Acts 10

Pítaa Kóníríyasina naaúmpaꞋa iráin-kwasai.

Sísáriyaa-naopaꞋa moóráwai áwíꞋa Kóníríyasi ména Árómáavakemba sáwívar-i-kwaasiraꞋa 100 i-kwaasiraꞋa kárákwirowai máyowasa miní-kwáásí túwíꞋa Ítári-i-kwaasiye kwésesa uwaná Kóníríyasi Áánútun-aaiyavena asiramái ména kwená akúnté Áánútuna imáyáa éna áwíꞋa mósá maréna Yútaa-kwaasimo ímo óísambo makón-kwaasi kwétuwaꞋnaa-ena ÁánútumpaꞋa námúnaa símae iyúmba moórá-tawai enónkaꞋa námúnaa kwésuwana Áánútuna kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewai aúrankaꞋa paárúwana kaweꞋá umái awánówana séna Kóníríyasiyo súwana ááꞋa kówana aúramba kararéna séna Ísóigoo nóran-aina simásiminiyewa seénó súwana emó námúnaamo séndawai kwaásimo túwaꞋnaa óndawai Áánútu aúrankaꞋa kaweꞋá óndayavai Áánútu ená imáyáa imbá pó ená kwaási tiꞋmárénasa Yópaa-naopaꞋa moóráwai áwíꞋa Sáímoni Pítaamba koaíráaro. kwemá araámáó Sáímonina naaúmpaꞋa ména minkwáásígó kwaan-áúwarasi-mayaimo máyáin-kwaasigona naaúmpaꞋa uwí-nónkóná awámpáꞋ-náúmpákémbá koaíráaro simásuwena áúyokuwana Kóníríyasi kwená mayáí máyón-kwaasivinkemba kae-kwáyó-kwáásíráínte moórá-i-kwaasi Áánútuna imáyáa mósá marówainte miráumai-kwaasirau tááyowasa tuwaná kwíyómpakewaimo simámakon-aimba simátimena séna miráumai Yópaa-naopakemba koaíráaro séna tiꞋmákaiye.

tiꞋmarówasa aampaꞋá kógwaesa kweémesa Yópaa-naopaꞋa egwaaꞋá kumbá kwáyáꞋwái Pítaama naan-ávúmayaapaꞋa uména ÁánútumpaꞋa námúnaa kwésuwana 10 áái ankówana toómbá nánáe súwasa toómbá agáyómba kaainkááníꞋa umái awánómba 11 kwíyómba taaínkaar-úwana mimpínkémbá anón-ampanta éíyain-araairaꞋa tátoresa túwówana kuména marapáꞋá kumúwana awánómba 12 minámpántávímbá kwaí-kwaamba póíma iraankavayaambá avááꞋ-númámá óꞋon-oꞋon-kwai-kwaamba máyowana 13 aaigówé suꞋmai séna Pítaao usásinke tuvúꞋmái agandaaó súwana 14 Pítaa séna Ísóigoo ímanivo kentáásí ámáámba Yútaa-kwaasiya mirán-tántááꞋá aambá áúmbakaawata póꞋa íma kwénaumne súwana 15 minááígówé suꞋmai ókwaraꞋa séna Áánútu kawe-tántááré siráin-tantaatavai íma aambá áúmbakaawe siyó súwana 16 kaumboráꞋá kaainkáámbá awánówana kwíyómpaꞋa minámpántámá iráiye.

17 iyúwana Pítaa minkááínkáán-áínkóná ááimba nóra aaináꞋiyo súmba Kóníríyasimo tiꞋmarón-kwaasi Sáímonina naambá taawánésa ontaráꞋá tamésa 18 tááyamai taáísaa esa sésa Sáímoni Pítaa maandáúmpárá kwááyu máyáiyo suwaná 19 Pítaa minkááínkáán-áínkóná ááimba avakáá-úwana Áánútun-amankoma séna kaumbo-kwáásí embá avakáá-úmaesa kwétevo 20 usásinke kumuwó. kemá tiꞋmaráúnasa tentáváí íma kaer-ímáyáá e miwísé úwoi kwaaó súwana 21 Pítaa kuména minkwáásíyávéna séna kwésivakaa-on-kwaasi úmpo nóintavera kwésivakaao súwasa 22 kentáásí kawáánákó áwíꞋa Kóníríyasi siꞋmáráísata enópata túne. kwemá kawe-kwáásí Áánútuna imáyáa éna áwíꞋa mósá máráísasa pósa Yútaa-kwaasi amápaꞋa kwentávésa kawe-kwáásíyé kwésewe. moóráwai Áánútuna kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewai kusimámena séna tiꞋmárénasa Pítaamba Yópaa-naopakemba koaíréwana enópaꞋa téna aaí tasína isaaó sisatá túne suwaná 23 Pítaa tíꞋmaena naaúmpaꞋa tinkówasa kwáúmba aaváyaavimba Pítaa usásinena miwísé kuráiye.

