Acts 14

Póroe Páánápáasiye Áíkóniyamu-naopaꞋa kurááyan-kwasai.

Póroe Páánápáasiye Áíkóniyamu-naopaꞋa kwésarai ááémo urááyantemba Yútaa-monoꞋ-naumpaꞋa umésarai áséi-kwasai asiramái simátímúyasa isésa sáwíva-kwaasi Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye Ísun-aaiyavesa áraire sésa kwempáꞋá tésa máyómbanivo évaka-Yutaa-kwaasi Ísun-aaiyavesa tínaaemba umámesa íma áraire sirówai Póronte Páánápáasinte sáwí-aimba simátínkówasa óꞋonkaa-kwaasi isésa mindáraiye Ísun-aai ísówaiye tirumbá sáwíꞋa umátínkómbanivo mindárai ayáátáákaꞋa mindáópaꞋa mésarai miwí táároi íma inkaisésarai Ísóigon-aai asiramái simátímúyana Ísóigo kwaási úwoi kaweꞋá kwéumatinkaimba awánaigwae séna mindárai kwená asirayámbá timúwasarai ímo awánarom-bayai kaweꞋ-máyáí máyóyasa mindáópakewai kaepí taaínkaar-urésa évakarawai sésa Yútaa-kwaasi tááiyavesa áraire suwasá évakarawai sésa aantá-kwaasi tááiyavesa áraire siráawe.

suwasá óꞋonkaa-kwaasiye Yútaa-kwaasiye miwítí anón-kwaasiye torupamái mésa tímááyu-aimba sésa óntandei Póronte Páánápáasinte tínkamonae suwasaráí mináímbá isésarai kaweꞋó íyapaꞋa méyae sésarai Áríkoniyaa-maravaꞋa kwésarai Árísitaa-naopare Tépi-naopare óꞋon-oꞋon-daopare áséi-kwasai simátímaꞋmaesarai kurááiye.

ÁrísitaavaꞋa TépivaꞋa kurááyan-kwasai.

moóráwai Árísitaa-naopaꞋa anówa arupinkémbá aísamai sáwíꞋa umáguromba maránkarowana íma aaíntómba ááémo maúnkaꞋa ména Póro kwésimatimun-aimba iséna árair-aimba kwésimba póna kaweꞋá umásinkaniye-imayaa úwana Póro minímáyáámó úmba awánéna arááꞋa avuwéna 10 anónkaꞋa séna enaísamaine usásinaao súwana usásinkwena aamoí éna kweyááríkaꞋa marapáꞋá kúmba 11 sáwíva-kwaasi Póromo úmba awánésa miwí tááivinkemba Áríkoniyaa-aimpinkemba sésa kentáásí ísóigorai kwaásiraan-umai marapáꞋá kentáávímbá kumbáyaaiye sésa 12 miwítí ísóigo áwíꞋa mindárai tamátimesa sésa Páánápáasintavesa Súsiye sésa Pórontavesa aaiyé simátímíwaiye sésa Émísiye sirá. 13 marukón-awampaꞋa minkámpár-ísóígó áwíꞋa Súsi kwená monoꞋ-námbá kwáyowana minkámpár-ísóígóntáváí ísámai póíꞋo umándon-kwaasigo purumakambá kwémaena moigwáán-aramba kwétararena umái maimaéna mindáókona kuri-óntáráꞋá mói marówasa sáwíva-kwaasi miwítí ísóigontavaimo póíꞋo umándaante miráumai Ísuna aantá-kwaasirairaꞋa póíꞋa umándanae 14 sun-áímbá isésarai sáwíꞋan-iye sésarai kentí unáánkwátói tarátuwesarai isaaisésarai sáwíva-kwaasivimba komaésarai anónkaꞋa sésarai 15 kenkáí nóra ónáera kwéoo. keiráí kemó onten-kwáásí úye. áséi-kwasai tasimátimuyamba póꞋa mirán-kámpáríꞋo tuwéꞋa árair-IsoigompaꞋa teró. árair-Isoigo kwíyómba éna maramá éna uwí-nómbá éna mimpímbá kwáyáin-tantaaꞋa úmarena asirayánkwáráwáí máyáiye. 16 ááéma Áánútu úwoi tíyukowaꞋa kentí imáyáavinkemba amápaꞋ-mapaken-kwaasi kwénaaesa 17 miráumai kwéombanivo Áánútu máyáiye sígwáe séna aaí sisaná aaꞋá téna toónkó kaweꞋá isaꞋá kwéneꞋa tirumpimbá aamoí kwéowe. miráumai awánéꞋa mirámá iní-Ísóígó máyáiye sígwáe séna Áánútu kaweríꞋa kwéiye 18 mindárai mináímbá suyasá amápa-kwaasi asirésa mindárairaꞋa póíꞋa umándanaumne kwésuwasarai íma mirá oró simái tuvímbaesarai íyúyasa ivátukaawe.

