Acts 20

Póro Másétóniyaa-maravare Kíríki-maravare kwénaaun-kwasai.

miwí táái ánásowana Póro Ísuna aampaꞋá kun-kwáásí tááyowasa tuwaná miwítí imáyáa simái kaweꞋá umátinkena séna Ísun-aaiye suꞋmai maimái tirumpimbá kaweꞋá oró séna ánivo méwaro séna tiyuwéna Másétóniyaa-maravaꞋa kweémena miváꞋá naaóꞋ-naoꞋa kwénaaena Ísuna aampaꞋá kun-kwáásíyávéna ávááraumai simátímaꞋmaena kwénaauwasa tirumbá kaweꞋá úwana tiyuwéna Kíríki-maravaꞋa kweémena koména kaumbo-kwíyómbá maisuwéna nompí-sípívímbá Síriyaa-maravaꞋa kónáe séna úwasa Yútaa-kwaasi kwená ámááyu-aimba sumbá iséna ivátuwena Másétóniyaa-maravaꞋa marapáꞋá kónaumne súwasa maaráumai-kwaasi moóráwai Pérea-naopakewai Pírasi ááninko áwíꞋa Sópata úwana Tésárónaikaa-naopakendarai túwíꞋa Árísítakasiye Sékandaawe uyaná Tépi-naopakewai áwíꞋa Káyási úwasarai Ésiyaa-maravakendarai túwíꞋa Tikikásaawe Tóvimasiye uyaná Tímóti úwasa umái Pórowe kwésa aivaꞋá Táróasi-naopaꞋa komésa kentáásimuꞋa makówata Yútaa-kwaasimo ímo intóráin-tantaakwara-pereti úwoi-peretimo kwéagayon-kanaama ánásonkaꞋa Vírípai-naopakemba nompí-sípí tátoꞋmai usáateta kweémeta évaꞋaasei-noꞋwaamba mindómpí-sípívímbá kógwaeta Táróasi-naopaꞋa marapáꞋá kunásáveta aivaꞋó komésamo kentáásimuꞋo makón-kwaasiyeya kométa moórá-sontaaya méraumne.

Yútíkásaamba pukáimpinkemba usásinankarain-kwasai.

sontaaráꞋá Ísuntaveta ísámai toómbá néta aráá-tomba naandayávéta torupamái máyaawananaya Póro aaváyaa kónáe séna simátímaꞋmaena noꞋwáán-avuntamba iyúmba ávúmayaatanaan-daumpaꞋa méta sáwívar-omba kúraꞋmaketa máyaawananaya moóráwai ívé-kwaasigo áwíꞋa Yútíkása naan-aváápímbá umáyowana Póro Ísun-aai simátímaꞋmaena kwéiyuwana Yútíkásaamba áúgávaaꞋa úwana kwaeguréna meminkákémbá tokáꞋmaena marapáꞋá kuntuvamúwasa marapáꞋá kunkésa kunawánomba pukúwasa uwaná 10 Póro kuména kunkívairena taparéna awánéna séna íma imáyáa oró. pukéna kusúvarena umái máyáiye simátimena 11 mindáúmpáꞋá iyéna Ísuntavena ísámai toómbá topámbai timúwasa nowaná Póro simátímaꞋmaena kwéiyuwana mói irataróꞋa tiyuwéna kúwasa 12 puwúwanamo usásinankon-kwaasigomba áíꞋmaesa kwená naaúmpaꞋa máankesa tirumbá kaweꞋá úwasa méraawe.

Póro Máíritasi-naopaꞋa kuráin-kwasai.

13 máyówana Póro simásimenaya séna keinárawaꞋa nompí-sípívímbá Ásoso-naopaꞋa kwégwiyaꞋa kemá marapáꞋá kweémeꞋa Ásoso-naopakemba nompí-sípí tátoꞋmai usáateꞋa kónaumne súwata aivaꞋá kunkéta nompí-sípí tátoꞋmai usáateta kweémeta Ásoso-naopaꞋa kówánanaya 14 Póro marapáꞋá kweémena Ásoso-naopaꞋa kuréna nompí-sípí tátoꞋmai usáatowata kweémeta Mítíríni-naopaꞋa kógwaeta 15 irataróꞋa kweémeta Káyoso-maravaꞋa kóyaaitaawananaya enówata kógwaeta usá aaváyaavimba kweémeta Sémóso-maravaꞋa kóyaaitaawananaya enówata kógwaeta usá aaváyaavimba kweémeta Máíritasi-naopaꞋa kówánanaya 16 toómbá ákáꞋmai Áánútuntavesa ísámai kaunánáe sésa torupaan-kánáá sáwíyankaꞋa tíníye kwéuwana Póro séna avekáámbá Yérúsaremu-naopaꞋa kuréꞋa mintánómbá komandánáe séna nompí-sípívímbá Évésasi-naopaꞋa kóyaaitanaundapo Ésiyaa-maravaꞋa íma ayáátáákaꞋa ménaumne súwata Máíritasi-naopata kuráumne.

Póro Évésasivaken-kwaasiyavai méwaro siráin-kwasai.

