Acts 21

Póro YérúsaremuvaꞋa kuráin-kwasai.

móruna aúwówata minkwáásíyávéta méwaro séta tiyuwéta nompí-sípívímbá usáateta arupí umái kweémeta Kóso-naopaꞋa kóyaaiteta kweémeta kógwaeta usá aaváyaavinkaamba Áróso-naopaꞋa kóyaaiteta kweémeta Pátaraa-naopaꞋa kuréta marapáꞋá ásáveta awánaawandaya Vínísiyaa-maravaꞋa kwíní-nompi-sipi kwáyowata mimpímbá usáateta kweémeta Sáíparasi-marama siyáánepaꞋa kwáyowata kóyaaiteta kweémeta Síriyaa-maravaꞋa kówándaya Táyaa-naopaꞋa náaindaamba mógwéyuwowata marapáꞋá ásávaawanasaya Ísuna aampaꞋá kuwáí máyówata tuwánéta moórá-sontaa miwísé máyaawanasaya sésa Áánútun-amanko simátímakain-aimba Pórontavesa simámesa sésa inkámóvo YérúsaremuvaꞋa íma kwaaó simámaꞋmaesa íyúwata miwísé máyaawanda-kanaa ánásowata mindáópaꞋa tuwéta kówánasaya minkwáásíyómbá miwítí aarai-iyámpóíse síꞋmaesaya naambáruꞋa tuwésa uwí-nómpáꞋá kúmúwata kívaireta ÁánútumpaꞋa námúnaa simásuweta ówánasaya kentááyávésa ánivo koró suwatá miwíyávéta ánivo méwataao simásuweta nompí-sípívímbá usáataawanasaya miwí kuntauwerésa miwítí naaópaꞋa iráawe.

miwítí naaópaꞋa íyúwata nompí-sípívímbá Táyaa-naopata tuwéta Tórémesi-naopata marapáꞋá ásáveta Ísun-aai ísówai tuwánéta siyáánta kwétimeta moórá-noꞋwaamba miwísé kwaéta usásineta marapáꞋá kweémeta Sísáriyaa-naopaꞋa kówándaya ááéma aantá-kwaasi avakaeté-kwaasiraꞋa Ísuna mayáí tímakowaivinkemba moóráwai áwíꞋa Vírípina naaúmpata umáyaawananaya kwemá Ísun-aai kwésimatimuwai máyowasa ayáámúmbaaꞋa éíyaimba mésa íma kwaaí mairésa úwoi mésa Áánútun-aai kwésimatimesa tivowáe máyówata 10 évakaꞋ-noꞋwaamba mindáúmpátá kwégwaewananaya moóráwai Áánútun-aai kwésimatimuwai áwíꞋa Ákápáasi Yútiyaa-maravakemba 11 kuména Póro ámúr-anda kumbairéna kwenaísamai ayáánkaꞋa asááumai umásítaiꞋa umái agaráárankena séna Áánútun-amanko séna maanámúr-ándáó avowámó YérúsaremuvaꞋo iyínasamo ésa Yútaa-kwaasi tátoꞋmai miráumai asááúmaresa áíꞋmaesa óꞋonkaa-kwaasi mátimenaaowe Áánútun-amanko siráiye Ákápáasi kusúwata 12 iséta keséya máyón-kwaasiye Pórontaveta séta YérúsaremuvaꞋa íma iyuwó asiramái séwánanaya 13 Póro séna nóintavai iviꞋá kwétera kaer-ímáyáá kwéumasinkaawana kesirunkó umbaí kwétaiyo. YérúsaremuvaꞋo íyónasamo kembó tátoranaaomba íma sááꞋa kwégaiye. Ísóigo Ísun-aai simátimudayavaimo sínkamonaesamo sésa úwoi sínkamonaaowe Póro súwata 14 kwenááiya íma kanaán-umaiya araaisénaumne séta ivátuweta séta Ísóigona imáyáaraꞋa mirá ónááowe siráundayaawe.

