Acts 16

Tímóti mindáraiye kuráin-kwasai.

Pórowe Sáírásiye mirá uyambá Tépi-naopaꞋa Árísitaa-naopaꞋa kuyaná moóráwai áwíꞋa Tímóti mindáópaꞋa ména Ísuna aampaꞋá kwéguwai úwana anówama Ísuna aampaꞋá kwégun-inimba Yútaa-inimba úwana avowámá Kíríki-kwaasi úwana umái máyówasa Árísitaa-naopakewai Áíkóniyaa-naopakewai Ísun-aai ísówai Tímóti áwíꞋa mósá makáawe. avowámá Kíríki-kwaasi póna áúraꞋa íma kárámai araaꞋéna urómba pósa Yútaa-kwaasi mináyámpáꞋó máyáan-kwaasi mirán-áímbá ísówana Póro séna Ísóigona mayáíráꞋá Tímótimba airánáe séna Yútaa-kwaasi aamoí ígwáe séna Tímótimba áúma kárámarena áíꞋmaena naaúwasa naaóꞋ-naoꞋa kwénaaesa aantá-kwaasiye Ísóigona kwaásiti anón-kwaasiye YérúsaremuvaꞋa siráan-aimba Ísóigona kwaásiyavai simátímaꞋmaesa kweésa sésa mináímbá ísáaro suwasá Ísóigona kwaási ÍsumpaꞋa asiramái mésa óꞋon-kwaasi simátímaꞋmaesa kuwasá isésa aasiyaasi-táwai évakarawai Ísun-aaiyavesa áraire sinté kwégwesa sáwíva-kwaasi-iꞋa uráawe.

Póro kaainkáámbá awánarain-kwasai.

Pórowe Sáírásiye Tímótiye Vírísiyaa-maravaꞋa Kárésiyaa-maravaꞋa kwénaaesa Ésiyaa-maravaꞋa áséi-kwasai kosimátimenae sumbá Áánútun-amanko íma kónááowe súwasa isésa kweémesa Mísiyaa-maragona oóvímbá kwésa Pítíniyaa-maravaꞋa kónáe sésa uwaná Ísun-amanko íma kónááowe súwasa isésa Mísiyaa-maravaꞋa kómaatesa kweémesa Táróasi-naopaꞋa kumbésa noꞋwáámba Póro kaainkáámbá awánówana Másétóniyaa-maravaken-kwaasigo kokuꞋá taména séna MásétóniyaavaꞋa tasúwaꞋnaa uwo asiramái súwana 10 Póro kaainkáámbá awánéna simásimuwata usásineta séta Másétóniyaa-kwaasiya áséi-kwasaiya kosimátimunanaya Áánútuya kwésaayaisata MásétóniyaavaꞋa kónáeya siráundayaawe.

Árítiyaama ÍsumpaꞋa tiráin-kwasai.

11 séta Táróasi-naopaꞋa nompí-sípí tátoꞋmai usáateta kówánanaya mindómpí-sípígó apu úmaena kúwata Sámóteresi-maravaꞋa kogwaéwándaya usá aaváyaavimba kweémeta Níápórisi-naopaꞋa marapáꞋá kunásáveta 12 minkákémbá Vírípai-naopaꞋa marapáꞋá kuráundayaawe. mindá Másétóniyaa-maravaꞋa anón-daopaꞋa Árómáani-kamaani-kwaasi kárákwiraan-daopaꞋa évakaꞋ-noꞋwaamba kógwaeta 13 Yútaa-kwaasi monor-áímbá kwéison-kanaa túwata imáyáa éta Yútaa-kwaasi nonawámpáꞋá torupamái mésa námúnaa kwésewe séta naaópaꞋa tuwéta nonawámpáꞋá kumówándaya aaraiyómbá torupamái máyówata kumbéta simátimewanasaya 14 isésa uwaná moórá-ininko Táyátaira-naopaken-ininko áwíꞋa Árítiyaama kwená mayáí óoraan-tantaaꞋa ampantaráꞋá tásuwena kwétimena óntamba kwémaena kwemá Áánútuna imáyáa éna kwenáwíꞋa mósá makón-inimba Ísóigo imáyáa amúwana Póron-aai kaweꞋá umái isówana 15 minínínkógwárá kwená akúnkwáráꞋá nombá pétinkowana minínínkó séna kentáváí séꞋa Ísóigon-aaiyavena áraire séna ÍsumpaꞋa asiramái máyáin-ininkoman-iye séꞋa kesí naaúmpaꞋa taménaaowe asiramái súwata kwená naaúmpata koméraumne.

Pórowe Sáírásiye ándávaꞋa máyóyan-kwasai.

