Acts 23

máánkarowana Póro monor-ánón-kwáásí tuwánamai kawer-éna séna kesí kwaásiyono. kemá ááégwara ívékwaraꞋa Áánútu aúrankaꞋa kaweꞋá umái méꞋa moórá-yantaaꞋa sirunkó íma umbaí kwétaiye súwana aivaꞋ-mónó-káwáánákó áwíꞋa Ánánáesi kwemá Pórona egwaaꞋó máyówaiyavena séna óiꞋa turáráaro súwasa mirá uwaná Póro kwentávéna séna empímbá sáwí-imayaa kwáyáimba póna Áánútu embá inkamíníye. emá mé imáyáa e ámáámba kwaꞋmái aaivimbá kwéankaumne séndanivo minámáámbá karé se óiꞋa turáráaro sénasa sóiꞋa turáráamba ámáámba karáane Póro súwasa kwená egwaaꞋá máyówai sésa Áánútuna aivaꞋ-mónó-káwáánákómbá simái sáwíꞋa kwéumankaane suwaná Póro séna aivaꞋ-mónó-káwáánáꞋá iyémó sewaꞋó isékai íma mináímbá súsino. Áánútun-aai aúváí-kwandaaivimba agaimaréna séna kentí kwaásiraꞋo kárákwirewai íma simái sáwíꞋa umánkáaro agaimaréna siráimba póꞋa uwóvíꞋa úne Póro siráiye.

Póro simásuwena monor-ánón-kwáásí tuwánéna imáyáa éna évakarawai Sátúsi-monor-aimba sésa púwómpinkemba íma usásinanaaowe-aimba sun-kwáásí owasá évakarawai ámáán-kawaa-kwaasi owé-ímáyáá éna anónkaꞋa séna kesí kwaásiyono. kesivomá ámáán-kawaa-kwaasigo éna kembá masínkaraimba kemá ámáán-kawaa-kwaasi úne. Áánútu pukén-kwaasimo usásintinkaniyemo siráunda-aintavai ívéꞋa aaivimbá kwémaisinkaawe Póro simásuwowasa isésa ámáán-kawaa-kwaasi Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásí keíyái keiyai aaisambá simái taaínkaar-uráawe. Sátúsi-monor-aimbo sun-kwáásí Áánútu pukén-kwaasimo usásintinkanin-aintavesa kampar-áímbán-iye kwésesa Áánútuna kwayóꞋnárawaꞋa kwíyómpakendarawaꞋa íma máyáawe kwésesa kwaási timambá íma máyáiye suwasá ámáán-kawaa-kwaasi sésa Áánútu pukén-kwaasi usásintinkaniye. Áánútuna kwíyómpaken-kwayoꞋnarawaꞋa máyáawe. kwaási timambá máyáiye kwésuwasa mináíntáváí taaínkaar-esa aaisambá sésa ámáán-kawaa-kwaasivinkemba ámáámba sun-kwáásí usásinesa asiramái sésa kesáámó awánáúndaya Póro íma sáwíꞋa kwéivo Áánútuna kwayóꞋnákó kwembá simámakai. moóráwai kwíyómpakewai kwembá simámakaiyo. íya isáúmne suwasá 10 aaisambá anónkar-anonkaꞋa siráawe.

aaisambá anónkar-anonkaꞋa suwaná i-kwáásítí anóndako séna Póromba aaisan-aéémesa tavisíyapaꞋa aíyayaamba tawíyévainivo i-kwáásíyávéna séna kwaásiti avumpimbá koméꞋa koáíꞋmaeꞋa kentí naaúmpaꞋa íyóro súwasa miwítí naaúmpaꞋa móankaraawe.

11 móankarowana mindóꞋwáámbá Ísóigo Pórona egwaaꞋá kumbéna séna asiramái mé kentáváí YérúsaremuvaꞋa simátímakaantemba Árómáa-naopaꞋa kosimátiminiyone Ísóigo siráiye.

Póromba ámááyu-aimba siráan-kwasai.

12 súwasa usá aaváyaavimba Yútaa-kwaasi évakaꞋa torupamái mésa Póromba ámááyu-aimba sésa tuvútuweta toónkwárá nonkwárátá nánaundayaanivo ímo tuvuwéta toónkwárá nonkwárátá íya nánaundayaawemo asiramái 13 sun-kwáásí kae-kwááí aíyayaan-kwaasi mésa sésa 14 mono-káwáá-kwáásíyé anón-kwaasiyavesa kosimátimesa sésa torupamái méta asiramái séta Póromba tuvútuweta toónkwárá nonkwárátá nánaumpo ímo tuvuwéta toónkwárá nonkwárátá íya nánaundayaawe. 15 miráumai keinárawate monor-ánón-kwáásíyé Árómáani-anondakontavai kampaꞋá kosimámeꞋa séꞋa Póromba áíꞋmae kesópata tinatá áísaa umai mináínkóná ááinta isánáe sewé kosimámeꞋa seró. mináímbá isésamo aampaꞋó áíꞋmaesamo tíyata tuvuwónaundayaawe siráawe.