15 mirá simásuweta évakaꞋ-noꞋwaamba miwísé kwaéta kentáásí náaindaamba toꞋmayaa úmaeta mindáópaꞋa tuwéta YérúsaremuvaꞋa iyówánasaya 16 Sísáriyaavaken-kwaasi Ísuna aampaꞋá kuwáí évakaꞋa keséya YérúsaremuvaꞋa iyésa moóráwai áwíꞋa Nésonona naaúmpata móisinkowana minkwáásígó Sáíparasi-maravaken-kwaasi ayáátáákaꞋa Ísuna aampaꞋá kwéguwai séna kesí naaúmpaꞋa ménaaowe súwasa kwená naaúmpata móisinkaraawe.

Póroe Yémésiye aaí simátímakaayan-kwasai.

17 móisinkesaya kentí naaópaꞋa kúmúwata YérúsaremuvaꞋa umáyaawanasaya Ísun-aai ísówai aamoí kwéumpinkemba sirówata 18 ugwaéwándaya usá aaváyaavimba Ísóigona kwaásiti anón-kwaasi Yémési torupamátinkowasa máyópata Póro síꞋmaenaya kúwata komáyaawananaya 19 Póro ayáámba tímaꞋmai paruvará éna séna Áánútu ámakaim-bayaimo óꞋonkaa-kwaasivimbo mairáin-aimba amápar-aimba simátimuwasa 20 isésa Áánútu áwíꞋa mósá marésa Pórontavesa sésa kentáásí kwaásiyo. sáwíva-kwaasi Yútaa-kwaasi Ísun-aaiyavesa áraire kwésesa Mósesina ámáámba íma tuwésa asiramái isésa méraamba áꞋa ísaraane. 21 évakarawai miwíyáváí sésa Póro óꞋonkaa-kwaasiti naaóꞋ-naoꞋa kwénaaena Yútaa-kwaasi mindáópakaꞋa máyáan-kwaasiyavai simátimena séna Mósesina ámáámba ivátuweꞋa kentí iyámpói túraꞋa íma kárámai araaꞋéna umátinkeꞋa Yútaa-kwaasiti aambá íma kwáráaro Póro kwésiye sewasá isésa 22 emó tiráanda-aimba isésa áwááꞋa kwésevo 23 simáméndantenta uwó. maankáꞋá éíyain-kwaasi mésa ÁánútumpaꞋa árair-aimba símakaamba po 24 egwáráꞋá mirán-uwo. Yútaa-kwaasiti ámáámba ísámai kaweꞋó ií-yántááꞋá e minéíyáín-kwáásítí póíꞋo meéyán-umátiyuwe mono-káwáá-kwáásí timé miwísé aꞋnóntáu káráyuwenasa awánésa Yútaa-kwaasi Ísun-aaiyavesa áraire sewáí sésa emá Mósesina ámáámba isé máyaanasa entáváí kampar-áímbá simánkaraawe seró. 25 ánivo óꞋonkaa-kwaasi Ísun-aaiyavesa áraire siráawaiyaveta ááéma moórá-aimba séta agaimaréta séta kampar-ísóígóntáváí imáyáa ésa póíꞋo umándaamba mimpóí íma naaró. naaemá íma naaró. póímo tuvúꞋnewana kwená naaemá ímo kumíndamo úwoimo kwáyáinaꞋa mimpóí íma naaró. aarai-úmóyámbá kwaai-úmóyámbá íma oró. ááéma mináímbá agaimaréta tukáundayaawe suwaná Póro iséna 26 usá aaváyaavimba minkwáásí tíꞋmaena Yútaa-kwaasiti ámáámba ísámai kaweꞋó ií-yántááꞋá usá umásuwena Póro anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa iyéna mono-káwáá-kwáásíyávéna séna avakaeté-noꞋwaamba maisuwéta Yútaa-kwaasiti ámáámba ísámai kaweꞋó ií-yántááꞋá umái ánásasuweta moórá-morawai póíꞋa úmaeta ÁánútunkaꞋa máamenaundayaaniye simátímakaiye.

anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa Póromba tátokaan-kwasai.

