2 Peter 2

Áánútun-aaigomba kwaéꞋnáer-aimba sénááon-kwasai.

naaóváꞋá Áánútuna kwaásivimba Áánútun-aaigomba kwaéꞋnáer-aimba simátímakowai paáruraantemba keinárawapimba mirán-kwáásí paárésa kampaꞋ-mónór-áímbá simátimesa Áánútuna kwaásimo sáwíꞋo ónááon-aimba simátimesa anóndako sáwí-imayaavinkemba iyátínkaraiwaimba tínaaemba umámiyana naaémba Áánútu avekáán-umai tínkaminiye. sáwívarawai miwítí aambá kwaásimo sáwíꞋo kwéon-amba kwarésa mirá íyasa tuwánésa sésa Áánútuna kwaási sáwíꞋa kwéowe mináímbá simái árair-amba sáwíꞋa ónááowe. óntamba mayánáe sésa aamoí kwéesa kentí imáyáa tavisénáe sésa kampaꞋ-mónór-áímbá simátimenaaowe. sáwí-meyamba timíníwai naaóváꞋá toꞋmayaa umái ména tínkaminintavena timuꞋmaréna máyáiye.

kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa sáwíꞋa untávéna Áánútu íma eétinkomba sáwí-ayampaꞋa mótinkowasa túnkain-ayampaꞋa ándávaꞋa mésa sáwí-meyambo mayánááontavesa amuꞋmarésa máyáawe. naaóváꞋá Nówaa máyonkaꞋa Áánútuntavesa íma aamoí ésa sáwíꞋa untávéna Áánútu íma eétinkomba nonkóntávéna amápaꞋ-marama aávúꞋnaao súwana aávúꞋnowasa putásowana mimpínkémbá Áánútu Nówaawe kwená akúmbá avakaeté-kwaasiye tíyótinkowasa túvamai maémáembaniye. Nówaa Áánútun-aai arupí umáímo maí-áímbá simátimuwasa íma ísónkakemba putásaraawe. naaóváꞋá Sótómu-naopaken-kwaasiye Kómóraa-naopaken-kwaasiye sáwíꞋa untávéna Áánútu íma eétinkomba iravímbá agaisukáivo Áánútuntavesa íma aamoí ésa sáwíꞋa kwéowai mináímbá isésa sésa sáwítaamo kwéundamo ímo ivátúwáananayaamo éna kentáágwáráꞋá miráumai sínkaninimba póta ivátáámó túwáandaamo éna íma sínkaminiye sénááowe. moóráwai áwíꞋa Áróti Áánútu kwentávéna púwivo séna íma auwómba áíkaiye. kwemá arupí-kwaasi éna sáwí-kwaasimo áwáyo-tantaaꞋo untávéna arunkó umbaí taráiye. miwívímbá ména aasiyaasi-táwai miwítí sáwí-aimba iséna miwítí sáwí-mayai awánówana arunkó ávááraumai umbaí tómbanivo kwemá arupí umái máyontavena Áánútu íma auwómba áíkaiye. miráumai Áánútunavesa aamoí kwéowai umbai-yántáápínkémbá Ísóigo kaweꞋá umái tíyótinkena sáwíꞋo kwéowaiti sáwí-meyamba toréna kwaásimo máyáawaina ááimbo tísaa ínín-kanaamo tíndaraꞋa sáwí-meyamba timíníye. 10 áwáyo-tantaariꞋo kwéowai Áánútumo kwégawaaimba tínaaemba kwéumankaawai anó-sawi-meyamba timíníye.

