-oꞋon-umbai-yantaaꞋa amápaꞋa kentáásópaꞋa timbá Áánútu kwésiravayaimba póna óꞋon-oꞋon-umbai-yantaaꞋo évakarawaitopaꞋo tínímba Áánútumo siráváyáintenta umái kesáá kanaán-umai miwí tirávayanaumne. Káráísitimba áíꞋa úniꞋa umánkówasa Káráísitina kwaási-iꞋa úndarakemba síꞋa iníꞋa umásínkáamba miráumai Áánútumo Káráísitimbo arávairaintemba miráumai anómba kwésiravayaintaawe. keinárawate méta túwaꞋnaa ówánanaya sáwíꞋa umái máyómpinkemba Áánútu tíꞋmaena kawepáꞋá métínkaraiye. mirá ówándarakemba síꞋa únita umásínkonta Áánútu sirávaraiye. keinárawate máyaawandaya síꞋa únita umásínkonta íma ivátuweta asiramáíya méraumne. miráumai tíꞋa índaiꞋa umátinkanaaomba kesáámó uráundantentaamo mirámó éꞋo ímo ivátuweꞋo asiramáímo ménaaombo éna Áánútu keinárawakwaraꞋa tirávayaniye. síꞋo úniꞋo umásínkaraantenta tíꞋa iníꞋa umátínkáamba miráumai Áánútumo sirávairaintemba tirávayaimba séta mindáyaveꞋa asiramái ménaaowe asiramái séta timuꞋmaréta máyaumne.

kesí kwaásiyono. Ésiyaa-maravata máyaawanda óꞋon-oꞋon-umbai-yantaaꞋa kentáásópaꞋa túmba mináímbá isáígwáe séta simátimumpo ísáaro. minúmbáí-yántááꞋó óꞋoran-anon-umbai-yantaaꞋa úwata kentáásópaꞋa túmba póta puwónaumne séta súvamaiya méta sínkamiyata puwónaunda-kanaa tiráiye-imayaa éta súvamaiya maémaumne. íma kentáásí asirayándéímán-ivo Áánútuna asirayándéí mayáíyá kwémaeta máyaumne. Áánútu pukáampinkemba usásitinkaiwaina asirayándéí mayáíyá kwémaeta máyaumne súndayavenaya minánón-úmbáí-yántááꞋá kentáásópaꞋa tiráiye. 10 umbai-yántáápímbá puwónáe ówándavinkemba Áánútu síyótaasa umásinkowata súvamaiya maémaundaya póna mirá unté iyíníye. sáwívinkemba síyótaasa unté kwéiyiye séta máyaumne. 11 keinárawakwaraꞋa kentááyávéꞋa ÁánútumpaꞋa súwaꞋnaa umai námúnaa seró. sáwívarawai námúnaa síyana Áánútu súwaꞋnaa ínímba mindáyavesa ÁánútumpaꞋa súwi sénááowe.

Póro kampar-áímbá íma simátímakain-kwasai.

12 kwaási túrankaꞋa máyaundayaveta imáyáa kwéundaya sirumpinkén-ímáyááó séna kaweꞋá umáíya máyaumne sisatá aamoiyá kwéune. marapá-áínkóná ááimba íma imáyáa éta Áánútu úwoiya kwésuwaꞋnaa-intaveta imáyáa éta Áánútuna mayáíyé suꞋmai kwémaeta méta íma árúvare-kwaasiraaniꞋa umáíya maúndantemba kentúrankaꞋa áraiꞋa miráyá umáíya máyaumne. 13 kwéagaimai timúnda-auvaivimba íma kaumbo-káér-aimba kwésimatimumpo awánéꞋo ísaraan-aine suꞋmai tavisimái kwésune. kentáá sáwíyamba suwánaavo suwánamai kawer-ígwáe séꞋa únda mirámó éꞋo éꞋa Ísóigo Ísu marapáꞋá kumíndaraꞋa keinárawatavetaamo aamoimó ondantembá kentááyávéꞋa aamoí ónááowe.

15 keinárawaꞋa kentááyávéꞋa aamoí kwéumasinkaawe-aimba imáyáa uráundayaveꞋa séꞋa kae-táwai kentópaꞋa kóméꞋa Másétóniyaa-maravaꞋa kónáe únda kentópaꞋa kóméꞋa tiyuwéꞋa kweémeꞋa Másétóniyaa-maravaꞋa koméꞋa koyauweréꞋa ókwaraꞋa kentópaꞋa táméꞋa tiyuwéꞋa Yútiyaa-maravaꞋa ténaumne siráumne. kae-táwaimo kaweꞋó umátínkáanaꞋa súwaꞋnaa íyaꞋa Yútiyaa-maravaꞋa ténaumne-imayaa uráundayaveꞋa mináímbá siráumne. 17 mirá ónáe uráunda íma mirá uráundayavesa keinárawapinkemba évakarawai kentávésa sésa árúvare-kwaasiman-iye siráavo kentópaꞋa kónaumne siráunda marapá-kwáásímó ontembá íma mirá únda mimbórá-ímáyáá umái mimbórá-áímbá avoraꞋá simátímakaumne. 18 Áánútumo árair-aine suꞋmaimo siráintemba simátímakaunda-aimba íma kaer-ímáyáávínkémbán-ivo mimbórá-ímáyáá umái mimbórá-áímbá avoraꞋá simátímakaumne. 19 Sáírásiye Tímótiye kewé umáíya kentópaꞋa máyaawanda Áánútu ááninko Ísu Káráísitin-aaiya simátímakaunda kwemá moórá-aimba avoraꞋá séna moórá-aimba aúpáꞋá tuwéna mirá íma iwáí póna amápar-aimba avoraré suꞋmai siwáín-aai simátímakaumne. 20 Áánútu amápar-aimba simáí asirámakaimba Ísu Káráísitintavena siráimba póna paáruraiye. Ísu Káráísiti mirán-ámápáꞋ-máyáí mairáintaveta Áánútu siráin-aintaveta árair-aine kwésunanaya Áánútu áwíꞋa anómba kwáyáiye. 21 Áánútu Ísu Káráísitimba kentááwé keináraware tarúsinkaraisata asiramái máyaundayaawe. kentáá ítámarena 22 kesí kwaásiman-owe séna áraiꞋa kwená kwaásiya úne sénaundayavenaya kwenamankómbá aiꞋmarówana kentáásirumpimba kumbáyáimba mindáyaveta séta toꞋmayaa umásínkarainta mirá íníye kwésundayaawe. mirá uráintaveꞋa íma árúvare-kwaasiraamba kwéune.

23 Áánútu kesí mayáígómbá awánaraiwai aúrankaꞋa kwésimatimunda-aimba árair-aimban-iye. Kórínti-naopaꞋa kentópaꞋa kónáe séwánda asiramái simátíménana tirunkó umbaí taivó séꞋa ivátuweꞋa íma kuráumne. 24 Áánútun-aaiyaveꞋa áraire asiramái kwéseꞋa kwenkáꞋá agevamái máyáamba póta kentópaꞋa kondayá Áánútun-aaintaveꞋa áraire seró-áíntá íma ókwaraꞋa sénaumpo tirunkó aamoí íníntaveta keinárawapimba tágárotamai méta mayáíyá komayánaumne.

Copyright information for `KZE