16 moórá-arasi mayáí kwémayon-arasigomba évakarawai óntamba tuwésa meéyán-uráan-arasigomba taraváá-kwámbá kwenarumpimbá máyowana évaka-kwaasitopaꞋo naaémbo kwínín-aimba simátimuwasa óntambo ámúmba kwembó meéyámbakaan-kwaasi timúwasa maémáémbani. moórá-tawai námúnaa kwésupaꞋa kumówánanaya minárásígó suwánéna 17 Póronte kenté sínaaemba kwaꞋmaéna kwégwena anónkaꞋa séna Áánútu kwíyómpaꞋa máyáiwaina mayáí kwémayaan-kwaasiman-owe. Áánútu sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá mégwétinkain-aimba kwésimatimewaiman-owe minárásígó séna 18 sáwívakaꞋa kwaꞋmaéna kwégwena mirá súwana Póro arumbá umbaí tówana mégwantena kwenarumpimbó máyon-taravaa-kwankontavena séna Ísu Káráísitina asirayámbá kwáyáintavai égési umái séꞋa minárásí auwé kóaao súwana avekáámbá auwéna kóúwasa 19 minárásígómbó meéyán-uráawai awánésa tirunkó sáwíꞋa úwasa sésa íma kawer-óntámbá mayánaumne sésa Póronte Sáírásinte tiyáánkaꞋa tátoꞋmai tavisímaesa naambárupaꞋa kawáá-kwáásítópaꞋa mátinkesa 20 Árómáani-kamaani-kwaasitopꞋa mátinkesa sésa maandárai Yútaa-kwaasirai kentáásí naaópaꞋa sáwí-mayai kwémayaaiye. 21 kentáásí ámáámba kwégaresarai óꞋon-ampar-amaamba kwéseye. maandáraimo séyan-amaamba íya kwaránaumpo Árómáani-kwaasiti ámáámba kwaránaumne suwasá 22 sáwíva-kwaasi taúkúmaresa anónkaꞋa símae iyésa sésa áraire suwasá kawáá-kwáásí mindáraiti unáánkwátói tarátiyuwesa sésa kunánaandei tínkamoro suwasá 23 ávááraumai tínkambaresa tavisímaesa ándávaꞋa avúsúyuwesa ándávaꞋo kárákwiron-kwaasiyavai sésa ontaráꞋá kárákwimai mindárai kaweꞋá uwo suwaná 24 avumpin-dáúmpáꞋá móavusuyuwena tísamairai taaí umairéna aráápamarena ándánei kárárumarowasarai méraaiye.

25 mésarai noꞋwáán-avuntamba Pórowe Sáírásiye námúnaa kwésesarai Áánútuna imá kwésuyasa ándávaꞋo máyón-kwaasi ísówana 26 avekáámbá anóm-barima tówana naamayáámbá karekóꞋa umágúwana amápar-ontama tigúwana ándávaꞋo máyón-kwaasi tíyayaampimpaken-andama kweyááríkaꞋa ayúkúwasa 27 ándá-naumpaꞋo kárákwirowai aúmá kwáyomba póna usásinena awánómba ontan-tigurówana usáawanena séna ándá-kwaasi kóuraawe-imayaa éna anón-kwaasigon-aaroi inkaiséna kwená taánasatama mósá taúkéna kwenáúvimba agaiváíndayavena úwana 28 Póro awánéna anónkaꞋa séna íma mirán-uwo. kesáámá amápata úwoiya máyaumne súwana 29 ándá-naumpaꞋo kárákwirowai kwená kwaásiyavai séna oómbá kúra-simero súwasa kúrar-amuwana avekáán-umai ándá-naumpaꞋa iyúmba ayántámbá kwétowana anóndaraima óye séna Póronte Sáírásinte tísamaivimba kumbaéna 30 usásinena tíꞋmaena máápaꞋa kumbéna séna nóra onaná sáwíꞋo umáímo máyaundavinkemba Áánútu kawer-ámpáꞋá mésinkaniyo súwasarai 31 mindárai sésarai Ísóigo Ísu Áánútumpakemba kunkáiwain-aaiyavai áraire sinaná ewé ená akúné sáwíꞋo umáímo máyáampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkaniye simámesarai 32 minkwáásíyómbá Ísóigon-aai simátímúyasa isésa 33 mindóꞋwáán-avuntamba ándá-naumpaꞋo kárákwirowai tíꞋmaena tirósáánumpar-avima kwésese umátiyuwena mitáwai kwesé kwená kwaásiye monoꞋ-nómbá pékaawe.

34 nombá péꞋmaena Póronte Sáírásinte tíꞋmaena kwená naaúmpaꞋa mátínkarena toómbá timúwasarai kwénoyasa kwewé kwená akúné Ísun-aaiyavai áraire siráamba pósa tirumbá kaweꞋá umái méraawe.

35 máyówasa usá aaváyaavimba Árómáani-kawaa-kwaasi i-kwáásí tiꞋmárówasa ándá-naumpaꞋa kwésa sésa mindárai ayútínkénasarai kókaiyo suwaná 36 ándá-naumpaꞋo kárákwirowai Pórontavai séna Árómáani-kawaa-kwaasi i-kwáásí tiꞋmárááwasa tésa sésa Póronte Sáírásinte ayútinkaao sembá pókai ayútínkáanakai tirumbá kaweꞋá ínakai kokaiyó súwana 37 Póro i-kwáásíyáváí séna íma kawer-áímbá sésa kempímbá íma kwáyáin-aimba simái kunánaantamba sínkamesa ándávaꞋa avúsúyukaawe. Árómáani-kwaasiti aúváíma tokáuyan-kwaasi úyambanivo sínkamomba uwóvíꞋa ésa minámáámbá káráyukaawe. ívéꞋa aúpáꞋá ayúsinkai-imayaa owakáí íma mirá óyauye-imayaa ékai Árómáani-kawaa-kwaasi kesópaꞋa tésa ontá tayisúwéwakai kóyauye Póro súwasa 38 i-kwáásí isésa koyauwerésa Póron-aai tasimátimesa Árómáani-kwaasiti aúvái tokááin-kwaasiye simátímúwasa isésa táátavai ésa 39 ándá-naumpaꞋa komésa sésa keinárai Árómáani-kwaasiti aúváíma tokááyan-kwaasi óyata íma ísareta úwoiya tínkankaunda mindá uwóvíta éta tínkankaumne sésa tíꞋmaesa máápaꞋa kumésa aánoumai sésa kentáásí naaópaꞋa tuwékai kokaiyó suwasaráí 40 Pórowe Sáírásiye ándávaꞋa tuwésarai Árítiyaana naaúmpaꞋa kuyasá Ísun-aai ísówai torupamái máyówasarai miwítí imáyáa kaweꞋá umátinkesarai tiyuwésarai kurááiye.

Copyright information for `KZE