Acts 2

Áánútun-amankoma kunkáin-kwasai.

naaémba toómbá ákáꞋmai Áánútuntavesa ísámai kaunánáe sésa torupaan-kánáámá túwasa Ísun-aaiyavesa áraire siráawai amápaꞋa mimbórá-náúmpáꞋá torupamái máyówana avekáán-úwana kwíyómpakemba anón-undaraamba torówasa kwéisowana máyón-daumpaꞋa kuména móanoniꞋa úwana iraronkáán-tántááꞋá paárurena taaínkaar-umai moórá-mora-kwaasi tinepimpáꞋá kóyáwé úwana Áánútun-amankoma tirumpimbá anómba umátinkowasa máyówana Áánútun-amankoma asirayámbá timúwasa óꞋon-oꞋon-kwaasi tááivinkemba siráawe.

toómbá ákáꞋmai Áánútuntavesa ísámai kaunánáe sésa torupaan-kánáá túntavesa Yútaa-kwaasi Áánútuna imáyáa mósá márówai óꞋon-oꞋom-baravakemba Yérúsaremu-naopaꞋa tayorupamái máyówana úndáraamba torónkaꞋa isésa mindámbó kwáyopaꞋa tayorupowasá miwí tááivinkemba kwésuwasa isésa táátavai ésa ávááraumai imáyáa ésa sésa kwésewai amápaꞋa Kárírivakewai mináímbá kwésewain-owe sésa moórá-morawai sésa kesááivinken-aine simásaraawe. kesáámá évakaꞋa Páátiyaa-maravakewaiya évakaꞋa Mítiyaa-maravakewaiya évakaꞋa Iramu-márávákéwáíyá évakaꞋa Mésópótemiyaa-maravakewaiya évakaꞋa Yútiyaa-maravakewaiya évakaꞋa Kápátósiyaa-maravakewaiya évakaꞋa Pontasi-márávákéwáíyá évakaꞋa Ésiyaa-maravakewaiya 10 évakaꞋa Vírísiyaa-maravakewaiye évakaꞋa Pámpíriyaa-maravakewaiya évakaꞋa Ísípi-maravakewaiya évakaꞋa Árípiyaa-maravakewaiya Sáíríni-maragona egwaakéwáíyá évakaꞋa Árómáa-naopakewaiya miráumai-naopakemba tayorupamái méta 11 Árómáa-naopakewaiya évakaꞋa Yútaa-kwaasiya évakaꞋa áꞋon-ampaꞋa tuwéta Yútaa-monor-ampata kwégwareta ánivo évakaꞋa Kíríti-maravakewaiya évakaꞋa Árépiyaa-maravakewaiya tayorupamái máyaunasaya Áánútu kaweꞋ-máyáí mairáin-aimba kwésesa moórá-morawai kesááivinkenta kwésewata kwéisaundayaawe sésa 12 táátavai ésa ávááran-imayaa ésa iséise ésa sésa mintántáákóná ááimba náára íníyo suwasá 13 évakarawai kwíráái sésa miwí uwoaóꞋ-nómbá nésa uwoaóꞋá ésa óꞋon-oꞋon-kwaasi tááivinkemba kwésewe siráawe.

Pítaa simátímakain-kwasai.

14 simásúwówana aantá-kwaasi 11 kwaasi usásinompimba Pítaa usásimbai ména torupamái máyón-kwaasiyavena anónkaꞋa simátimena séna kesí Yútaa-kwaasiyono. Yérúsaremu-naopaken-kwaasiye óꞋom-baravaken-Yutaa-kwaasiye maísáaro. Kárírivakewai óꞋon-oꞋon-kwaasi tááivinkemba kwésewaina ááimba simátimumpo ísáaro. 15 uwoaóꞋ-nómbó nésa uwoaóꞋó owémó kwésemba minkwáásí íma uwoaóꞋá kwéowe. kwaási noꞋwáámba uwoaóꞋ-nómbá nésa uwoaóꞋá kwéovo ívéꞋa aaváyaavimba isasá minkwáásí íma uwoaóꞋá kwéowe. mintántáákóná ááimba maará ínívo 16 naaóváꞋá Áánútun-aai simátímakowai áwíꞋa Yóweri agaimaréna siráin-aimba kwévaariye. maarán-áímbá agaimaréna séna

