Acts 13

Áánútu Páánápáasinte Sóronte mayáí tímakain-kwasai.

Ántíoku-naopaꞋa Ísóigona kwaásivinkemba Áánútun-aai kwésimatimen-kwaasiye kawer-ímáyáá kwéagaraantinkaan-kwaasiye mésa moóráwai áwíꞋa Páánápáasi úwana moóráwai avután-kwaasigo áwíꞋa Símiyoni úwana moóráwai Sáíríni-maravaken-kwaasigo áwíꞋa Árúsiyasi úwana moóráwai áwíꞋa Mánéyeni kwemá Éróti kawáánákóná naaúmpaꞋa maémaumba úwana moóráwai Sóro úwana umái mésa moórá-kanaa Ísóigona kwaási Áánútuna imáyáa mósá kwémaresa toómbá íma kwénesa námúnaawe suꞋmai kwésunkaꞋa Áánútun-amanko simátimena séna Páánápáasinte Sóronte kesí mayáíráꞋá usásintinkaraumpo mindárai tiyúwáaro súwasa toómbá íma nombá námúnaawe suꞋmai kwésesa Áánútuna mayáí mayáígwáe sésa tineꞋá tiyáándei tátoresa tiꞋmárówasarai kurááiye.

Sáíparasi-maravaꞋa kosimátímakaayan-kwasai.

Áánútun-amanko Páánápáasinte Sóronte tiꞋmarówasarai Yóni Máákaamba áíꞋmaesarai Ántíoku-naopaꞋa tuwésarai Sérúsiyaa-naopaꞋa kumésarai uwí-nónkóná avumpim-báráváꞋá áwíꞋa Sáíparasi-maravaꞋa kónáe sésarai nompí-sípí tátoꞋmai usáatesarai kweémesarai Sáíparasi-maravaꞋa Sárámisi-naopaꞋa mindómpí-sípívínkémbá kunásávesarai Yútaa-kwaasiti monoꞋ-náúmpímpáꞋá Áánútun-aai simátímaꞋmaesarai kwéguyana Yóni Mááka túwaꞋnaa úmaena kúwasarai kawer-áímbá simátímaꞋmaesaya marapáꞋá kweémesaya Páávoso-naopaꞋa kuwaná moóráwai mindáópaꞋa Yútaa-kwaasigo ména kwenáwíꞋa Paayísu Kíríki táávinken-kwiꞋa Érímasa kwemá pukaaꞋá agayón-kwaasi póna kampaꞋá séna Áánútun-aai simátimundawai úne súwana moóráwai kámááni-kwaanako áwíꞋa Sésiasa Porasa ména kawer-ímáyáágwárá-kwáásí póna Áánútun-aai isánáe séna Páánápáasinte Sóronte tááyowana Érímasa pukaaꞋá agayón-kwaasigo kámááni-kawaanakoe aasiyaasí maíꞋmaiꞋa úwai máyowana kámááni-kawaanako Páánápáasinte Sóronte tááyowasarai tuyaná ÉrímasaagwaraꞋa téna mindárai táái tasimái karéna kámááni-kawaanako Ísun-aaiyavai áraire sivo séna mindárai táái tasimái karówana Sóro moórá-awiꞋa Póro Áánútun-amanko kwempímbá anómba umánkowana Póro pukaaꞋá agayón-kwaasigomba arááꞋa avuwéna 10 séna Sáátáánigo árááꞋa po kawer-ánkóná uwa-kwáásí éma amápa-sawisawaa-imayaao empímbá anómba umánkaraimba po Ísóigona kawer-ámbá sáwíꞋa úmae iyóndayavena 11 ívéꞋa Ísóigo ená meéyámbá amína aúramba kavíkwína évaka-tawai sámo káínda íma awánaniyone Póro súwana avekáámbá Érímasaamba aúrampaꞋa ítáguwana siyáánkaꞋo tátoꞋmaesamo naaíyane séna kwaási tivakáá úmae kwénaauwana 12 kámááni-kawaanako Ísóigon-aai iséna áátavai éna Ísóigomo úmba awánéna séna Ísóigon-aai árair-aimban-iye séna kwempáꞋá téna méraiye.

