Acts 12

ókwaraꞋa sáwíꞋa umátínkaraan-kwasai.

minkánáá Érótimba anówainkoma araámáó Érótima Yútaa-kwaasiti kawáánáꞋá kwemá Ísuna aampaꞋá kwéguwai évakarawai sáwíꞋa umátinkena moóráwaimba aiꞋmarówana Yóni awaaó áwíꞋa Yémésimba koyátoꞋmai anumarambá arátuwowana puwúwasa Yútaa-kwaasi Ísun-aaiyavesamo ímo áraire suwáí aamoí kwéuwana Éróti awánéna aamoí umásinkaigwae séna moóráwaimba aiꞋmarówana Pítaamba koyátokai. Yútaa-kwaasi ímo intóráin-tantaakwara-pereti kwéagayon-kanaavimba moórá-tawai Pítaamba koyátoꞋmaena ándávaꞋa máánkowasa siyáánkain-umai avaꞋmoraé-i-kwaasi kwenkáꞋá kárákwirowasa éíyain-eiyain-kwaasi anondánonda umái kárákwiyuwasa Éróti séna naaóváꞋá Áánútu Yútaa-kwaasi tíyótaasa í-tánón-kánáámá ánásainaꞋa Pítaamba áíꞋmaeꞋa Yútaa-kwaasi túrankaꞋa aaivimbá mayankéꞋa inkamónaumnemo kwésumba Pítaa ándávaꞋa máyombanivo Ísóigona kwaási ÍsóigompaꞋa námúnaa simái Pítaamba áwaꞋnaa uráawe.

Pítaamba ándávakemba ayúránkarain-kwasai.

námúnaa kwésesa Pítaantavai ísámai áísaa uwaná aaváyaaraamba Éróti Yútaa-kwaasi túrankaꞋa Pítaamba aaivimbá mayankánaumne kwésuwana ívéꞋ-noꞋwaankaamba Pítaamba aíyayaankaꞋa asááúmakesa kaer-í-kwáásí évarevaꞋa máyóyana Pítaa aún-kwaigúwasarai kaer-í-kwáásí ontaráꞋá kárákwiroyana avekáámbá Ísóigona kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewai kumúwana ándá-naumpaꞋa sán-kówana Pítaamba ayoíráꞋá kwétuvuwena aúsuwana usásinowana séna avekáán-usásinaao kwésuwana Pítaa ayáámpinken-anda kweyááríkaꞋa ayúꞋmaena marapáꞋá kumúwana kwíyómpakewai séna enámúranda uré enaísamai ánáamba maimái uwó súwana mirá úmayowana ená paákákén-únánkwátói kuvéꞋmáenakai kesé kúmóyo súwana Pítaa ándá-naumpakemba kwenánaaemba kuména íma kwaásin-iye-imayaa éna kaaimbá kwéawanaumne-imayaa kwéena 10 i-kwáásímó máyon-ontaraꞋa kunáyaaitesarai minkákémbá moórá-ontaraꞋa i-kwáásímó máyon-ontaraꞋa kunáyaaitesarai minkákémbá ándávakembo naaópaꞋo kónáesamo uwasamó titinkémáen-ontaraꞋa asirayán-óntáráꞋá kúmúyana kweyááríkaꞋa tigúwasarai kunákárúwagwesarai aampaꞋá kuyaná avekáán-úwana kwíyómpakewai Pítaamba auwéna aúyokuwana 11 Pítaa imáyáa éna séna íma kaaimbá awánáúmpo áraiꞋa Ísóigo kwená kwayóꞋnáꞋá aiꞋmáráísana kuména Éróti sínkamonae kwéisana ayáámpinkemba kuntavíyuwaisaꞋa túne. Yútaa-kwaasigwaraꞋa sínkamonaesamo ombá kuntavíyuwaisaꞋa túne Pítaa siráiye.

