2 Corinthians 8

Ísóigona kwaási túwaꞋnaa uráan-kwasai.

kesí kwaásiyono. Másétóniyaa-maravaꞋo naaóꞋ-naoꞋa máyáawai Áánútuna kwaási kwemá kwétuwaꞋnaa-in-aimba simátimenaumpo ísáaro. anón-umbai-yantaaꞋa miwítópaꞋa téna kwétavisisasa íma ivátuwesa Áánútuntavena tirunkó kaweꞋá úmae íyísasa miwí kesáváí óísaniyaain-kwaasi máyáantavesa íma imáyáa ésa Yútiyaa-maravaꞋa Ísóigona kwaási máyáawaiyavesa imáyáa ésa sáwíyan-oisamba makáampinkemba sáwíva-tantaaꞋa torupásuwesa túwaꞋnaa uráawe. árair-aimba simátimune. miwí sésa maarán-tántááꞋá kanaán-umai timénaumpo óꞋomba torupamái timénáe sésa miwítí imáyáavinkemba mirá ésa sáwívaꞋa tímakaawe. kentááyávésa asiramái símae iyésa sésa Yútiyaa-maravaꞋa Ísóigona kwaási máyáawai timénáe sétaamo únda aamoí kwéune siráawe. imáyáawe suꞋmaimo únda-yantaare suꞋmai íma tímakaavo óꞋon-oꞋon-tantaakwaraꞋa timésa aivaꞋá Ísóigontavesa sésa ená kwaási-iꞋa umáíya méta ená mayáíyá kwémayaumne sirésa Áánútuna imáyáavinkemba kentááyávésa sésa Áánútuna mayáí simásimiyata keinárawate mayánaumne sésa maankáꞋá Másétóniyaa-maravaꞋa máyáawai mirán-áímbá siráamba póta Táításimba simámeta séta Yútiyaa-maravaꞋa Ísóigona kwaási túwaꞋnaa ónááom-bayai Kórínti-naopaꞋa koááimba ásáre tayauweré kuré túwaꞋnaa inasá torupamái maráíyana ánásaino Táításimba simámakaumne. óꞋon-oꞋom-bayai kaweꞋá umái kwémaraawai éꞋa Áánútun-aaiyaveꞋa asiramái imáyáa kwéeꞋa kwenáái kaweꞋá umái kwésimatimeꞋa kwenááigona ááimba kaweꞋá umái kwéiseꞋa karuwaaꞋá éꞋa kwétuwaꞋnaa-eꞋa kentirumbá kwésimeꞋa mirámó kwéon-kwaasi ontávéta simátimeta séta Yútiyaa-maravaꞋa Ísóigona kwaási máyáawai túwaꞋnaa ónááomba kaweꞋá umái timénááowe kwésune.

maankáꞋá Másétóniyaa-maravakewai Yútiyaa-maravaꞋa Ísóigona kwaási máyáawaiyavesa imáyáa ésa kaweꞋá umái tímakaan-aimba timénaunda mirán-oro íma kwésumpo timénááo. íya timénááoo séꞋa kentirunkómbá tísaa umai kwéisaumne. kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti úwoi kwétuwaꞋnaa-imba ísaraawe. kwíyómpaꞋa óꞋoran-kaweꞋa umái máyomba keinárawatavena imáyáa éna kwíyómpaꞋa tuwéna kaweꞋá umái ménaaontavena úwoi-kwaasiraamba umái marapáꞋá kumbéraiye.

10 kéꞋnaan-aimba kesí imáyáavinkemba súmpo ísáaro. ááéma Áánútuna kwaásivinkemba keinárawaꞋa aivaꞋá séꞋa torupamái timénáe séꞋa ááimba aséꞋa moórá-ima maisukáavo ívéꞋa mimbáyáí ánásasuwaaro. 11 ááéma karuwaaꞋá umái toꞋmayaa éꞋa ívéꞋa karuwaaꞋá éꞋa sáwíva-tantaaꞋo makáawai sáwívaꞋa maráíyasa sáwíyambo makáawai miráumai maráíyasa miráumai maráíyana ánásaino. 12 sáwíva-tantaaꞋo máráane sáwíyambo máráane Áánútu tuwánanivo timénáemo síyan-tantaaꞋa sáwíva-tantaapinkemba sáwívaꞋa maréꞋa sáwíyampinkemba sáwíyamba maréꞋa timénááomba Áánútu awánéna kanaán-iye síníye.

