Acts 18

Póro Kórínti-naopaꞋa komérain-kwasai.

Póro Áténisi-naopaꞋa simátímatuwena tiyuwéna Kórínti-naopaꞋa komáyowana moóráwai Yútaa-kwaasigo áwíꞋa Ákwíra máyowana kwembá anówa Pontasi-máráváꞋá ména maránkarowana ména anón-éna Ítári-maravaꞋa Árómáa-naopaꞋa koména awainínkó áwíꞋa Párísirae máyóyana mimbáráváꞋá kárákwiron-kawaa-kwaasigo áwíꞋa Kórótíyasa Yútaa-kwaasi áwááꞋa tíꞋmai Árómáa-naopakemba tiꞋmátuwowasa kuwasaráí Ákwírae Párísirae Kórínti-naopaꞋa komáyóyana Póro mindáraitopaꞋa kwéna kwená moórá-mayai-kwaasitopaꞋa póna mindáraise koména ampanta-námbá kwéesaya óntamba kwémaesaya Yútaa-kwaasimo monor-áímbó kwéison-kanaamo túntemba Póro Yútaa-kwaasiti monoꞋ-náúmpáꞋá uména Yútaa-kwaasiye Kíríki-kwaasiye Ísun-aaiyavesa áraire sésa kwempáꞋá tígwáe séna Ísun-aai simátímaꞋmaena iráiye.

kwésimatimunkaꞋa Sáíráiye Tímótiye Másétóniyaa-maravaꞋa tuwésarai Kórínti-naopaꞋa kúmúyana Póro aasiyaai-táwai kawer-áímbá simátímaꞋmaena kwéiyena Yútaa-kwaasiyavena séna Áánútumo usásinankaiwaimba Yútaa-kwaasiya amuꞋmaráúndawaiya kwemá Ísuman-iye súwasa kwenáái araaisésa sáwí-aimba simánkówana kwená unáánkwátóirakemba kankambá apivíyéna séna Áánútumo sáwíꞋo umáímo máyáampinkembo kawer-ámpáꞋó ímo métinkanimba kentí ááinko ínaꞋa sáwíꞋa ónááowe. kemá íma sáwíꞋa umátinkaumpo keyááríkaꞋa sáwíꞋa ontávéꞋa tiyuwéꞋa óꞋonkaa-kwaasivaꞋa kosimátímaꞋmaeꞋa kónaumne Póro simásuwena tiyuwéna moórá-kwaasigona naaúmpaꞋa komáyowana mindáúmpákén-kwáásígó áwíꞋa Tísíyasi Yásási kwemá óꞋonkaa-kwaasigo éna Áánútuna imáyáa mósá marówai úwana kwená naambá Yútaa-kwaasiti monoꞋ-nánkóná egwaaꞋá kwáyowana Póro mindáúmpáꞋá koména kawer-áímbá kosimátímaꞋmaena iyúwana moóráwai áwíꞋa Kárísipasi Yútaa-kwaasiti monoꞋ-nánkár-ánón-kwáásígó Ísóigon-aaiyavena áraire súwasa kwená akúnkwáráꞋá áraire kwésuwasa Kórínti-naopaken-kwaasi sáwívarawai Póron-aai isésa Ísóigon-aaiyavesa áraire sésa monoꞋ-nómbá pékaawe.

nombá pérówana moórá-noꞋwaamba Póro kaainkáámbá awánówana Ísóigo séna íma ááꞋa kaíno. kemá esé ménaunda po íma ivátuwe kesáái úwoi simátímaꞋmae kwaaó. mindáópakemba sáwívarawai kesáái isésa kesí kwaási-iꞋa ónááomba pósa íma sáwíꞋa umánkanaaowe Ísóigo súwana 11 Póro mindáópaꞋa moórá-i umái avaꞋmoraé-kwiyomba ména Áánútun-aai simátímaꞋmaena iráiye.

12 simátimuwana Árómáani-kamaani-kwaasi áwíꞋa Káriyomba aiꞋmárówana Kíríki-kwaasiti maraváꞋá kogárákwironkaꞋa Yútaa-kwaasi Póromba tátoresa áíꞋmaesa KáriyonopaꞋa máankesa 13 sésa maankwáásígó évakar-aimba kwésimatimena ÁánútumpaꞋo iyónááon-amba moórá-ankwaraꞋa kwéagaraatinkaiye. mináínkó kentáásí ámáámba kwéaraaisiye suwaná 14 Póro sénáe súwana Káriyo Yútaa-kwaasiyavena séna minkwáásígó kámááni-kwaasi tááimo sáwíꞋo énamo sáwí-mayaimo mairáinkakai kentáái ívéꞋa kaweꞋá umái isáúsina. 15 ánivo kentí ááine kentúwíre kentí ámááne suꞋmaiyaveꞋa tasísaa ontávéꞋa ivátuweꞋa keyááríkaꞋa mináímbá másimai kaweꞋá oró. ke íma mirán-áímbá isánaumne séna 16 aaimó sií-náúmpákémbá tiꞋmátuwowasa 17 moóráwai áwíꞋa Sósénisi Yútaa-kwaasiti monoꞋ-nánkár-ánón-kwáásígómbá tátokesa aaimó ísón-dankona egwaaꞋá inkámúwana Káriyo mindáyavaimo ímo imáyáamo úmba ivátukaiye.

