Acts 19

Póro Évésasi-naopaꞋa kuráin-kwasai.

Ápórosi Kórínti-naopaꞋa máyowana Póro avumpim-báráváꞋá kweémena Évésasi-naopaꞋa kúmba Ísuna aampaꞋó kun-kwáásí máyówana Póro tuwánéna tísaa ena séna Ísun-aaiyaveꞋa áraire siráan-kanaa ára Áánútun-amankoma kentirumpimbá kumbéraiyo súwasa miwí sésa ímaniye. Áánútun-amankon-aaiya íya ísaraumne suwaná Póro séna nóran-aaina kwésesa nombá pétinkaraao súwasa miwí sésa Yóni simátímakain-aimba kwésimasimesaya nombá pésinkaraawe suwaná Póro séna Yóni séna sáwí-imayaa tínaaemba umásuweꞋa ÁánútumpaꞋa teró súwasa mirá uwaná nombá pétinkena séna moóráwai kesínaaemba tíníwain-aaiyavai áraire séꞋa kwesé aráápamai máéro Yóni siráiye. miwántávéna Ísuwe siráiye Póro súwasa miwí isésa Ísóigo Ísuntavesa ísámai nombá pérówana Póro tineꞋá ayáámba tátorowana Áánútun-amanko miwívímbá anómba umátinkowasa óꞋon-oꞋon-kwaasi tááivinkemba kwésesa Áánútun-aai simátimesa sísamaivakemba kaeꞋá kumbaimái-kwaasi mirá uráawe.

mirá uwaná Póro miwísé ména kaumbo-kwíyónkáꞋá Yútaa-kwaasiti monoꞋ-náúmpáꞋá kwéiyena Áánútu kwená kwaási kwégawaa-in-aimba asiramái simátímaꞋmaena iyúwasa évakarawai tirunté marésa mináíntávésa íma áraire sésa amáparawai túrankaꞋa Ísóigona aantavésa simái sáwíꞋa uwaná Póro tiyuwéna Ísuna aampaꞋó kun-kwáásí tíꞋmaena moóráwai áwíꞋa Tíránasi ira-námbá úmakon-daumpaꞋa mói tínkarena aasiyaasi-táwai Ísóigon-aai simátímaꞋmaena kwéiyena 10 kaer-í maisuwówasa Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye Ésiyaa-maravaꞋa máyón-kwaasi amápaꞋa Ísóigon-aai ísaraawe.

Síva áánimbaati kwaasái.

11 Ísóigon-aai ísówana Áánútu Póromba asirayámbá amúwana ímo awárom-bayai óꞋom-bayai mayówasa 12 évaka-kwaasiyomba ampantanéí Póro aneꞋá toꞋmaésa kentí kwaásimo tíꞋo úwai tineꞋá máyoꞋmarowasa asóvawasa kentí kwaási tirumpimbá taraváá-kwámbá máyowasa mirá máumatinkowana taraváá-kwámbá kóuwasa 13 évakaꞋ-Yutaa-kwaasi kwénaaesa kwaási tirumpinkémbá taraváá-kwámbá maitíyuꞋmaesa kwégwesa taraváá-kwántávésa sésa asiramái séta Ísu áwíkaꞋa Póro kwésin-awikaꞋa kóroya kwésune suwaná 14 moóráwai áwíꞋa Síva Yútaa-mono-kawaa-kwaasigo áánimbaaꞋa avakaeté mésa pósa mirám-báyáí máyówana 15 taraváá-kwánkó simátimena séna kemá Ísumba awánéꞋa Póromba awánéꞋa kwéumpo kemá nááwiyaꞋo simásuwowana 16 taraváá-kwánkó arumpimbá máyon-kwaasigo tínkamuwana naaé kwégumuwana unáánkwátói tarátiyuwena minávákáété-kwáásí usáyaatena tuwéntáíyuwowasa unáánkwátói-iyaaimba máápaꞋa kúmúwasa 17 Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye amápaꞋa Évésasi-naopaken-kwaasi mináímbá isésa táátavai ésa Ísóigo Ísu áwíꞋa mósá makáawe.

18 sáwívarawai máyónkaꞋa Ísun-aaiyavesa áraire suwáí tésa kwaási túrankaꞋa paárésa sésa sáwíꞋa uráumne sésa 19 miwívínkémbá pukaaꞋó agayáán-kwaasi miwítí aúváí-kwandaai tamairésa pukaaꞋó agáyón-aimba kwáyontavesa tamaimái iravímbá agaisuwésa mináúváí-kwándááímó meéyán-uraamba sáwíva-kwaasi aíyayaamba naikamáiyavai minóntánkó áwíꞋa 50,000 kina tuwésa 20 mirá anón-tantaaꞋa umbá pósa Ísóigon-aai asiramái simátímaꞋmaesa kuwasá sáwívarawai mináíntávésa áraire siráawe.

ÉvésasivaꞋa anónkar-anonkaꞋa siráan-kwasai.

21 mirá uwaná Póro séna Másétóniyaa-maravaꞋa Ákáyaa-maravaꞋa kwénaaeꞋa Ísóigon-aai simátímaꞋmaeꞋa naaónáe séna minkákémbá YérúsaremuvaꞋa kuréꞋa Árómáa-naopaꞋa kónaumne séna 22 Tímótinte Érásátasinte áwaꞋnaa í-kwáásíráí tiꞋmarówasarai Másétóniyaa-maravaꞋa kuyaná Ésiyaa-maravaꞋa kweyáá méraiye.