13 túwaꞋnaa ónááomba íma amápaꞋa tuꞋmái ánáseꞋa kesávéꞋa kwémareꞋa oró. 14 ánivo ívéꞋa makáan-tantaaꞋa kwáyáintaveꞋa mimpínkémbá timéꞋa naaémbo ímo maránááomba miwí keinárawaꞋa túwaꞋnaa ónááomba mimbóráíꞋa umái ménaaowe. 15 miráumai naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna moórá-tonko áwíꞋa máána-tone séna

toóntávéna séna sáwívaꞋa túkúmai kwénowai tímúꞋa vówasa íma arááꞋa márówasa sáwíyamba túkúmai kwénowai tímúꞋa vówana íma táái tínkaraiye
agaimaréna siráiye. miráumai ívéꞋa makáan-tantaaꞋa kwáyáintaveꞋa mimpínkémbá timéꞋa naaémbo ímo maránááomba miwí keinárawaꞋa túwaꞋnaa ónááowe.

Táítási Kórínti-naopaꞋa kuráin-kwasai.

16 Áánútu Táításimba imáyáa ámísana kemó túwaꞋnaa úndantemba kwegwáráꞋá túwaꞋnaa ónáe kwésisata mindáyaveꞋa ÁánútumpaꞋa súwi kwésune. 17 Táításimba simámeta séta kotúwaꞋnaa inasá Yútiyaa-maravaken-kwaasi túwaꞋnaa ónááontavesa évaka-tantaaꞋa torupamái maránááowe súndayavenaya aamoí éna kwená imáyáavinkenkwaraꞋa séna óꞋa miwísé koménaumne Táítási siráiye. 18 Táításimba aiꞋmáráandaraꞋa moórá-kwaasigwaraꞋa aiꞋmáráanana kwesé kwíníye. kwemá áséi-kwasai simátímaꞋmae kwénaaisasa naaóꞋ-naokemba Ísóigona kwaási kwenáwíꞋa mósá kwémaraawai kwemá Táításiye kwíníye. 19 Ísóigona kwaási naaóꞋ-naokemba kwembá usásinankesa sésa esé mimbáyáí mayaaó sewaná keséya kwénaaena túwaꞋnaa únda-mayaiya kwémayaisasa kentáásí mayáígómbá awánésaya sésa toómbá íma makáan-kwaasi kwétuwaꞋnaa-owe kwésesa Ísóigo áwíꞋa mósá kwémaraawe.

20 mimbáyáímó kwémayaundaya sáwíꞋan-owe seváíyé séta 21 Ísóigo aúrankare kwaási túrankare mimbáyáí kaweꞋá ónáe séta naaóꞋ-naoꞋa kwénaaeta torupámáráan-ontantomba maimaéta ímo makáan-kwaasi túwaꞋnaa ondayávéta kwénaaumne.

22 minkáéꞋnáraimo tiꞋmáráandaraꞋa moóráwainkwaraꞋa aiꞋmáráanana kwéna kaumbosé koínímba kwembá sáwíva-tawai áísaa umai awánanae súndaya kwétuwaꞋnaa-in-kwaasigo isatá awánaraumne. keinárawaꞋa kaweꞋó umáímo máyáan-aimba iséna póna kotúwaꞋnaa ónáe siráiye. 23 Táításin-aai súnda kesé tágárotamai ména túwaꞋnaa índayavena kesé mayáí kwémayaiye. kwesémo koóyááoiyan-kwaasi táái súnda mimbáyáí mayáyááoiyantavesa naaóꞋ-naokemba Ísóigona kwaási keinárai usásintinkaraayasarai Ísu Káráísiti áwíꞋa mósá kwémaraaiye. 24 mindárau kentópaꞋa komáyaiyaꞋa kentirumbá tíméro. kentúmo maé kwéiyundayavesamo sésa áraiꞋa kaweꞋá umái máyáawe kwésesa naaémba naaóꞋ-naoꞋa Ísóigona kwaási kosimátímaꞋmae naaíyasa kentáái isánááowe.

Copyright information for `KZE