16 suwaná Póromba ámánaako ááninko ámááyu-aimbo sumbá iséna isaaiséna i-kwáásítí naaúmpaꞋa iyéna Póromba mináímbá usimámuwana 17 iséna i-kwáásítí kawáánákómbá ááyena séna mindáꞋá áíꞋmae anóndakonopaꞋa kwinaná moórá-aimba kosimámino súwana 18 áíꞋmaena anóndakonopaꞋa kwéna séna ándávaꞋo umáyáin-kwaasigo áwíꞋa Póro sááyena séna minívé-kwáásí áíꞋmae anóndakonopaꞋa kwinaná moórá-aimba simámino sisaꞋá enópaꞋa áíꞋmaeꞋa túne súwana 19 anóndako mindáꞋá ayáán-toꞋmaena ímo kwaásimo máyón-ayampaꞋa ánkarena áísaa ena séna nóin-ainaꞋiya sinaꞋá ísáano súwana 20 mindáꞋá simámena séna Yútaa-anon-kwaasiye monor-ánón-kwáásíyé moórá-aimba sésa usá aaváyaavimba enópaꞋa iyésa kampaꞋá usésa Póromba áíꞋmae kesópata kumínata áísaa umai mináínkóná ááinta isánáe kampaꞋá usénááowe. 21 miwí táái íma isaaó. kae-kwááí aíyayaan-kwaasi asiramái sésa Póromba tuvútuweta toónkwárá nonkwárátá nánaumpo ímo tuvuwéta toónkwárá nonkwárátá íya nánaundayaawe sésa aúpáꞋá aampaꞋá kárákwiresa miwí tááiyavai owé síníyono sésa kárákwiraawe. mindáyavai miwí táái íma isaaó. minívé-kwáásígó anóndakomba mirá simámuwana 22 iséna séna simásimenda-aimba íma óꞋon-kwaasi simátime anóndakomba simámakaumne. íma siyó séna aiꞋmákaiye.

Póromba áíꞋmaesa anóndakonopaꞋa kunkáan-kwasai.

23 minívé-kwáásí aiꞋmaréna i-kwáásítí kawáánákáí tááyowasarai tuyaná séna ívéꞋ-noꞋwaamba Póromba áíꞋmaekai Sísáriyaa-naopaꞋo kámááni-anondakonopaꞋa móruna aúwáakaiyo. sáwívar-i-kwaasi 200 i-kwaasi toꞋmayaa íyasa évaka-kwaasi ósin-arósáanumpimbo nááón-kwaasi 70 kwaasi toꞋmayaa íyasa sáwívaꞋa 200 kwaasi kwaantáámbó tokáan-kwaasi toꞋmayaa íyaꞋa Pórombo ayááꞋmaena kwínín-osimba toꞋmayaa umánkeꞋa ívéꞋ-noꞋwaamba Póromba kaweꞋá umái kárákwimai áíꞋmaeꞋa kámááni-anondako áwíꞋa VíríkísinopaꞋa móruna aúwáaro séna 25 aúvái agayéna maará simámena séna 26 kentáásí anón-kwaasi Víríkísi isaaó. kemá Kórótíyasa Árísiya sáwíyan-aimba simámenaumpo isaaó. kawerá umái máyaano. 27 Yútaa-kwaasi minkwáásí áwíꞋa Póromba tátokesa tuvuwíyanesa kwéowaꞋa Árómáani-kwaasiti aúvái tokáin-kwaasigo isaꞋá iséꞋa Yútaa-kwaasi tiyáámpinkemba tavisimái kesí i-kwáásí tiyáámpimba tinkáúnasa áíꞋmaesa migowé. 28 minkwáásígómbó simánkén-aimba isánáe séꞋa áíꞋmaeꞋa miwítí anón-kwaasitopaꞋa kunkáumne. 29 íma sáwíꞋa uráintavai isasá miwítí ámáán-aine suꞋmai simánkaraawe. kemó ándávaꞋo auwéꞋo tuvúwónanamo puwíníniꞋa íma uráiye. 30 Yútaa-kwaasi évakaꞋa ámááyu-aimba sewaꞋá iséꞋa enópaꞋa aiꞋmáráanasa áíꞋmaesa kumónááowe. kwembó simánkaraan-kwaasiyaveꞋa simátimeꞋa séꞋa kwembó aaivimbó mayánkáan-aimba enaúrankaꞋa simái kawer-oró. mináúváí-kwándááívímbá agaimaréna siráiye.

31 agaimaréna súwasa i-kwáásí simátimuntemba mirá ésa mindóꞋwáámbá Póromba áíꞋmaesa kweémesa Ántípátisi-naopaꞋa kunkwaésa 32 usá aaváyaavimba i-kwáásí marapáꞋá kwénaaun-kwaasi kuntauwerésa miwítí naaópaꞋa íyúwasa ósin-arósáánumpimba kwénaaun-kwaasi Póromba áíꞋmaesa 33 kweémesa Sísáriyaa-naopaꞋa ósin-arósáánumpinkemba marapáꞋá kumbaésa mináúváí anóndakomba móru amésa Póromba aúrankaꞋa móru ánkarowana 34 mináúváí táámpamai iséna Pórontavai séna emá náám-baravaken-kwaasiyaꞋono súwana Póro séna kemá Sírísiyaa-maravaken-kwaasi úne súwana iséna 35 ánivo aaimó simánkaraan-kwaasi kumíyaꞋa isánaumne séna kwená kwaásiyavena séna Érótimo uráin-daumpaꞋa máánkareꞋa kaweꞋá umái kárákwiyoro súwasa mirá uráawe.

Copyright information for `KZE