Acts 24

Yútaa-kwaasi Póromba simánkaraan-kwasai.

kárákwiyuwasa évaꞋaasei-noꞋwaamba kwaésa aivaꞋ-mónó-káwáánákó áwíꞋa Ánánáesiye anón-kwaasiye Póromba aaimó simánkénesa Sísáriyaa-naopaꞋa VíríkísinopaꞋa kúmúmba moóráwai ámáámba kaweꞋá umái isón-kwaasi áwíꞋa Tétárasi kwesé VíríkísinopaꞋa kumbésa Póromba ááyowana túwana Tétárasi aaí simánkena anóndakomba simái arumbá airaréna séna kentáásí anóndakoo kawer-ímáyáágwárá-kwáásí po kaweꞋá umái kárákwiraanata ayáátáákaꞋa paru umáíya máyaumne. ená imáyáavinkemba kaweꞋá umái súwaꞋnaa ónata maémáyaundayaawe. kesáá naaóꞋ-naoꞋa máyaunda-kwaasiya aasiyaasi-táwai entáváí aamoí kwéundayaawe. íma ayáátáár-aimba sénaumpo embá ávón-kaíyáváinivo ákí-aimba sénaumpo usúkáꞋmai isaaó. maankwáásígó aosaambá kwimái amápaꞋ-maravaꞋa kwénaaena Yútaa-kwaasi simái tirumbá airáráísasa Násáretivakewaina aampaꞋá kwégwaresa kwéowana mirámó on-kwáásítí aivaꞋnáꞋá ména mirá kwéiye. mirá kwéena óꞋonkaa-kwaasi áíꞋmaena anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa móankaraisana ména sáwíꞋa uráintavaiya maankwáásíyá tátoketa [ kentáásí monor-ánón-kwáásítópaꞋa aaí simánkanae kwéunanya i-kwáásítí anóndako áwíꞋa Árísiya kuména kusínkambaiya siyáámpinkemba Póromba kunáíꞋmaena uména simásimenaya séna enópaꞋa móru sénááowe sisatá kwégumundayaawe.] maankwáásígómbó áísaa inanamó éna aaivimbó mayánkaraunda-aimba kwe sína amápar-aimba isaaó Tétárasi súwasa Yútaa-kwaasi kwembá áwaꞋnaa esa mináímbó simbá árair-aimba siyé siráawe.

Póro Víríkísimbo mósimamakain-kwasai.

10 suwaná kámááni-anondakoma aúwanaan-awaameꞋa éna Pórontavena e siyó súwana Póro séna emó kárákwiyonda ayáátáákaꞋa imá maisuꞋmaé iráanda póꞋa enaúrankaꞋa anondá ke aaí sénaundayavai sirunkó aamoí kwéiye. 11 Áánútuna imáyáa éꞋa kwenáwíꞋa mósá máráandayaveꞋa YérúsaremuvaꞋa uméꞋa siyáánkai umái kaeꞋ-nóꞋwáámbá ánásaraivo évakarawai tísaa inasá áraiꞋa siyé sénááowe. 12 anóm-bonoꞋ-naumpare sáwíyam-bonoꞋ-naumpimpare mááꞋaruvare íma aaisankáámbá séꞋa íma kwaási simái ááiꞋo tiyáí-áímbá siráunda Yútaa-kwaasi suwánaraawe. 13 kembó simásínkáamba kampaꞋá sevó mináínkóná ááimba íma kwáyáiye. 14 avoráꞋá ke simámenaumne. Ísuna aampaꞋá kwégweꞋa kentáá síkwáꞋnái Ísóigona imáyáa éꞋa áwíꞋa mósá kwémaraunasa Ísuna aantaváí maankwáásíyómbá sésa kampar-ámbán-iye kwésewe. Mósesina ámáámba iséꞋa Áánútun-aai simátímakowai agaimakón-aimba iséꞋa áraire kwésune. 15 miwí sésa Áánútu amáparawai sáwí-kwaasiye kawe-kwáásíyé pukémpinkemba usásintinkaniyemo kwésesa amuꞋmáráantemba kemá mirá kwéune. 16 mindáyavai kesí imáyáavimba sáwíꞋan-ivo séꞋa Áánútu aúrankare kwaási túrankare kaweꞋá umái máyaumne.