Písítiyaa-maravaꞋa Ántíoku-naopaꞋa kurááyan-kwasai.

13 Póro kwesé kwénaauwaise Páávoso-naopaꞋa tuwésaya nompí-sípí tátoꞋmai usáatesaya kwémesaya Pámpíriyaa-maravaꞋa Pékaa-naopaꞋa mindómpí-sípívínkémbá kunásávesaya kúmúwana Yóni Mááka tiyuwéna YérúsaremuvaꞋa kóúwasarai 14 mindárai marapáꞋá kweémesarai Písítiyaa-maravaꞋa Ántíoku-naopaꞋa kwésarai Yútaa-kwaasi monor-áímbá kwéison-kanaaraꞋa Yútaa-monoꞋ-naumpaꞋa maraꞋá umáyóyasa 15 aúváí-kwandaavinkemba Áánútuna ámáámba Mósesi agaimakómba simátimesa Áánútun-aai simátímakowai agaimakón-aimba simátímúwasa Yútaa-mono-kawaanarawaꞋa moóráwaimba aiꞋmárówana mindáraitopaꞋa téna séna kentáásí kwaásiraiyo kwaasái kwáyainakaimo ékai kentáásí imáyáa simái kaweꞋá umásinkaakaiyo súwana 16 Póro usásinena séna maísáaro. kesí Ísareri-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasi Áánútuna imáyáa mósá máráawaiye ísáaro. 17 naaóváꞋá Ísareri-kwaasiti Ísóigo kentáá síkwáꞋnáyavena séna kesí kwaásiman-owe súwasa óꞋon-kwaasiti maraváꞋá Ísípi-maravaꞋa mésa sáwíva-kwaasi agáyówana Áánútu kwená anón-asirayamba kwáyontavai Ísípivakemba tíꞋmaena 18 kavóná-maravaꞋa mátinkowasa sáwívar-ima 40 iraꞋa kwénaaesa aasiyaasí Áánútuntavesa sáwí-imayaa kwéumbanivo Áánútu miwíráꞋá kárákwirena íma tiyuwówasa 19 Kénááni-maravaꞋa avakaeté-maravaken-kwaasi moórá-mora-umai máyówana Áánútu tínkambaena kwéiyuwasa évakaꞋa putásowana miwítí maramá maimaéna kwená kwaási Ísareri-kwaasi mátimuwasa 20 mimbáráváꞋá mésa sáwívar-ima 450 ima maisukáawe.

450 ima maisúwówana Áánútu moórá-mora-kwaasi kawáá-máyáíráꞋá usásintinkavaꞋa kúwana Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Sámúwéri kwemá usávaaruwasa mirán-káwáá-kwáásí ánásasowasa
21 Ísareri-kwaasi Áánútu íma kentááráꞋá kárákwiyinkwae sésa kentáávínkémbá moóráwaimo éna kentááráꞋá kárákwiyiniye suwaná Áánútu séna Pénisamini-andarakewai Kísaa ááninko áwíꞋa Sóro kwemá kárákwiyi-mayai mayáníye súwana mimbáyáí mairéna 40 ima maisuwówana 22 Áánútu mimbáyáí Sórompakemba Yési ááninko áwíꞋa Tévítimba amúwana mayówana séna Tévíti kemó súndanteniꞋa kwéimba póꞋa aamoí kwéumankaumne Áánútu siráiye. 23 naaóváꞋá Áánútu séna Tévítin-andarakembo aánomo usásinankaandawai kwemó éna Ísareri-kwaasi sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkaniye siráimba Ísuntavena árair-aimba siráiye. 24 Ísu íma amápa-kwaasi túrankaꞋa paárurowana Yóni nombó pétinkowai amápar-Isareri-kwaasiyavena simátimena séna kentí sawi-ímáyáá tínaaembo umámeꞋo ÁánútumpaꞋo tíyaꞋo éꞋa nombá pétinkanaumne súwasa mirá uwaná nombá pétinkena 25 kwená mayáí sáwíyankaꞋa ánásaniye kwéuwana simátimena séna kentí imáyáaomo kentáváímó nááwaꞋiyo sénááomba kwéamuꞋmaraawai kemá íma kwemá úmpo kesínaaemba tíníwai kwemá anóndakoma kembá usáyaaitaraimba póꞋa kwemó aaimó síndavimba kemá aaimó sendamá uwóvíꞋa ónaumne Yóni siráiye Póro siráiye.