19 ivátuwowasa évakaꞋ-Yútaa-kwaasi Písítiyaa-maravaꞋa Ántíoku-naopakemba évakaꞋa Áíkóniyamu-naopakemba tésa amápa-kwaasiti imáyáa tavisuwasá isésa Póromba óntandei tuvuwésa áꞋa púwiye-imayaa ésa tavisímaesa mindáókona awámpáꞋá mátúwówasa 20 Ísuna aampaꞋá kuwáí taúkúmakesa taawánowana usásinena mindáópaꞋa kwéna kogaúmba usá aaváyaavimba usásinesarai Pórowe Páápápáasiye mindáópaꞋa tuwésarai Tépi-naopaꞋa kurááiye.

Síriyaa-maravaꞋa Ántíoku-naopaꞋa ókwaraꞋa kurááyan-kwasai.

21 Pórowe Páánápáasiye Tépi-naopaꞋa áséi-kwasai kosimátímúyasa isésa áraire sésa Ísuna aampaꞋá kwéguwasarai mindárai Árísitaa-naopaꞋa ókwaraꞋa komésarai minkákémbá Áíkóniyamu-naopaꞋa komésarai minkákémbá Písítiyaa-maravaꞋa Ántíoku-naopaꞋa ókwaraꞋa komésarai 22 miráumai kwénaaesarai Ísóigon-aaiyavesa áraire sirówai miwítí imáyáa asiramátinkesarai sésarai Ísuna aampaꞋá asiramái koró sésarai Áánútu kwená kwaási kwégawaaipaꞋa kónáe séꞋo éꞋa minámpáꞋá umbaiyé tain-ámpáꞋá kónááowe sésarai 23 miráumai mindáópata kwénaaesarai maará ésarai Ísóigona kwaásivinkemba miwítí anón-kwaasi usásintinkavaꞋa kuyasá Áánútuna imáyáa ésa toómbá íma nésa námúnaawe suꞋmai kwésesa mindárai ÍsóigompaꞋa aráápamai máyówaiyavai Ísóigo kárákwitinkamae iyíníye simátímakaaiye.

24 simátimesarai Písítiyaa-maravaꞋa kóyaaitesarai Pámpíriyaa-maravaꞋa kwésarai 25 Pékaa-naopaꞋa komésarai áséi-kwasai kosimátimesarai minkákémbá Átériyaa-naopaꞋa kumésarai 26 nompí-sípí tátoꞋmai usáatesarai teémesarai Síriyaa-maravaꞋa Ántíoku-naopaꞋa ókwaraꞋa tirááiye. ááéma mindáópaꞋa Ísóigona kwaási mindáraiyavesa Áánútu túwaꞋnaa úmaena iyínívo kwená mayáí komáyáakaiyo sirówasarai mimbáyáí komaisuwésarai tirááiye.

27 ÁntíokuvaꞋa tuyasá Ísóigona kwaási tayorupamái máyówasarai Áánútumo simátimuniꞋo urááyan-aimba sésarai Ísuna aampaꞋá óꞋonkaa-kwaasi agaráátinkauyasa mináíntáváí áraire sésa minámpáꞋá kwégowe-aimba tasimátimesarai 28 mindáópaꞋa Ísun-aai ísówai ayáátáákaꞋa méraaiye.

Copyright information for `KZE