27 simátimena máyowana minávákáété-nóꞋwáámbá ánásowana Póro anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa umáyomba évakaꞋa Yútaa-kwaasi Ésiyaa-maravakewai uawánésa Pórontavesa sáwí-aimba simánkesa inkamí-ímáyáá kwéesa tátokesa anónkaꞋa sésa 28 Ísareri-kwaasi súwaꞋnaa oro. maankwáásígó naaóꞋ-naoꞋa kwénaaena Ísareri-kwaasiyavena sáwí-aimba simátinkena Mósesina ámáámba simái sáwíꞋa kwéumankena maanánóm-bónóꞋ-námbá simái sáwíꞋa kwéiye. ívéꞋa óꞋonkaa-kwaasi tíꞋmaena maanánóm-bónóꞋ-náúmpáꞋá Yútaa-kwaasiye suꞋmaimo iyí-náúmpáꞋá mógwétinkaisana póna maankáwéꞋ-námbá sáwíꞋa kwéiye sumbá 29 Évésasi-naopaken-kwaasigo áwíꞋa Tóvimasi Póroe YérúsaremuvaꞋa kwénaauwasa awánonkaꞋa pósa imáyáa ésa Póro áíꞋmaena anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa móankaraiye-imayaa kampaꞋá ésa mindáyavesa mináímbá siráawe.

30 mináímbá anónkaꞋa simásuwowasa mindáópaken-kwaasi mimbórávímbá takwiyésa Póromba tayátoꞋmai monoꞋ-náúmpákémbá tavisímaesa mááꞋaruvaꞋa móruna auwésa monoꞋ-nánkóná onta mósá kwéumaresa 31 sáwíva-kwaasi Póromba inkamír-inkamiꞋa kwéuwana moóráwai Árómáani-i-kwaasiti anóndakontavena usimámena séna YérúsaremuvaꞋa amápa-kwaasi ááiꞋa kwétiyaawe súwana 32 avekáán-umai i-kwáásíyé miwítí kawáá-kwáásíyé tíꞋmaena isaaiséna kuména kwaási torupamái máyómpimba tavákáraaꞋa úmaena kumúwasa i-kwáásíyé miwítí anóndakone tuwánésa inkamé máyómba úwoi máyówana 33 anóndako Póromba tayátorena i-kwáásíyávéna séna kaer-ándánéí taasááóro simásuwena tísaa ena séna maankwáásí nááwaꞋiyo. kwe nóra uráiyo súwasa 34 évakarawai óꞋon-oꞋon-aintavesa suwasá évakarawai mirá suwasá uwaná anóndako mináínkóná ááimba íma iséna i-kwáásíyávéna séna mindáꞋá áíꞋmaeꞋa i-kwáásítí naaúmpaꞋa íyóro súwasa 35 áíꞋmaesa ontaví-káráúrávámbá íyúmba inkamónáesa kwéuntavai i-kwáásí tiyáánkaꞋa tokáꞋmaesa kwéiyuwasa 36 tínaaemba kwaꞋmaé kwéiyesa tuvuwíyana puwíno símaesa anónkaꞋa iráawe.

Póro simátímakain-kwasai.

37 i-kwáásí Póromba áíꞋmaesa miwítí naaúmpaꞋa iyónáe suwaná Póro miwítí anóndakomba simámena séna moórá-aimba simámenae súwana anóndako séna Kíríki-kwaasi tááivinkemba kwésempo 38 emá íma Ísípi-maravaken-kwaasi óne. minkwáásígó Árómáani-kamaani-kwaasiyavena aaisambá tiyéna sáwíva-kwaasi 4,000 kwaasi simái tíꞋmaena ááiꞋo tiyáí-yántááꞋá maimaésa kavóná-maravaꞋa kuráamba íma kwemá óne súwana 39 Póro séna Yútaa-kwaasi úne. kesinó kembá Sírísiyaa-maravaꞋa Táásási-naopaꞋa masínkarena anón-daopaꞋa masínkaraiye simásuwena séna moórá-aimba simátimenae súwana 40 anóndako séna ánivo mirán-uwo súwana Póro ontará-káráúráꞋá ména aaiseránááontavena ayáámba mósá tuwéna séna kemó senda-áímbá ísáaro súwasa aaisérówana Yútaa-kwaasi tááivinkemba Ípírun-aimpinkemba simátímakaiye.

Copyright information for `KZE