Acts 17

Tésárónaikaa-naopaꞋa koméraayan-kwasai.

Pórowe Sáírásiye kwésarai Ámpíporisi-naopaꞋa Ápóróniyaa-naopaꞋa kóyaatesarai Tésárónaikaa-naopaꞋa kuyaná mindáópaꞋa Yútaa-kwaasiti monoꞋ-námbá kwáyowana Póro úntemba Yútaa-kwaasi monor-áímbá kwésunkaꞋa monoꞋ-náúmpáꞋá uména Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinken-aimba simátimumba monor-áímbó ísáan-kanaaraꞋa kaumboráꞋá simátimena séna aúváí-kwandaaivinkemba séna Áánútumo usásinankaiwaimba áíꞋa índaiꞋa umánkaiyana puwéna usásinaniye siráimba mináínkóná ááimba avoraꞋá simátimune. mináímbá Ísuntavesa siráawe Póro súwasa isésa Yútaa-kwaasi évakaꞋa mináíntávésa áraire sésa Póronte Sáírásinte tínaaemba kwarésa Kíríki-kwaasi Áánútuna imáyáa mósá márówaiye sáwívar-inimba túwíꞋa kwáyon-ininte miráumai-sawiva-kwaasi kwakáawe.

kwárówasa Yútaa-kwaasi tuwánésa tirumbá sáwíꞋa úwasa sésa mináímbá kwáráavo sésa sáwí-kwaasi kavóná-kwaasi tirówasa torupamái mésa ááiꞋa tiyánáe sésa imáyáa tímúwasa Yésónona naambá taúkúmaresa Póronte Sáírásinte tayátoꞋmaeta amápa-kwaasi túrankaꞋa aaivintá maitinkánáisaiye sésa tivakáá umbá íma máyóyasa Yésónowe Ísun-aai ísówai évakare tavisímaesa mindáópaken-kawaa-kwaasitopaꞋa mátinkesa anónkaꞋa sésa Pórowe Sáírásiye sáwí-aimba kwémaresarai amápaꞋ-maravaꞋa kwétesarai ívéꞋa maankákwáráꞋá kentáásí naaópaꞋa tamáyaayana Yésóno kwená naaúmpaꞋa matínkaraiye. Árómáani-aiva-kawaanakona ámáámba karésa sésa kentááráꞋó kárákwiraiwai Ísuman-iye kwésewe suwasá amápa-kwaasiye kámááni-kawaa-kwaasiye isésa tirumbá sáwíꞋa úwasa ááiꞋa tiyáí-ímáyáá uwasá kawáá-kwáásí Yésónompi kwimái évaka-kwaasiyavai sésa óntamba simíyata ayútínkáanaꞋa tiꞋmátuwaaro suwasá óntamba tímúwasa ayútínkówasarai kurááiye.

Pérea-naopaꞋa kuráan-kwasai.

10 ayútínkówasarai kuyasá noꞋwáániꞋa únkaꞋa Ísun-aai ísówai Póronte Sáírásinte tínkamovo sésa tiꞋmárówasarai Pérea-naopaꞋa kweémesarai kuyambá Yútaa-kwaasiti monoꞋ-náúmpáꞋá umésarai Ísun-aai simátímúyasa 11 minkwáásíyómbá íma Tésárónaikaa-kwaasiraamba ésa kawer-ímáyáá kwéesa Póron-aai kaweꞋá umái isésa aasiyaasi-táwai Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba awánésa sésa Póro áraira kwési. kampará kwésiyo sésa aasiyaasi-táwai Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba táámpamai awánomba 12 Yútaa-kwaasi sáwívarawai Ísun-aaiyavesa áraire suwasá Kíríki-inimba túwíꞋo kwáyon-inimba sáwívaꞋa Ísun-aaiyavesa áraire suwasá Kíríki-kwaasi sáwívarawai Ísun-aaiyavesa áraire suwasá 13 Póro Pérea-naopaꞋa Áánútun-aai kwésimatimiyemo sun-áímbá Yútaa-kwaasi Tésárónaikaavaken-kwaasi isésa Pérea-naopaꞋa tésa miwítí imáyáa tayavisimái suwasá isésa Póromba áwááꞋa aéésa ááiꞋa tiyamánkai-imayaa uwasá 14 avekáámbá Ísun-aai ísówai Pórontavai inkámóvo sésa uwí-nómpáꞋá kumuwó suwaná kumúwasarainivo Sáírásiye Tímótiye mindáópaꞋa úwoi máyóyasa 15 Póromba áíꞋmaesa kumeémesa Áténesi-naopaꞋa móruna auwésa kuntauwerésa miwítí naaópaꞋa iyésa Sáírásinte Tímótinte usimátimesa sésa avekáán-umai kesópaꞋa kúmókaiyo Póro siyé usimátímakaawe.

Póro Áténesi-naopaꞋa mérain-kwasai.