12 Pítaa simásuwena Máríyaana naambó kwáyopaꞋa kwéna Yóni Máákaamba anówana naambó kwáyopaꞋa kúwasa sáwíva-kwaasi mindáúmpáꞋá torupamái mésa Pítaantavai ísámai ÍsóigompaꞋa námúnaa kwésuwana 13 mindánkóná ontaráꞋá kotuwátuwar-úwana moórá-arasi mindáúmpáꞋá kígau ún-arasigo áwíꞋa Áróta ontaráꞋá kuména 14 séna nááwaꞋono súwana Pítaa séna kemá úne súwana Pítaa amósámba iséna kunaamoí úmaena ímo ontamó tiyankómba isaaiséna sáwíva-kwaasitopaꞋa usimátimena séna Pítaa ontaráꞋá máyáiye súwasa 15 miwí sésa emá uwoꞋaóꞋá éma kampaꞋá séne suwaná minárásígó ókwaraꞋa séna áraiꞋa Pítaa ontaráꞋá máyáiye súwasa miwí sésa Pítaan-amankon-iye 16 kwésuwana Pítaa ontaráꞋá árimba tuván-tuvan-úwasa isésa onta kuntisuwésa awánomba kwemá Pítaa úwasa táátavai uwaná 17 aaisékéwaꞋa simátíméno séna Ísóigo ándávakemba kembá síꞋmaena aampaꞋá mésiyuwaivo Yémésinte Ísun-aaimo ísáan-kwaasiye kosimátíméro Pítaa simátimena tiyuwéna óꞋon-daopaꞋa kuráiye.

18 kúwasa irataróꞋa i-kwáásí Pítaamba kárákwirowai awánomba íma máyowasa kantúmbá ésa Pítaa náávara kóuraiyo suwaná 19 Éróti iséna Pítaamba avakáá oró súwasa avakáá uwááesa tuwówana Éróti miní-kwáásí aaivimbá maitinkéna séna tínkamoro séna évakarawai tiꞋmarówasa tínkamuwasa púwúwana Éróti mirá umásuwena Yútiyaa-maravaꞋa tuwéna kumeémena Sísáriyaa-naopaꞋa kumbéraiye.

Éróti pukáin-kwasai.

20 Éróti Sáítóni-naopaken-kwaasiye Táyaa-naopaken-kwaasiye ávááraumai áwááꞋa tiyúwasa minkáéꞋ-náópaken-kwaasi tayorupamái mésa sésa Érótimo kárákwirai-maravakemba kentáásí toómbá kwémayaundayaawe sésa mináímbá simái kawer-ónáe sésa ÉrótinopaꞋa tumbá kwená naakaꞋó kárákwirowai áwíꞋa Párásatasimba másimamuwana isówasa minááísámbá másimai tukáawe.

21 minkákémbá Éróti anón-kanaa úwana kwenkáꞋó kárákwirowaina unáánkwátói úmaena kárákwirowai maéꞋmaer-únkaꞋa uména ayáátáár-aimba kwésuwasa 22 Érótimba simái arumbá iyaésa sésa íma kwaásigo kwésivo Ísóigo kwésiye anónkaꞋa suwaná 23 Éróti mináíntávéna íma Ísóigo úmpo úwoi-kwaasi úne séna aúpáꞋá tuwówana Ísóigona kwayóꞋnáꞋá kwíyómpakewai tuvuwúwana uvowánkó arumbá unkarówana pukáiye.

24 puwúwasa Ísóigona kwaási Áánútun-aai kosimátin-tasimatin-uwasá isésa áraire sésa ÍsóigompaꞋa tésa méraawe.

25 Ántíokuvaken-kwaasi Yérúsaremuvaken-kwaasiyavesa óntamba timénaumne sirómba pósarai Páánápáasiye Sórowe kwétiꞋmatuwesarai mimbáyáí ánásowasarai ívé-kwaasigo áwíꞋa Yóni Máákaamba áíꞋmaesarai YérúsaremuvaꞋa tuwésarai kweémesarai ÁntíokuvaꞋa kurááiye.

Copyright information for `KZE