2 Corinthians 12

Ísóigo kaainampákááníꞋo umáímo agarááránkáin-kwasai.

kesúma maé kwéiyunda mirán-ááínkó íma kentáá súwaꞋnaa ínívo kentávéꞋa Áánútuna aantá-kwaasiman-iye sénááontaveꞋa kesópaꞋo tiráin-tantaakon-aai simátíménda ísáaro. Ísóigo kaainampákááníꞋo umáímo agaráásínkaraimba simátíménda ísáaro. Ísu Káráísitina kwaási máyaawanana Áánútu kusíꞋmaena kwíyómpaꞋa sanaan-úramba iyúmba kesimankóná kunáíkai. mútú-kwaasi kusíkaiyo íma isáúmpo Áánútuwe suꞋmai ísaraiye. mirámó uráunda l4 ima maisukáumne. Áánútu kusíꞋmaena kwená kaweꞋ-mápáꞋá iyúmba kesimankóná kunáíkai. mútú-kwaasi kusíkaiyo íma isáúmpo Áánútuwe suꞋmai ísaraiye. kusíꞋmaena kwená kaweꞋ-mápáꞋá mósinkarowaꞋa miváꞋá méꞋa évaka-tantaakon-aai ísaraunda póꞋa simátíméndamo éꞋa sáwíꞋa ónaunda póꞋa íma kanaán-umai simátimenaumne. mirá uráintaveꞋa kesúma maé iyéꞋa kesí mayáíyávéꞋa íma kesúma maé iyéꞋa évaka-tantaaꞋo kesópaꞋo tisasamó suwánésamo sésamo aamoisáyán-kwáásímán-iye kwésen-aintaveꞋa kesúma maé kwéiyune. kesúma maé iyónáe sékai árair-aintaveꞋa kesúma maé iyúnaꞋa kentávéꞋa sáwí-imayaagwara-kwaasiman-iye íma kanaán-umai sésino. ánivo kesúma íma maé kwéiyune. aaimó súndarakembo kesúmo maé iyúndarakai mináímbá isésa évakarawai kentávésa sésa anón-kwaasiman-iye sésino. mindá íma sirááíma kwétaiye. kesí mayáí awánéꞋa simátimunda-aimba iséꞋa póꞋa máyaundawaina ááimba suwánaawana sirááíma kwétaimba mindáyaveꞋa kesúma íma maé kwéiyune.

Áánútu sirówaꞋa óꞋoran-kawe-tantaaꞋa sáwívaꞋa awánaawanana Áánútu kentávéna séna kwenáúma maé íyívo séna moórá-yantaaꞋa síꞋo ií-yántááꞋá kusúvimba marówana mindáyavena Sáátáánigo sáwíꞋa umásínkáísana kesúma íma maé iyónaundayavena Áánútu mirá umásínkaraiye. kaumbo-táwai Ísóigo Ísu KáráísitimpaꞋa námúnaa séꞋa maantántááꞋá maisiyúwénaꞋa kaweꞋá umái ménaumne séwánana minkáúmbó-táwai séna ímanivo miráumai ménaꞋa úwoi áwaꞋnaa ondá embá kanaán-íníye. ímo asiramáímo máyaanda kesí asirayámbá áménana minásíráyánkó embá usáyaaitaina méniyone símaena iráiye. Ísu Káráísitina asirayánkó kenkáꞋá kárákwiyimba póꞋa ímo asiramáímo máyaundayaveꞋa aamoí kwéune. 10 Ísu KáráísitintaveꞋa imáyáa kwéunda ímo asiramáímo máyaundawe simáímo sáwíꞋo umásínkáane sáwí-aimbo simásínkáane umbai-yántááꞋó kwáyáine sáwíꞋo umásínkáane mirán-tántáátávéꞋa íma imáyáa éꞋa aamoí únda séꞋa ímo asiramáímo máyaunda Ísu Káráísiti asirayámbá símísaꞋa asiramái máyaumne kwésune.

Kórínti-naoraa-kwaasi imáyáa arupí umátínkarain-kwasai.

11 mirán-áímbó simátimunda kesúraamba maé kwéiyeꞋa sáwí-imayaagwara-kwaasiraaniꞋa kwéune. keinárawaꞋa kampaꞋá séꞋa Áánútuna aantá-kwaasin-owe kwésen-kwaasi miwí kembá íma usáyaataraawe. kemá úwoi-kwaasi úndanivo miwí kembá íma usáyaaitaraawe. Póroma Áánútuna aantá-kwaasima iyé-áímbá keinárawaꞋa kampar-áímbó sen-kwáásíyávéꞋa simátíméraamba íma simátímakaavo kemá Áánútuna aantá-kwaasima úne-aimba imáyáa ónááontaveꞋa kesópaꞋo tiráin-tantaakon-aai maanáúváívímbá kwésimatimune.

