2 Corinthians 11

kampar-áántá-kwáásítí kwaasái.

kesúma maé iyéꞋa sáwíyan-aimbo sendá íma aambá áúsinkaiyaꞋa úwoi sénaumne. keinárawaꞋa sáwí-amba kwáráavo sénamo Áánútu kárákwiraintemba miráumai kenkáꞋá kárákwiraumne. kawer-ínáámárúmó moórá-kwaasigonkaꞋo siváúmaraantemba miráumai keinárawaꞋa tíꞋmaeꞋa Ísu KáráísitinopaꞋa mátínkáanaꞋa kwesé ménaaowe kwésune. naaóváꞋá iraankavayaankó moórá-ininko áwíꞋa Ívimba kampaꞋá simáuwowana mináíntávéna áraire siráiye. miráumai évakarawai kentí imáyáa sáwíꞋa umátinkaiyaꞋa Ísu KáráísitintaveꞋa asiramái imáyáa kwéomba ivátúwáavaiye séꞋa mindáyaveꞋa anón-imayaa kwéune. ááéma avoraꞋá Ísu Káráísitin-aai kosimátimewanaꞋa ísówana Áánútun-amanko keinárawate máyowasa évakarawai kentópaꞋa komésa Ísu Káráísitin-aaigomba kwaéꞋnáer-aimba simátimesa Áánútun-amankontavesa kampar-áímbá simátímúwaꞋa aamoí éꞋa minámbá kwaránáe siráawe.

minkwáásíyávéꞋa kampaꞋá séꞋa Áánútuna aantá-kwaasima pósa anón-kwaasiman-owe sembánivo minkwáásí kembá íma usáyaaitaraawe. aaimó kwésimatimunanamo sóikomo umbaí kwétaimba mindá íma anón-tantaaꞋan-ivo Áánútun-aaigona ááimba kaweꞋá umái ísaraunda mindá anón-tantaaꞋan-iye. sáwíva-tawai árair-aimba amápaꞋa simátimewanaꞋa ísaraawe.

Áánútun-aai simátimewanda meéyámbá íma mairéꞋa simátímakaumne. mirámó ówánda kentúwíꞋa maé iyéꞋa kesúwíꞋa úwoisankaamba uráumne. mirámó uráundayaveꞋa kentávéꞋa sáwíꞋa uráiye-imayaa kwéombanivo íma sáwíꞋa uráumne. keinárawapimba Áánútuna mayáí mayááwánda Áánútuna kwaási óꞋon-oꞋon-daopakewai súwaꞋnaa esa évaka-tantaaꞋa símúwaꞋa keinárawapimba mayáí mairáumne. miwímá sésa naaémba kentáá simíníye íma sunkákémbá úwoi miwítí évaka-tantaaꞋa kwésimuwaꞋa keinárawapimba mayáí mairáumne. keinárawate komáyaawanda kesí óntamba ánásowaꞋa súwaꞋnaa oró-áímbá íma séꞋa máyaawanasa Másétóniyaa-maravakemba évakaꞋa Áánútuna kwaási tésa ímo makáunda-yantaaꞋa másúwaꞋnaa uráawe. minkáꞋó uráudantemba naaémba mirá ondá umbai-yántááꞋá timúnavo séꞋa súwaꞋnaa oró-áímbá íma sénaumne. 10 Ísu Káráísitina árair-aimba kwésimatimundawai úndantemba Áánútun-aai simátímakaundarakemba keinárawaꞋa Ákáyaa-maravaken-kwaasivinkemba óntamba íma mairáumne-aimba símae íyónasa mináíntávésa kampar-áímbán-iye íma sénááowe. 11 nóra séra mirán-áímbá kwésuno. sirumbá íyu kwétimeru kwésuno. sirumbá áꞋa kwétimunda Áánútu kwésuwanaiye.