17 Áánútu séna naaén-kanaa maará ónaumne. kesimambó amáparawaimo timénaunda kentáánimbaare kentiyáámúmbaare kesáái avoraꞋá simátimenaaowe. kentí ívé-kwaasiye anónutan-kwaasiye kaaimbá awánanaaowe. 18 áraiꞋa minkánááráꞋá kesimambá kesí kwayór-ínínákwáꞋá timénaunda kesáái avoraꞋá simátimenaaowe. 19 kwíyómpaꞋa marapáꞋá óꞋon-oꞋom-bayai-awaameꞋa ónaunda naaegwárá iragwárá anón-umunkwaraꞋa paáriniye. 20 aaváúmá tunínana kwíyómba naaeríríꞋa váínaꞋa mirámó ónaunda kesí óꞋon-oꞋon-kanaa ságayan-kanaama paárinimba 21 kentávésamo Ísóigowemo síyawaima sáwíꞋo umáímo maíyampinkemba kawer-ámpáꞋá métinkanaumne Áánútu siráiye
Yóweri agaimaréna siráiye Pítaa mináímbá simásuwena
22 séna Ísareri-kwaasiyono. senda-áímbá ísáaro. Áánútuma Ísumba Násáretivakewaimba asirayámbá amúwana simámakaim-bayai maéna kaweꞋ-máyáí óꞋon-oꞋom-bayai-awaameꞋa uráimba keinárawapimba úmba awánaraawe. 23 naaóváꞋá Áánútu imáyáamo éna mirá-mira ónaumnemo siráinkaꞋa pósa évakarawai Ísumba áíꞋmai keinárawaꞋa tímúwaꞋa tuvuwónáe séꞋa sáwí-kwaasi tímúwasa áíꞋmaesa taairaꞋá tuvúwúwana puwúmbanivo 24 Áánútu pukáimpinkemba usásinankaraiye. pukéna marapáꞋá maígómá íma kanaán-umai tátorowana Áánútu Ísumba ayúrankowana pukáimpinkemba usásinkaiye. 25 mindáyavena naaóváꞋá kentáá síkwáꞋnáo áwíꞋa Tévíti Ísun-aai agaimaréna séna

aasiyaasí Ísóigo kesé máyáísaꞋa awánaraumne. kwemá sirávaimai máyáimba póꞋa íma sáwí-imayaa kwéune.
26 mindáyaveꞋa kesirumbá kaweꞋá umái méꞋa Áánútu áwíꞋa mósá kwémaraumne. púwón-ayampaꞋa kesimambá íma másiyuwaniyone. kesirumbá ámakaundawaima ená kwayó-kwáásí únda po puképaꞋa íma másiyuwenana súma kaviráníye. mindáyaveꞋa máyaunda póꞋa imáyáa éꞋa púwóndavinkemba usásisinkaniye. 28 púwíndavinkemba usásine maíꞋmaiꞋa íníyone séma kesé máyaanda póna kesirumbá kaweꞋá umái anómba ínaꞋa ménaumne
Tévíti agaimaréna siráiye Pítaa mináímbá simásuwena séna
29 kesí kwaásiyono. kentáá síkwáꞋnáo áwíꞋa Tévítin-aai avoraꞋá simátimunda kwemó agaimakáimba íma kwesáváí siráiye. kwemá puwúwasa utámakowana kwená maravaraambá áꞋa awánaraamba póna agaimarómba íma kwesáváí siráiye. 30 naaóváꞋá Áánútu séna Tévítimo kawáánáꞋó ménamo uráintemba moóráwai minákúmpákéwáí anondáraꞋa kawáánáꞋá méniye Áánútu siráimba Tévíti Áánútun-aai simátímakaiwai póna kwemá séna Áánútu siráin-aimba áraiꞋa paáriniye Tévíti siráiye. 31 Tévíti Áánútumo naaémbo ínín-imayaa éna séna Áánútumo usásinkaiwaima Káráísiti kwemá puwíndavinkemba usásinaniye súntavena séna