Póro ÁntíokuvaꞋa ókwaraꞋa kuráin-kwasai.

18 Póro Kórínti-naopaꞋa ayáátáákaꞋa Ísun-aai ísówaiye ména tiyuwéna séna Párísiraante Ákwíraante tíꞋmaena Síriyaa-maravaꞋa kónáe séna Sénkíriyaa-naopaꞋa kumbéna Áánútuntavena árair-aimba séna aꞋnóntáu amápaꞋa káráyuwena mindárai tíꞋmaena nompí-sípí tátoꞋmai usáatesaya kweémesaya 19 Évésasi-naopaꞋa mindómpí-sípívínkémbá marapáꞋá kunásávesaya Póro Párísiraante Ákwíraante minká tiyuwéna Yútaa-kwaasiti monoꞋ-náúmpáꞋá uména aaí kwesimá kweiman-uwasa 20 miwí sésa ayáátáákaꞋa keséya méniyone suwaná ímaniye simásuwena 21 kwéna séna Áánútumo owé sénamo siꞋmaráínaꞋo éꞋa koyauweránaumne séna nompí-sípí tátoꞋmai usáatena Évésasi-naopaꞋa tuwéna kweémena 22 Sísáriyaa-naopaꞋa mindómpí-sípívínkémbá marapáꞋá kunásávena kunkéna YérúsaremuvaꞋa marapáꞋá iyéna Ísóigona kwaásiyavena kawer-áímbá simátímatuwena Síriyaa-maravaꞋa Ántíoku-naopaꞋa koména 23 évakaꞋ-noꞋwaamba kwaitinkéna tiyuwéna Kárésiyaa-ayampaꞋa Vírísiyaa-ayampaꞋa naaóꞋ-naoꞋa kwénaaena Ísun-aai ísówaiyavena simátímaꞋmaena iyúwasa asiramái méraawe.

moóráwai áwíꞋa Ápórosina kwaasái.

24 moóráwai Yútaa-kwaasi áwíꞋa Ápórosi éna kwemá Arekesándiyaavaken-kwaasi Évésasi-naopaꞋa tamérai. kwemá Áánútun-aai kaweꞋá umái kwéisena aúváí-kwandaaivinken-aimba kaweꞋá umái simátímaꞋmaena iyúwana 25 moóráwai Ísóigona aampaꞋá kwégun-aimba simámakowana aamoí éna asiramái simátimena Ísun-aai arupí umái simátímaꞋmaena iyéna Yóni nombó pétinkon-aine suꞋmai iséna Ísuna kwaási nombó kwévetinkon-aimba íma isómba 26 Évésasi-naopaꞋa taména Yútaa-kwaasiti monoꞋ-náúmpáꞋá asiramái simátímúwasarai Párísirae Ákwírae isésarai áíꞋmaesarai kentí naaúmpaꞋa máankesarai Áánútuna aampaꞋá kwégun-aimba amápar-aimba kaweꞋá umái simámakaaiye.

27 simámuyana Ápórosi iséna séna Ákáyaa-maravaꞋa kónáe súwasa Évésasi-naopaken-kwaasi Ísun-aai ísówai áwaꞋnaa ónaumne sésa aúváíma agaimái áménaya Ísun-aai ísááwai Ákáyaa-maravaꞋa máyáawai mátímínasa kaweꞋá umánkáaro suwaná mináúváí maimaéna kweémena kúmba Áánútu úwoi áwaꞋnaa úwana Ísuna aampaꞋá kuwáí túwaꞋnaa ena 28 avoraꞋá Yútaa-kwaasiye aaí kwesimá kwesiman-ena Áánútun-aai aúváí-kwandaaivinken-aimba simátimena séna Áánútumo usásinankaiwaimba kwéamuꞋmaraundawaiya kwemá Ísuman-iye súmba kwenááigo miwí tááigomba usáyaaitowana miráumai Ísuna aampaꞋó kuwáí túwaꞋnaa uráiye.

Copyright information for `KZE