12 Áánútuna aantá-kwaasima owémó keinárawaꞋo kwésen-kwaasi miwí túma maé iyésa sésa Póromo Áánútuna mayáímó kwémaenamo keinárawatopakembo óntambo kwémayaintemba miráyá kwéune sevó séꞋa kentópakemba óntamba íma kwémaeꞋa mirá ónaumne. 13 miwí máyówana Áánútu kesí aantá-kwaasiman-owe íma séna tiꞋmákaiye. Ísu Káráísitina mayáí-kwáásíyá úne kampaꞋá sésa akáꞋáánkaamba sésa kwená mayáí kwémayaumne kwésewe. 14 mirám-báyáímó kwémayaamba íma sááꞋa kwégaiye. kwíyómpakemba Áánútuna kwayóꞋnáko ságayawairaamba Sáátáánigo akáꞋáániꞋa kwéiye. 15 miwí kwená mayáí-kwáásí ontávésa kwemó intembá arupí-kwaasiraamba ésa akáꞋáánikaamba kwéowe. mindáyavena íma sááꞋa kwégaivo keinárawaꞋa íma tááꞋa kaíno. miwítí sáwí-mayairakemba sáwí-meyamba mayánááowe.

Ísuna mayáímó mayáúndarakemba umbai-yántááꞋá kempímbá tiráin-kwasai.

16 maarán-áímbá ókwaraꞋa súnda kentávéꞋa sáwí-imayaagwara-kwaasima iyé-áímbá íma seró. ánivo mirámó séꞋo éꞋa íma aꞋáo séꞋa siyuwáíyaꞋa kítokaꞋa kesúma maé iyónaumne. 17 kesúma maé iyúnda Ísóigo siráiniꞋa íma kwéeꞋa sáwí-imayaavinkeniꞋa kwéune. 18 sáwívarawai marapákén-tántáátávésa imáyáa ésa miwí túma maé kwéiyovo kegwáráꞋá kesúma maé iyónaumne. 19 keinárawaꞋa kesávéꞋa kampaꞋá séꞋa kawer-ímáyáágwárá-kwáásíyá úne kwésemba póꞋa sáwí-imayaagwara-kwaasiyaveꞋa kanaán-iye séꞋa aamoí kwéowe. 20 évakarawai kentópaꞋa komésa kentí imáyáa tavisewaꞋá siráaniꞋa owasá kentí óntamba kampaꞋá simátiyuwesa kwénesa kentúwíꞋa simái sáwíꞋa ésa sáwí-aimba kwésimatinkesa mirámó ombá íma aꞋáo kwéseꞋa kanaán-iye kwésewe. 21 sáwíꞋo kwéumatinkaantemba kentópaꞋa kométa kesáá íma kanaán-umai miráyá umátínkaraumpo sirunkó sáwíꞋa kwéisaꞋa mináímbá kwésune.