17 Máíritasi-naopata kówánanaya Póro moóráwaimba aiꞋmarówana Évésasi-naopaꞋa kweémena Ísóigona kwaásiti anón-kwaasiyavena kosimátimena séna Póro kwétaayaivo teró siráiye súwasa 18 tuwaná simátimena séna kesáái ísáaro. kesí aiva-táwai Ésiyaa-maravaꞋa kesé koméꞋa kemó ówánda suwánaraawe. 19 Yútaa-kwaasi sínkamiyanesa kwésuwana sirunkó umbaí kwétowaꞋa íma imáyáa éꞋa Ísóigona kwayóꞋnáꞋá úne séꞋa kwenaísamaivimba méꞋa kwená mayáí mairáumne. 20 íma aúpáꞋá tuwéꞋa amápar-aimba úwoi simátimeꞋa kembó túwaꞋnaa ií-áímbá torupamái máyáampine kentí naaúmpare simátímaꞋmaeꞋa iráunda áꞋa ísaraawe. 21 Yútaa-kwaasiye óꞋonkaa-kwaasiye ávááraumai simátimeꞋa séꞋa sáwí-imayaa tuwéꞋa ÁánútumpaꞋa téꞋa Ísóigo Ísun-aaiyaveꞋa áraire séꞋa kwesé aráápamai máéro simátímaꞋmaeꞋa iráumne. 22 ánivo Áánútun-amanko YérúsaremuvaꞋa kwaaó simásímakaimba póꞋa mirá ónaumne. kesineꞋó paárinintavai íma isáúnda úwoi kwégune. 23 amápaꞋ-naopaꞋo kúnda Áánútun-amanko asiramái simásimena séna umbai-yántááꞋá umánkesa ándávaꞋa máánkanaaowe simásímímba mindáwe suꞋmai ísaraumne. 24 sínkamiyaꞋo puwónaundaraꞋa íma kárákwiyonaunda póꞋa Ísóigo Ísu símakaim-bayai maimái ánásanaumne. Áánútu úwoi kwésuwaꞋnaa-i-aimba áséi-kwasai simátímaꞋmaeꞋo kwéiyunda-mayai maimái ánásanaumne.

25 mimbáyáí mairáunda keinárawapimba kwénaaeꞋa Áánútu kwená kwaási kwégawaain-aimba simátímakaunda póꞋa naaémbo éꞋa kembó ímo suwánáíyamba ken-ísaraumne. 26 íma inkaiséwánda Áánútun-aai amápar-aimba simátímakaunda pósa keinárawapinkembo évakarawaimo kesááimo ímo isésamo ÁánútumpaꞋo ímo tésamo ombá íma kesí ááinkoman-ivo kentí ááinko ínaꞋa mirá ónááontaveꞋa mináímbá ívéꞋa asiramái kwésimatimune. 28 Áánútu ááninkomba aiꞋmarówana kuména kumpuwéna kwená naaenéí meéyán-umásukaimba Ísóigona kwaásin-ovo kárákwiyoro. Áánútun-amanko kembá usásintinkaraivo kentúrakwara Ísóigona kwaásirakwaraꞋa kaweꞋá umái kárákwiyoro. sipisípiraꞋo kárákwiyonten-umai kárákwiyoro. 29 áwáávitemo índa-iyamba téna sipisípi tavamáímo kwáráíntemba kemá kónasa kwaási tésa tasáwíꞋa ónááowe. 30 moórá-kanaa tínasa keinárawapinkemba évakarawai usásinesa Ísuna aampaꞋá kon-kwáásítí imáyáa tavisénáe sésa kampar-áímbá síyasa évakarawai áraire sésa kwaránááowe. 31 mindáyaveꞋa kárákwimai kaweꞋá oró. kaumbo-í kwéteꞋa moórá-morawaimba sirumbá kwéumatinkeꞋa aaváyaavimba enónkaꞋa noꞋwáámba aasiyaasí simátínkámaeꞋa iráumne. mináíntávéꞋa imáyáa umái kaweꞋá oró.

32 kaweꞋá íyana Áánútu kárákwitinkamae iyínaꞋa máéro. kwenááigo asiramátinkaniye. kwená kwaásimo kaweꞋó kwéumatinkaintemba kenkwáráꞋá kaweꞋá umátinkaniye. 33 óntantavai unáánkwátóiyavai áꞋowiti náaindaantavai íma súran-anda kwéune. 34 mayáímá kwémaeꞋa minóntándéí ímo makáunda-yantaaꞋa mégwémaeꞋa kembó súwaꞋnaa on-kwáásítí toómbá unáánkwátói kwémaitimeꞋa kwéune. mirámó ówánda áꞋa suwánaraawe. 35 asirayám-báyáímó mayááwánda suwánaraamba póꞋa mirá kwéeꞋa pasusimáímo máyáan-kwaasi túwaꞋnaa ónááowe. Ísóigo Ísu siráin-aimba imáyáa oró. kwemá séna kwémayaawai tirunkó kaweꞋá kwéimbanivo kwétimatuwaawai tirunkó kaweté kwéiye Ísu siráin-aimba Póro siráiye.

36 Póro simásuwena kívairena minánón-kwáásíyé ÍsóigompaꞋa námúnaa simásuwowasa 37 amáparawai ávááran-iviꞋa kwétesa Póromba tayaparésa paruvará umánkesa uwaná 38 Póro séna naaémbo éꞋa íma suwánanaaowe siráin-aintavai tirumbá umbaí kwétowasa nompí-sípívímbá móruna áúkaawe.

Copyright information for `KZE