16 Póro Áténesi-naopaꞋa kuména Sáírásinte Tímótinte kwétimuꞋmarena awánómba mindáópaken-kwaasi sáwívaꞋa kampar-ísóí úmakesa miwán-áwíꞋa mósá kwémarowana Póro tuwánéna arumbá umbaí tówana 17 Yútaa-kwaasiti monoꞋ-náúmpáꞋá uména Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasi Áánútuna imáyáa mósá márówaiye usimátimena Áánútuna áséi-kwasai usimátimena aasiyaasi-táwai mindáókona marupáꞋá máyón-kwaasi Áánútun-aai simátímaꞋmaena iyúwasa 18 Épíkúriyaan-aai ísámai kuwáíyé Sítóikin-aai ísámai kuwáíyé PóronopaꞋa tésa kwesimán-kwesiman-esa évakarawai sésa aaiyé símaena nááín-kwaasi nóine kwésiyo suwasá évakarawai sésa óꞋom-bapaken-isoigontavena kwésiye sumbá Póro Ísun-aai séna pukáimpinkemba usásinkaiye simátímakaintavesa mináímbá suwasá 19 Póromba áíꞋmaesa kawáá-kwáásímó torupamái mésamo évakar-aimbo simáímo kawer-un-áyámpáꞋá áwíꞋa Áríópagasi-ayampaꞋa Póromba áíꞋmaesa máankesa sésa aúná-aimbo kwésimatimenda-aimba simásímínata ísáano. 20 kesáá mináíntá isáúnda mináínkó áꞋoran-ivo ókwaraꞋa mináínkóná ááimba simásímínata ísáano sésa 21 Áténisi-naopaken-kwaasiye óꞋom-bapaken-kwaasi mindáópaꞋa tamáyón-kwaasiye aasiyaasi-táwai torupamái mésa aúná-aine suꞋmai kwésewe. mindáyavesa mináínkóná ááimba simásímínata ísáano siráawe.

22 suwaná Póro usásinena ÁríópagasivaꞋa torupamái máyón-kwaasiyavena séna Áténisi-naopaken-kwaasi ísáaro. monotávéꞋo asiramáímo máyáawai áꞋa tuwánaraumne. 23 kentí naaópaꞋa kwénaaeꞋa tuwánáúnaꞋa évaka-tantaaꞋa úmakeꞋa miwán-áwíꞋa mósá kwémaraamba tuwánaraumne. óntan-taareiraꞋa aúváíma agaimaréna séna íma awánáúnda-isoigontavai maanóntán-tááréímá úmakaumne agaimaréna siráimba úwaꞋa awánaraumne. minísóígómbá íma awánaan-isoigon-aai simátimune. 24 kwemá kwíyómba maramá mimpímbá kwáyáin-tantaaꞋa úmarena amápa-tantaakaꞋa kárákwirena íma kwaási úmakaan-daumpaꞋa méraiye. 25 kweyááma kwaásimo máyáawaina ááinkoma póna tááma kwétimena amápa-kwaasiraꞋa kárákwiyena kwempímbá ímo ááimo ánkaraiwaima póna íma kwaási kwembá áwaꞋnaa owáímán-iye. 26 Áánútu aivaꞋá moórá-kwaasi úmakowasa kwempínkémbá óꞋon-oꞋon-kwaasi sáwívaꞋa paáruresa amápaꞋ-maravaꞋa kóyáwé uráawe. Áánútu kwená imáyáavinkemba amápaꞋ-marama taaín-timena amápa-kwaasiti kanaamá makáiye. 27 kembá sivakáá-umai suwánaigwae séna Áánútu mirá uráiye. kwemá íma némpaꞋa máyáivo egwaaꞋá máyáimba póta awánanaundayaawe. 28 moóráwai séna kwemá máyáísata póta kesáámá máyaumne siráiye. keinárawapinkemba moóráwai agaimaréna séna áraiꞋa kwená iyámpóíya úne agaimaréna siráiye. 29 Áánútuna iyámpóíya póta kwaásimo kentí imáyáavinkembo óntambo úmaken-tantaatavetaamo éta kesivowéyá íma sénaumne. 30 ááémo miwímó mésamo sáwíꞋo umbá Áánútu miwíyávéna íma sáwívar-aimba siráivo ívéꞋa amápaꞋ-mapaken-kwaasiyavena séna sáwí-amba tuwéꞋa kesópaꞋa teró Áánútu kwésiye. 31 kwená imáyáavinkemba amápa-kwaasi aaivimbá maitinkánín-kanaama tíníye. aaivimbó maisinkánín-kwaasiya áꞋa usásinankaraiye. pukáimpinkemba usásinankaraimba pósa áraiꞋa kwemá aaivimbá maisinkáníntaaniye sénááowe Póro siráiye.

32 pukáimpinkemba usásinankaraiyemo súmba isésa évakarawai akáꞋáámba suwasá évakarawai sésa moórá-tawaimo índa simásímínata ísáano suwaná 33 Póro tiyuwéna kóúwasa 34 évakarawai kwenánaaemba kwaꞋmaésa kwésa kwenáái isésa Ísun-aaiyavesa áraire sumbá miwívínkémbá moóráwai áwíꞋa Táyónisi kwemá Áríópagasi kánísóronaꞋa úwana moórá-ininko áwíꞋa Tamarísiye minkáéꞋnárai umái évakarawaivi kwimái Ísun-aaiyavesa áraire sésa kwempáꞋá tiráawe.

Copyright information for `KZE