23 máyowasa minkánáá Évésasi-naopaken-kwaasi Ísóigona aampaꞋó kuwáíyávésa tirumbá sáwíꞋa umátinkesa mindáópakemba anónkar-anonkaꞋa suwaná 24 moóráwai áwíꞋa Témítiyasi minkwáásígó óntandei úmakena miwítí kampar-ísóígóná kítoꞋ-monoꞋ-nane séna minkámpár-ísóí-ínínkó áwíꞋa Átémísiye sésa kwená mayáí-kwáásíyómbá úmakowasa sáwíva-kwaasi óntamba mágwétimesa minkámpár-ísóígóná naambá kwémeyan-uwana 25 Témítiyasi mimbórá-máyáí kwémayon-kwaasi tááyowasa tayorupowaná simátimena séna kentáásí anón-ontamba mimbáyáírákéntá kwémayaumne. 26 ánivo Póro séna kwaásimo úmáráamba kampar-ísóígómbá kwéumaraawemo sin-áímbá Ésiyaa-maravaꞋa Évésasi-naopaken-kwaasiye óꞋon-oꞋon-daopaken-kwaasiye isésa áraire kwésewe. kemá Póron-aai áꞋa ísaraawe. 27 Póron-aaigo kentáásí mayáímó sáwíꞋo índayavena kwéiye. íma miráwé suꞋmai ínívo Ésiyaa-maravaken-kwaasiye amápaꞋ-maravaken-kwaasiye kentáásí ísói-ininko áwíꞋa Átémísi mósá kwémaraamba Póron-aaigo Átémísina monoꞋ-námbá úwoisankaamba simái umásukaimba póna kwenáwíꞋa kumíníye siráiye.

28 súwasa mináímbá isésa tirumbá sáwíꞋa úwasa aaisambá sésa anónkar-anonkaꞋa sésa Évésasi-naopaken-kwaasi kentáásí Átémísi áwíꞋa anómba kwéiye sésa 29 ayamái suwasá mindáópaꞋa tésa anónkar-anonkaꞋa kwésesa Pórowe kwénaauyan-kwaasi Másétóniyaavaken-kwaasirai moóráwai áwíꞋa Káyási uwaná moóráwai áwíꞋa Árísítakasi mindárai tavisímaesa torupamái máyópaꞋa mátínkówana 30 Póro amápa-kwaasi torupepáꞋá iyónáe súwasa Ísuna aampaꞋó kuwáí íma kwaaó sésa tátorowasa 31 mimbárávákén-ánón-kwáásí évakarawai Pórona kwaási pósa aaí tuwésa sáwíva-kwaasi torupepáꞋá íma iyuwó Pórontavesa siráawe.

32 suwasá torupon-kwáásíyómbá sáwívar-imayaa uwaná miwítí imáyáa sáwíꞋa úwasa évakarawai óꞋon-aintavesa suwasá évakarawai mirá suwasá évakarawai sésa nóin-aintavaiye sétaawa tayoruparáumno-imayaa uwasá 33 Yútaa-kwaasi miwítí avumpinkémbá moóráwai áwíꞋa Arekesándaamba túrankaꞋa máánkarowasa évakarawai anónkaꞋa sésa emá aaí siyó suwaná miwí táái karánáe séna ayáámba mósá tuwówasa 34 awánomba Yútaa-kwaasi úntavesa mimbórá-áímbá ayáátáákaꞋa tavisimái anónkaꞋa sésa Évésasi-naopaken-kwaasi kentáásí Átémísi áwíꞋa anómba kwéiye siráawe.

35 anónkaꞋa kwésuwana mindáópaken-anon-kwaasigo aúváímo agayóndako tiyoráí-ímáyáá éna séna Évésasi-kwaasiyono. amáparawaiya awánáúnda Átémísina monoꞋ-námbá kwégawaa-eta óꞋoran-ontamba kwíyómpakemba marapáꞋá kunkáin-ontamba kwégawaa-une. 36 mináímbá íma kanaán-umai karánááovo amápaꞋa aaiseréꞋa méꞋa íma sáwíꞋa oró. 37 mindárai monoꞋ-náúmpákémbá íma umóyámbá ésarai kentáásí ísói-inintavai íma simái sáwíꞋa uráayaꞋanivo úwoi tíꞋmaeꞋa maankáꞋá tiráawe. 38 Témítiyasiye kwená mayáí-kwáásíyé aaí simátinkanae sésamo ésa aaimó simátinkai-kanaa úwoi kwáyáiye. anón-kwaasi máyáamba pósa aaí simái kaweꞋá umátinkanaaowe. 39 ánivo keinárawaꞋo óꞋon-aimbo kwáyáinaꞋo éꞋa amápa-kwaasimo torupamáímo máyáampimba simái kaweꞋá umásuwanaaowe. 40 kesáámó aaivintáámó ménaundaya ívéꞋo ááiꞋo tiyéta Árómáani-kamaani-kwaasi tésamo tasísaa esayaamo nóinkaken-aira tiyááomo síyata kesáámó sénaunda-ainta íma kwáyáiye. 41 aúváímo agayón-kwaasigo simásuwena torupamáímo máyón-kwaasi tiꞋmátuwowasa kóuraawe.

Copyright information for `KZE