miwísé kúwasa Yópaa-naopakemba Ísuna aampaꞋá kun-kwáásí évakaꞋa aúyoresa
24 aampaꞋá kógwaesa kweémesa Sísáriyaa-naopaꞋa kumbá Kóníríyasi kwenamááraa kwená kwaásiye tááyowasa tayorupamái mésa Pítaamba amuꞋmakówana 25 Pítaa Kóníríyasina naambó kwáyonkaꞋa ontaráꞋá kúwana Kóníríyasi aamoí éna anóndakoman-iye séna aísamaivimba kumbaúwana 26 Pítaa séna emó óndanten-kwaasi úmpo usásinaao séna usásinakena 27 aaí simámaꞋmaena Kóníríyasiye naaúmpaꞋa iyúmba sáwíva-kwaasi torupamái máyómba utuwánéna 28 séna kentáásí ámáámba ísaraawe. Yútaa-kwaasiya óꞋonkaa-kwaasiye íma moórárata tágárotamaiya kwémaumne. miwítí naaúmpata íya kwénaaundarata Áánútu agaráásinkena amápa-kwaasi íma sáwí-kwaasin-owe siráisaꞋa awáraunda póta íma sáwí-kwaasiye sénaunda póꞋa úwoi kaweꞋá umái ménaumne. 29 mindáyavai sááyaamba íma aꞋáo súnda túmpo nóintavaiya sááyaraao Pítaa súwana 30 Kóníríyasi séna éíyain-doꞋwaamba kwaéꞋa ívékaamba eénáínkaꞋa kesí naaúmpaꞋa námúnaa súnana avekáámbá moóráwai ságayan-unankwatoi umásorena súrankaꞋa kumbaéna 31 séna Kóníríyasiyo emó námúnaamo sémo kwaási túwaꞋnaa ema Áánútu aúrankaꞋa kaweꞋá óndayavena Áánútu ená imáyáa imbá pó 32 tiꞋmárénasa Yópaa-naopaꞋa moóráwai áwíꞋa Sáímoni Pítaamba koaíráaro. araámáó Sáímonina naaúmpaꞋa máyáiye. kwaan-áúwarasi-mayaimo máyáin-kwaasigona naaúmpakemba uwí-nónkóná awámpáꞋ-náúmpákémbá koaíráaro súwaꞋa 33 avekáán-umai tiꞋmaráúnasa embá koaíráawa kaweꞋá umái téne. kesáá Áánútu aúrankaꞋa torupamái méta Ísóigo simámakain-aimba simásiminkwae séta amuꞋmakáunaya kwétene Kóníríyasi siráiye.

Pítaa simátímakain-kwasai.

34 Kóníríyasi simásuwowana Pítaa séna ívéꞋa kwéisaumne. áraiꞋa Áánútu íma Yútaa-kwaasiye suꞋmai kwégarakwiyivo 35 amápaꞋ-mapaken-kwaasi Áánútu aúrankaꞋa arupí umái kaweꞋá umái máyáawai Áánútu miwí aamoí kwéumatinkaiye. 36 Áánútu Ísu Káráísitimba aiꞋmarówana Ísareri-kwaasiyavai áséi-kwasai simátímakaimba áꞋa ísaraawe. Ísu Káráísiti amápa-kwaasiti Ísóigoman-iye. mináséí-kwásáíyávésa árairemo síyawai tirumbá kaweꞋá umái kwempaꞋá ménaaomba 37 ke ísaraawe. Yóni simátimena séna kentí sáwí-imayaa tuwéꞋa ÁánútumpaꞋa téꞋa nombá peránááowe siráimba Ísun-aai aivaꞋá Káríri-ayampakemba kwétena Yútiyaa-maravaꞋa kóyáwé uráiye. 38 Ísu Násáretivakewain-aai ísaraawe. Áánútu kwenamambá Ísumba ámakowana kwempímbá anómba umánkowana Áánútu asirayámbá aména kwesé méraintavena naaóꞋ-naoꞋa kaweꞋ-máyáí kóyáwé éna Sáátáánigo tátorain-kwaasi kaweꞋá umátínkávaꞋa kuráiye. 39 Yútiyaa-maravaꞋa Yérúsaremu-naopaꞋa mayáímá mairáimba awánaraundayaawe. kwembá taairaꞋá aíyayaampimba tuvúsúmarowana puwéna 40 kaumbo-táwai maisuwówana Áánútu Ísumba pukáimpinkemba usásinankowana paárúnta kesúrandeiya awáraumpo 41 íma amápa-kwaasi awánaraawe. Áánútu simátíméromo siráinta Ísunta awánéta pukáimpinkemba usásinonkaꞋa toómbá nombá kweséya naráumne. 42 Ísu asiramái simásimena séna Áánútu imáyáa siména pukén-kwaasigwara túvaren-kwaasigwaraꞋa aaivimbá maitinkáníyone siyé simátíméro Ísu siráiye. 43 naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai Ísun-aai simátimesa sésa kwenááiyavesa áraire sésa kwesé aráápamai maíyawai Ísuna asirayánkáꞋá Áánútu miwítí sáwí-imayaa maitiyuwáníye naaóváꞋá siráawe Pítaa siráiye.

44 Pítaa mináímbá kwésimatimuwana kwéison-kwaasivimba Áánútun-amankoma minámápáráwáívímbá kuména 45 Áánútun-amankoma kumbaúwasa óꞋon-oꞋon-aimpinkemba Áánútu áwíꞋa mósá márówasa Yútaa-kwaasi Ísuna aampaꞋá kun-kwáásí Pítaae Yópaavakemba tuwáíyé táátavai ésa sésa Áánútu óꞋonkaa-kwaasigwaraꞋa kwenamambá úwoi kwétimiye sésa táátavai uwaná Pítaa séna 47 Áánútu kwenamantá símakaintenta miwígwáráꞋá kwétimimba póta nombá peránááomba íma aambá aunónaumpo úwoi nombá peránááovo 48 pétinkaaro súwasa Ísu Káráísitintavesa ísámai nombá pétinkowasa Pítaantavesa sésa kaumbo-káéꞋ-noꞋwaamba keséya kwaíníyone suwaná mirá uráiye.

Copyright information for `KZE