2 Corinthians 6

Áánútuwe tágárotamai méta mayáí kwémaeta asiramái simátimeta séta Áánútu úwoi kwétuwaꞋnaa-imba póꞋa íma úwoi méꞋa kwembó arááímo kwétainiꞋa oró kwésune. naaóváꞋá Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba Áánútumo siráin-aimba agaimaréna séna

úwoi túwaꞋnaa uráunda-kanaa kentáái
iséꞋa sáwíꞋo umáímo máyómpinkembo
tíkaunda-kanaa túwaꞋnaa uráumne
Áánútu siráiye agaimaréna siráimba mindáyaveꞋa ísáaro. ívéꞋa Áánútu úwoi kwétuwaꞋnaa-in-kanaama éna sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kwétirain-kanaama imbá póꞋa íma úwoi méꞋa kwembó arááímo kwétainiꞋa oro.

kentáásí mayáígómbá awánésa sáwí-amba kwáráavo séta kaweꞋ-máyáíyé suꞋmai kwémayaundaya pósa íma áraiꞋa sésa sáwí-mayai kwémayaawe kwésewe. amápaꞋ-mayai kwémayaundayaveta séta suwánésaya áraiꞋa Áánútuna mayáí-kwáásímán-owe sígwáe séta mimbáyáí kwémaeta máyaumne. umbai-yántááꞋó kentáásópaꞋo tisasamó síꞋo iníꞋo umásinkesaya sáwíꞋo umásínkáanta íma ivátuweta asiramáíya máyaumne. Áánútuna mayáíyá kwémayaundarakemba sínkambai ándávaꞋo mósinkesayaamo úkúmakesamo sáwí-aimba simánkesa mirámó kwéonta anóm-bayai kwémaeta noꞋwáámba íma suúyá kwégwaeta úwoi mayáí kwémaeta sááimo kwésinkainta íma ivátuweta asiramáíya máyaumne. kentááyávésa Áánútuna mayáí-kwáásímán-owe sénááontaveta kaweꞋ-máyáíyé suꞋmai kwémaeta kawer-ímáyáá kwéeta paru umái méta kaweꞋá kwéumatinkaunanaya Áánútun-amanko keséya máyáísata áraiꞋa miwítí imáyáa kwéeta árair-aimba kwésimatimunanaya Áánútu asirayámbá kwésimisata mirám-báyáí kwémaeta Áánútu aúrankaꞋa arupí umáíya máyaundaya mindá kweukáámbá araaꞋnaa uráunanaya sáwí-ainko kentáávímbá íma kwétisata Áánútu aúrankaꞋa arupí umáíya máyaundaya mindá iwevóíráámbá umásoketa umbai-yántááꞋó kesópataamo timbá kwéusayaaitaundayaawe. évakarawai kentáá súwíꞋa mósá máráawasa évakarawai kentáá súwíꞋa simái sáwíꞋa owasá évakarawai kawer-áímbá simásíméwasa évakarawai sáwí-aimba simásíméwasa árair-aimbo simátimundayavesaya évakarawai kentááyávésa kampaꞋá kwésewe sewasá évakarawai kaweꞋá umái suwánésaya kampaꞋá sésa úwoi-kwaasiman-owe sewasá évakarawai kentááyávésamo puwónáesa owémó kwésemba íma puwúndaya úwoiya súvamaiya máyaumpo suwánaaro. Áánútu arupíya kwéumasinkaimba íma sínkamisata kwévuwune. 10 sáwíva-tantaako kentáásirumba umbaí kwétamasinkainta kentáásirumba kaweꞋá úmae kwéiyiye. kesáá óísamba íma makáundayawaiya éta Áánútun-aai sáwívarawaiya kwésimatimunasaya kaweꞋá umái kwémaewe. óísaniyaaiwai éta Áánútun-aai tátokaundayaveta kaweꞋá umáíya máyaumne.

11 Kórínti-naopaken-kwaasi ísáaro. kentí imáyáa éta kentáásirumpinken-aimba avoraꞋá simátímakaundaya 12 keinárawataveta íma kayoráúnaꞋa kentááyávéꞋa kayóꞋmái máyáawe. 13 kesí iyámpóímo simátimundantenkaamba simátimumpo kentí imáyáamo úndantemba kentáásí imáyáa éꞋa kentirumpinkén-áímbá simásíméro.

Áánútuna naankaantáán-úne siráin-kwasai.

14 oóꞋá tombá moórá anóm-purumakankwara moórá sáwíyam-purumakankwaraꞋa íma kwétagarotamai kwisóvo awaira-púrúmákánkáí tinumarampimbá kwímakaawasarai oóꞋá kwétoye. mirámó ontembá keinárawaꞋa Áánútun-aaiyaveꞋa áraire sewáíyé ímo áraire sewáíyé íma tágárotamai méꞋa mayáí máyáaro. arupí umái máyáawaise Áánútun-aai arááíraawaise íma kanaán-umai tágárotamai mésa mayáí kwémaraawe. ságayankwara tunígwaraꞋa íma moórávimba kwáyáiye. 15 Ísu Káráísitiye Sáátáánigowe íma mimbórá-ímáyáá óyasa Áánútun-aaiyavesa áraire sewáíyé ímo áraire sewáíyé íma mimbórá-ímáyáá kwéowe. 16 Áánútuna naaúmpaꞋa kwesé kwaántá-kwaasi mimbórávímbá íma ménaaowe. Áánútu asirayánkwáráwáí kentáásirumpimba máyáísata kwená naankaantáán-úne. mináíntávéna naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna Áánútu séna

kesí kwaásiye méꞋa miwívímbá kwénaaeꞋa
miwítí Ísóigo onasá kesí kwaási-iꞋa ónááowe
Áánútu siráiye.
17 mindáyavena Ísóigo séna

úwoi-kwaasivinkemba tiyuwéꞋa moórá-ayampaꞋa
méꞋa sáwí-mayaigomba tínaaemba umátimiyaꞋa
tiréꞋa
18 kentivoíꞋa onaꞋá kesáánimbaaꞋa
kesiyáámúmbaariꞋa ónááowe.
Ísóigo amápar-asirayamba tokáiwai siráiye agaimaréna siráiye.

Copyright information for `KZE