12 Áánútuna aantá-kwaasiti mayáí maarám-báyáímán-iye. óꞋoran-kaweꞋ-mayai ímo awánaraam-bayai Áánútuna asirayándéí mayáí kwémayaambaniye. keinárawapimba koméꞋa mirám-báyáí kwémaeꞋa íma ivá tuwááwánaꞋa suwánaraawe. 13 nóra séra kentávéꞋa séꞋa Áánútuna kwaási óꞋon-oꞋon-daopaken-kwaasiraꞋa kaweꞋá umái kárákwiyenawa kentááraꞋa íma miránumai kwégarakwiyiyo kwésemba óꞋon-daopakewairaꞋo kárákwiraundanten-umai keinárawakaꞋa kárákwiraumne. óꞋon-oꞋon-daopaꞋo Áánútuna kwaásivimbo komaéwanda miwí súwaꞋnaa uráavo keinárawapimbo komaéwanda súwaꞋnaa oró-áímbá íma séwándarakemba mirán-úmbáí-áímbá íma simátínkaraumne. mirán-úmbáí-áímbó simátínkaraundarakai kaweꞋá ówánaꞋa póꞋa aamoí umásínkaraasino. mirán-ímáyáámó ombá ivá túwáaro.

14 kae-táwai kentópaꞋa koméꞋa tiréꞋa ívéꞋa kwétoꞋmayaa éꞋa ókwaraꞋa kónáe séꞋa kwéumpo kondá umbai-yántááꞋá íma timéꞋa kentí óntambo siménaaontavena íma kwésinkaivo kentirumbó siménaaontavena kwésinkaimba póꞋa kónaumne. iyámpói íma tinóvowiraꞋa kárákwimai kwétuwaꞋnaa-ovo tinóvowimo iyámpóíraꞋo kárákwimai túwaꞋnaa ontembá kemá mirá kwéumpo 15 túwaꞋnaa ónaundayaveꞋa makáunda-yantaaꞋo túwaꞋnaa umáímo kwéanasasuweꞋo anóm-bayai kwémaeꞋo mirámó ondavímbó puwónaundayaveꞋa aamoí kwéune. kesirumbá anómba kwétimumpo kentirumbá sáwíyamba kwésimemba mindágwaraꞋa ánásaavainivo imáyáa umái kaweꞋá oro.

16 súwaꞋnaa oro íma séwándarakemba umbai-yántááꞋá íma tímakaunda-aintaveꞋa árair-aimban-iye seró. keinárawapinkemba évakarawai kentávésa kampaꞋá sésa kentáásí óntamba mayánáe séna kampatá simásíyukaiye kwésewe. 17 nóra séra mirá uráumno. tiꞋmákaundawaiya kentí óntamba maimaésawa kembá másímakaao. 18 Táításimba asirayán-áímbá simámeꞋa aiꞋmákaunda moóráwai Ísu Káráísitina kwaásigwaraꞋa tiꞋmákaundarai mindáraiya kampaꞋá simái óntamba maé másímakaaiyo. Táítási íma mirá-sáwíꞋá uráiye-aimba ísaraawe. kwewé kewé mimbórá-ímáyáávínkémbá mayáí kwémayauye.

19 kesí kwaásiyono. maanáúváímó awánanaaomba maarán-kámpár-ímáyáá éꞋa kentáá súrankaꞋa Póro kwenáái arupí ónáe séna maanáúváí agairáiye sénááowe-imayaa kwéune. íma mirán-áíntávéꞋa kwéagaeꞋa Ísu Káráísitiye tarúmai méꞋa Áánútu aúrankaꞋa kentí imáyáa túwaꞋnaa ónáeꞋa mirán-áímbá kwésimatimune. 20 kentópaꞋo kondamó ímo kaweꞋó umáímo méwaꞋo kotuwánéꞋo ímo aamoimó ónaundayaveꞋa anón-imayaa kwéune. kentópaꞋo kondamó asirayán-áímbó simátíméndamo iséꞋa íma aamoí ónááontaveꞋa anón-imayaa kwéune. kentópaꞋo kondá aaisambá séꞋa kayoréꞋa áwááꞋa séꞋa taaínkaar-umai méꞋa simái sáwíꞋa umátinkeꞋa kwantánaanta-aimba séꞋa kentúma maé iyéꞋa óꞋon-oꞋon-aimba kwéseꞋa mirá-sáwíꞋá kwéiyaꞋa kotuwánáúnavo séꞋa mináímbá kwésimatimune. 21 kentópaꞋo kondá aarai-úmóyáné kwaai-úmóyáné kwéon-imayaa íma tínaaemba umámakeꞋa sáwí-imayaayaveꞋa tirááíyaveꞋa kwéowaimba íma tínaaemba umámakenkaꞋa kotuwánáúnavo séꞋa mináímbá kwésimatimune. kentópaꞋo kondá mirá-sáwíꞋó kwéiyaꞋo éꞋa Áánútu aúrankaꞋa keinárawataveꞋa sigaeyávéꞋa onaná sirunkó umbaí táníye.

Copyright information for `KZE