minkámpáꞋ-mónó-kwáásí miwí túma mósá marésa kesááigo usáyaaitainkwae sésa kaweꞋnárawaꞋa kwíyómpakewaiyavesa sáwí-aimba kwésimatinkaantavena íma tááꞋa kwégaisasa úwoi sáwí-aimba kwésimatinkaawe.
11 kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa miwítí asirayánkó minkámpáꞋ-mónó-kwáásítí asirayánkómbá usáyaaitaraimbanivo minkwíyómpákéwáí Ísóigo aúrankaꞋa íma aaí simátinkesa íma sáwí-aimba kwésewe. 12 kwaí-kwaambo kwétuvuꞋnaan-tantaakomo amáparawaina ááimbo ímo awánaantemba minkámpáꞋ-mónó-kwáásí mirá ésa évaka-tantaakona ááimba íma awánaraantavesa sáwí-aimba simátínkáamba pósa kwaí-kwaambo ánásaantemba miwí mirán-umai ánásanaaowe. 13 miwí umbai-yántááríꞋa umátínkáamba pósa anondá umbai-yántááꞋá mayánááowe. miwí sáwí-imayaayavesa tirááíyavesa avoraꞋá kwéesa aamoí kwéesa keinárawatemo toómbó nánááontavesa torupamái mésa sáwíꞋa umátinkesa kentí imáyáa tavisésa sáwí-ampaꞋo mógwétinkaantavesa aamoí kwéesa 14 aarai túrampimba taꞋmai-yaꞋmai kúráamba tivúꞋmae iyésa aamoisayán-kwáásí sáwí-ampaꞋa tavisimái mótinkesa túran-andamo kwéowai tírááꞋa póna Áánútu sáwí-meyamba timíníye. 15 arupí-amba tuwésa sáwí-amba kwégwaraawe. naaóváꞋá Pío ááninko áwíꞋa Péramu kwemá Áánútun-aai simátímakowai éna sáwíꞋo uráimpinkemba óntamba mayánáe-aamoi uráintemba miwí mirán-ámbá kwégwaraawe. 16 ánivo Péramu sáwíꞋa uráintavena Áánútu áwááꞋa séna kwená póígo áwíꞋa tónkigomba kwaási amósánkaamba umánkowana aaí súwana Péramu iséna kwená uwoꞋaór-ámbá tukáiye.

17 minkámpáꞋ-mónó-kwáásí íma kwétuwaꞋnaa-on-kwaasi máyáawe. nonayumpinkémbá nombá íma usamái kúmíntenkaan-kwaasima owaná póna Áánútu miwíyávéna túnkain-ayampaꞋa toꞋmayaa umátínkaraimba pósa miváꞋá komaíꞋmaiꞋa ónááowe. 18 miwímá sáwíꞋo umáímo máyáapinkembo kawepáꞋó kwétewai keiváríꞋa méonae sésa áwáyo-tantaakon-auma mósá kwémaresa kampar-áímbá kwésimatimesa 19 kentí imáyáavinkeniꞋo íyanamo éna misáwí-yántáákó íma tátoraniye sembánivo miwí sáwíꞋo kwéon-tantaako tátokaimba pósa misáwí-yántáápímbá mésa ánásanaaowe. moórá-yantaako kwaásimo kwéusayaaitaimba minímáyáágó kweiváríꞋa umái tátokaisasa kwenaráái kwégwaraawe. 20 kentáásí Ísóigo Ísu Káráísiti sáwí-imayaavinkemba iyásínkáiwaimpaꞋa tésa sáwíꞋo kwéom-bayai ivátuwesamo tínaaembo umásukaawai miwímá moórágwaraꞋo sáwí-ambo kwaráíyanamo misáwí-máyáígómó tátorainasamo ésa ááémo sáwíꞋo uráamba mindá sáwíyankaꞋan-ivo naaémbo sáwíꞋo ónááomba mindá anó-sawiꞋa umái ménaaowe. 21 arupí-ambo ímo kwakésaraai sáwíꞋa uráasino. ánivo arupí-amba kwakésa ivátuwesa Áánútuna kawer-ámáámbá tínaaemba umáméntavesa pósa ávááraumai sáwíꞋa kwéowe. 22 miráumai kwésen-aimba árair-aimban-iye. iyánkómó miímo kwiꞋmakénamo imbá óꞋomba kwénaiye kwésesa moórá-aimba sésa póígomba nombó pérankaawana imbá toivímbá kwémaiye kwésewe. iyánkó póígomo intembá minkámpáꞋ-mónó-kwáásí mirá-sáwíꞋá kwéowe.

Copyright information for `KZE