26 Póro simásuwena séna kesí kwaási Ááváramun-andaraken-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasi Áánútuna imáyáa mósá máráawaiye ísáaro. sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkaimba kentááyávéna Áánútu siráiye. 27 Yérúsaremuvaken-kwaasiye miwítí kawáánárawate sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkaniyemo siráin-aimba Ísuntavai sirómba íma imáyáa uráawe. aasiyaasi-táwai monor-áímbá kwéison-kanaama Áánútun-aai simátímakowai agaimakón-aimba aúváí-kwandaavinkemba táámpamai kwésuwasa isésa Ísuntavai sirómba íma imáyáa uráavo tuvúwana pukáivo mináúváí-kwándááívínkén-áímbá paáruraiye. 28 tuvuwí-ámbá avakáá umbá íma sáwíꞋa uráimbanivo Páírátintavesa úwoi sésa tuvuwíníyone siráawe. 29 Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba Ísun-aai agaimakómba amápaꞋa mirá uwasá taairakémbá maimái murí-áívímbá máutamankowana 30 Áánútu pukáimpinkemba usásinankowana 31 ayáátáákaꞋa moórá-mora-tawai kwená kwaási túrankaꞋa paáruraiye. ímo tuvúkónkaꞋa Kárírivakemba YérúsaremuvaꞋa kwesé kuráawai pukómpinkemba usásinenamo moórá-mora-tawaimo paárumai máyomba minkwáásí awánésa sésa awáraundayavai ísaraundayavai Ísareri-kwaasi kosimátímaꞋmaeta kónáe sésa kuráamba mimbáyáí paaí kwémayaawe. 32 Páánápáasiye kesé mináséí-kwásáí simátíméyanekai túye. Áánútu kentáá síkwáꞋnáyavena mirá ónaumne sirómba kesáá máyaunda-kanaavinta mirá éna Ísumba pukáimpinkemba usásinankaraiye. mináímbá monor-ímá agaimakón-auvaivimba kaepímbá agaimaréna séna

emá kesáánimba ónaꞋa
kesí mayáíráꞋá ánkaraumne
agaimaréna siráiye.
34 Áánútu pukáimpinkemba usásinankaraimba póna íma ókwaraꞋa puwínana áúma kaviráníntavena Áánútu séna

TévítintaveꞋa séꞋa áraiꞋa kaweꞋá umánkanaumne siráundantemba embá kaweꞋá umánkanaumne
Áánútu siráiye.
35 moórávaꞋa monor-ímá agaimakón-auvaivimba agaimaréna séna

Áánútu kwená kawe-kwáyóꞋnáꞋá íma
auwáínana áúma kaviráníye
agaimaréna siráiye.
36 mináímbá íma Tévítintavena siráivo Tévíti Áánútuna mayáí kwémaena puwúwasa maimaésa aíkwáꞋnámo utámakompimba máutamarowana áúma kaviraráivo 37 Áánútu Ísumba pukáimpinkemba usásinankarowaimba kwenáúma íma kaviraráiye Póro siráiye.

38 Póro simásuwena séna kesí kwaásiyono. ísámai kaweꞋá oró. Ísuma pukáimpinkemba usásinankaraiwaintavena kwaásiti sáwí-imayaa sáwí-mayai maitiyuwáníye Áánútu siráiye. mináímbá simátimunda ísámai kaweꞋá oró. 39 Áánútu Mósesimbo simámakain-amaambo kwáráawaimo ombá minámáánkó kentí sáwí-imayaa íma maitiyuwáínana arupí umái máyáawain-owe Áánútu íma sínívo Ísumo éna kwenááiyavesa áraire sésa kwenkáꞋá aráápamai máyáawaiti sáwí-imayaa maitiyuwáínana miwíyávéna arupí umái máyáawain-owe Áánútu síníye. 40 miráumai Áánútun-aai simátímakowai tááigo kempáꞋá tivó séꞋa kárákwimai kaweꞋá oró. 41 naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai agaimarésa sésa

