2 Corinthians 9

Ísóigona kwaási túwaꞋnaa ónáemo siráan-kwasai.

évaka-tantaaꞋo torupamáímo Yútiyaa-maravaꞋa Ísóigona kwaásimo timénááon-aimba áꞋa ísaraantaveꞋa maanáúváívímbá íma ayáátáákaꞋa simátimenaumne. túwaꞋnaa ónáemo siráan-aimba ísaraumne. Másétóniyaa-maravaken-kwaasi kentáái simátimewanda kentúma maé iyéꞋa keinárawataveꞋa séꞋa Ákáyaa-maravaken-kwaasi mimbáyáí kwétoꞋmayaa-esa moórá-ima maisukáawe séwánasa isésa sésa kesáágwáráꞋá túwaꞋnaa ónáe sésa évaka-tantaaꞋa torupámakaawe. kentúma maé iyéta séta mimbáyáí toꞋmayaa úmakaaweya súnda-aimba úwoi-aimban-iye sevó séta kaumbonárau tiꞋmáráanasa kentópaꞋa kónááowe. kemó siráundantemba toꞋmayaa úmaranaaontaveta minkáúmbónárau tiꞋmáráanasaya kotúwaꞋnaa ónááowe. naaémba kentópaꞋa konasá Másétóniyaa-maravakembo évakarawaimo kesémo kwésamo ésa ímo toꞋmayaa úmakemba kotuwánaiyamba tigaeyávéꞋa íyaꞋa toꞋmayaa úmakaawemo siráunda-aintaveꞋa sigaeyávéꞋa ónaumne. mindáyaveꞋa imáyáa éꞋa mindárauyaveꞋa asiramái simátimeꞋa séꞋa kemó ímo kuráandaraꞋa miwítópaꞋa koméwasa simáímo asirámakaantemba évaka-tantaaꞋa torupámáráaro simátímakaumne. naaémba kentópaꞋa konaꞋá kentí imáyáavinkembo torupámárémba úwoi maisiménááovo íma tísaa ónaumne.

maarán-áímbá imáyáa oró. kígaumo ombá moórá sáwíyan-kigau úmakesa sáwíyan-tomba ákáꞋmai naawasá moórá anón-kigau úmakesa anón-tomba ákáꞋmai kwénaawe. miráumaimo kwétimemba naaémba mirán-kánáíꞋa umái mayánááowe. miráumai moórá-morawai timíyan-tantaataveꞋa imáyáa uréꞋa miráumai tíméro. íma timénáe-imayaa kwéeꞋa tímévainivo. kemó asirayán-áímbó siráundayavaiye séꞋa tímévainivo. imáyáa umái kaweꞋá uréꞋa tíméro. timénááontavesamo aamoimó ónááowai miwí Áánútu aamoí kwéumatinkaimba póꞋa timénááontaveꞋa aamoí oró. Áánútu kanaán-umai ávááraumai kaweꞋá umátinkaimba amápa-tantaataveꞋa kaweꞋá umái méꞋa óꞋon-oꞋon-kaweꞋ-mayai mayánááontavena Áánútu ávááraumai kaweꞋá kwéumatinkaimba póꞋa mirán-káwéꞋ-máyáí kanaán-umai mayánááowe. mindáyavena naaóváꞋá Áánútun-aai aúváívimba agaimaréna séna

ímo makáawai túwaꞋnaa esa tímatuwaawai
miwítí kaweꞋ-máyáí kwaíkwaiꞋa íníye
agaimaréna siráiye.

10 Áánútu amápar-anayumba tímísasa mairésa kwégigau-umandaawe. Áánútu minánáyúnkómbá anón-úmáráísasa ákáꞋmai kwénaawe. miráumai Áánútu kaweꞋá umátinkainaꞋa túwaꞋnaa íyana mimpínkémbá kaweꞋ-máyáí anómba paáriniye. 11 Áánútu kaweꞋá umátinkainaꞋa aasiyaasí kanaán-umai túwaꞋnaa íyasa simíyataamo timénaunda-yantaatavesa ÁánútumpaꞋa súwi sénááowe. 12 miráumaimo túwaꞋnaa ónááomba Ísóigona kwaási ímo makáawai túwaꞋnaa íyana sáwívarawai tirunkó kaweꞋá ínasa ÁánútumpaꞋa súwi símae iyónááowe. 13 keinárawatavesa sésa Ísu Káráísitin-aaiyavesa áraire sésa asiramái imáyáa kwéesa pósa súwaꞋnaa uráawe sésa Áánútu áwíꞋa mósá marésa miwíyé amáparawaiye úwoi timénááontavesa Áánútu áwíꞋa mósá marésa 14 Áánútumo keinárawaꞋo anómbo kwétuwaꞋnaa-intavesa keinárawatavesa imáyáa ésa túwaꞋnaa umai ÁánútumpaꞋa námúnaa sénááowe. 15 Áánútu amáparawaiya óꞋoran-kaweꞋa kwéumasinkaisata póta kwenáwíꞋa mósá kwémaraundayaawe.

Copyright information for `KZE