17 ánivo óꞋon-oꞋom-baravaꞋa kwénaaeꞋa évakar-ima maisuwéꞋa YérúsaremuvaꞋa kesí kwaási íma toómbá makáan-kwaasi óntamba kwétimeꞋo Áánútuntavai ísámai póíꞋo ondayávéꞋa iráumne. 18 mimbáyáí kwémaeꞋo Yútaa-kwaasiti ámáámba ísámai kaweꞋó ií-yántááꞋá umásuweꞋa Áánútuntavai ísámai póíꞋo ondayávéꞋa anóm-bonoꞋ-naumpaꞋa umáyaawanasa kesópaꞋa sáwíva-kwaasi íma tamésa túwaai kwésesa máyówasa Yútaa-kwaasi suwánowasa 19 évakarawai Yútaa-kwaasi Ésiyaa-maravaken-kwaasi mésa suwánaraawe. sáwíꞋo uráanasamo suwáresa enaúrankaꞋa simásínkáaro. 20 monor-ánón-kwáásítópaꞋa máyaawandaraꞋo sáwíꞋo uráanasamo suwánaresaraankasi moórá-aine suꞋmai siráasino. moórá-aine suꞋmaimo senkákáí isáásino. 21 monor-ánón-kwáásítópaꞋa máyaawandaraꞋa anónkaꞋa séꞋa Áánútu pukén-kwaasimo usásintinkaniyemo siráunda-aintavai ívéꞋa aaivimbá kwémaisinkaawe séwánasa kemó siráunda-aintavai kwésimasinkaawe Póro siráiye.

22 súwana Víríkísi Ísuna aampaꞋá kwégun-aimba áꞋa ísarena séna i-kwáásítí anóndako áwíꞋa Árísiya kwemá kumínaꞋa maanáímbá ísámai kawer-ónaumpo koró simásuwena 23 Póromba kárákwirowaintavena séna ándávaꞋa kaweꞋá umái kárákwiye íma aíyayaankaꞋa asááúmárénasa ímo kwemó makáinda-yantaaꞋa kwená kwaási áwaꞋnaa ónáe síyamo e úwoi owé sinasá áwaꞋnaa oro Víríkísi siráiye.

Póro Víríkísinte Túrúsíraante simátímakain-kwasai.

24 Víríkísi simásuwena ména évaka-tawai maisuwéna awainínkómbá Yútaa-inimba áwíꞋa Túrúsíraamba áíꞋmaena taména Póromba ááyowana téna séna Ísu Káráísitin-aaiyavai árairemo sésa aráápamai máyáan-ainkona ááimba simátimuwasarai ísóyana 25 Póro kawer-áínkóná ááimba kwésena ke túraꞋa kárákwiyi-aimba kwésena Áánútu kwaásimo máyáawaina ááimba tísaa ínín-aimba súwana Víríkísi ááꞋa kówana séna ánivo kwaaó. naaémbo ímo mayáímó kwáíndaraꞋa ááyanaumne séna 26 imáyáa éna Póro ándávaꞋa meéyán-onaná ayúsinkainkwae séna óntamba simínaꞋa ayúrankanaumne-imayaa éna mindáyavena aasiyaasi-táwai Póromba ááyowana túwasarai kwaasái símae irááiye.

27 kwaasái símae íyúyana kaer-ímá maisuwéna moóráwai áwíꞋa Pósíyasi Vésétasi kwemá Víríkísina anondá kámááni-mayai usámayanimba ákíse úwana Víríkísi Yútaa-kwaasi tirumbá kaweꞋá ínkwáe séna Póromba íma ayúránkaraivo úwoi ándávaꞋa ánkaraiye.

Copyright information for `KZE