pukén-ayampaꞋa íma máuwainana
áúma kaviráníye
Tévíti súmba
32 mindá Ísuntavena siráiye. ánivo Áánútu Ísumba pukáimpinkemba usásinankowata áta awánaraundayaawe. 33 Áánútu kunáíꞋmaena anón-kwaasi póna ayáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá móankena kwenamambá ámakaiye. avowámó áraiꞋa kesimambá aménaumnemo siráimba ámakaisana kwenamambá kembá símakaimba kwéiseꞋa kwésuwaneꞋa kwéowe Pítaa mináímbá simásuwena séna 34 Tévíti íma kwíyómpaꞋa iráiwai séna

kesí Ísóigontavena séna Áánútu séna kesiyáánúrapaꞋa asirayán-áyámpáꞋá maraꞋá ménaꞋa
35 ená namuro-kwáásí usáyaaitaanasa miwí ánásanaaowe Tévíti siráiye. kwemá íma kwíyómpaꞋa iráiwai póna kwesáváí íma siráiye.
36 ánivo keinárawaꞋa taairaꞋá tuvúkáawaintavena Áánútu séna kemá usásinankaundawai Káráísiti éna Ísóigoma iyémá Áánútu siráimba pósa Ísareri-kwaasi amáparawai kaweꞋá umái ísáaro Pítaa simásuwowasa 37 ísómba tirumbá umbaí tówasa Pítaawe aantá-kwaasiyavaiye sésa sáwíꞋa uráumpo nóra ónaunanayaawa siíyó suwaná 38 Pítaa séna keinárawaꞋa moórá-morawai amáparawai misáwí-ímáyáá tínaaemba umámeꞋa ÁánútunopaꞋa téꞋa Ísu KáráísitintaveꞋa ísámai nombá péráaro. mindáyavena kentí sáwí-imayaa maitiyuwéna Áánútun-amankomba úwoi timíníye. 39 Áánútu kesópaꞋa terómó sendawáímá kesimambá timénaumne Áánútu siráimba pósa keinárawatavaiye kentírááꞋmaatavaiye óꞋon-oꞋom-baravakewaiyavaiye asirayán-áímbá siráiye Pítaa siráiye.

40 Pítaa simásuwena óꞋon-oꞋon-ainkwara kawer-áínkwáráꞋá simásuwena égési umái simátimena séna ívéꞋo sáwí-kwaasi méwaimo éꞋa sáwí-meyamba mayánááowe. kemá ívéꞋa sáwí-ampaꞋa tuwéꞋa póꞋa íma sáwí-meyamba mayánááowe Pítaa súwasa 41 sáwíva-kwaasi isésa kwenááiyavesa áraire sésa nombá kwéveresa mitáwai sáwíva-kwaasi 3,000 kwaasi Ísun-aaiyavesa árairemo suwasá Ísuna kwaási sáwíva-kwaasi-iꞋa ésa 42 torupamái maiváꞋá iyésa aantá-kwaasi Ísun-aai simátímaꞋmae kwáávantan-úmaesa kwéiyesa moórá-mora-umai-kwaasi kwétuwaꞋnaa-esa Ísuntavesa ísámai aráá-tomba kwénesa námúnaa sinté iráawe.

43 námúnaa sinté iyésa mirámó umbá aantá-kwaasi kaweꞋ-máyáí óꞋon-oꞋom-bayaima kwémayowasa pósa amáparawai táátavai uwasá 44 Ísun-aaiyavesa áraire suwáí mimbórá-ímáyáá kwéesa torupanté kwéiyesa imáyáa ésa kentáásí náaindaamba amáparawainein-iye sésa 45 miwítí maramá miwítí náaindaamba óꞋon-kwaasi timésa óntamba mairésa taaínkaar-umai ímo makón-kwaasi tímatuwesa 46 aasiyaasi-táwai Yútaa-kwaasiti anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa Áánútuntavesa ísámai torupanté kwéiyesa óꞋon-oꞋowiti naaúmpaꞋa komésa Ísuntavesa ísámai aráá-tomba kwénesa tirumbá kaweꞋá umái mésa toómbá taaínkaar-umai kwétimesa nésa 47 Áánútu áwíꞋa mósá marówasa amáparawai tuwánésa miwíyávésa kaweꞋá kwéowe suwaná aasiyaasi-táwai Ísóigo évakarawai sáwíꞋo umáímo máyómpinkemba kawer-ámpáꞋá métinkowasa Ísun-aaiyavesa áraire suwáíyé torupamái méraawe.

Copyright information for `KZE