árair-aintavai simái sáwíꞋa on-kwáásí ísáaro. keinárawaꞋo máyáan-kanaaraꞋa mayáí máyáanda mimbáyáímó awánéꞋo éꞋo ímo kesópaꞋo téꞋo éꞋa úwoi puwónááowe. mimbáyáíyávésamo simátimiyaꞋa mináíntávésa íma áraire sénááowe
sésa agaimarésa siráawe. mináímbá kempáꞋá tivó séꞋa kárákwimai kaweꞋá oró Póro siráiye.

42 mináímbá simásuwena Pórowe Páánápáasiye máápaꞋa kumónáe kwéuyasa kwaási sésa ókwaraꞋa monor-áímbó ísáan-kanaa tínakai mináímbá másíyata isánaumne 43 simásuwesa máápaꞋa kumésa sáwíva-kwaasi Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasi Yútaa-monor-ampaꞋa kwéguwaiye Póronte Páánápáasinte kwaꞋmaésa kuwasaráí sésarai Áánútu úwoi kaweꞋá umátinkanivo úwoi asiramái kwená aampaꞋá koró sirááiye.

44 suyaná Yútaa-kwaasi monor-áímbó kwéison-kanaa túwasa mindáópaken-kwaasi amápaꞋa Ísóigon-aai isánáe sésa Yútaa-monoꞋ-naumpaꞋa umáyówasa 45 Yútaa-kwaasi tuwánésa tirumbá sáwíꞋa úwasa mináímbá kwáráavo sésa Póronte Páánápáasinte akáꞋáámba simátinkesa kampar-áímbá kwéseye sésa simái kárówasarai 46 miwí táároi íma inkaisésarai asiramái sésarai aivaꞋá áraiꞋa Áánútun-aai simátimuyamba mináímbá tínaaemba umámeꞋa íma sínkáiye sembá póꞋa aúnáiꞋo umáímo maíꞋmaiꞋo ónaunda uwóvíꞋa ónaumne-imayaa ombá pókai tayauwerékai óꞋonkaa-kwaasivaꞋa Áánútun-aai kosimátimeyauye. 47 ááéma Ísóigo simásimenaya séna

emá óꞋonkaa-kwaasi sáma kamátinke kesáái kwésimatiminasa kesí aambá awánáíyaꞋa amápaꞋ-maravaken-kwaasi sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkanaumne
Áánútu mináímbá simásímakaimba pókai óꞋonkaa-kwaasi kwenáái kosimátimeyauye Póro siráiye.

48 Póro súwasa óꞋonkaa-kwaasi isésa Ísóigon-aaiyavesa aamoí ésa tirumbá kaweꞋá umái máyówana Áánútu séna kesí kwaási éꞋa aúnáiꞋa umái maíꞋmaiꞋa ónááowe súwasa miwí Ísóigon-aaiyavesa áraire sésa kwempáꞋá tésa méraawe.

49 ÍsóigompaꞋa aráápamai mésa mimbáráváꞋá Ísóigon-aai kosimátin-tasimatin-uwasá sáwíva-kwaasi isésa 50 Yútaa-kwaasi Póronte Páánápáasinte tirumbá sáwíꞋa umátinkesa mindáópaken-anon-kwaasiye aarai túwíꞋa kwáyon-inimba Yútaa-monor-aimba asiramái máyón-ininte mindárai táái simátimesa miwítí imáyáa tavisuwasá isésa Póronte Páánápáasinte sáwíꞋa umátinkesa aaisambá tiyésa miwítí maravákémbá tiꞋmátuwowasarai 51 Áánútu minkwáásí íma aamoí umátinkaniye-umasitaiꞋa ésarai tísamaivakem-barama uwáésarai Ántíoku-naopaꞋa tuwésarai Áíkóniyamu-naopaꞋa kuyasá 52 Ántíoku-naopaꞋa Ísuna aampaꞋá kun-kwáásí máyówana Áánútun-amanko miwívímbá anómba umátinkowasa tirumbá kaweꞋá umái méraawe.

Copyright information for `KZE