évakarawaimo miwí túmo maé íyóntemba íma sááꞋa káínaꞋa miráumai kesúma maé iyónaumne. mirámó ondá sáwí-imayaagwara-kwaasigoraamba ónaumne.
22 miwí túma maé kwéiyowai sésa Ípíru-aimpinkemba kwésune kwésewaꞋa kegwáráꞋá mináímpínkémbá kwésundawai úne. miwí sésa Ísareri-andaraken-kwaasi úne kwésewaꞋa kegwáráꞋá minándárákén-kwáásímá úne. miwí sésa Ááváramu aísaavutantamba uráundawai úne kwésewaꞋa kegwáráꞋá miráumai kwenaísaavutantamba uráundawai úne. 23 miwí sésa Ísu Káráísitina mayáí-kwáásímá úne kwésewaꞋa kegwáráꞋá miráumai Ísu Káráísitina mayáí-kwáásímá éꞋa miwí kwéusayaaitaumne. mirán-áímbó kwésunda sáwí-imayaagwarawairaamba kwésune-imayaa éꞋa Ísu Káráísitina mayáí kwémayaunda anóm-bayai kwémaeꞋa miwítí mayáí kwéusayaaitaumne. Áánútun-aai simátimundarakemba ándávaꞋa sínkaraamba sáwíva-tawaiman-ivo miwímó ándávaꞋo tínkaraamba íma sáwívakaꞋan-iye. sáwíva-tawai sínkaraawaꞋa púwóraꞋnaraamba úndanivo úwoi súvamai máyaumne. mirán-tántááꞋá kesópaꞋa sáwívakaꞋa tiráivo miwítópaꞋa íma sáwívakaꞋa tiráiye. 24 Ísu Káráísitina mayáí kwémayaundarakemba Yútaa-kwaasi évaꞋaasei-tawai purumakan-áúwarasi-andanei sínkankaamba sáwívakaꞋa 39 raꞋa sínkankaawe. 25 Ísu Káráísitina mayáí kwémayaundarakemba Árómáani-kamaani-kwaasi kaumbo-táwai kunánaandei sínkankaawe. moórá-tawai kentávésa puwínkwáe sésa óntandei sínkamuwaꞋa marapáꞋá tuvánkaumne. kaumbo-táwai nompí-sípívímbá kwénaaowanana mindómpí-sípí kunáverombanivo kemá úwoi súvamai máyaumne. moórá-tawai miráumai nompí-sípí kunáverowaꞋa mindómpímbá ayáátáákaꞋa moórá-noꞋwaamba moórá-kwayaꞋwai méꞋa íma puwéꞋa úwoi máyaumne. 26 Ísu Káráísitina mayáí kwémayaunda óꞋon-oꞋom-baravaꞋa kwénaaunda kavirayán-dónkó mayávóraꞋnaraamba isaꞋá aampaꞋá umóyán-kwáásí sínkamoraꞋnaraamba kwéowaꞋa kesí kwaási Yútaa-kwaasi sínkamoraꞋnaraamba kwéowaꞋa óꞋonkaa-kwaasi íma Yútaa-kwaasi mirá kwéowaꞋa óꞋon-oꞋon-anon-daopimpaꞋa kwénaaunasa sínkamoraꞋnaraamba kwéowaꞋa aampaꞋá óꞋon-daopareꞋo kwégunda sínkamoraꞋnaraamba kwéowaꞋa anón-dompimbo sípivimbo kwénaaunda sínkamoraꞋnaraamba kwéowaꞋa évakarawai kentávésa kampaꞋá sésa ená kwaásima úne kwésesa sínkamoraꞋnaraamba kwéowaꞋa mirámó ombá úwoi súvamai máyaumne. 27 Ísu Káráísitina mayáí kwémayaunda anóm-bayaimo mayáúnda sívón-kaisaꞋá mimbáyáí kwémaeꞋa sáwívaꞋ-noꞋwaamba íma suún-kwaéꞋa Ísu Káráísitina mayáí kwémaeꞋa sáwíva-tawai sáái kwésinkaimba noné toón-íyaaine méꞋa sáwíva-tawai táúgwiꞋa kwésiyaisaꞋa sáwí-unankwatoi uréꞋa máyaunana 28 íma mirán-úmbáí-yántááré suꞋmainivo óꞋon-oꞋon-daopaꞋa Ísóigona kwaásiraꞋa kárákwiraunda-umbai-yantaako kesópaꞋa aasiyaasí kwétiye. 29 Ísóigona kwaásivinkembo évakarawaimo ímo asiramáímo kwégwaraamba sirumbá kwéumatinkaunana minúmbáí-yántáákó kesópaꞋa kwétiye. kawer-ámbó kwégwaraawanamo moóráwaimo tavisisasamó sáwíꞋo kwéomba sirumbá kwéumatinkaunana minúmbáí-yántáákó kesópaꞋa kwétiye.

30 íma moórá-amba kwáyáivo kesúmo maé kwéiyunda évaka-tantaaꞋa kesópaꞋa tisasá suwánésa sésa aamoisáyán-kwáásímán-iye kwésen-aimba simátíménda ísáaro. 31 Áánútu kentáásí Ísóigo Ísu Káráísitin-avowa áwíꞋa mósá maꞋmaéꞋa iyónaumne. simátimunda-aimba íma kampar-áímbán-ivo Áánútu ísaraiye. évaka-tantaaꞋa kesópaꞋa tisasá suwánésa sésa aamoisáyán-kwáásímán-iye kwésen-aimba simátíménda ísáaro. 32 moórá-anon-daoko áwíꞋa Támásikasi-naopaꞋa máyaawanana kárákwirowai áwíꞋa Árétása kwená mayáí-kwáásí anón-kwaasigo kentávéna simátimena séna áíꞋmaeꞋa ándávaꞋa móauwaaro súwasa mindáókona iír-ontaraꞋo kárákwirowasa 33 évakarawai súwaꞋnaa esa kunánáan-unampimba kembá áítumai iír-avaapimba máápaꞋa túsúsinkesa ándáraꞋa tátokowaꞋa kumeémeꞋa mararáꞋá kumówánasa siyúwówaꞋa kóuraumne.

Copyright information for `KZE